Erkebiskop Olav Engelbrektsson 1523-1537

Erkebiskop Olav Engelbrektsson 1523-1537

Mynter fra Olav Engelbrektsson

Olav Engelbrektsson var den siste romersk-katolske erkebiskopen i Norge og ble valgt som etterfølger etter Erik Valkendorf. Olav Engelbrektsson var også politiker, og var den som ledet riksrådet da det valgte Frederik I til Norges konge på et møte i Bergen i 1524. Riksrådet vedtok en egen norsk håndfesting - det vil si et dokument som stadfester de plikter en valgt konge har overfor undersåttene sine. Kong Frederik godtok rådets vilje og lot det styre i Norge i begynnelsen av den tiden han regjerte.

Det er imidlertid klart at Olav Engelbrektsson har hatt mistro og uvilje mot Frederik fra første stund. Erkebiskopen klarte å forhale kongens kroning tre ganger, og resultatet ble at Frederik aldri ble kronet som norsk konge. Frederik ga de protestantiske predikantene frie tøyler i landet, og for å få tak i noe av den katolske kirkens veldige inntekter, fremmet adelen og kongen økonomiske krav overfor kirken. Kongen fratok biskopene deres kongelige len, og erkebiskop Olav Engelbrektsson mistet Trøndelag. Olav nektet å gi det fra seg og begynte å bygge Steinviksholm festning og utrustet soldater og krigsskip.

Etter at Frederik I døde i 1533 og under "grevefeiden" som fulgte, tok Olav kampen opp for norsk selvstendighet. Målet var å få et selvstendig Norge under en egen, katolsk konge. Valget falt da på Christian IIs svigersønn, Frederik av Pfalz. De fleste danske adelsmennene gikk derimot inn for Christian III som norsk konge. Dette var bakgrunnen for at Olav Engelbrektsson, under et forhandlingsmøte i Trondheim i 1536, lot den danske adelsmannen Vincens Lunge drepe og de andre på møtet arresteres. I juli samme året innførte Christian III og det danske riksrådet reformasjonen til Danmark, og i oktober utstedte kong Christian sin håndfesting hvor Norge ble gjort til en dansk provins.
Det lyktes ikke for Olav Engelbrektsson å få i stand en norsk folkereisning. I 1537 måtte han rømme fra landet, og året etter døde han i Nederland.


Nominaler:
Mark, skilling
Myntsteder:
Nidaros