Universitetenes databaser for språk og kultur

Dokumentasjonsprosjektet


Prosjektdirektiv

Dette dokumentet setter opp planen for arbeidet med å etablere Universitetenes databaser for språk og kultur gjennom Dokumentasjonsprosjektet. Dokumentet berører følgende forhold:
  1. bakgrunn
  2. målstruktur
  3. oppgavebeskrivelse
  4. retningslinjer for prosjektarbeidet
  5. omfang og tidsrammer
  6. økonomiske rammer og finansiering
  7. planlegging, rapportering, oppfølging
  8. kvalitetssikring
  9. endringshåndtering
Dette dokumentet er å betrakte som prosjektets faglige og administrative kontrakt mellom oppdragsgiver og Den nasjonale styringsgruppen for prosjektet.

1 Bakgrunn

1.1 Universitetenes databaser for språk og kultur

Ved universitetene i Norge finnes det i dag en rekke avdelinger med store registre og samlinger. Disse inneholder informasjon om et bredt spekter av norsk språk og kultur. Dersom denne informasjonen skal kunne bli tilgjengelig for forskeren via dennes PC, er det ikke mulig å gå utenom en krevende konvertering av papirdokumentene til en elektronisk form. Dokumentasjonsprosjektet har nettopp dette som sitt første delmål.

Det endelige mål er et informasjonssystem for samlingsavdelingene, kalt "Universitetenes databaser for språk og kultur". Systemet vil ha tre hovedfunksjoner. For det første skal de fagspesifikke delene tjene som verktøy for forskerne innen de enkelte fagene i deres daglige arbeid. For det andre vil systemet bli laget slik at det er mulig å foreta søk blant data fra flere fagfelt samtidig. Den tredje hensikten med systemet er å øke allmennhetens tilgang til arkivmaterialet dog slik at opphavsretter og samlingenes sikkerhet blir ivaretatt.

På denne måten vil "Universitetenes databaser for språk og kultur" spille en viktig rolle i grunnforskningen innen de humanistiske fagmiljøene. Systemet muliggjør også en tverrfaglighet som i sin tur kan initiere ny forskning og innsikt.

1.2 Historikk

Oppbyggingen av registrene ved de ulike samlingsavdelingene har foregått over lang tid, for noen avdelingers vedkommende helt fra begynnelsen av forrige århundre. I årenes løp er det blitt samlet til dels meget omfattende manuelle registre og arkiver. Først rundt 1980 begynte enkelte fagavdelinger å ta i bruk datamaskiner i arkivarbeidet. Den daværende teknologiske virkelighet gjorde at man forestilte seg felles, sentraliserte databaser som kunne betjene flere fagmiljøer på ulike steder i landet. Disse idéene ble av forskjellige årsaker ikke realisert. Dels kunne dette skyldes datidens lite fleksible og svært kostbare tekniske løsninger, dels den totale mangel på tilgjengelig (edb-) personell med tilstrekkelig kompetanse.

Den massive innføringen av små datamaskiner (PCer) i annen halvpart av 1980-årene betydde en vanliggjørelse av datateknologien og at oppmerksomheten omkring edb økte. Det ble derfor adskillig vanligere at avdelinger med registre av noen størrelse prøvde å bygge opp edb-baserte registre. Man fikk dermed en rekke spredte mindre databaser av forskjellige typer og kvalitet. Men disse representerte ofte en voldsom innsats av enkeltmennesker i fagmiljøene.

I første halvår av 1990 tok daværende prodekanus Bjarne Hodne ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo i samarbeid med professor Herman Jervell initiativet til et forprosjekt for å kartlegge fakultetets egne arkiver og samlinger med henblikk på en mer samordnet og massiv innføring av datateknologi.

Gjennom et forprosjekt, ledet av førsteamanuensis Christian-Emil Ore, ble det fremskaffet en samlet oversikt over registre og arkiver ved fakultetets tradisjonelle samlingsavdelinger der man la vekt på de ulike registre og arkivers karakter, fysiske utforming og hvilke datamengder de representerte. Det ble også gjort overslag over arbeidsmengden forbundet med en eventuell dataregistrering.

Forprosjektet ble avsluttet sommeren 1990. Prosjektets referansegruppe med representanter for de ulike avdelingene besluttet at arbeidet skulle fortsette etter de linjer som ble trukket opp i forprosjektrapporten. Det forberedende arbeidet med hovedprosjektet ble tatt opp igjen høsten 1990. I februar 1991 vedtok så fakultetsrådet ved Hf-fakultet ved Universitetet i Oslo at man skulle gå i gang med et seksårig dokumentasjonsprosjekt.

