Magnus Berrføtt 1093-1103

Magnus Berrføtt 1093-1103

Magnus Berføtts
mynthistorie

Olav Kyrre hadde ingen barn med den danske kongsdatteren han var gift med. Da han døde, overtok den uekte sønnen hans, Magnus Berføtt, kongemakten sammen med fetteren sin Håkon Toresfostre. Håkon døde i 1094, og da ble Magnus enekonge.

Magnus Berrføtt lignet visstnok mer på farfaren Harald Hardråde enn på den fredelige faren sin Olav Kyrre. Magnus ville gjerne føre krig utenlands for å øke riket sitt, og både i irske og skotske segner er han skildret som en stor kriger. I norrøn diktning finner vi ham nevnt også som "Strids-Magnus."

Det viktigste Magnus gjorde i løpet av sin tid som konge, var å legge under seg Orknøyene og Hebridene. Det som var bakgrunnen for at Magnus reiste vestover, var indre stridigheter mellom jarlene på Orknøyene og mellom norske og keltiske høvdinger i Irland, på Hebridene og på Man. Magnus dro for å ordne opp. Han klarte å skape orden og fred på Orknøyene, og erobret Hebridene og Man. Dette herredømmet ble godkjent av de skotske kongene. Snart oppstod det uro på Hebridene på nytt, og Magnus seilte vestover igjen. I et slag i Irland ble Magnus drept. Da var han 30 år gammel. Han etterlot seg tre sønner som ble tatt til konger kort tid etter hans død: Øystein, Sigurd, som fikk tilnavnet Jorsalfare, og Olav.

Det er delte meninger om hvorfor Magnus fikk tilnavnet Berrføtt. Snorre begrunner dette med at Magnus anla skotsk klesskikk, med nakne legger under en kort kjortel (kilt). Andre påstår at han ble kalt dette fordi han måtte rømme fra et overfall uten å få tid til å ta sko på seg. En tredje forklaring er at han red barfot på irsk vis.


Nominaler:
Penning
Myntsteder:
Kaupang (Nidaros)