Terje Larsen:

 

Norsk stadnamnbibliografi – førebels nettversjon.

Desember 1998

 

Kommentarar kan sendast til E-post: s-na@inl.uio.no

 

A[ustigard], B[jørn] og K[åre] M[agne] H[olsbøvåg] 1991: Fleire sund-namn på landjorda. I: Romsdal Sogelag. Årsskrift 1991:181-182.

Adresser og stadnamn. 1986: Del 1:  Handbok i kommunal adressetildeling. Utgitt av Statens kartverk, Miljøverndepartementet og Norske Kommuners Sentralforbund, august 1986. 124 s. Meldingar: Hallaråker, P. 1988, Jørgensen, P. 1987.

Ager-Hansen, A[lv] 1961-63: Landskyld i gardsnamn frå folkevandringstida [Øres-, Ørs-, Laus-, Ørte-]. I: Heimen XII (1961-1963):258-259.

Ager-Hanssen, A[lv] 1959: Mannsnamnet Gram og Gramstad i Høyland. I: Ætt og heim 1959: 140.

Agerholt, Johan 1922-25: [Melding av] Indrebø, Gustav 1924. I: Heimen I (1922-25):382-386.

Akselberg, Gunnstein 1979: Noko om stadnamn frå Voss. Bergen. XIV, 472 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Akselberg, Gunnstein 1984: Vikingtidsindividualisme eller naturnemnerelasjonar? Om utmerkingslekkane i staðir-namn på Voss og i grannebygdene i indre Hordaland sett på bakgrunn av eldre og nyare nordisk gransking. I: NN 1 (1984):51-82.

Akselberg, Gunnstein 1984a: Ullestad - Kamelstad? I: Gamalt frå Voss. Hefte XVI (1984):30-39.

 Akselberg, Gunnstein 1991: [Melding av] Inge Særheim: Namn og stader i Rogaland. [Stavanger] 1986, d.s.: Kvitsøy. Namn og stader. [Stavanger] 1989, d.s.: Utsira. Namn og stader. [Stavanger] 1990. I: NN 8 (1991):115-119.

Akselberg, Gunnstein 1992-93: [Melding av] Inge Særheim:Sirdal. Namn og stader. 1.Namnetolkingar.[Sirdal]: Sirdal kommune. Kommunekontoret. Stadnamnprosjektet.1992. I: NN 9/10 (1992/93):107-111.

Akselberg, Gunnstein 1994: Nokre stadnamn i Voss kommune. I: Johan Myking o.fl. (red.): Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt. Bergen 1994:9-16.

Aksnes, Liv Marit 1974: Gamle stadnamn i Vikøy sokn. I: Hardanger 1974:425-439.

Alander, Arild 1991: Namnet Frederiks Gave. I: Gammelt frå Alvdal og Folldal 1991:20.

Albøge, Gordon: [Melding av] Eivind Vågslid: Norske skrivarar i millomalderen. Oslo 1989. I: NoB 1991:250-254.

Alhaug, Gulbrand 1991: Landsdelsuniversiteta sine oppgåver ved ei desentralisert konsulentteneste. Ansvar og oppgåver for Universitetet i Tromsø. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:69-75.

Alhaug, Gulbrand, Kristoffer Kruken og Helge Salvesen (red.) 1991: Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991. Oslo. 541 s.

Aljoksjina, Maria 1992: Ti funksjoner av ubestemt artikkel foran egennavn i norsk. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1991:123-137.

Allee, John G. 1977: Norwegian and Samish place names from the coast of Finmark, Norway. I: Henri Draye (red.): Berichte es XII. Internationalen Kongresses für Namenforschung (Bern, 25.-29. August 1975). Band II:9-35. Leuven.

Almenningen, Olaf 1989: Stadnamna våre endeleg lovfeste. I: Norsk Tidend nr. 3, 26. juni 1989.

Alsvik, Olav 1963: Stedsnavn. I: Svolværs historie:19-21. Svolvær.

Altern, Arne 1957: Buskerudnavnet. I: Den norske turistforening. Årbok 1957:25-26 og Ringerike 1971-72:16-17.

Alver, Brynjulf 1979-81: [Melding av] Stemshaug, O. 1978. I: Heimen XVIII (1979-81):615-617.

Amundgård, Arne 1964: Gamle gardar og gamal busetjing på Lesja. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1964:35-44.

Amundgård, Arne 1977a: Namn frå Øygardom i Gausdal. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1977:31-33.

Amundgård, Arne 1977b: Om Einbuggdalen i Dovre. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1977:57-59.

Amundgård, Arne 1978: Namn frå Lesja. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1978:65-68.

Amundgård, Arne 1982: Nokre stadnamn frå distriktet. I: Gammalt frå Stange og Romedal 1982:20-22.

Amundsen 1936: Nogen bemerkninger om stedsnavn Skjerstad, Fauske, Saltdal og Beiarn. I: Jul i Salten 1936:8-11.

Andersen, Anders Martin 1959: Strandnavn fra Oksefjorden og tilstøtende fjorder. Oslo. VI, 130 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Andersen, Kjell V. 1976: Stedsnavn i Kvænangen. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1976:52-53.

Andersen, Kjell V. 1977: Stedsnavn i Kvænangen. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1977:69.

Andersen, Kjell V. 1978: Stedsnavn i Kvænangen. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1978:74.

Andersen, O[le] H[eitmann] 1934: Oslo-navnet, oprinnelse, betydning og utvikling gjennem tidene. En kritikk av de hittil fremholdte anskuelser og en orientering ut fra nye synspunkter, samt en kort oversikt over våre øvrige lo-navn. I: St. Hallvard 12 (1934):105-129.

Andersen, O[le] Heitmann 1944a: Det norske folks busetning og landnåm belyst ved stedsnavnene. Oslo. Første del 246 s. Annen del 199 s.

Andersen, O[le] Heitmann 1944b: Oslo-navnet og andre norske og europeiske lo-navn. Oslo. 72 s. (Særtrykk av Andersen, O. H. 1944a.)

Andersen, O[le] Heitmann 1946: Stedsnavnenes grammatiske former. En kort orientering. Oslo. 72 s.

Andersen, O[le] Heitmann 1947: Seterbruk og seterbusetning i gammel tid. Oslo. 128 s. Melding: Beito, O. T. og L. Reinton 1949-51.

Andersen, O[le] Heitmann 1953: Om nye veger i stedsnavnegranskingen. En orientering. Oslo. 24 s.

Andersen, O[le] Heitmann 1954: Vin-navnenes problem. Oslo. 95 s.

Andersen, Per Sveaas 1972: Landskapsnavn på -land og -rike. En kort kommentar til Claus Krags artikkel. I: HT 51 (1972):182-184. (Jfr. Krag, C. 1971, Krag C. 1972, Andersson, Th. 1976, Tveitane, M. 1975.)

Andersen, Vera 1988: Stedsnavn på Austvågøy som forteller om samer med reindrift. I: Årbok for Vågan 1988 (Skolp 88):55-62.

Andersson, Thorsten 1974a: [Melding av] Stemshaug, O. 1973a. I: NoB 1974:187-188.

Andersson, Thorsten 1974b: [Melding av] Stemshaug, O. 1973b: I: NoB 1974:188-189.

Andersson, Thorsten 1975: Om ortnamnssuffixet -str. I: NoB 1975: 143-163.

Andersson, Thorsten 1976: Hringaríki, Ranríki, Raumaríki. Till diskussionen om ordet rike i gamla nordiska ortnamn. I: Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 1976:56-83. (Jfr. Krag, C. 1971, Krag, C. 1972, Andersen, P. S. 1972, Tveitane, M. 1975.)

Andersson, Thorsten 1979: Eigennamen als erstes Glied nordischer Ortsnamen. I: NoB 1979: 123-146.

Andersson, Thorsten 1980: [Melding av] Stemshaug, O. 1978a. I: NoB 1980:167.

Andersson, Thorsten 1992: Det förkristna ordet socken i Norden. I: NoB 1992:115-119.

Angell, Arne 1961: Langøy - Namnet til "den store" Langøy (i Vesterålen). I: Hofdasegl 1961:166-169 (= Hàløygminne X (1957-61):592-596, her med tittelen: Langøy - namnet på "den store" Langøy (i Vesterålen).)

Angell, Arne 1964: Litt Hanøyvikkje. I: Hofdasegl 1964, 237-239.

Angell, Arne 1967: Langøysundet - Børøysundet. I: Hofdasegl 1967:349-356.

Angell, Svein Ivar 1994: Den norske namne- og språkpolitikken - kulturell identitet og kulturelt mangfald. I: Populærhistorisk Magasin. Nr. 4 - 1994:44-53.

Ansnes, A.O. 1929: Ymse gamalt fraa Aalvundfjord og Aalvundeid. I: Nordmøre Historielag. Årsskrift 1929:16-23.

Arnesen, Elbjørg 1980: Førhistorisk tid. Rikssamling - setralisering - integrasjon. I: d.s. (red.): Bygdebok fra Fet. Bind 1 1980:31-130. [Fet.]

Arnesen, M[artin] 1868-70: Byers Navne i Norge. Div. art. i Norsk Folkeblad 1868-1870. (Drammen, nr.31, 1868, Trondheim, nr.34, 1868, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, nr.19, 1869, Stavanger, Stavern, nr.21, 1869, Hamar, nr.28, 1869, Mandal, nr.44, 1869, Moss, nr.2, 1870, Røros, Egersund, Flekkefjord, nr.14, 1870, Sarpsborg, nr.16, 1870, Tromsø, nr.19A, 1870.)

Arnesen, M[artin] 1869a: Stedsnavnet Rudstad og Personnavnet Hrut. I: Norsk Folkeblad, No.32, 1869.

Arnesen, M[artin] 1869b: Norske Stedsnavne som vidner om Lege i Oldtiden. I: Norsk Folkeblad, No.36, 1869.

Arnesen, M[artin] 1870: Aal i norske Stedsnavne. I: Norsk Folkeblad, No.29 og 35A, 1870.

Arnesen, Martin 1865: Etymologisk Undersøgelse om norske Stedsnavne. I: Indbydelsesskrift til Hovedexamen ved Frederikshalds lærde og Realskole i Juni og Juli 1865:3-62.

Arnesen, Martin 1866a: Minder om hedensk Gudsdyrkelse i vore Stedsnavne. I: Indbydelsesskrift til Hovedexamen ved Fredrikshalds lærde og Realskole i Juni og Juli 1866:27-64.

Arnesen, Martin 1866b: Tun paavist i vore Stedsnavne. I: Norden. Et Maanedsskrift. Andet Bind. 1866:112-119.

Arnesen, Martin 1867: Om Roden sru i vore Stedsnavne [m.a. Istra, Mistra, gn. straumr m., Stryn]. I: Indbydelsesskrift til Hovedexamen ved Fredrikshalds lærde og Realskole i Juni og Juli 1867:23-30.

Arnesen, Martin 1873: Norwegische ortsnamen, die von spielen im alterthum zeugen Zeitschrift für vegleichende Sprachforschung XXII (1873):89-92.

Arstal, Aksel og Carl Just, 1966: Oslo byleksikon. Ny revidert utgave. Oslo. 346, upag. s.

Arstal, Aksel, 1920: Christiania - Oslo. (Indledning til en diskusjon i Geografilærerforeningen. 6. febr. 1919). I: St. Hallvard 4 (1920):144-157.

Arstal, Aksel, 1938: Oslo byleksikon. Stedleksikon over Oslo og nærmeste omegn. Oslo. 231 s.

Asheim, Olav 1991: Reference and Intentionality [m.a. om namnesemantikk]. Oslo. 225 s. (Utrykt doktoravhandling, Universitetet i Oslo.)

Asheim, Vidar 1980: Busetting og kulturlandskap. I: Østfoldarv IX (1980):23-32.

Astad, Sveinung 1976: Nokre opplysningar til stadnamn frå Sauda. Bergen. VI, 256 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Audne, Kr[istian] 1933a: Gardsnamnet Huseby. I: MM 1933:64.

Audne, Kr[istian] 1933b: Vegnamn. I: MM 1933:63.

Aune, Kolbjørn 1965: Bygdenavna i Fosen. I: Fosen historielag. Årbok 1965:7-24.

Aune, Kolbjørn 1969: "Prøvesteinen". Eit stadnamn i Hemne. I: Fosen historielag. Årbok 1969:94-96.

Aune, Kolbjørn 1970: Norpen. I: MM 1970:72-73.

Aune, Kolbjørn 1970-72: Namnetilfanget i dei nye kartverka. Kartblad Orkanger. Blad 1521 I. Norges geografiske oppmåling 1970. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970-72):332-334.

Aune, Kolbjørn 1971: Stadnamn i Hemne og Snillfjord. Namn som fortel om gardsdrift og gammalt arbeidsliv. I: Fosen historielag. Årbok 1971:81-91.

Aune, Kolbjørn 1972: Om å samle stadnamn og ei oppskrift frå Osen [Sigurd Brattgjerds stadnamnsamling frå Osen (Brattjergrenda)]. I: Fosen historielag. Årbok 1972:7-19.

Aune, Kolbjørn 1973-75: Namnetilfanget i dei nye kartverka. Kartblad Snillfjord 1521 IV. Målestokk 1:50000. Utg. av Norges geografiske oppmåling 1971. I: Heimen XVI (1973-75):43-46.

Aune, Kolbjørn 1975: Lindyrking og linreiskap i Hemne og Snillfjørd [Lin-]. I: Fosen historielag. Årbok 1975:115-124.

Aune, Kolbjørn 1976: Namnskilting i Holladalen. Rissa. 10 s. (Fosen historielags småskrifter nr. 1.)

Aune, Kolbjørn 1976: Rølen og Rølbekken. I: Fosen historielag. Årbok 1976:91-92.

Aune, Kolbjørn 1980: Gilstad. Eit bortkomme gardsnamn i Hemne. I: Årbok for Fosen 1980:105-112.

