Erkebiskop Erik Valkendorf 1510-1522

Erkebiskop Erik Valkendorf 1510-1522

Erkebiskop Erik Valkendorfs
mynthistorie


Over: Skilling fra
Erik Valkendorf

Erik Valkendorf var antakelig født 1465. Han hadde teologisk utdannelse fra Tyskland og ble omkring 1490 ansatt i kongens kanselli. I egenskap av kansler fulgte Valkendorf med Christian II til Norge da Christian ble sendt av sin far, kong Hans, til Norge som visekonge. Det er på det rene at Valkendorf var en av Christians fremste rådgivere og en mann som han hadde den største tillit til.

Da erkebiskop Gaute døde i 1510, ble Valkendorf utnevnt til hans etterfølger i Nidaros. I sin tid som erkebiskop fikk Valkendorf utrettet en hel del på en rekke forskjellige områder.

Valkendorf tok initiativet til de første liturgiske bøkene beregnet for hele landet, Missale Nidrosiense  og Breviarium Nidrosiense.  Han har også gjort seg fortjent til en plass i norsk litteraturhistorie ved sin beskrivelse av Finnmark, formet som et brev til paven.

Da Christian fikk plassert Valkendorf som erkebiskop i Nidaros, var nok hensikten med dette å skaffe seg kontroll over dette viktige embetet og dermed over den norske kirken. I den første tiden av Christian IIs regjeringstid var forholdet mellom kongen og erkebiskopen godt. Men etterhvert utviklet det seg et dyptgående motsetningsforhold mellom de to. Striden kom i hovedsak til å dreie seg om kirkens handel, utstrekningen av den kirkelige skattefrihet og omfanget av den geistlige domsmyndighet.

Denne konflikten førte Valkendorf til slutt nærmest i landflyktighet. Han reiste til Roma hvor han ville forsøke å legge saken sin fram for paven. Men før Valkendorf kom så langt, døde han i 1522, visstnok av en pest som herjet i Roma på den tiden.


Nominaler:
Skilling, hvid, hulpenning
Myntsteder:
Nidaros