I samråd med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ble det sommeren 1991 arbeidet for å gjøre prosjektet nasjonalt. Under denne forutsetningen ble det avsatt øremerkede midler til prosjektet på statsbudsjettene for 1992 og 1993. Den formelle igangsettelsen av Det nasjonale dokumentasjonsprosjektet ble vedtatt på det nasjonale dekanmøtet i november 1991. Våren 1992 ble det så oppnevnt en styringsgruppe for prosjektet med representanter fra universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø. Leder for styringsgruppen var inntil 31/12-92 førsteamanuensis Tellef Kvifte og fra 1/1-93 førsteamanuensis Knut Aukrust.

1.3 Konverteringsarbeid

Dokumentasjonsprosjektet har så langt fulgt to strategier for å få utført konverteringsarbeidet.

1.3.1 Spredte tiltak

Prosjektet har siden 1991 benyttet "Arbeid for trygd"-programmet til å finansiere deler av konverteringsarbeidet. Innskriverene er organisert i grupper med 5 til 10 medlemmer, i alt 70 personer pr. januar 1993. Gruppene er plassert ulike steder og har en innleid lokal administrasjon (for det meste det lokale Folkeuniversitetet). Tiltakene fungerer godt, men dekker ikke kostnadene til oppfølgingsarbeidet (en fagkyndig for hver fjerde innskriver).

1.3.2 "Omstilling gjennom målrettet utdanning"-prosjektetene

Til tross for at AFT-opplegget fungerer godt, ble det likevel vurdert som lite realistisk å basere hele registreringen på slike tiltak idet universitetene ikke har midler til det tilstrekkelige antall assistenter. Dessuten har arbeidsmyndighetene ytret ønske om å utforme tiltak som tilfører deltakerne mer relevant kompetanse enn det rene registreringsarbeidet kan gi.

I forståelse med den sentrale ledelse ved Universitetet i Oslo har derfor Dokumentasjonsprosjektet i samarbeid med universitetets kurssekretariat og Statens datasentral A/S (SDS nord) utarbeidet prosjektet "Omstilling gjennom målrettet utdanning i Mo i Rana og Kirkenes". Prosjektet går ut på å etablere kombinerte opplærings- og arbeidspraksissentre der deltakerne får undervisning rettet mot de lokale behov kombinert med praktisk arbeid lagt opp etter modellen utprøvd i det AFT-baserte prosjektet beskrevet over. Hvert slikt tiltak er beregnet å vare i fire år.

I september 1992 ble det første av sentrene etablert i Mo i Rana. Sentret er organisert som et arbeidsmarkedstiltak med 75 deltakere. Etableringskostnadene ble dekket av Næringsdepartementet, mens drifts- og undervisningskostnadene dekkes av arbeidskontoret i Rana. Sentret i Kirkenes er planlagt etablert våren 1993.

Gjennomføringen av "Omstilling gjennom målrettet utdanning"-prosjektene hører ikke inn under Dokumentasjonsprosjektets oppgaver. Men disse prosjektene synes å være svært viktige for å få finansiert og gjennomført konverteringsarbeidet.

2 Målstruktur

Hovedmålet for Dokumentasjonsprosjektet er "å gi en samlet og rasjonell tilgang til informasjon om språk og kultur".

Informasjon om språk og kultur finnes i dag spredt i en rekke arkiver og samlinger over hele Norge. Med utgangspunkt i kulturhistoriske og språklige samlinger ved norske universitet skal prosjektet gjøre slik informasjon tilgjengelig for forskere, forvaltning og allmennhet i en form som gjør at informasjonen fra ulike registre kan utnyttes samtidig.

På bakgrunn av hovedmålet er det formulert følgende fire delmål:

1 Dataregistrering av arkiv og samlinger

Dette er den største delen av prosjektet, målt i arbeidsmengde, og omfatter all konvertering av data til maskinleselig form. Dette omfatter dels registre og dels fullstendige materialesamlinger.

2 Rasjonelle rutiner for samlinger og arkiver

Omlegging av arkiver og kataloger til edb medfører endringer i interne rutiner ved avdelingene. I forbindelse med dataføring ved avdelingene gjennomgås interne arkivrutiner for å få størst mulig gevinst ut av prosjektet.