Aune, Kolbjørn 1980: Gilstad. Eit bortkomme gardsnamn i Hemne. I: Fosen historielag. Årbok 1980:105-112.

Aune, Kolbjørn 1984: Svalgraset. Eit botanisk stadnamn på Hitra. I: Årbok for Fosen 1984:43-46.

Aune, Kolbjørn 1990: Tiendebursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne. I: Årbok for Fosen 1990:141-143.

Aune, Kolbjørn 1990: Tiendebursåkeren. Eit åkernamn og kulturminne i Hemne. I: Årbok for Fosen 1990:141-143.

Aune, Kolbjørn: Skjelgstad - eit glømt gardsnamn i Hemnebygdene. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:36-43.

Aune, P. 1929: Burtkome gardsnamn i Verran. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1929:85.

Aurenes, Ola 1947: Mariero - Kristianslyst. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1947:72.

Aurom, Magne 1948: Fram til år 1000 [naturnamn, vin-gardene, stadgardene]. I: Odal 1948:23-31.

Aurom, Magne 1949: Bygda og navnet. I: Odal 1949:48-49.

Aurom, Magne 1949: Rud-gardene. I: Odal 1949: 53-55.

Aurom, Magne 1952: Ting-Os. I: Odal 1952:65-72.

Aurom, Magne 1953: Ting-Os. I: Odal 1953:97-104.

Ausland, Olav Jarl 1940: Stadnamn i Gjerstad herad. Oslo. 180 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Austarheim, Kristen 1976: Tanker omkring Evanger-navnet og beslektede stedsnavn. I: Frå Fjon til Fusa 1976:95-112.

Austarheim, Kristen 1977: Hva med oa - og ua - i våre stedsnavn. I: Ætt og heim 1977:155-166.

Austerheim, Sigmund 1981: Stadnamn frå nordsida av Gloppefjorden, Gloppen. Bergen. V, 299 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Austigard, Bjørn og Kåre Magne Holsbøvåg 1992: Meir om saltbrenning og salt-namn i Romsdalen. I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1992:196-198.

Austrheim, Einar 1945: Stadnamna og heimstadlæra. Eit kulturelt redningsarbeid som lærarane bør gå inn for. I: Norsk Skuleblad. Årg.9. Nr.14 (1945):241-242.

Austrumdal, Sem 1932: Gardsnamn. I: d.s.: Bjerkreim (Þenxardalr). Skipreide, herad og kyrkjesokn:208-210. Stavanger.

Austrumdal, Sem 1937-38: Gardssoga for Stavanger. I: Stavanger Museum. Årbok 48 (1937-38):73-78, ill.

Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1991. Oslo 1992. 137 s.

Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1992. Oslo 1993. 45 s.

B[erge], R[ikard] 1924: Heilage steinar. Maltsteinen. Gjuvastein. I: Norsk Folkekultur 1924:61-64.

B[jørgan], M[agnhild] 1969: Talvik herred [namn henta frå NG]. I: Magnhild Bjørgan. Fragmenter av Alta - Talvik historie. Bind I:6-11. Leirbotn. (Stensilert utg.)

B[ruholt], J[on] 1953: Stadnavn, elvnavn og bekknavn m.m. på noen garder i Rennebu. I: Årsskrift for Rennebu historielag 1953:37-39.Brunes, Erling 1955: Øydegardar og øydebruk i Klepp. I: Årbok for Jæren og Dalane IV (1955):65-69.

Bagøien, Anne Aure 1976: Kan det ha vært et høvdingedømme på Otrunes i eldre jernalder? I: Agder historielag. Årsskrift 54 (1976):123-145.

Bakka, Egil [1972]: Gard og bygd - busetnadssoge. I: Ola Høyland: Stord bygdebok I:145-159. [Stord]

Bakka, Egil 1955-56: Førhistorisk garddeling. Hjellestad i Fana. I: Land og hav. Hordaland Landbruksmuseum. Årbok 1955/56:143-165.

Bakka, Egil 1963: Forntida i Odda, Ullensvang og Kinsarvik. I: Olav Kolltveit: Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid. Bygdesoga I:47-205.[Odda] (Opplysningar om namn div. stader.)

Bakka, Tryggve [Konrad] 1946a: Dei gamle fjellvegane. I: Stavanger turistforening. Årbok 1946:21-40.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1946b: Veg og busetnad. Stadnamn langs gamle ferdavegar mellom Nordaust-Ryfylke og Setesdal, Vest-Telemark. Oslo. VI, 172 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Bakka, Tryggve [Konrad] 1963:Ein del stadnamn i heiane våre. I: Stavanger turistforening. Årbok 1963:21-58.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1964: Ei tyding av namnet Rennesøy. I: Frá haug ok heiðni. Bind 2 (1964):63-67, ill.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1965: Bokn. I: Frá haug ok heiðni. Bind 2 (1965):170-174, ill.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1966a: Halvøya mellom Vindafjorden og Sandsfjorden. I: Frá haug ok heiðni. Bind 2 (1966):197-199.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1966b: Innvandringsvegar til Suldal. I: Frá haug ok heiðni. Bind 2 (1966):241-243.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1966c: Sjernarøyane. I: Frá haug ok heiðni. Bind 2 (1966):260-262.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1967: Om namnet Kjerald på Sele. I: Frá haug ok heidni. Bind 3 (1967): 19-20.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1972: Suldal i den eldste tida. I: Gamle Suldal. Gards- og ættesoge: 15-27. (Utgjeve av Suldal kommune.)

Bakka, Tryggve [Konrad] 1973: Gardsnamn i Time. I: Time gards- og ættesoge:9-22. (Utgitt av Time kommune.)

Bakka, Tryggve [Konrad] 1974a: Ulla-Førre prosjektet. Litt om stadnamna. I: Frá haug ok heiðni. Bind 5 (1974):222-229.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1974b: Smørslago. I: Stavanger turistforening. Årbok 1974:129-130.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1975: Ferdavegar mellom Førre og Bykle. Ferdavegar mellom Jøsenfjorden og Botsvatnet. I: Frá haug ok heiðni. Bind 5 (1975):376-383.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1977: Fjellvegar frå og til Roaldkvam i Suldal. I: Frá haug ok heiðni. Bind 6 (1977):306-313.

Bakka, Tryggve [Konrad] 1978b: Møte mellom to ulike målføre i Dyraheio. I: Ulla/Førre undersøkelsene:93-101. (Stavanger 1979. Også utg. i Stavanger turistforenings årbok 1978.)

Bakka, Tryggve [Konrad] 1979a: Svar på Veka sine merknader. I: Frá haug ok heiðni. Bind 7 (1979):239. (Jfr. Veka, O. 1979.)

Bakka, Tryggve [Konrad] 1979b: Sentrale usamansette og ubøygde namn i Ryfylke. I: Frá haug ok heiðni. Bind 7 (1979):326-329.

Bakka, Tryggve [Konrad] og Odmund J. Møllerop 1963: Stedsnavn og arkeologi i Rogaland (med Summary). I: Stavanger Museum. Årbok 73 (1963):15-76, ill.

Bakka, Tryggve 1978a: Stølsvegar til Sandsa. I: Frá haug ok heiðni. Bind 7 (1978): 148-155.

Bakka, Trygve [Konrad] 1976: Sandsa. I: Frá haug ok heiðni. Bind 6 (1976):117-122, ill.

Bakke, D.O. 1948: Fjaler herad. Fjaler-, Holmedals-, Dale- og Guddalsnamnet. I: ds: Fjaler i gamle dagar:16-24. Førde.

Bakke, Sigbjørn 1992: Stadnamn i Gamle Fræna. I: Gammalt frå Fræna 1992:93-99.

Bakken, Arne 1943: [Gardsnamn]. I: Jon Angell Bakken (red.), Nes bygdebok. Første bind. 1. del:18-35. Hamar.

Bakken, Arne 1945: Bosetningen på Nes og Helgøya. I: Hamar og Hedmark turistforening. Årbok 1945:63-69.

Bakken, Asbjørn 1965: Forsvunne gårder ved Larvik. Hva betyr navnet Nummesal? I: Vestfoldminne. Årbok 1965:84-86.

Bakken, Hallvard S[and] 1956: Gjetergaten. Et gatenavn i Drammen. I: MM 1956:89-91.

Bakken, Hallvard S[and] 1957a: Branes - Bragerhagen - Brakerøya. I: Drammens og Oplands turistforening. Årbok 1957:71-76.

Bakken, Hallvard S[and] 1957b: Buskerudbyene. I: Den norske turistforenings Årbok 1957:128-146.

Bakken, Hallvard S[and] 1973a: Tanker om navn på noen gater og steder i Drammen. I: Hallvard S. Bakken, Knut Tvedt, Ragnar Anker Nilsen (red.), Hvor Drammenselven iler. Drammen Sparebank 150 år:291-299. Drammen.

Bakken, Hallvard S[and] 1973b: Noen gårder i og ved Drammen. I: Hallvard S. Bakken, Knut Tvedt, Ragnar Anker Nilsen (red.), Hvor Drammenselven iler. Drammen Sparebank 150 år:300-307. Drammen.

Bakken, Jon Angell 1933: [Gardsnamn]. I: Nes Bygdebok. Første bind, 1. del:18-33. (Utgitt av Nes historielag ved Jon Angell Bakken.)

Bakken, Kristin 1986: Rettsarkiver som kilder til stedsnavn. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986:27-42.

Bakken, Kristin 1987: Stedsnavn fra Langlim. Oslo. VIII, 338 s. (Utrykt hovudoppgåve.) Melding: K[ruken] K[ristoffer] 1988.

Bakken, Kristin 1989: Faktorer til forklaring av komposisjonsmåte i stedsnavn, belyst av et materiale fra Øvre Telemark. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989:19-51.

Bakken, Kristin 1989: Nytt fylkeskart over Møre og Romsdal. I: Nytt om namn. Nr.9 - 1989:40-44.

Bakken, Kristin 1990: Faktorer til forklaring av komposisjonsmåte i stedsnavn, belyst av et materiale fra Øvre Telemark. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989:19-51.

Bakken, Kristin 1991a: Gustav Indrebø: "Stadnamni i ei fjellbygd". En metodeun-dersøkelse. I: NN 8 (1991):35-52.

Bakken, Kristin 1991b: Norske bustadnavn - Østfold fylke. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:27-39.

Bakken, Kristin 1993a: Bindings kyrkje. Et stedsnavn fra Seljord. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1992:18-29.

Bakken, Kristin 1993b: Orguviðargarðr. I: Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993. Lund 1993:19-24.

Bakken, Kristin 1993c: Vektig artikkelsamling om eldre personnavn. I Nytt om namn. Nr. 18 - 1993:12-16. /Omtale av Lena Peterson (red.): Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. NORNA-rapporter 51. Uppsala 1993./

Bakken, Kristin 1994: Navnelaging og onomastikonet. I: NN 11 (1994):35-45.

Bakken, Kristin og Kristoffer Kruken 1991: [Melding av]: Vibeke Dalberg: Sted-navneændringer og funktionalitet. Analogisk stednavneomdannelse, epexegetisk stednavnedannelse og stednavneskifte belyst ved danske toponymer. København 1991. I: NN 8 (1991):119-125.

Bakkevig, Kaare 1976: Stadnamn frå Neset. Bergen. V, 247 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Bakkevig, Kaare 1984: Gardsnamn og andre stadnamn frå Nedstrand. I: Frá haug ok heiðni. Bind 10 (1984):40-47, ill., kart.

Bakkevig, Sverre og Reidulv Skjelstad 1988: Register over stedsnavn i Time som er omtalt i "Frá haug ok heiðni" 1960-87. I: Frá haug ok heiðni. Bind 12 (1988):43-45.

Bang, Kåre 1981a: Navnene Hikkelen og Hugla. I: Årbok for Helgeland 1981:12-13.

Bang, Kåre 1981b: Mer om Sjonanavnet. I. Årbok for Helgeland 1981:23-24. (Jfr. Yttervoll, P. 1975.)

Bang, Rune 1992: Nikolaistrupen - stedsnavn og familiesoge. I: Lurøyboka -92. Årbok for Lurøy:92-99.

Barkve, Peter [1990?]: Namn i Strand [Rogaland]. [Strand] u.å. 123 s.

Barlag, Th[orleif] 1928-29: Skrivemåten av navn på våre karter. Litt historikk og nogen betraktninger. I: Norsk geografisk tidsskrift. Bd. 2 (1928-29): 267-274.

Bay, Juliane Solbraa 1934: Norske gatenavn. I: Nordmanns-Forbundet 1934:287-289.

Beito, Olav T[oreson] 1939: Mål og namn [Valdres]. I: Den norske turistforening. Årbok 1939:36-39.

Beito, Olav T[oreson] 1942: Ei gruppe norske sæternamn. I: MM 1942:136-149. (Og i Beito, O.T. 1979:213-226.)

Beito, Olav T[oreson] 1948: Sæternamn og gardnamn. I: MM 1948:76-82. (Og i Beito, O. T. 1979:227-233.)

Beito, Olav T[oreson] 1949: Norske sæternamn. Oslo. XVI, 339 s., 4 kart. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter XLV.) Melding: Reinton, L. 1949-51.

Beito, Olav T[oreson] 1953: Stadnamn og lokalhistorie. (Tillegg til) Agder historielag. Årsskrift 33 (1953). 26 s. (Og i Sogekurset i Søgne 1953. Agder historielag:139-164. Kristiandsand 1977.)

Beito, Olav T[oreson] 1956: Kva sæternamn kan fortelja. I: Den norske turistforening. Årbok 1956:33-35.

Beito, Olav T[oreson] 1958: Bulekkja - Bukono. I: Tidsskrift for Valdres historielag 1958: 58-60.

Beito, Olav T[oreson] 1959: Vefsn. I: Vefsn sparebank gjennem 100 år 1959:161-163.

Beito, Olav T[oreson] 1960: [Melding av] Ekre, L. 1960. I: MM 1960:94-96.

