Frederik VI 1808-1814

Frederik VI 1808-1814

Mynter fra Frederik VI

Da Frederik VI var 16 år, var han med på statskuppet som avsatte kabinettsekretær Guldberg og gjorde slutt på innflytelsen til enkedronning Juliane Marie og arveprins Frederik. Etter statskuppet styrte han landet på vegne av sin sinnssyke far, Christian VII. Fram til slutten av 1790-årene er denne regjeringen blitt betegnet som de store reformers regjering i det opplyste eneveldets ånd: Strafferettspleien ble mildere, et sykehus- og medisinalvesen ble etablert, pressefriheten ble gjeninnført, og Danmark-Norges litterære og vitenskapelige kultur hadde en stor oppblomstringsperiode. Frederik støttet helhjertet opp om de viktige landboreformene som ble gjennomført av brødrene Reventlow, A.P. Bernstorff og nordmannen C. Colbjørnsen.

Etter at Bernstorff døde i 1797, overtok Frederik ansvaret for utenrikspolitikken. I 1800 inngikk han i et nøytralitetsforbund med Sverige og Russland, men opplevde at en britisk flåte tvang Danmark-Norge ut av dette forbundet etter slaget på Københavns red i 1801. Bombardementet av København i 1807 presset Frederik til å utlevere den dansk-norske flåten.

I ren forbitrelse allierte Frederik seg nå med Napoleon. Dette forbundet med Napoleon (1807-1814) førte ved Kielfreden til at han tapte Norge til Sverige.

Frederik opphevet i 1814 det strenge enevoldsstyret som han hadde utøvd, og han gjeninnsatte ministrene og statsrådene i sine gamle stillinger. Han fortsatte å være Danmarks konge helt til sin død i 1839.


Nominaler:
8 skilling, 4 skilling, 2 skilling, skilling
Myntsteder:
Kongsberg