3 Optimal tilgjengelighet for forskere, forvaltning og allmennhet

Brukere av systemet skal ha tilgang til den informasjon de ønsker, på enklest mulig måte og presentert i klarest mulig form. Presentasjonsform, veiledning og avregning av kostnader skal tilpasses ulike brukergrupper. Tilgangen til dataene må likevel kunne reguleres slik at sikkerheten i muséene, opphavsrettigheter og personvern ivaretas.

4 Samordnet datarepresentasjon og grensesnitt

Rasjonell tilgang til informasjon forutsetter at datarepresentasjon og grensesnitt er samordnet. Prosjektet skal definere standarder på bakgrunn av faglige hensyn, eksisterende praksis og etablerte registre, og sørge for kobling mellom ulike registre, eksterne og interne, med henblikk på faglig interesse, samordningskrav og gjennomførbarhet.

3 Oppgavebeskrivelse

I løpet av prosjektperioden skal alle registre som inngår i prosjektet, dataføres. Det skal også utvikles systemer for bruk og presentasjon av dataene. Aktiviteten kan deles i følgende punkter:

1 Identifisering av registre som skal inngå i prosjektet

På grunnlag av utredninger i fagmiljøene avgjør styringsgruppen hvilke registre som skal inngå i prosjektet samt tidspunkt for deltakelse. Kriteriene for å inkludere registre er:

2 Utredning for interne og eksterne brukerbehov for registrene

Utredning skal skje i samarbeid med fagmiljøene og etter felles retningslinjer vedtatt av styringsgruppen. Utredningen bør bl.a. omfatte identifisering av interne behov, konsekvenser i forhold til interne rutiner, organisasjonsforhold og ressurser. Dette gjelder både fortløpende bruk ved avdelingene, tilrettelegging for universitetsbrukere utenfor avdelingene og identifikasjon av mer eksplisitte produksjons- og forskningsinteresser. Med hensyn til eksterne brukerinteresser bør brukerbehovene sees i sammenheng med krav til informasjon, tilrettelegging, ressursbehov og ansvarsforhold.

3 Datateknisk analyse av registrene som skal inngå i prosjektet, dokumentert ved en standard metode.

Det finnes ikke nødvendig ekspertise i de enkelte fagmiljøene til dette. Dataanalysen er en av forutsetningene for en fornuftig utvikling av registret. Analysen samordnes sentralt blant annet for å holde oversikten over felles dataelementer.

4 Fastsetting av nødvendige standarder for dataformater med henblikk på nødvendige koblinger mellom ulike registre

Universitetenes databaser for språk og kultur vil inneholde data fra en rekke forskjellige fagfelt. For å muliggjøre en kobling av dataene på tvers av faggrensene må det utarbeides standarder for representasjon av felles datatyper. Disse standardene skal så langt råd er, være i samsvar med eksisterende nasjonale og internasjonale standarder.

5 Utvikling av innskrivings- og brukerprogrammer for registrene

Der vil være mye felles i metodikken. Det er heller ikke her tilstrekkelige ressurser i fagavdelingene til dette arbeidet. Videre må det fra starten av tas hensyn til det endelige felles systemet.

6 Innskriving av registre som inngår i systemet

Prosjektet har ansvar for at innskrivingsmiljøene blir etablert og for koordineringen av dem. Prosjektet står ikke selv for finansieringen av tiltakene, men vil samarbeide med sentrale myndigheter for å få i stand eksterne finansieringsordninger. Eventuelle utdanningstilbud som inngår i innskrivingspakkene, samt teknisk og administrativ drift av tiltakene, kan settes bort på oppdrag til samarbeidspartnere lokalt og sentralt. Ansvars- og arbeidsdeling skal avtales spesielt med de forskjellige aktører i hvert enkelt tilfelle.

Dokumentasjonsprosjektets oppgaver i forbindelse med etablering av innskrivingsmiljøene skal være å føre etableringsprosessen(e) frem til avtaleinngåelse mellom involverte parter. Koordineringsansvaret knyttes til 1) sammenkobling mellom delprosjekter og innskrivingsmiljøer, 2) informasjonsvirksomhet og 3) organisering og oppfølging av innskrivingsmiljøene og 4) fortløpende evaluering av den samlende innskrivingsaktiviteten ut fra kvalitet, effektivitet og fremdrift.

7 Prosjektering av videre drift av registrene

Selve driften er ikke en del av prosjektet og må forankres innenfor de enkelte organisasjonene på permanent basis.