Beito, Olav T[oreson] 1962: [Melding av] Orvin Anders K. 1960. I: MM 1962:167-168.

Beito, Olav T[oreson] 1968: Kva seternamn kan fortelje. I: Sandnes, J. og Tylden, P. 1968: 111-131.

Beito, Olav T[oreson] 1971: Mål og namn. Studiar i nordisk mål- og namnegransking. Heidersskrift til Olav T. Beito. Redigert av Hallvard Magerøy og Kjell Venås. Oslo - Bergen - Tromsø. 390 s.

Beito, Olav T[oreson] 1975: Vang. I: KLNM XIX (1975):sp.488-489.

Beito, Olav T[oreson] 1976-78: Merknader til O. Ryghs tolking av nokre stadnamn i Øvre Valdres. I: Heimen XVII (1976-1978):283-285, 430.

Beito, Olav T[oreson] 1976a: Seternamn. I: Sandnes, J. og Stemshaug, O. 1976:47-49.

Beito, Olav T[oreson] 1976b: Voll, -voll. I: KLNM XX (1976):sp.241-243.

Beito, Olav T[oreson] 1979a: Artiklar og taler i utval. Oslo - Bergen - Tromsø. 292 s. (Skrifter frå Norsk Målførearkiv XXXIV.)

Beito, Olav T[oreson] 1979b: Fillefjell og Vennis. I: MM 1979:79-83. (Og i Beito, O. T. 1979a:239-243. Jfr. Sørlie, M. 1966 og Sørlie, M. 1975.)

Beito, Olav T[oreson] 1980: Nokre stølsnamn i Valdres. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1980:61-65.

Beito, Olav T[oreson] og Reinton, Lars 1949-51: [Melding av] Andersen, O. H. 1947. I: Heimen VIII (1949-51): 63-67.

Bendixen, B. E. 1899a: Eyresteinn. I: Bergens historiske forening. Skrifter No.5 (1899):14-15 [tillegg i No.6 (1900), IV, 8].

Bendixen, B. E. 1899b: Hidtil ukjendte kirkenavne i Bergen. I: Bergens historiske forening. Skrifter No.5 (1899):17-20.

Bendixen, B. E. 1899c: Calvana - Kalfaret. I: Bergens historiske forening. Skrifter No.5 (1899):20-25.

Benedictow, Ole Jørgen 1992-93: Hvem var Kjetil på Hovland? Om tverrfaglig utnyttelse av navnefrekvenser og demografiske teknikker for identifikasjon av personer i fortida. I: NN 9/10 (1992/93):79-88.

Bentsen, Kristian A. 1974: Navn omkring et gammelt gårdstun. Om å ta vare på våre gamle lokalnavn. I: Agder historielag. Årsskrift 52 (1974):93-112.

Benum, Ludvig 1943: Eit og anna om busetjinga i Namsedalføret i førhistorisk tid. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1943:31-45.

Benum, Ludvig 1944: Libygdene og bygdenamnet Finnliene. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1944:3-21.

Berg, Ann Jorid 1982: Stedsnavn fra Ytre Agdenes. Bergen. X, 241 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Berg, Arno 1949a: Gamle navn og løkker på Frogner. I: St. Hallvard 27 (1949): 241-288.

Berg, Arno 1949b: Husmannsplasser i Aker. I: St. Hallvard 27 (1949):183-192, 223-239.

Berg, Arno 1969: Gatenavnenes skiftning gjennom tidene. I: St. Hallvard 42 (1969):123-128.

Berg, Einar 1971: Årø - Årøy eller Årei? G.nr.33 og 34 i Bolsøy. I: Romsdal sognelag. Årsskrift 1971:69-72.

Berg, Hallgrim 1990: Innlegg i Odelstingsdebatten 22.2.1990 [om den nye stadnamnlova]. I: Nytt om namn. Nr. 11 - 1990:31-33.

Berg, Hans 1972: Bli stedsnavn-detektiv. I: Det Beste, desember 1972:162-170 (og som særtrykk).

Berg, Henry 1962: Gatenavnene i middelalderens Trondheim. I: Trondhjemske samlinger. Utg. av Trondhjems historiske forening. Bind 7 [Rekke 3. Bind 2] [1962]:13-17.

Berg, Ivar 1948: Stedsnavn fra Hedrum. Oslo. VIII, 213 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Berg, Ivar 1984-85: Stedsnavn i Hedrum. I: Heidarheim. Årsskrift for Hedrum historielag 1984-85:32-39.

Berg, Kaare S. 1984: Navnet COPERVIK på kartet til Olaus Magnus av 1539. I: Nytt frå Rogaland historie- og ættesogelag. Nr.2/1984:7. (Forf. meiner namnet eigentleg er Kobbervik ved Drammen.)

Berg, Lorens 1911: [Gaardnavn]. Forsvundne gaardnavn. I: d.s.: Brunlanes. En bygdebok:147, 151-154. Kristiania.

Berg, Per 1938: Eit gardnamn frå Vågå [Ripstrande]. I: Årbok for Dølaringen 1938:70-71.

Berge, Rikard 1940: Gardnamn. I: Stavanger 1940. Vinje og Rauland I:58-82.

Berge, Trygve H. 1993-94: Eggemosteinen. Peikar retninga aust eller vest? I: Ringerike 1993-94:17-18.

Berggrav, Jan 1972: Kva gardnamna fortel. I: Bø-soga I. Telemark. Kultursoga ved Gunnar Lunde:32-37. (Utgitt av Bø kommune.)

Berggrav, Jan 1972a: Kva gardnamna fortel. I: Gunnar Lunde (red.): Bø-soga I. Telemark. Kultursoga:32-35. [Bø.]

Berggrav, Jan 1972b: [Stadnamn]. I: Gunnar Lunde (red.): Bø-soga I. Telemark. Kultursoga:52-56. [Bø.]

Bergheim, Olav 1972: Stadnamn i soga om Gisle Surson. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1977:18-21.

Bergheim, Olav 1982. Stadnamn i Surnadal. I. Du mitt Nordmøre 1982:50-55.

Bergsgård, Arne 1953: Nidaros - Truthaim. I: Fram daa, Frendar 1953:102-104.

Bergsgård, Arne 1980: Nidaros-striden - eit 50årsminne. I: Årbok for Trøndelag 1980:87-96.

Bergsland, Knut 1964a: Some well-known Mountain Names and Border Questions in Southern Lappland [Hartkjölen, Börjefiell, Börgfiell, Fiellie etc.].I: Studia Ethnographica Upsaliensia vol. XXI:45-54. Lund 1964.

Bergsland, Knut 1964b: To samiske navn på Namsen lånt fra norsk. I: MM 1964:136-147.

Bergsland, Knut 1967: Hárbarðsljóð sett fra øst. I: MM 1967:8-40.

Bergsland, Knut 1970a: Jemtlands grense mot Herjedalen i samisk lys. I: Fornvårdaren X: 4 (1970):289-309.

Bergsland, Knut 1970b: Om middelalderens finnmarker. (Med Summary.) I: HT 49 (1970): 365-409.

Bergsland, Knut 1971: Kommentar til Eystein Eggen. I: HT 50 (1971):181-185. (Jfr. Eggen, E. 1971.)

Bergsland, Knut 1974: Synsvinkler på samisk historie. (Med Summary.) I: HT 53 (1974): 1-36.

Bergsland, Knut 1982-83: Litt om språkskifte i stedsnavn. I: Åarjel - saemieh /Samer i sør. Årbok 1982-83:7-17.

Bergsland, Knut 1984/85-86: Sørsamiske arvefjell på 1700-tallet. I: Åarjel - saemieh/Samer i sør. Årbok nr. 2 (1984-85/86):55-78.

Bergsland, Knut 1985: Datering av sørsamiske stedsnavn lånt fra nordisk. I: MM 1985: 223-226.

Bergsland, Knut 1987: Sørsamiske stedsnavn på Statens karter. I: Nytt om namn. Nr.5-6, 1987:16-18.

Bergsland, Knut 1991a: Samiske stedsnavn på offisielle karter. I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:18-21.

Bergsland, Knut 1991b: Stedsnavn som historisk kilde.I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:61-66.

Bergsland, Knut 1994a: Samisk forklaring av norske stedsnavn. I: NN 11 1994:7-10.

Bergsland,Knut 1994b: Samiske perspektiver i Helgelands historie. I: Helgelands historie. 2. 1994:181-204.

Bergstøl, Tore [1964]: Kor gamle er så gardane i Konsmo? I: d.s.: Konsmoboka. Band 1. Gardar og ætter:20-22. [Konsmo.]

Bergsåker, Jon 1964: Namn og nemningar. I: Høle gjennom hundreåra:9-16. [Høle] 1964.

Bergwitz, Joh[an] K[ielland] 1926: Gårdnavn i det gamle Gauldøla-fylke. (De 12 herreder fra Leinstrand i nord til Røros i syd.) I: Gauldalsminne I [1926]:11-16.

Bergwitz, Joh[an] K[ielland] 1927: Raumarike - Vestfold. I: HT 27 (1927):581-582.

Berner, H[agbard] E[manuel] 1901: Norske namn [personnamn, slektsnamn, gardsnamn]. I: Syn og Segn 1901:230-242.

Berner, H[agbard] E[manuel] 1917: Endnu et par ord om "Skoklefall". I: MM 1917:65. (Jfr. Bugge, K. 1916, Hovda, P. 1962-63, Olsen, G. 1914, Olsen, M. 1915, Østberg, K. 1926-30.)

Berntsen, M[andius] 1989: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger. 185 s., kart.

Berre, Bjarne 1980: Staupholen i Storelvdal. I: Årbok for Glåmdalen 1980:99-114 (srl. 99-102).

Bertelsen, Per K. 1978: Stedsnavn i Finnmark. Vadsø. 62 s. (Emnehefte nr. 8 utg. av skoledirektøren/Høgskolen i Finnmark.)

Bertelsen, Per K. og Jernsletten, Nils 1977: Sjå Jernsletten, Nils og Bertelsen, P. K. 1977.

Bertheussen, Carl 1929-32: Navnet Bjørnskinn og denslags. I: Håløygminne III (1929-32): 397-398.

Bertheussen, Carl 1933-36a: Voktor. I: Håløygminne IV (1933-36):8-10.

Bertheussen, Carl 1933-36b: Andrevåg - Andørja. I: Håløygminne IV (1933-36):74-78.

Bertheussen, Carl 1933-36c: Ørja [på Hillesøymål]. I: Håløygminne IV (1933-36):147-148.

Bertheussen, Carl 1933-36d: Senja - Senjen. I: Håløygminne IV (1933-36):208-213.

Bertheussen, Carl 1933-36e: De geografiske åler Alost og Westralom. I: Håløygminne IV (1933-36):306-310.

Bertheussen, Carl 1933-36f: To øynamn [Løkta, Hugla]. I: Håløygminne IV (1933-36):342-343.

Bertheussen, Carl 1933-36g: Sónesta og Brimilsey. I: Håløygminne IV (1933-36):416-417.

Bertheussen, Carl 1937-40a: Kjepsøen. I: Håløygminne V (1937-40):69-70.

Bertheussen, Carl 1937-40b: Gildeskål. En fundreing på Hillesøymål. I: Håløygminne V (1937-40):151-154.

Bertheussen, Carl 1937-40c: Hitra - Froan - Titran. I: Håløygminne V (1937-40):214-215.

Bertheussen, Carl 1937-40d: Offersøya. Skrevet for legfolk. I: Håløygminne V (1937-40): 264-265.

Bertheussen, Carl 1937-40e: Maranese. I: Håløygminne V (1937-40):337-344.

Bertheussen, Carl 1937-40f: Bukketind på Hinnøya. [Drøftar òg fjordnamnet Lenangen.] I: Håløygminne V (1937-40):391-392.

Bertheussen, Carl 1937-40g: Gardnavnet Moursund. I: Håløygminne V (1937-40):495-496.

Bertheussen, Carl 1949-52: Maranese. I: Håløygminne VIII (1949-52):50.

Berulfsen, Bjarne 1943-46: Hvor ligger "Laagøerne"? I: HT 33 (1943-46):314-327.

Besseggen eller Besseggi?1991. I: Nytt om namn. Nr. 14 - 1991:18-21. /Debatt-innlegg i Aftenposten okt. 1991: leiarartikkel, Botolv Helleland (Statens namnekonsulent) og Anne Svanevik (Statens kartverk)./

Bing, Just 1916: Ull. En Mytologisk undersøkelse. I: MM 1916:107-124.

Bing, Just 1922-25: Et gudemøte i gaardnavn [Totland, Ulland, Frøland, Jarland, Tysseland]. I: Heimen I (1922-1925):4-12.

Birkeland, G. og Magnus Olsen 1913: Fjeldnavnet Hády'r, haadyret. I: MM 1913:157-159.

Birkeland, Gunhild 1964: Stadnamn frå Austbygdi i Tinn. Oslo. V, 309 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Birkeland, Gunhild 1983: Jamning i stadnamn frå Tinn. Ei samanlikning mellom målføreformer og kartformer. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1983:18-45.

Birkeland, Gunhild 1986: Oversyn over inndelingsnamn med utgangspunkt i Norske Gaardnavne. I: Instiuttt for namnegransking. Årsmeling 1986:43-87.

Birkeland, Gunhild 1989: Arkivet ved Institutt for namnegransking - situasjonen i dag og litt om oppgåvene framover. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1988. Oslo 1989:17-42.

Birkeland, Gunhild 1989: Stadnamninnsamling i Rælingen. I: Romerikstun. Årbok 1990, bd. XVI:82-89. (Utg. av Romerike Historielag.)

Birkeland, Gunhild 1992: Dataregister av stadnamn og grunnord frå hovudoppgåver. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1991:35-49.

Birkeland, Gunhild og Margit Harsson 1984: Oversyn over stadnamntilfang frå 10 austlandsfylke. I: Instiutt for namnegransking. Årsmelding 1984:17-59. (Finst og som særtrykk.)

