Harald Hardrådes mynthistorie

Harald Hardrådes mynthistorie

Myntsted:
Nidarnes, Hamar
Myntmester:
Gereitha, Geirfinn og Ulf
Nominal:
Penning
Omskrift:

Det ble etablert en norsk penningstandard på ca. 0,90 gram under Harald Hardråde. Penningstandarden tok utgangspunkt i den gammelnorske markvekten på ca. 214 gram, og det gikk 240 penninger på en mark.

Med erfaringer fra keiserlig tjeneste i Bysants, var Harald tilbake i Skandinavia som norsk enekonge fra 1047. Gjennom hele sin kongetid utmyntet han penninger av én hovedtype, med trikvetra-tegnetadversen.

Kong Haralds myntsteder var Nidarnes og Hamar. Ved å følge utviklingen av denne utmyntningen via stempelkoblinger og kjeder av slike koblinger, ser vi at det skjedde en planmessig forringelse av sølvinnholdet i myntene. Fra en internasjonal standard på ca. 90 % dalte det jevnt og planmessig ned til et gjennomsnitt på bare vel 30 %.

At innblanding av kobber i myntmetallet støtte på motstand, viser en episode i Morkinnskinnas versjon av Harald Hardrådes saga. Der blir det fortalt at den islandske hirdmannen Halldor Snorresson kastet myntene av denne "Haraldsslåtten" fra seg i forakt. Myntfunn viser nå likevel at disse myntene ble brukt og spart på rundt omkring i landet. Utenlandske mynter - særlig angelsaksiske og tyske penninger - som inntil kong Haralds første regjeringstid dominerte norske skattefunn, forsvinner nå fra pengesirkulasjonen i Norge. Det er norskekongens egen mynt som rår.