Den videre driften vil innebære tunge, permanente oppgaver etter at selve prosjektet er avsluttet. Driftsfasen bør settes i gang så snart registrene inneholder store nok datamengder til at de er nyttige. Driften av maskiner og nettverk bør innarbeides i planer og rutiner i den normale edb-driften.

8 Formidling

Det enkelte delprosjekt og avdeling bør ha ansvaret for den aktive tilrettelegging for bruk av registrene internt og eksternt. Formidlingen bør skje i tråd med retningslinjer og behov som utredningene under punkt 3 har avdekket.

4 Retningslinjer for prosjektarbeidet

4.1 Organisering

4.1.1 Oppdragsgiver

Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo er oppdragsgiver for prosjektet. De øvrige universitetene delegerer myndighet hit. Det nasjonale fakultetsmøtet kan bare gripe inn i den grad prosjektet ikke styres etter forutsetningene og da bare gjennom dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Dokumentasjonsprosjektets styringsstruktur

4.1.2 Styringsgruppen

Den nasjonale styringsgruppen er ansvarlig for prosjektet som helhet og de ulike delprosjektene. Styringsgruppen består av en representant fra hvert av de deltakende universitetene, samt en representant fra den sentrale ledelsen ved Universitetet i Oslo. Faglig leder møter i styringsgruppen. I tillegg har gruppen en sekretær. Styringsgruppen er ansvarlig overfor oppdragsgiver for prosjektet som helhet og har ansvar for den overordnede organiseringen av prosjektet, for fremdrift og for hovedbeslutninger som gjelder prosjektets mål og avgrensning, milepælplaner og prosjektets økonomi. Styringsgruppen har således myndighet til å godkjenne eller forkaste forslag til delprosjekter, se under pkt. 4.1.6 og avsnitt 5 om prosjektets rammer.

4.1.3 Lokale arbeidsgrupper

Hver av fakultetsrepresentantene i styringsgruppen kan knytte til seg en lokal arbeidsgruppe. Disse arbeidsgruppene skal bistå fakultetsrepresentanten med dennes oppgaver som blant annet omfatter Det understrekes at de lokale arbeidsgruppene ikke har prosjektstyringsfunksjoner knyttet til de nasjonale prosjektene. All slik styring går gjennom styringsgruppen og prosjektarbeidsgruppen (se under, pkt 4.15). Delprosjekter som ikke har tilknytning utover det enkelte universitet, kan imidlertid underlegges en slik arbeidsgruppe når spesielle forhold tilsier at dette er den beste løsningen.

4.1.4 Referansegruppen

Det vil bli oppnevnt en referansegruppe for prosjektet, eventuelt også egne referansegrupper for delprosjektene. Referansegruppen trekkes inn ved behov og ved milepæler i prosjektet. Det kan vurderes om referansegruppen skal inneholde personer fra berørte eksterne institusjoner som Statens kartverk og Riksantikvaren.

4.1.5 Prosjektarbeidsgruppen

Prosjektarbeidsgruppen er prosjektets daglige ledelse. Den består av en faglig leder, en registreringsleder og en driftskoordinator for registreringssentralene. Faglig leder koordinerer det løpende arbeidet i prosjektet og delprosjektene og har rapporteringsansvar til styringsgruppen.

Faglig leder er ansvarlig for den edb- og systemmessige utviklingen av løsningene for de enkelte delprosjektene, og design av det integrerte totalsystemet, se også punkt 4.3 (Strategi for edb-løsninger). Vedkommende leder kjernegruppen som består av prosjektets programmerere/systemerere.

Registreringslederen er ansvarlig for innskrivingsvirksomheten i prosjektet. Spesielt gjelder dette informasjon, organisering, oppfølging og evaluering av denne virksomheten samt fordelingen av materialet på de ulike innskrivingstiltakene. Registreringslederen har også personalansvar for det administrative personalet som er tilknyttet prosjektarbeidsgruppen, for prosjektassistentene og har ansvar for registreringsøkonomien.

Driftskoordinatoren har ansvar for administrasjonen av registreringssentralene, ansvar for kontakt og rapportering til de bevilgende myndigheter i forbindelse med sentralene, sammenstilling av økonomien for disse samt kontrakt- og avtaleforvaltning.

For prosjektarbeidsgruppens arbeid gjelder at alle strategiske valg skal forelegges styringsgruppen til godkjenning.