Birkeland, Gunhild og Margit Harsson 1985: Oversyn over stadnamntilfang frå Vestlandet og Nord-Noreg. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1985:21-72. (Finst og som særtrykk.)

Bj[ørnstad], Bj[arne] 1950: Noen gårdnavn fra Solum, og litt om hva de antagelig betyr -. I: Solum historielag. Årsskrift 1950:38-40.

Bjerke, Ole C. [1915]: Gaardsnavnene. Vasdragene og deres gamle Navn. Sagbruk og Møller. I: Ole C. Bjerke: Vaaler og Svindals herred 1814-1914. Bidrag til en Bygdebeskrivelse:17-29 Fredrikstad [1915].

Bjordal, Øyvind 1979: Stadnamn frå Austre-Vikebygd. Bergen. 169 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Bjorvand, Harald 1991: birki N. - bjork F. Zur Vorgeschichte der altnordischen neutralen Ableitungen von Baumnamen. I: J. O. Askedal, H. Bjorvand og E. F. Halvorsen (red.): Festskrift til Ottar Grønvik på 75-årsdagen den 21. oktober 1991. Oslo 1991:143-156.

Bjøndal, Tone 1990: Ei undersøking av utviklinga av slektsnamn på Nesodden i perioden 1801 til 1900. [Oslo]. 23 s., 5 vedlegg. (Utrykt mellomfagsoppgåve)

Bjørgo, Trygve 1959: "Heima à Fróni". I: Årbok for Gudbrandsdalen 1959:97.

Bjørgo, Trygve 1980: Litt om "Skarve-" ("Skorve-") i fjellnamn. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1980:69-70.

Bjørgo, Trygve 1982: Drukna namn [om namn som går tapt]. I: Årbok for Valdres 1982:179-183.

Bjørhovde, Vigdis 1978: Navna omkring oss. I: Totn. Årbok 1978:393-395.

Bjørhovde, Vigdis 1979: Navn på Roset. Ei vandring i innmark og utmark. (Roset artikkel nr.IV.) I: Toten. Årbok 1979:99-102.

Bjørklid, Haakon Koll 1986: Noen stedsnavn i bygda. I: Malangen og Balsfjord historielag. Årbok 1986:22-23.

Bjørklund, Kåre 1941-44: Gamle stad- og gardsnamn i Sømna. I: Håløygminne VI (1941-44):380-389.

Bjørkum, Andreas 1987: Prinsipp og praksis for attgjeving av målføre ved norske målførearkiv. I: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985:10-12.

Bjørkvik, Eilert 1973: Hemnkjølen. Et omstridt navn. I: Fosen historielag. Årbok 1973:158-159.

Bjørkvik, Eilert 1973-75: Namnetilfanget i dei nye kartverka. Kartblad Rissa. Blad 1522 II. Norges geografiske oppmåling 1971. Målestokk 1:50000. I: Heimen XVI (1973-75):279-281.

Bjørkvik, Halvard 1972: Svedjebruk. I: KLNM XVII (1972):sp.495-497.

Bleiklie, Ivar 1952: Hamarr - Hammer - Hamre. I: Frå Fjon til Fusa 1952:32-33.

Bleskestad, Einar 1942: Stedsnavn fra Øvre Suldal. Oslo. 152 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Blindheim, Charlotte 1974: Bosetningshistorisk oversikt. I: Jan W. Krohn-Holm. Tjølling bygdebok. Bind I. Kulturhistorien:115-126. [Tjølling.]

Blix, Dagmar 1977: Om namn. I: Talatrosten 1977:25-26.

Blix, Erik Schytte 1962-65: Amtmannsgammen i Varangerbotn. I: Håløygminne XI (1962-65): 502-503.

Blix, P[eder] 1936: Sætrar og skogar kring Oslo. I: Syn og Segn 1936:106-118.

Blix, P[eder] 1952: Setrer og plasser i Nordmarka. I: Oslomarka I:105-130. Oslo.

Blom, Dorothea 1935: Um landsnamnet vårt sitt upphav og si tyding. Sverige og

Blom, Grethe Authén 1956: Nidaros eller Trondheim? Gård og gate. I: Trondheim bys historie I. St. Olavs by. Ca 1000-1537 (Trondheim 1956):217-219 og 259-280.

Bondevik, Jarle 1961: Stadnamn frå Sogndal. Bergen. VIII, 223 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Bondevik, Jarle 1992-93: [Melding av] Einar Hovdhaugen: Frå det gamle arbeidslivet. Arbeidsmåtar, reiskapar og nemningar. Ringebu Historielag. [Ringebu 1993]. I: NN 9/10 (1992/93):117-120.

Bondevik, Kjell 1948: Studiar i norsk segnhistorie. Oslo. 123 s.

Bondevik, Kjell 1975: Truer og førestellingar i stadnamn. I: Helleland, B. 1975: 132-144.

Bonsaksen, Conrad 1966-69: Om stadnamnet Herre. I: Håløygminne XII (1966-69):17-19.

Borch, J. Lind 1980: Navn m.m i Hesjevik utmark. I: Lavangsminne. 5. årgang 1980: 24-28.

Bordal, Ole J. 1978: Stadnamn som blir glømt. I: Gauldalsminne III [1978]:698-700.

Borg, Arve 1974: Namn som talar. I: Skogstad, O. 1974:109-123.

Borg, Arve 1982: Nor. I: Talatrosten 1982:28-30, kart.

Borg, Arve 1983-84: Sund, Eid og Nor. I: Solør-Odal - Bd. 8 (1983-84):77-79.

Borg, Arve 1984: Roko [gardsnamn i Løten]. I: Talatrosten 1984:17-23.

Borg, Arve 1987: Solørmål i "Norske Gaardnavne". I: Talatrosten 1987:33-39.

Borg, Arve 1987-89: Solørmål i "Norske Gaardnavne". I: Solør-Odal. Bd.10 (1987- 89):117-123. (Og trykt i Talatrosten 1987:33-39.)

Borg, Arve 1989: Innsjønamna i Hedmark. I: Årbok for Glåmdalen 1989:105-113. (Melding av Venås, K. 1987.)

Borg, Arve 1989: Innsjønamna i Hedmark. I: Årbok for Glåmdalen 1989:105-113. (Melding av og kommentarar til Kjell Venås: Norske innsjønamn III. Hedmark fylke. Oslo 1987.)

Borg, Arve 1991: Nywster - Nust. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:54-60.

Borg, Arve 1994: Roko. I: Lautin 1994:37-46.

Borgos, Johan 1987: Tolking av Sømna - navnet. I: Sømna. Gård og slekt 1:10-11. [Sømna.]

Botolfsen, Yngve 1992a: Navnegåter i Kongsberg. I: Langs Lågen. Nr. 1 - 1992:10-11.

Botolfsen, Yngve 1992b: Stedsnavn i Veggliområdet. I: Langs Lågen. Nr. 1 - 1992:16-19.

Botolfsen, Yngve 1992c: Lufsjå - Himmelsjøen. I: Langs Lågen. Nr. 1 - 1992:20.

Bottolfsen, Øystein 1957: Hofdasegl. I: Hofdasegl 1957:5-8.

Brakstad, Edvard 1970: Gamle bustader. I: Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. Band I:143-154. Tingvoll.

Brate, Erik 1918: [Melding av] Olsen, M. 1915. I: ANF 1918:91-102.

Bratrein, Håvard Dahl 1986: Sjønamn i Nord-Troms. [Summary.] I: Nordlyd No.11 (1986):4-15, kart. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Bratrein, Håvard Dahl 1989: Stadnamna. I: ds: Karlsøy og Helgøy bygdebok.Bind 1. Fra steinalder til år 1700:79-87. Hansnes.

Bratrein, Håvard Dahl 1991: Nordnorske stadnamn med "skei" - ei alternativ tolkning. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:61-65.

Brattegard, Olav 1940-42: Eit gamalt sjøfartssentrum i Karmsund [Nåtthavn]. I: HT 32 (1940-42):265-266.

Brattegard, Olav 1943-46: Namni på dei gamle gardane på bryggja i Bergen. I: HT 33 (1943-46):257-285.

Brattgjerd, Sigurd 1973: Byrda og Bølneset [innleiing ved Kolbjørn Aune]. I: Fosen historielag. Årbok 1973:18-21.

Breievne, Sissel 1990: Inn- og utmarksnamn på garden Breidemne, Strandebarm i Hardanger. [Oslo]. 20 s., 1 vedlegg. (Utrykt mellomgfagsoppgåve)

Breievne, Sissel 1990: Inn- og utmarksnamn på garden Breidemne, Strandebarm i Hardanger. [Oslo] 1990. 20 s., 1 vedlegg. /Utrykt mellomfagsoppgåve./

Breilid, Magnus 1974: Kva Solbergnamnet kan tyda på. I: d.s.: Kultursoga for Bjelland og Grindheim:32-35. [Audnedal.]

Brekke, Andreas 1953: Den gamle riksvegen over Hildalsberget. I: Hardanger 1953:29-36.

Brekke, Andreas 1958: Åstelleberget. I: Hardanger 1958:31-34.

Brekke, Arnfinn 1918: Om præpositionsbruken ved islandske og norske gaardnavne. Kristiania. 88 s. (Bidrag til nordisk filologi av studerende ved Kristiania Universitet. Utgit av Magnus Olsen. IV.)

Brekke, Arnfinn 1922: Aldinhagi. I: MM 1922:158.

Brekke, Henrik 1944: Stadnamn frå strendene på Søre Huftarøy og dei næraste øyane ikring. Oslo. 167 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Bremanger kommune 1989: 14200 stadnamn. [Kaupanger] 1989. 908 s. /Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylkeskultursjefen - Fylkesarkivet./

Bremanger kommune 1989: 14200 stadnamn. [Kaupanger]. 908 s.

Bremnes, Eivind 1982: Stedsnavn i Bjørnør. I: Bjørnør Historielag. Årbok 1982:17-25.

Bringeland, Hans 1989: Innsamling av stadnamn. Ei rettleiing. Lokalhistorisk rettleiingsteneste i Hordaland. 45 s.

Brink, Stefan 1987: Till frågan om ortsnamnselementet -setr, dess ursprung och betydelse. I: Namn og Nemne 4 (1987):79-84.

Brink, Stefan 1992-93: Var står onomastiken idag? En epistemologisk betraktelse. I: NN 9/10 (1992/93):7-29.

Broch, Olaf 1939: Russiske stedsnavn i Nord-Norge. I: MM 1939:23-29.

Broch, Olaf 1943: Fra Vestfoldmålene. Litt om Nykirke og Horten. I: MM 1943: 165-174.

Brox, Arthur 1965: Gardnamna. I: Berg og Torsken bygdebok. Bind II. Bygdehistoria: 60-66. Tromsø.

Bruvik, Audun 1981: Stadnamn frå Bruvik. Bergen. 224 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Brøgger, A[nton] W[ilhelm] 1914: Et Jæderkart fra 1728. I: Rogaland historielag. Aarsskrift 1914:12-32.

Brøgger, A[nton] W[ilhelm] 1924-26: Fra småkongedømme til riksssamling. I: Vestfoldminne I (1924- 26):11-34, 88-107, 157-192.

Brøgger, A[nton] W[ilhelm] 1930: Den norske bosetningen på Shetland - Orknøyene. Studier og resultater. [Med Summary.] Oslo. 290 s. (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1930. No.3.)

Brørs, Sturla 1944: Gardsnamn på Namdalseid. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1944:67-69.

Brørs, Sturla 1953: Namnet Beitstad. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1953: 109-110.

Brørs, Sturla 1963-64: Gardsnamn i Nord-Trøndelag. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1963-64:91-115.

Brørs, Sturla 1974: Namn og mål. I: Namdalseid. Bygd, gard, ætt:14-18. Namdalseid.

Brørs, Sturla 1977: Stadnamn og teignamn på Namdalseid. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1977:51-62.

Braadland, Ragna 1947-49: Bygdeborgene. I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947-49): 129-133 (merknader av Erling Johansen:133-134).

Bråstein, L. T. 1952: Or segn og soga til ein gard [Tjessheim]. I: Årbok for Jæren I (1952):98-105.

Bråten, Rudolf 1970: Finske navn. Hovedsakelig fra Varaldskogen. Varaldskogen. Eiere og beboere:134-152. [Kongsvinger.]

Bu, Aam[und] K[nutson] 1925-26: Jondal. I: Hardanger 1925-26:84-87.

Bu, Aam[und] K[nutson] 1942: Nokre norske gardsnamn. Haugesund. 24 s.

Bu, Aamund 1924: Namnet Kvinnherad. I: Arne Stuland: Kvinnherad. Naturtilhøve og gardssoga:677. (Viser til Sunnhordlands Tidend 8/2-1924 der Bu har tolka namnet.)

Buanes, Eivind 1971: Stedsnavn fra nordvestre delen av Åsane kommune I-II. Bergen. 650 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul.)

Buanes, Eivind 1975: Hva heter det her? Om innsamling og arkivering av stedsnavn. I: Helleland, B. 1975:175-186.

Bugge, Alex[ander] 1936: Nogen finske stedsnavn i Gravberget. I: d.s.: Våler bygdebok:1074. Hamar.

Bugge, Alexander 1916: Hvorledes Vesttelemarken blev bygget. I: Norsk Folkekultur 1916:1-82.

Bugge, Alexander 1917: Om den religiøse og politiske organisation og bebyggelsen i Vinje i gammel tid. I: Norsk Folkekultur 1917:129-140.

Bugge, Alexander 1918a: Navnet Telemark og Grenland. Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1918:26-46.

Bugge, Alexander 1918b: Historielaget for Telemark og Grenland. Tale holdt ved historielagets stiftelse 25/6-1917. [Grendenamn på , gardsnamn på hus og stofa.] I: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1918:5-20.

