Christian V 1670-1699

Christian V 1670-1699


Christian V

Christians Vs
mynthistorie

Mynter fra Christian V

Christian V var sønn av Frederik III og Sophie Amalie av Braunschweig-Lüneburg og besteg tronen i 1670 i egenskap av enevoldshersker.
Christian hadde mistillit til den gamle danske adelen. Han var redd for at den skulle true stillingen hans som enevoldshersker, og derfor opprettet han en ny adel av grever og baroner (blant andre grevskapene Laurvigen, Jarlsberg og Rosendal baroni i Norge). Usikkerheten hans ga seg også utslag i et ønske om å være sin egen førsteminister, et ønske som nok overgikk evnene hans. Menn som Ahlenfeld og kongens halvbror Ulrik Frederik Gyldenløve ble rådgiverne hans og hadde stor innflytelse på politikken som ble ført. De innledet en reformperiode i begge rikene. Gyldenløve ble knyttet til Norge som stattholder og hadde stor innflytelse på kongens norske næringspolitikk. Christian Vs Danske Lov av 1683 og Norske Lov av 1687 utmerket seg som usedvanlig humane lovverk for sin tid. Bondelovene var også svært viktige, da de ga norske leilendinger rettsvern mot overgrep fra jordherrene.

Både Christian V og Gyldenløve la avgjørende vekt på statens militære slagkraft. Danmark-Norge hadde ikke vært så militarisert på 400 år som under Christians regjeringstid. Kongen ledet et felttog mot Skåne i 1675. Den skånske krig som denne striden ble kalt, var et forsøk på å gjenvinne tapte landområder fra Sverige. Men krigen ble resultatløs, og det ble også Christians senere forsøk på å få til en dansk-saksisk-russisk allianse mot Sverige.
Etter dette brukte kongen mindre tid på å regjere kongeriket og mer tid på adspredelser. Etter en jaktulykke i 1698 fikk helsen hans en alvorlig knekk, og han døde i 1699. Sønnen Frederik IV overtok kongemakten etter farens død.


Nominaler:
4 dukat, 3 dukat, 2 dukat, dukat, 1/2 dukat, 4 speciedaler, 3 speciedaler, 2 speciedaler, speciedaler, 1/2 speciedaler, 1/4 speciedaler,
1/8 speciedaler/12 skilling, krone/4 mark, 2 mark, mark/16 skilling, 1/2 mark/8 skilling, 4 skilling, 2 skilling, skilling, 1/2 skilling
Myntsteder:
Christiania, Kongsberg