Søkemuligheter

Den nye "Norske Gaardnavn"-databasen er nå basert på en vanlig relasjonsdatabase. Det betyr at de fleste feltene ikke har den samme fritekstsøkemuligheten som før, MEN: For alle feltene gjelder at et '%'-tegn markerer mer tekst. Således vil '%vik' gi tilslag 'vik', 'Kinzarvik', mens 'vik%' gir tilslag som 'vik', 'viku' og 'vikarius'. 'vik' gir bare 'vik' som resultat. Søkeargumentet '%vik%' gir tilslag i alle ord som har 'vik' i seg, for eksempel 'Ramvikom' og 'kvikv'. Videre står tegnet '_' for ett vilkårlig tegn.

Siden svært mange av gårdsnavnene er flerleddete ("Gaustad vestre"), må du huske på å bruke '%'-tegnet på slutten. For å finne alle 'Gaustad'-gårder, må du fylle ut 'Gaustad%' i gårdsnavnsøkefeltet.

Gammelnorske tegn

Tegnene edd (ð) og thorn (þ) kan under windows eller andre systemer med isolatin1 skrives direkte (om du finner dem på tastaturet). De kan også skrives '/EDD/', '/edd/', '/TH/' og '/th/' eller 'Ð', 'ð', 'Þ' eller 'þ'.

Fritekstfeltet

I fritekssøkefeltet det mulig å kombinere flere søkeargumenter med 'and', 'eller' og 'not'. Vanlige bindingsregler gjelder og parenteser kan brukes.

'Bergen and Oslo' gir tilslag på alt som inneholder både Bergen og Oslo
'Bergen or Oslo' gir tilslag på alt som inneholder Bergen eller Oslo
'Erling Ormsson' gir tilslag på strengen 'Erling Ormsson'