Bugge, Alexander 1919a: Om hvorledes Laardal er blit bygget ned gjennom tiderne. I: Norsk Folkekultur 1919:1-68.

Bugge, Alexander 1919b: Oprindelsen til den norske husmandsstand og navnene paa husmandsplasser særlig i Telemark. I: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1919:5-47.

Bugge, Alexander 1920a: Tingsteder, gilder og andre gamle mittpunkter i de norske bygder. I: HT 25 (1920):97-152 og 195-252.

Bugge, Alexander 1920b: Om hvorledes Norge var bygget i vikingetid og middelalder. Spredte studier fra vort lands bygningssaga. I: HT 25 (1920):337-367 og 423-467.

Bugge, Alexander 1922: Litt om gaardsnavn i Solør [Killingrud]. I: Bygd og Bonde IV (1922):91-93.

Bugge, Alexander 1927: Litt om gaardsnavn sammensat med -haug. I: NoB 1927:168-176.

Bugge, Alexander 1929: Litt om hvorledes Brunlanes er blitt bygget. I: HT 28 (1929): 1-21.

Bugge, Kristian 1916: Skoklefald - gaardsnavn og tidspunkt. I: MM 1916:167-170. (Jfr. Berner, H. E. 1917, Hovda, P. 1962-63, Olsen, G. 1914, Olsen, M. 1915, Østberg, K. 1926-30.)

Bugge, Kristian 1916-17a: Om navnet Yksnøy (Oksenøen). I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag 1916-17:91-93.

Bugge, Kristian 1916-17b: Om navnene "Godøy" og "Valderhaug". I: Tidskrift for Sunnmør historiske lag 1916-17:112-113.

Bugge, Kristian 1920: Hellen i Aalesund. I: MM 1920:80.

Bugge, Kristian 1923: [Om navnet Aalesund]. I: ds: Aalesunds historie. Bind 1:37-38. Aalesund.

Bugge, Kristian 1927-28: Om navnet Ålesund. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1927-28:85-86.

Bugge, Sophus 1871a: Tillægsbemerkning om navnet Hálogaland, Helgeland. I: HT 1 (1871):135-140.

Bugge, Sophus 1871b: Om Skæreid i Skiringssal [ynglingekongen Halvdan Kvitbeins gravstein]. I: HT 1 (1871):385-388.

Bugge, Sophus 1885: Blandede sproghistoriske Bidrag [m.a. elfr, Elfar, Alf-, tord, Tord-, Vindr]. I: ANF 1885:207-253.

Bugge, Sophus 1890: Bidrag til nordiske Navnes Historie [m.a. Sjelland og ein merknad om Jeløya]. I: ANF 1890:225-245.

Bugge, Sophus 1891: Om Forandring af Genus i norske Stedsnavne. I: ANF 1891:262-264.

Bugge, Sophus 1891-1913: Norges Indskrifter med de ældre Runer. Indledning. Christiania 1905-1913, 224 s. B.1. Christiania 1891-1903. 458 s. B.2. Med bistand af Magnus Olsen. Christiania 1917: [s.459] -747. B.3. Ved Magnus Olsen. Christiania 1914-1924, 344 s. [for namnedrøftingar, sjå reg. bak i B.3].

Bugge, Sophus 1904: Bidrag til Forklaring af norske Stedsnavne [Alden, Aralden, Barmen, Batalden, Biri, Bokn, Hundvaagø, Kvolmen, Lalum, Lalm, Tjømø, Urter, Utsire, Aaen Sire]. I: ANF 1904:333-358.

Bugge, Sophus 1905: Foranskudt s, især i Navne [m.a. Salpti, Sotra]. I: ANF 1905: 143-160.

Bull, Edv. 1920a: Leding. Militær- og finansforfatning i Norge i ældre tid. Kristiania og København. 175 s. Melding: Indrebø, G. 1921.

Bull, Edv[ard] 1919: Oslo - Kristiania. I: St. Hallvard 4 (1919):93-98.

Bull, Edv[ard] 1931: Våre gatenavn. I: St. Hallvard 9 (1931):122. (Jfr. Hals, H. 1931.)

Bull, Edvard 1917: Det hedenske kultcentrum i Søndre Gudbrandsdalen [Hove, Hundorp]. I: MM 1917:156-162.

Bull, Edvard 1918: Stedsnavn. I: Akers historie:8-17. Kristiania.

Bull, Edvard 1920b: Studier over Norges administrative inddeling i middelalderen. I: HT 25 (1920):257-282.

Bull, Edvard 1922a: Geologi og forhistorie. I: Kristianias historie. Bind I:12-21. Kristiania.

Bull, Edvard 1922b: [Om gatenamn i Oslo i mellomalderen]. Kristianias historie. Bind I:170-185. Kristiania.

Buset, Johs. 1954: Stadnamn og bygdesoge. Nokre stadnamn frå Vartdalstranda. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1954:56-62.

Buset, R[asmus] 1934-36: Ei av sogekjeldone til Snorre Sturlason [om lokalkunnskap i skildringa av ferda til Olav den heilage gjennom Valldalen]. I: HT 30 (1934-36):421-426.

Buset, R[asmus] 1945a: Litt om stadnamn og anna frå Vikebygda og næraste omlandet i Volda. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1945:62-65.

Buset, R[asmus] 1945b: Stadnamn kan gjeva interessante opplysningar. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1945:76-78.

Buset, R[asmus] 1950: Nokre Kata-namn på Sunnmøre. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1950:32-35.

Buset, R[asmus] 1954: Ymist om ordet dys- og dysnamn frå Sunnmøre. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1954:71-79.

Buset, Rasmus 1946-47: Eidnamna på Sunnmøre. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1946-47:68-77.

Buskenes, Kari 1993: Stedsnavn på Veidholmen. I: Smølaminne 1993:16-22.

Buvarp, Inge 1974: Om grunnord i fjellnamn frå trøndsk målføreområde. Trondheim. 276 s., 8 kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Byrkjeland, J[ohan] 1919: Jordbruksvister i dei gamle gardsnamn i Hordaland. I: Bergenhusamternes landbruk. Nr.14, 1919:1-5.

Byrkjeland, J[ohan] 1928: Namn og nemne på skog i Hardanger. I: Tidsskrift for skogbruk. Utg. av Det norske Skogselskap. 1928:474-478.

Byrkjeland, J[ohan] 1935: Norske nemne på jord nytta til gardsbruk. I: Tidsskrift for Det norske Landbruk 1935:228-241.

Byrkjeland, J[ohan] 1937: Aorie'ane [Årreidane, Årøyni, Årøyane, Årøy]. I: MM 1937:76-77.

Byrkjeland, J[ohan] 1949-50: Nokre stadnamn i Kvam, Hardanger. I: MM 1949-50:139-143.

Bækkelund, Reidar 1962-64: Hva stedsnavn kan fortelle. På kryss og tvers i Hedmark-bygdene. I: Hamar og Hedmark Turistforening. Årbok 1962-1964:23-36.

Bækkelund, Reidar 1974-75: Litt om stedsnavn i Ringsaker kommune. I: Vegviser for Ringsaker 1974-1975:47-66.

Bækken, Joh[anne]s 1979: Gamle navn og boplasser rundt Steinsvika. I: Ringsaker historielag. Årbok 1979:38-42.

Bækken, Joh[anne]s 1980: Gamle navn og boplasser etter Koloa. I: Ringsaker historielag. Årbok 1980:89-94.

Bækken, Joh[anne]s 1982: To veger og to namn. Betlavegen og Jensstuvegen i Moelv. I: Ringsaker historielag. Årbok 1982:107-110.

Bærheim, Anders 1958: En markegangsforretning mellom Bispelagård og Hetland prestegård 1686 på gården Eikanes. Med orientering i terrenget og om stor-gårdens deling i to gårdparter og Bispelagård. I: Stavanger Museum Årbok 68 (1958):84-102, ill.

Bø, Olav 1962a: Falcon Catching in Norway. With Emphasis on the Post-Reformation Period [Falk-]. Oslo. 78 s., ill. (Studia Norveica. Nr.11.)

Bø, Olav 1962b: Falkefangst i Noreg i nyare tid [Falk-]. I: Norsk skogbruksmuseum. Årbok 1962:68-120. (Tilsvarar Bø, O. 1962a, men er noko forkorta.)

Bøe, Gunnvald 1984: Fiske- og sjøbruksnamn i Bøfjordmålet: ein studie i nemningsmotivasjon. Trondheim. 176 s., 15 upag. med ill. og kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Børve, Olav 1943: Litt om namngransking. I: Hardanger 1943:105-110.

Bøyum, Sjur 1959: Nokre stadnamn på Aga. I: Hardanger 1959:175-179.

Calissendorff, Karin 1964: Helgö [Helgøy(a)]. I: NoB 1964:105-152.

Calmeyer, Reidar 1980: Yxahofdi - Okshoved. Blomesholm - Blommenholm. Et navnemysterium - eller to. I: Asker og Bærum historielag. Skrift 22 (1980): 211-218.

Christensen, Nils Steen [1978]: Gårdsnavn. I: Nils Steen Christensen og Olav Hagelund: Stokke bygdebok. Bind I:79-81. [Stokke.]

Christensen, Per R. 1983: Eldre jernalder, ca. 500 f.Kr.-ca. 600 e.Kr. Yngre jernalder (ca. 600-ca.1000). Høymiddelalder. Ca. år 1000-1350. I: Tormod Aarholt (red): Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind I. Allmenhistorie:54-154. [Steinkjer.]

Christensen, Per R. 1989: Forhistorisk tid. Fra steinalder til kristendom. I: ds: Frostaboka. Bind 3. Fra tåkefylt oldtid til kommunalt sjølstyre. Bygdehistoria fram til 1837:12-78. (Utgitt av Frosta historielag.)

Christensen, Terje 1971: Forhistorisk tid. Gammelnorsk tid. I: d.s.: Gjerpen bygds historie. Bygdehistorie. Bind I: 92-145. Skien.

Christiansen, Hallfrid 1933: Et par nordnorske stedsnavn [Gimsøy, Gravermarka]. I: MM 1933: 61-62.

Christiansen, Hallfrid 1951a: Et par nordnorske stednavn, Hestmona - Teksmona. I: MM 1951: 129-135.

Christiansen, Hallfrid 1951b: Skjærauke [Holmåk < gno. Holmauki]. I: MM 1951:136-137.

Christiansen, Hallfrid 1956: Noen nordnorske mån-navn. I: MM 1956:80-83.

Christiansen, Hallfrid 1962: Mer om skjærauker [Flesiauko, Buøyauka < auke m., f.]. I: MM 1962: 149-150.

Christiansen, Hallfrid 1967: Folkeekspansjonen fra Sørvest-Norge til Nord-Norge i prehistorisk tid. I: NTS XXI (1967):15-93 [srl. 88-90].

Christiansen, Haakon Odd 1974: Gatenamn i Trondheim i gammal og ny tid. I: Årbok for Trøndelag 1974:33-49.

Christiansen, Haakon Odd 1975: Gatenamn i Trondheim på 1800-talet. Nye synsmåtar på namnsettinga. I: Årbok for Trøndelag 1975:105-111.

Christiansen, Nils 1930: Landnaam og landsnamn [Noreg]. I: Syn og Segn 1930:79-86.

Christophersen, H[alfdan] O[laus] 1973: Navn på gårder og plasser. I: H. O. Christophersen: Fra allfar og kongevei:129-132. Oslo.

Coldevin, Axel 1980:Stedsnavn. I: ds: Dønna bygdehistorie:33-36. [Dønna.]

Collinder, Bjørn 1936: Der älteste überlieferte germanische Name [Thule]. I: NoB 1936:92-97.

D[jupedal], R[eidar] 1967-69: [Melding av] Svare, R. 1964. I: Heimen XIV (1967-69):44-45.

Dahl, Asbjørn 1962-65: Harrånen. I: Håløygminne XI (1962-65):138-139.

Dahl, Gunnar 1957-61: Om stadnamn i Finnmark. I: Håløygminne X (1957-61):493-494.

Dahl, Herleiv 1937-40: Stadnamn i Salangen. Nokre merknader til Sigv. Liljedahl si utgreiding i nr.2, 1936. I: Håløygminne V (1937-40):65-68. (Jfr. Liljedahl, S. 1933-36.)

Dahl, N[ils] G[riis] A[lstrup] 1829-43: Om Beliggenheden af det gamle Gaulom [Gulatinget]. I: Det Kgl. norske Videnskabers Selskab. Skrifter III (1829-1843):77-98.

Dalberg, Vibeke og Bent Jørgensen (red.) 1983: Navne i Norden. Oversigt over nordiske navneinstitutioner og navnesamlinger. Uppsala. 224 s. (NORNA-rapporter 25.)

Dalberg, Vibeke, Bente Holmberg og John Kousgård Sørensen (red.) 1980: Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet. NORNAs syvende symposium i København 18-20 maj 1979. Uppsala. 232 s. (NORNA-rapporter 18.)

Dalberg, Vibeke, Gillian Fellows-Jensen, Bent Jørgensen og John Kousgård Sørensen (red.) 1984: Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder. NORNAs niende symposium i København 25-27 oktober 1982. Uppsala. 340 s. (NORNA-rapporter 26.)

Dalen, Arnold 1984: Gammal fylkesinndeling og inntrønderdialekten i dag. I: Levanger historielag. Årsskrift 1984:46-53.

Dalen, Arnold 1985: Det eldste kartet over Skogn prestegjeld. I: Levanger historielag. Årsskrift 1985:10-14.

Dalen, Arnold 1987: Problem ved transkribering av trøndersk namnemateriale i målføreform. I: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985:13-18.

Dalen, Arnold 1988: Hælgjin, Knivin og Hevlan - tre stadnamn i Sparbu. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1988:102-108.

Dalen, Arnold 1988: Hælgjin, Kruvin og Hevlan - tre stadnamn i Sparbu. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1988:102-108.

Dalen, Arnold 1989: Meir om FOTEN. I: Namn og Nemne 6 (1989):37-38.

