Christian IV 1588-1648

Christian IV 1588-1648


Christian IV


Christian IVs
mynthistorie


Mynter fra Christian IV

Christian IV var sønn av Frederik II og Sofie av Mecklenburg. Han var bare 11 år da faren døde, og de første årene av regjeringstiden hans ble derfor landet styrt av en formynderregjering. Han ble erklært myndig i 1596 og kronet til konge samme året. Christian hadde fått en grundig utdannelse, han behersket flere språk og hadde innsikt i matematikk, historie og musikk.

Christian overtok en stat som var Nordens desidert sterkeste, en stat som nærmest omringet Sverige og behersket Østersjøen. Helt fra begynnelsen av regjeringstiden utfoldet han seg på mange områder. Christians energi ga seg særlig utslag i forholdet til Norge, og han betraktet Norge som de store muligheters land. Han besøkte landet vårt 30 ganger, og det er flere besøk enn alle de andre dansk-norske kongene foretok til sammen. Han grunnla åtte byer, blant dem fire norske: Kongsberg, Røros, Christiania og Kristiansand. Kongen hadde store forhåpninger når det gjaldt bergverksdriften i Norge, og her nedla han et stort arbeid.

Deltagelsen i 30-årskrigen (1625-29) og hans meglerrolle i tyske forhold etter 1631 brakte mye rot i de statlige finansene. I tillegg kom krigen mot Sverige (1643-45) som endte med at Norge ved freden i Brømsebro mistet Jemtland og Herjedalen. Alt dette førte til at Sverige nå overtok den ledende stillingen i Norden.

Til tross for at Christian IVs styre var preget av en enorm vitalitet og virketrang, etterlot han en stat som var territorielt redusert, politisk og militært svekket og med en økonomi som var ødelagt av okkupasjon, produksjons- og avsetningskrise. Christian IV døde i København i 1648, og sønnen Frederik III ble tronfølger.


Nominaler:
4 speciedaler, 3 speciedaler, 2 speciedaler, speciedaler, 1/2 speciedaler, 1/4 speciedaler,
1/8 speciedaler, 2 mark, mark/16 skilling, 8 skilling, 4 skilling, 2 skilling, skilling
Myntsteder:
Christiania