4.1.6 Delprosjekt og delprosjektansvarlige

Dokumentasjonsprosjektet deles i et antall delprosjekt etter faggrenser (som et stedsnavnsprosjekt, et gammelnorskprosjekt, et folkemusikk etc.) der et delprosjekt omfatter alle universiteter med relevante samlinger. Styringsgruppen utnevner en delprosjektansvarlig for hvert delprosjekt etter forslag fra fagmiljøene.

Delprosjektansvarlig har det emnespesifikke fagansvaret for delprosjektet. Til det enkelte delprosjekt skal det utarbeides et prosjektdirektiv som i avtales form setter opp retningslinjene for gjennomføringen. Dette skal gjøres i samråd med faglig leder for dokumentasjonsprosjektet. Et slikt prosjektdirektiv bør inneholde følgende punkter: Mål, oppgavebeskrivelse, omfang og tidsrammer, økonomiske forhold og betingelser, ansvarsforhold, rapportering, kvalitetssikring og endringshåndtering. Prosjektdirektivet skal godgjennes av styringsgruppen.

4.1.7 Ansvarlig ved de enkelte avdelingene

I delprosjekt som involverer flere universiteter, skal det ved hver deltakende avdeling ved det enkelte universitet være en person som er ansvarlig for delprosjektet ved avdelingen. Denne ansvarlige for avdelingsprosjektet skal ha ansvar for å drive frem planene for avdelingens del av prosjektet. For prosjekt som bare omfatter én avdeling vil avdelingsansvarlig være delprosjektansvarlig.

4.2 Strategi for innskriving

Prosjektets store omfang nødvendiggjør bruk av ufaglært arbeidskraft til selve registreringsarbeidet. Tilrettelegging av materialet, instruksjon av innskriverene og annen oppfølging samt korrektur og kontroll av materialet forutsettes gjort av assistenter med fagspesifikk kompetanse. Ut fra tidligere erfaringer brukes måltallet 1:4, én assistent for fire innskrivere, ved tildelingen av midler til det enkelte delprosjekt. Dette er ikke å regne som et absolutt forhold og kan avvikes i begge retninger. Eksempelvis kan det der det er mer rasjonelt å bruke kvalifisert fagpersonale til selve innskrivningen (f.eks. når dette er en forsvinnende liten del i forhold til den faglige tilretteleggingen), tilføres fagavdelingene ressurser til å leie inn slikt personale.

4.3 Prosjektassistentene

Dokumentasjonsprosjektet skal sikres en fast stamme av vitenskapelige assistenter som står i forhold til antall innskrivere. På grunnlag av de erfaringene som til nå er høstet, er forholdet satt til 1:4 (se punkt 4.2, Strategi for innskrivingen), det vil si ett assistentårsverk for fire innskrivningsårsverk. Det bør tilstrebes kontinuitet i bemanningen for å unngå sløsing med ressurser i forbindelse med opplæringen av prosjektassistentene. Kortids- og deltidsengasjementer av hovedfagsstudenter og andre med tilstrekkelig kompetanse er aktuelt som supplement til de mer langtidsengasjerte prosjektassistentene.

Prosjektassistentene knyttes til fagavdelingene og delprosjektene gjennom det fagspesifikke ansvaret disse har i prosjektet. Prosjektassistentene skal i størst mulig grad integreres i fagmiljøene både gjennom faglig veiledning og gjennom romplassering. Det forutsettes at den enkelte avdeling/institusjon stiller nødvendig arbeidsplass til disposisjon.

Prosjektassistentene er ansatt ved Dokumentasjonsprosjektet. Assistentene skal om mulig ha den enkelte fagavdeling som tjenestested.

Oppdragsgiver har ansvaret for at det nødvendige antall stillingshjemler kan disponeres i henhold til fastsatte planer.

4.4 Strategi for edb-løsninger

Dokumentasjonsprosjektets behov for systemutvikling er tredelt. For det første må det fremskaffes programmer for registrering av dataene, for det andre må de enkelte avdelingene i prosjektet få utviklet verktøy slik at de kan benytte de registrerte dataene i sitt arbeid, og for det tredje skal tilgjengeligheten økes ved at det lages et felles, samlet informasjonssystem for alle de deltakende avdelingene.

Prosjektet har som erklært målsetting å holde programutviklingen på et minimum og i størst mulig grad utnytte tilgjengelig programvare. Det må imidlertid understrekes at det i dag ikke finnes programvare som dekker alle de særegne behov (spesielle tegnsett, fritekstsøking, hypertekst, multimedia m.m.) man finner innen humaniora. Det må derfor avsettes ressurser til en del programmeringsarbeid og til arbeidet med å tilpasse eksisterende produkter.