Dalen, Arnold 1990: Sjøheim og ferjegard [Siem]. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1990:95-98.

Dalen, Arnold og Ola Stemshaug (red.) 1972: Trøndermål. Språkarv og språkforhold i Trøndelag og på Nordmøre. Oslo. 171 s. (Orion 124.)

Dalen, Knut 1955: Namn langs den gamle Haukelivegen går i gløyme. I: Hardanger 1955:323-324.

Dalen, Knut og Alma 1960: Kva gardnamna fortel. I: Røldal Bygdebok:36-39. Bergen.

Dalen, Knut og Alma 1960a: Bygdenamnet. I: ds: Røldal bygdebok:11 [Røldal.]

Dalene, Halvor 1965: [Stadnavn]. I: Toralf Gjone: Solum bygds historie. Bind I. Bygdehistorie:492. Skien.

Danielsen, Arne 1978: Navn i været. I: Veidholmen i gammel og ny tid:129-132. [Trondheim.]

Danielsen, Arne 1978a: Stedsnavnet - opprinnelse og skrivemåter. I: ds: Veidholmen i gammel og ny tid:9-10. Trondheim.

Danielsen, Arne 1978c: Fiskefelt. I: ds: Veidholmen i gammel og ny tid:346-357. Trondheim.

Danielsen, Daniel 1920: Nokre gamle namneformer frå Dyvåg på Austagder. I: MM 1920:42-45. (Jfr. Langslet, E. 1922.)

Danmark sine namn. Kristiansand. 16s.

Dannevig, Birger [1979]: [Gardsnamn]. I: d.s.: Froland. Bind I. Bygd og samfunn:39-40. [Froland.]

Dataregistrerte nominative kilder i Norge. 1992. I: Heimen XXIX (1992):180-185.

Didriksen, Didrik 1989/1990: Fortegnelse over stedsnavn på holmer, skjær og sluer i området Varholmen, Slåttøyene og nordre del av Torgnessundet. Sjøkart nr. 53. I: Blad av Brønnøy Historie 1989:16-20 og 1990:17-27.

Dietrichson, L[orentz Henrik Segelcke] 1916: Horg og hov. Et bidrag til vore stavkirkers forhistorie. I: Nordisk Tidsskrift för vetenskap, konst och industri 1916: 245-267.

Djupedal, Reidar 1984: Frå hav til hei: namn og stader i Rogaland. I: Heimen XXI (1984):189-194.

Djupedal, Reidar 1988: "For dei gav oss ein arv til å gøyma." Kor lenge skal ein vente på ei lov om stadnamn? I: Nytt om namn. Nr.8, 1988:8-14. (Og i Mot-Skrift. Arbeidsskrift for språk og litteratur. Nordisk institutt Universitetet i Trondheim. Nr.1 & 2 1988:1-8.)

Dokkehaug, Harald 1942: Hedalens gardshistorie. Litt om busetnaden og stadnamna i Hedalen. I: Tidsskrift for Valdres historielag 1942:268-289.

Dolven, Kristian 1975: Busetting. I: d.s.: Birkenes III. Arv og vekst. Kulturbind: 21-22. [Birkenes.]

Domevad, Haakon 1980: Stedsnavn [Drangedal, Førnes]. I: d.s.: Fra dal og hei i Drangedal [= Hefte 3 (1980) i Drangedal Historielags serie "Det var ein gong - Minner frå Drangedal"]:15-16.

Donali, Ingeborg 1971: Stadnamn langs Gamle Kongeveg gjennom Oppdal. Trondheim. 192 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Dons, Carl 1929: Bemerkninger om navnet Svalbard. I: Det kgl. Norske videnskabers Selskab. Forhandlinger 1 (1926/28). Nr.48:140-141. Trondhjem.

Dvergsdal, Daniel 1949: Stadnamn frå Jølster. Oslo. 211 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Dvergsdal, Daniel 1961: Merknad til namnet Bygdahaugen. I: Årbok for Nordfjord 1961: 91-92.

Dvergsdal, Daniel 1987: Stadnamnet Bygdahaugen. I: MM 1987:51-54.

Dybdahl, Audun 1973: Litt om Det nordiske ødegårdsprosjekt og bosetningsutviklingen i Lånke i senmiddelalderen og tidlig nytid. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1973:26-42.

Dybdahl, Audun 1979: Stjørdalen gjennom bølgedalen. Bosetningsmessige og økonomiske forhold i Stjørdalsbygdene ca. 1200-1600. Oslo-Bergen -Tromsø. 194 s., 1 upag. (Det nordiske ødegårdsprosjekt. Publikasjon nr. 6.)

Dybing, Anders 1976: En studie i Stav-namn. I: Agder historielag. Årsskrift 54 (1976):69-78.

Dybvik, Ragnar 1970-72: Namnetilfanget i de nye kartverka. Kartblad Flekkefjord. Bald 1311 I. Norges geografiske oppmåling 1970. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970-72):510.

Dyrdal, Kristian 1983: To gardsnamn [Stadheim og Sivle]. I: Gamalt frå Voss. Hefte 15 (1983):105-106.

Dyrdal, Kristian 1984: Kor gamle er vin-namna ? I: Gamalt frå Voss. Hefte 16 (1984):13-19.

Dyrdal, Kristian 1992: Gardsnavna Hamnor og Stadum. I: Ringerike 1992-93 (Hefte nr. 64):42-43.

Dyrdal, Kristian 1994: Gardsnamnet Lydvo. I: Gamalt frå Voss 1994:82.

Dønheim, Ola 1968: Heimstaden hans Gisle Surson. I: Nordmøre Historielag. Årsskrift 1968:119-134.

Dønnestad, Osmund 1992: Stedsnavnene - de eldste levende vitner om våre forfedre. I: Tveit Historielag. Årsskrift nr. 3 - 1992:27-32.

Dørumsgard, Asbjørn 1955: Gardsnamn og andre stedsnamn. I: Rælingen. Trekk av bygdehistorien I:455-525. Oslo.

Døssland, Atle 1982: Er plassen Svån eigentleg ein gammal middelaldergard? I: Klæbu Historielag. Årsskrift 1982:5-6.

Døssland, Leiv 1986: Ein liten studie i stadnamn. I: Kvinnhers-minne. Årbok for Kvinnherad III(1986):31-34.

Eckhoff, Torstein 1962: Legalitetsprinsippet. Vedlegg 5 til Innstilling om språksaken 1966 [Vogt-komitéen]:91-93 (= Jussens Venner. Serie W nr.5 1962 II:106-110).

Eftevåg, Ingvard 1992: Innsamling av stedsnavn i Randesund. I: Randesund Historielag. Årsskrift nr. 7 - 1992:45-46.

Eggebø, Aksel 1983: Gamle stadnamn. I: d.s.: Eit bygdesamfunn på Nord-Jæren. Lurakrinsen frå siste istid og fram til 1940. Del 1:17-49. Sandnes.

Eggen, Eystein 1971: Replikk til Knut Bergsland. I: HT 50 (1971):177-181. (Jfr. Bergsland, K. 1970 og Bergsland, K. 1971.)

Eiane, Jon 1984: Stadnamn i Jøsenfjorden. Bergen. 184 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Eide, Jon 1984: Om øya Skauin og om Skauin-tanga'n og Skauin-sundet. I: Årbok for Nordmøre 1984:96-107.

Eide, Martin 1920: Eide. Kva dei ymse stadnamn fortel oss. I: Nordhordland og Midthordland III (1920):16-20.

Eidnes, Asbjørn 1994: Frå St. Olavs gt. til Torvhågvegen. Omkring gatenamna i Harstad. I: Årbok for Harstad 1994:25-28.

Eidnes, Bjørn 1945-48: Bjørn-namn. I: Håløygminne VII (1945-58):124-126.

Eidnes, Hans 1925-28a: Eit gamalt ruð-namn [Rø, Bjarkøy]. I: Håløygminne II (1925-28): 296-298.

Eidnes, Hans 1925-28b: Tjuvholmen. I: Håløygminne II (1925-28):448-450.

Eidnes, Hans 1925-28c: Namnet Krøttøy i Bjarkøy. I: Håløygminne II (1925-28):456-457.

Eidnes, Hans 1933-36: Sjå Eidnes, S. 1933-36.

Eidnes, Hans 1937-40a: Kinn eller skinn? [Bjørnskinn.] I: Håløygminne V (1937-40): 125-126.

[Eidnes, Hans] 1937-40b: Litt om Salta-namnet. I: Håløygminne V (1937-40):362-364.

Eidnes, Hans 1941-44a: Gamle solmerke. I: Håløygminne VI (1941-44):151-161.

Eidnes, Hans 1941-44b: Nån'a på Gryta. I: Håløygminne VI (1941-44):204-206.

Eidnes, Hans 1945-48: Garden i bondesamfunnet. Håløygminne VII (1945-48):1-18 [srl. 1-7].

Eidnes, Hans 1949-52a: Salta-namnet. I: Håløygminne VIII (1949-52):248-250. (Jfr. Hovda, P. 1952, Hovda, P. 1955-57, Hveding, J. 1955-57, Nes, O. 1975, Ruud, E. 1937-40.)

Eidnes, Hans 1949-52b: Utanom allfarvegen [frå Vesterålen]. I: Håløygminne VIII (1949-52):363-370.

Eidnes, Hans 1953-56a: Svolvær-Gjeita. I: Håløygminne IX (1953-56):347-349.

Eidnes, Hans 1953-56b: Gandsås - Gannås. I: Håløygminne IX (1953-56):496-499.

Eidnes, Hans 1957-61a: Namn frå innmark og utmark. I: Håløygminne X (1957-61):357-360, 366-372, 419-427, 429-438, 480-490, 552-570. (Jfr. Eidnes, H. 1962-65, Myrvang, F. 1957-61, Myrvang, F. 1962-65.)

Eidnes, Hans 1957-61b: Om namne-samlinga. I: Håløygminne X (1957-61):547-551.(Jfr. Eidnes, H. 1957-61a.)

Eidnes, Hans 1957-61c: Dverberg og Tverberg. I: Håløygminne X (1957-61):459-460.

Eidnes, Hans 1962-65: Namn frå innmark og utmark. I: Håløygminne XI (1962-65):12-21 og 52-63. (Jfr. Eidnes, H. 1957-61a, Myrvang, F. 1962-65.)

Eidnes, Joh[anne]s 1970-73: Meder på vadsett, linsett og fiskeklakkar utom Bjarkøy. Fortald av Fridtjov Åberg, Flatøy. I: Håøygminne XIII (1970-73):210-211.

Eidnes, Johannes 1966-69: Litt om "fisken i havet" og méer på klakkar og tilrorar i Vestnessundet, Bjarkøy. I: Håløygminne XII (1966-69):142-145.

Eidnes, Sivert 1933-36: Tilroa og me'e. Oppskrevne av Sivert Eidnes. Utgjevne med merknader av Hans Eidnes. I: Håløygminne IV (1933-36):264-272.

Eier, Sigfred L. 1945: Morenen og strømmen [om namnet Svelvik]. I: d.s.: Svelviks historie. Utg. av Svelvik kommune til 100-årsjubileet 19. august 1945:3-14. Svelvik.

Eier, Sigfred L. 1963: Rikskonge og kristendom. Bonde og gård i gammelnorsk tid. I: d.s.: Hurums historie. Bind I: Bygdehistorie inntil 1807: 100-137. [Tofte i Hurum.]

Eik, Steinar 1977: Sekkja-navn. Ei samling stedsnavn fra Sekken med mulige tolkninger. I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1977:94-110.

Eikeland, I[ngvald] Berner 1955: "Fassgarbyen" i Sokndal. I: Ætt og heim 1955:5-22.

Eikeland, I[ngvald] Berner 1956: Stedsnavn på Virak. I: Årbok for Jæren og Dalane V (1956): 103-120.

Eikeland, I[ngvald] Berner 1959: Vettekult i Sirdal [I]. I: Frå bygd og by i Rogaland VI (1959): 41-62. (Jfr. Eikeland, I. B. 1962, Eikeland, I. B. 1963.)

Eikeland, I[ngvald] Berner 1961: Bjorgard og bjårgard. I: Ætt og heim 1961:16-20.

Eikeland, I[ngvald] Berner 1962: Vettekult i Sirdal II. I: Frå bygd og by i Rogaland IX (1962): 37-53. (Jfr. Eikeland, I. B. 1959, Eikeland, I. B. 1963.)

Eikeland, I[ngvald] Berner 1963: Vettekult. Hellige tre og lunder. III. I: Frå bygd og by i Rogaland X (1963):62-74. (Jfr. Eikeland, I. B. 1959, Eikeland, I. B. 1962.)

Eikeland, I[ngvald] Berner 1965: Stedsnavn-gruppa Syltre i Bjerkreim, en litterær forvanskning. I: Ætt og heim 1965:139-144.

Eikeland, Marit 1980: Stadnamn frå Sandnes. Oslo. VI, 204 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Eikeland, Sigurd [1971]: Namnerikdom i naturen. Namn samla av Johs. Vadla. I: Årdal II. Gardane og folket:32-37. Årdal.

Eikeland, Sigurd [1981]: Ferdselsårer ved Ull-navn. Kan Helgediktene i Edda lokaliseres hit? I: d.s.: Lyngdal. Fra istid til nåtid:30-33. [Rosfjord.]

Eikeland, Sigurd 1983: Rosnes i Lyngdal. I: Egde. Medlemsblad for Agder historielag I/1983:9. (Jfr. Låg, T. [1982].)

Eikrem, Ivar, Haldor Sæter og Erling Sporsem 1992: Stadnamn på Eikrem, Sæter og Sporsem. I: Aukra gjennom tidene 1992:31-39.

Einbu, Sigurd 1935: Nedlagde bruk i Dombåsgrenda. I: Årbok for Dølaringen 1935:34-41.

Einstad, Birgit 1952: Østre Gausdal i heidensk tid. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1952:198-202.

Einum, Gunhild [1926]: Skrivemaaten og uttalen. I: Gauldalsminne I [1926]:105-108.

Einung, H. H. 1942: Bygde- og gardsnamn. I: Tinn soga, Band II:10-14. Rjukan.

Eithun, Bjørn 1969: Stedsnavn fra Østmarka (Oslo østmark) I-II. Oslo. VII, 496 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Eithun, Bjørn 1970: Sikfiske. I: KLNM XV (1970):sp.241-244.

Eithun, Bjørn 1976: Ålefiskeri. I: KLNM XX (1976):sp.420-421.

Eithun, Bjørn 1977: Ørredfiskeri. I: KLNM XXI (1977):sp.14-15.

Eitrheim, Kristen D. 1992: Elvenamnet Eitro. I: Hardanger 1992:93.

Eitrheim, Kristofer [1945?]: Ord bruka i stadnamn ("innangards-namn") frå Odda herad, åleine, til siste eller fyrste lekk. (Med merknader av Olai Skulerud). 213 s. (Ikkje trykt, truleg skrivi ikr. 1945.)

Eitrheim, Kristofer 1941: Noko um skrivemaaten paa gardsnamn. I: Hardanger 1941:73-126.

Eken, Thorsten 1947: Stedsnavn fra en østlandsk skogbygd (Sigdal i Buskerud). Oslo. Manglar sidetal. (Utrykt hovudoppgåve.)

Eken, Thorsten 1948: Stadnamn frå Sigdal [I]. I: MM 1948:28-41. (Jfr. Eken, Th. 1949-50.)

Eken, Thorsten 1949-50: Stadnamn frå Sigdal [II]. I: MM 1949-50:144-148. (Jfr. Eken, T. H. 1948. Desse artiklane er utdrag av Eken, Th. 1947.)

Ekre, Lars 1960: Opplysningar til stadnamn frå Midt-Jotunheimen og tilgrensande bygder. Oslo-Bergen. 260 s., ill., kart. (Skrifter frå Norsk Stadnamnarkiv ved Per Hovda. 1.) Meldingar: Beito, O. T. 1960, Hoel, K. 1961, S[al]g[re]n, J. 1960, B[enson], S. 1961.

Ekre, Lars 1968: Nokre namn i og kring Jotunheimen. I: Sandnes, J. og P. Tylden 1968:101-110.

Ekre, Lars 1972: Levande fornminne i Gudbrandsdalen. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1972:21-27.

Ekre, Lars 1974: Kring stadnamn og målføregrunnlag i Gudbrandsdalen. I: Skogstad, O. 1974:92-108.

Ekre, Lars 1975: Namngjeving i Jotunheimen og nokre andre fjell i turistleia. I: Helleland, B. 1975:92-104.

Ekre, Lars 1977a: Ei særmerkt gruppe gardsnamn med etterlekken -ar. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977:12-15.

Ekre, Lars 1977b: Nokre tankar kring namn og namngjeving. I: Jotunheimen. Fra veidemark til nasjonalpark:132-139. Oslo.

Ekre, Lars 1978: Noko om "tjukk l" og eit par andre normerings-problem. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978:14-17.

Ekre, Lars 1979: Leirflata eller Leirflaten? Drøfting av normeringsproblem. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979:21-24.

Ekre, Lars 1981: Normering av namn kring Flåklypa og nokre merknader i den samanhengen. I: Institutt for namnegransking. Årsmeldig 1981: 88-97.

Ekre, Lars 1982: Namne-lover og namne-børs? I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982:17-21.

Ekre, Lars 1986a: Er lomværen lumsk? Nokre spørsmål om namn i tale og skrift. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1986:141-149.

Ekre, Lars 1986b: Truskyldige tankar etter konferansen i namnegransking 22.11.1985. I: Nytt om namn. Nr.4. 1986:17-19.

Elgqvist, Eric 1944: Skälv och Skilfingar. Vad nordiska ortnamn vittna om svenska expansionssträvanden omkring mitten av førsta årtusendet e. Kr. [srl. kap. 11: Norska skälvnamn og kap. 12: Spår av svensk kulturpåverkan i sydøstra Norge och Trøndelagen]. Lund. 161 s.

Elgqvist, Eric 1952: Studier rørande Njordkultens spridning bland de nordiska folken [kap. 5 om Háleygir og Hálogaland]. Lund. 180 s.

Elgqvist, Eric 1955: Ullvi och Ullinshov. Studier rørande Ullkultens uppkomst och utbredning. Lund. 179 s.

Ellingsen, Elling 1980: Endring i stedsnavn. I: Lavangsminne. 5. årgang 1980:29-31.

Ellingsen, Elling 1988: Stedsnavn. I: Lavansminne. 13.årgang. Nr. 2 (1988):25-26.

Ellingsen, Elling 1992: Stedsnavn med spørsmålstegn. I: Lavangsminne. 17. årgang (1992):5-6.

Ellingsen, Gunnar 1989: Opphavssegner. I: Frå Hjørundfjord. Årsskrift nr.11 - Hjørundfjord Sogelag 1989:5-27.

Ellingsgard, Ola 1949: Leveld og Vats i gamla tid. I: Drammens og Oplands turistforening. Årbok 1949:51-64 [srl. 54-57].

Ellingsgard, Ola 1990: Bråken - namn i Hallingdal. Eit oversyn. I: Nytt om namn. Nr. 12 - 1990:7-9.

Ellingsve, Eli 1979b: Stadnamn i eit neddemmingsområde i Sør-Trøndelag. Del av tverrfagleg prosjekt. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979:25-27.

Ellingsve, Eli 1980: Lebbikdalen og Olderbukta - to stadnamn, éin førelekk? I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1980:17-20.

Ellingsve, Eli 1982: Flonan eller Flommen - en kildekritisk drøfting. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982:22-28.

Ellingsve, Eli 1983: Stadnamn i Innerdalen og langs fjellvegane. I: Årbok for Nord-Østerdalen 1983:

Ellingsve, Eli Johanne 1979a: Stadnamn frå Støren. Oslo. 214 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Ellingsve, Eli Johanne 1981: Nokre elve- og bekkenamn i Gauldalen. I: Gauldalsminne. 3. hefte - 4. band (1981):166-169.

Ellingsve, Eli Johanne 1985: Spiktjørna. Fortel namnet om tjøre-arbeid ? I: Rennebu historielag. Årsskrift 1985:34-35.

Elmevik, Lennart 1965: Kråk og Kråkerön [m.a. Kråkerøy og Kragerø]. I: NoB 1965:84-105.

Elstad, Kåre 1986: Synspunkt på nyare namnelegging i Nordland og Troms. (Summary.) I: Nordlyd No.11 (1986):16-24. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Elsvatn, Leif 1989: Samiske stedsnavn i Hattfjelldal. [Mosjøen]. 26 s.

Elvebakk, Lisbeth 1990: Namn på båar, holmar og skjer frå sjøkart nr. 53. [Oslo 1990]. 31 s. /Utrykt mellomfagsoppgåve./

Elvegaard, Elin 1981: Hva gamle stedsnavn kan fortelle. I: Årbok for Steigen 1981:99.

Enge, Kåre 1993: Om samiske navn i Sulitjelmaområdet. I: Fauskeboka 1993:68-71.

Engeli, Ivar 1983: Navn på bekker, myrer, steiner m.v. på Vest-Torpa. I: Landingen. Årbok 1983:32-35.

Engen, Brynhild 1977: Stadnavn i Vega. I: Vega bygdebok 3:451-464. Mosjøen.

Engen, Sigleif 1968: Reis dæg, Britha ..." I: Stavanger Museum. Årbok 78 (1968):21-46.

Engesæter, Ludvig 1946: Gardsnavnene i herredet. I: Brekke herred II. Bind. Gard, tun og ætt: XII. Bergen.

Engum, Arve 1985: Stadnamn. Kva eit stadnamn kan fortelje. I: Kumur. Årsskrift nr. 6 - 1985:35-36.

Enlid, Olav Ingemann 1989: Stedsnavn i Gauldalen. I: Gauldalsminne. 10. hefte - 4. band (1989):742-744.

Eriksen, Erland 1987: Drammenselva - stedsnavn og fiske. I: Eikerminne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag XI. Årbok 1987:29-30.

Eriksen, Erling 1929: Stadnamn i Sørreisa, Troms fylke. Oslo. 151 s., ill., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Eriksen, Erling 1929-32: Nokre stadnamn i Sørreisa. I: Håløygminne III (1929-32):244-252 og 261-266.

Eriksen, Hans Kr. 1957-61: Bjønn på Senja [Bjønn-]. I: Håløygminne X (1957-61):258-264.

Eriksen, Hans Kr[istian] 1980: Sjå Rauø, K. 1980.

Erikson, Laurids 1951: Stadnamn på Hidra. I: Grannen 1951:37. (Jfr. N[uland], L. F. 1951.)

Eriksson, Manne 1948-53: Sjå Hesselmann, B. 1948-53.

Eskeland, Severin 1933: Brømmelehaugen. I: Sundhordland XIIII (1933):3-5.

Eskeland, Severin 1955: Um namnet Stord og kva det kjem av eller tyder. I: Sunnhordland XXXVI (1955):58-64.

Eskeland, Tuula 1985: Finske navn på norske kart. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1985:73-81.

Eskeland, Tuula 1986: Nye finske navn i matrikkelen i Grue kommune. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986:89-103.

Eskeland, Tuula 1987: De finske stedsnavnene på Finnskogene. I: Nytt om namn. Nr.5-6, 1987:18-20.

Eskeland, Tuula 1991a: Finnskog-prosjektet. Finsk i Sør-Norge belyst ved de finske stedsnavnene på Grue Finnskog i sammenlikning med de finske navnene i Våler og Vinger Finnskog. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:55-58.

Eskeland, Tuula 1991b: Svedjeindikerende finske stedsnavn på Finnskogene. I: NN 8 (1991):61-70.

Eskeland, Tuula 1992a: [Melding av] Finnemanntallet 1686. Utg. for Kjeldeskriftfondet av Erik Opsahl og Harald Winge. Oslo 1990. I: Studia anthroponymica Scandinavica 10 (1992):165-166.

Eskeland, Tuula 1992b: Om finske teignavn på Finnskogene i Norge. I: Gunilla Harling-Kranck og Lars Huldén (red.): Ägonamn:51-60. Uppsala 1992. (=NORNA-rapporter 50/Studier i nordisk filologi 71.)

Eskeland, Tuula 1993: Finsk riihi, svensk ria og norsk rie. I: Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen 3 november 1993. Lund 1993:65-68.

Eskeland, Tuula 1994a: Fra Diggasborrå til Diggasbekken. Finske stedsnavn på de norske finnskogene. Avhandling for dr.art.-graden. 276 sider. Universitetet i Oslo.

Eskeland, Tuula 1994b: [Melding av] Bente Imerslund: Finske stedsnavn i Nordreisa. Alta 1993. I: NN 11 1994:121-24.

Espeland, Anton 1919: Njarðarlaug - Onarheim - Tingstad. I: MM 1919:62-65.

Espeland, Anton 1920: Stedsnavner paa Njarðarlaug og i omegnen. I: MM 1920:103-110.

Espeland, Anton 1922a: Tvo fyrr ukjende marknadsplassar i Hordaland, Bjelkarøy og Torget. I: Norsk Folkekultur 1922:11-20.

Espeland, Anton 1922b: Ættenavn i norske gårdsnavn. I: MM 1922:83-90.

Espeland, Anton 1926: Sælehusplassar i Vest-Norge. En studie i norsk navnehistorie. I: Norsk Folkekultur 1926:49-63.

Espeland, Anton 1928: Bokn og Nautøy. Fra Rogalands eldste handelshistorie. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1928:4-8.

Espeland, Anton 1929a: Gamle Bygaarder i Bergen og deres Eiere. I: Bergens historiske forening. Skrifter 35 (1929):125-134.

Espeland, Anton 1929b: Oldnorsk fyrvesen i norske stedsnavn [eld, brand, røyk, bokn]. I: NoB 1929:139-151.

Espeland, Anton 1930: Buck van See - Buck van Raa [Bokn, Bukken]. I: MM 1930:110-112.

Espeland, Anton 1931a: Gamle Bygårder og deres Eiere. I: Bergens historiske forening. Skrifter 37 (1931):341-345.

Espeland, Anton 1931b: Tun og teig. Av den norske bosetnings historie. I: Norsk Folkekultur 1931:1-96. (Òg utg. særskilt: Skien 1931. 96 s.)

Espeland, Anton 1933a: Gamle kulturnamn paa norske gardar. I: Norsk Folkekultur 1933: 1-7.

Espeland, Anton 1933b: Den frisiske handelen paa Noreg. I: Norsk Folkekultur 1933:77-87.

Espeland, Anton 1933c: Seleyar. I: Bidrag til Agders historie XV (1933):40-41.

Espeland, Anton 1937: Kograven ved Son. I: MM 1937:74-75.

Espeland, Anton 1947: Pilgrimsveiens stedsnavn i Norge [m.a. Fuglesangen, Helvete]. I: MM 1947:15-20.

Evjenth, Håkon 1949-52a: Noen stadnamn i Salta I. [Salta, Landego, Hærnes, Gildeskål.] I: Håløygminne VIII (1949-52):245-247.

Evjenth, Håkon 1949-52b: Stadnamn i Salta. II. [Bodøgård, Reinsåsen, Heggmovatnet og Vatn-Vatnet, Knavplund, Kapstø?, Junkerfjellet.] I: Håløygminne VIII (1949-52):305-308.

Fagerhaug, Finn 1988: Om stedsnavnet Svolvær. I: Årbok for Vågan 1988 (Skolp 88):63-66.

Falck, Harald Sverre 1980: Skjærgardsnavn i Vega- og Tjøttaøyene. Trondheim. 226 s., 2 kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Falck-Muus, Rolf 1918: Molybdænmalmforekomster og stedsnavne. I: Naturen 1918:364-370. (Jfr. Falck-Muus, R. 1919a og b.)