Totalsystemmet skal være et nettverksbasert databasesystem der de enkelte delprosjektsystemene vil inngå som selvstendige moduler. I tillegg skal det utvikles separate datasystemer som forskerne kan benytte i forbindelse med egen virksomhet og "i felten". Det skal legges vekt på at totalsystemet skal kunne brukes av institusjoner og personer utenfor de enkelte fagmiljøene. Det er en forutsetning at klausulbelagt materiale og annet sensitivt materiale beskyttes mot uautorisert bruk.

For å muliggjøre oppbygning av totalsystemet skal design og utvikling av de enkelte avdelings- og delprosjektsystemene koordineres av Dokumentasjonsprosjektets faglige ledelse.

Daglig drift av ferdige delsystemer og senere vedlikehold av systemene er ikke en del av systemutviklingen i Dokumentasjonsprosjektet. Denne virksomheten bør overlates en driftsorganisasjon.

5 Omfang og tidsrammer

Prosjektets fase 1 har et omfang på 750 årsverk. I utgangspunktet er disse tenkt fordelt med omlag 600 årsverk på Universitetet i Oslo og omlag 150 årsverk fordelt på de andre universitetene. Den endelige fordelingen avgjøres av styringsgruppen når omfanget ved de enkelte universitetene er endelig beskrevet.

Dersom det samlede dokumenterte registreringsbehovet ved de fire universitetene overstiger den nevnte rammen, skal styringsgruppen utarbeide planer for fase 2 av prosjektet.

6 Økonomiske rammer og finansiering

750 årsverk innskrivning vil kreve kostnader i en størrelsesorden av 300 millioner kroner. Prosjektets størrelse umuliggjør derfor en totalfinansiering over universitetenes ordinære budsjetter. Det forutsettes derfor at størstedelen av prosjektet finansieres eksternt. Det overlates til styringsgruppen og prosjektarbeidsgruppen å utarbeide og fremme eksterne finansieringsmåter og å videreutvikle de allerede igangsatte registreringstiltakene (se punkt 1.3 under "Bakgrunn"). Oppdragsgiver vil sørge for å skaffe støtte for disse hos de sentrale universitetsmyndighetene så langt råd er. Oppdragsgiver vil i tillegg arbeide for at universitetenes fagdepartement opprettholder og øker bevilgningen over statsbudsjettet til prosjektet. Oppdragsgiver vil også sørge for tilstrekkelig kontorplass for prosjektetarbeidsgruppen.

7 Planlegging/rapportering/oppfølging

I hvert delprosjekt skal det utarbeides en halvårig rapport om fremdrift, status og vurdering av gjenstående arbeid. På basis av disse utarbeider prosjektarbeidsgruppen statusrapporter og annet informasjonsmateriell for hele Dokumentasjonsprosjektet.

8 Kvalitetssikring

Verdien av Dokumentasjonsprosjektet står og faller med om kvaliteten på de data som legges inn er i overensstemmelse med originalene og at de data som kommer ut til brukerne faktisk dekker behovene innenfor de ulike fag- og interesseområdene. Nøyaktighet og anvendbarhet er to sentrale nøkkelord. Disse vil man forsøke å etterleve gjennom kontinuerlig intern kvalitetssikring. I tillegg vil det være ønskelig med ekstern kvalitetskontroll. Den kan dels sikres gjennom referansegruppen, men det kan også være behov for ytterligere tiltak ved bruk av uavhengige kvalitetsrevisjoner.

9 Endringshåndtering

Dokumentasjonsprosjektet er et svært omfattende prosjekt. Det er i dag ikke mulig å overskue alle problemer og hindringer som vil dukke opp i prosjektperioden. Prosjektarbeidsgruppen har myndighet til å foreta mindre endringer som er nødvendige for den daglige drift. Endringer som har konsekvenser for prosjektets omfang og lengde, skal forelegges styringsgruppen. Spesielt må definering og innlemmelse av nye delprosjekter på forhånd godkjennes av styringsgruppen.

Oslo, den 

­­­­­­­­­				­­­­­­­­­­­­
Oppdragsgiver,					Den nasjonale 
dekanus ved					styringsgruppen v/  leder
Det historisk-filosofiske fakultet
Universitetet i Oslo

Tilbake til Dokumentasjonsprosjektets hjemmeside.