Falck-Muus, Rolf 1919a: Molybdænmalmforekomster og stedsnavne. I: Naturen 1919:189. (Sjå Falck-Muus, R. 1918 og Falck-Muus, R. 1919b.)

Falck-Muus, Rolf 1919b: Molybdænmalmforekomster og stedsnavne. I: Bergverksnyt. Tidsskrift for norsk grubedrift. 1919:33-35 og 58-59. (Jfr. Falck-Muus, R. 1918 og Falck-Muus, R. 1919a.)

Falk, Hjalmar 1910: Die Skandinavischen Ortsnamen und ihre Erforschung. I: Germanisch-Romanische Monatschrift II (1910):374-382.

Falk, Hjalmar og Marius Hægstad 1915: Utredning om landets inddelingsnavne [I]. Kristiania. 16 s. (Jfr. Falk, Hj. og M. Hægstad 1916.)

Falk, Hjalmar og Marius Hægstad 1916: Utredning om landets inddelingsnavne II. Kristiania. 20 s. (Jfr. Falk, Hj. og M. Hægstad 1915. Begge utgreiingane er innteke i Stortingsforhandlinger som tillegg til Ot.prp. 55/1918.)

Falk, Hjalmar og Marius Hægstad 1918: Utredning om norske bynavn. Kristiania. 15 s.

Faller, Einar 1966: Gammalt om Fet og den store "Elva" [Glåma]. I: Romerikstun 6 (1966):68-73.

Faller, Einar 1970: Storverket "Norske Gaardnavne" av professor Oluf Rygh. I: Romerikstun 7 (1970):70-73.

Farbregd, Oddmunn 1984: Gardsgrenser og geometrisk analyse. Teori og metodisk prinsipp. I: Heimen XXI (1984):33-50, ill.

Farbregd, Oddmunn 1984: Gardsgrenser, namn og tidleg gardsbusetting i Oppdal. I: Bøgda vår 1984:21-29.

Farbregd, Oddmunn 1986: Stadnamnspørsmål og bygdehistorie. I: Bøgda vår 1986:7-16.

Farbregd, Oddmunn 1987: Bureisinga som gjekk for fort og for vidt. Om gardsdrift i Spælen på 1600-tallet. I: Bøgda vår 1987:37-44.

Farbregd, Turid 1969: Stadnamn frå Drivdalen. Oslo. IX, 217 s., ill. hefte. (Utrykt hovudoppgåve.)

Farstad, Styrkår 1982: Fiskeme på Hustadvika. I: Gammalt frå Fræna 1982:39-50.

Fellows-Jensen, Gillian og Bente Holmberg (red.) 1992: Sakrale navne. Rapport fra NORNAs sekstende symposium i Gilleleje 30.11.-2.12.1990. Uppsal 1992. 294 s. (=NORNA-rapporter 48.)

Fenne, Hermund 1976: Stadnamn i Oddadalen og tilgrensande fjellområde. Bergen. IX, 274 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Fet, Jostein og Borghild Neset 1977: Den gamle garden. Stadnamn og tradisjon frå Fet i Sykkylven. Utgjeve av gardsfolket på Fet. Volda. 154 s., 18 kart, 14 bilete. (Stensil).

Fett, Eva og Per 1951: Gardsnamn. I: Olav Hoprekstad (red.): Bygdabok for Vik i Sogn I:63-67. Bergen.

Fett, Per 1946: Stadir-gardar frå 400-talet. I: MM 1946:35-41.

Fett, Per 1947: Eit stadnamn og ei naust-tuft. I: MM 1947:117-118.

Fett, Per 1948: Gardsmatrikkel og førhistorie. I: Viking XII (1948):57-62.

Fett, Per 1952: Gamle sunnmørske bygder. I: Universitetet i Bergen. Årbok 1952. Historisk-antikvarisk rekke. Nr.3:1-37. Bergen.

Fett, Per 1955: Namn på gravhaugar i Hardanger. I: Hardanger 1955:363-365.

Fett, Per 1956: Namn på gravhaugar i Sogn. I: Historielaget for Sogn. Tidsskrift. Nr.18 (1956):71-75.

Fett, Per 1957: Gardsnamn. I: Borgund og Giske. Utg. av Borgund og Giske bygdeboknemnd. B. 1:124-127. Bergen.

Fett, Per 1959: Namn på sunnmørske gravhaugar. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1959:18-21.

Fett, Per 1961: Namn på gravhaugar i Fjordane. I: Årbok for Nordfjord 1961:87-90.

Fett, Per 1963: [Om gardsnamn frå førhistorisk tid]. I: Adolf Førsund og Sigurd Førsund: Bygdebok for Kyrkjebø. Band II. Gardssogn:15-17.

Fett, Per 1975: Gardsnamn. I: Hjørundfjordboka. Kultursoga I: 72-77. Volda.

Finnøy, Nils K. 1974: Fallnamn. I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1974:101-102.

Finnøy, Nils K. 1983: Landmedfiske før i tida. Med for landmedrorane utfor Sandøy herad. I: Romsdalsmuseet. Årbok 1983:59-69.

Finstad, Håkon 1986: Historien bak et stedsnavn. Om "Minerva"-forliset ved Jomfruland i desember 1855. [Minervabukta.] I: Årsskrift 1986 for Kragerø og Skåtøy Historielag:52-57.

Fitje, Audun og Per [K.] Mardal 1978: Stadnamn i Mardal krins II. 15 s. (Stensil. Jfr. Fitje, A., P. [K.] Mardal og L. P. Søreide 1976 og Fitje, A., L. P. Søreide og P. K. Mardal 1979.)

Fitje, Audun, Lars P. Søreide, Per K. Mardal 1979: Stadnamn i Mardal krins III. 52 s. (Stensil. Jfr. Fitje, A., P. [K.] Mardal og L. P. Søreide 1976 og Fitje, A. og P. [K.] Mardal 1978.)

Fitje, Audun, Per [K.] Mardal, Lars P. Søreide 1976: Stadnamn i Mardal krins. 41 s. (Stensil. Jfr. Fitje, A. og P. [K.] Mardal 1978 og Fitje, A., L. P. Søreide og P. K. Mardal 1979.)

Fitje, Gunnar Sørenson 1965: Namn og nemningar frå Fitje. I: Årbok for Nordfjord 1965:134-136.

Fitje, Tryggve 1980: Om guden Ull og Ulland i Frøylandsdalen. I: Frå Fjon til Fusa 1980:99-105.

Fjaler kommune. Stadnamninnsamling - 13000 stadnamn. 1993. [Førde]. 724 s. (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.)

Fjellanger, Thorolf 1979: Stadnamn frå Ålfoten i Nordfjord. Bergen. 209 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Fjermedal, Aslak 1943: Bygdeborger. I: Bidrag til Agders historie XXVI (1943):42-48.

Fjermedal, Aslak 1962: [Gardsnamn]. I: d.s.: Iveland II. Ålmenn kultursoge:143-144. [Iveland.]

Fjørtoft, Olav 1950: Land-namn på fiskegrunnar og større område av fiskehavet. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1950:46-49.

Fladby, Rolf 1962: Bonden, gården og bygda. Viking og bureiser. Fra odelsbonde til leilending. I: Steffen Gausemel (red.): Liers historie. Bind V. Bygdehistorie:50-120. Drammen.

Fladby, Rolf 1964: Frogner-gardenes plass i bosetningshistorien. I: Romerikstun 5 (1964):55-60.

Fladby, Rolf 1970: Navnematerialet i de nye kartverkene. Kartblad Nannestad. Blad 1915 III. Trykt i Norges geografiske oppmåling 1967. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970-72):41-43.

Fladby, Rolf 1972: Om navn på kart [replikk til Ingeborg Hoff]. I: Heimen XV (1970-72):351-352. (-> 150, 523, 524.) (Jfr. Hoff, I. 1970-72, Sandnes, J. 1970-72a og b.)

Fladby, Rolf 1984: Eldre utrykte kart som kilde for stedsnavnforskning. I: Den 3. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1983:74-[83].

Fladby, Rolf 1987: Dialekt i lokalhistoriske arbeider. I: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985:91-95.

Flatin, Kjetil A. 1916: Bukkeskori. I: Norsk Folkekultur 1916:176.

Flatin, Tov 1917: [Gardsnamn]. I: d.s.: Flesberg. Fraa dei eldste tidir til no. I:18-19. Kristiania.

Flatøy, Anton 1960: Tyse - Tysse - Tyssøy. I: Frå Fjon til Fusa 1960:118.

Flatøy, Anton 1968: Namneverk frå folkevandringstida. I: Frå Fjon til Fusa 1968: 180-183.

Flemström, Bertil 1969: Sockennamnet Skön [Skaun, Skogn]. I: NoB 1969:154-181.

Flemström, Bertil 1976-78: [Melding av] Sandnes, J. og O. Stemshaug 1976. I: Heimen XVII (1976-78):308-310.

Fliflet, Kristofer 1933: Vinstra - Augga - Jøra - Gausa. Freistnad på tyding av elvenamn. I: Årbok for Dølaringen 1933:104-107.

Fliflet, Kristofer 1934: Vingrum. Av bygdens rudningssoga. I: Årbok for Dølaringen 1934:92-102.

Fliflet, Kristofer 1941: Gudbrandsdalen. "Fyrir nordan Rost" og "fyrir sunnan Rost". Ruste - Humla - Ljugvangr - Voluset [om stadnamn, inndeling, tingstader, personnamn, slekter m.m. i mellomalderen]. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1941:19-43.

Flokenes, Kåre 1961: Stadnamn frå sør-vestre delen av Vevring herad. Bergen. 133 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Flom George T[obias] 1924: The Study of Place-Names, with special Reference to Norway. I: Journal of English and Germanic Philology XXIII (1924):199-216.

Flom, George T[obias] 1925: [Melding av] Indrebø, G. 1924a. I: NoB 1925:194-197.

Flom, George T[obias] 1928-36: On the Place-Names of Aurland Parish in Sogn, Norway. I: Saga-Book of the Viking Society XI (1928-36):260-281.

Flom, George T[obias] 1942-43: Aittra_ in Aurland, and other River Names based on the Stem eitr. I: Scandinavian Studies 17 (1942-43):229-237.

Flom, George T[obias] 1944: On some Habitation Names in Aurland Parish, Sogn, Norway. I: The Journal of English and Germanic Philology XLIII (1944):57-70.

Flom, George T[obias] 1946-47a: On bi-part and tri-part Place Names in Flåm Parish, Sogn, Norway. I: Scandinavian Studies 19 (1946-47):159-172.

Flom, George T[obias] 1946-47b: On the River Names of Aurland Parish, Sogn, Norway. I: Scandinavian Studies 19 (1946-47):285-297.

Flom, George T[obias] 1947: Om gårdnavnet "Gleng, Glengja". I: MM 1947:115-116.

Flom, George T[obias] 1949: Formally indefinite but psychologically definite Place Names in Aurland, Sogn, Norway. I: Scandinavian Studies 21 (1949):19-35.

Flæsland, Mons 1954: Namnet Hjalt i Fana. I: Frå Fjon til Fusa 1954:28-43.

Foldvik, Arne Kjell 1987: Norvegia eller IPA-alfabetet som framtidig fonetisk notasjonssystem. I: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985:31-33.

Foldvik, Arne Kjell 1988: Makkverk, ikke kartverk: Serie M 816, blad Brunlanes (Vestfold fylke), utgitt av Forsvarets karttjeneste. I: Nytt om namn. Nr.7, 1988:18-19. (Jfr. Tom Schmidt 1988.)

Fonnum, Helge 1952: Gardsnamna. Kva fortel gardsnamna og jordfunna om busetjinga? I: Aal bygdesoge. Oslo:49-83 og 107-109.

Fonnum, Helge 1961-62: Verp. I: Ringerike 1961-62:20.

Forfang, Kr. 1933-36: "Alost" - Ælsto - Alsten. I: Håløygminne IV (1933-36):317-318.

Forsdahl, Anders 1974: Navn langs Pasvikelven. Navnenes opprinnelse og betydning. Kirkenes. 14 s., 3 upag., ill. (Utgitt av Sør-Varanger kultur- og historienemnd.)

Forskrifter om skrivemåten m.v. av stadnamn. 1993. I: Nytt om namn. Nr. 18 - 1993:19-30. /Dei nye forskriftene til stadnamnlova fastsette 14. oktober 1993./

Foss, Birgit 1986: Stadnamnskilt ved vegen. I: Rennebu historielag. Årsskrift 1986:9.

Foss, Haakon 1955-57: Bruk av hærri og hæst i gamle stadnamn [Herangen - Heggefjorden i Øystre Slidre; Hestkinn i Etnedalen; Hesthamar]. I: Heimen X (1955-57):263-265.

Foss, Oddvar 1949: Stedsnavn fra Eiker. Oslo. 166 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Fossum, Even J. 1978: Stedsnavn på sæterveien til Fossumsætrene. I: Gauldalsminne III [1978]:711-714.

Fr[ydenberg], A[lf] 1923: Norge - Noreg. I: Østaglett III (1923):61-62.

Fretland, Jan Olav 1986: Stadnamnår i Sogn og Fjordane. I: Språklig samling. Årg. 27, nr.2 (1986):10-11, ill.

Frette, Thor 1941-44: Gardsnamnet Aune i Sør-Helgeland. I: Håløygminne VI (1941-44):465-468.

Frette, Thor 1975: Samiske stedsnavn. I: Helleland, B. 1975:105-118.

Frette, Thor 1979: Norsk eller samisk? En liten gruppe stedsnavn i Finnmark/Nord-Troms. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979:16-20.

Frette, Thor 1984: Samiske og finske navn i eldre skriftlige kilder. I: Den 3. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1983:69-73.

Frette, Thor 1985a: Noen synspunkter på -anger (-angen). I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1985:83-88.

Frette, Thor 1985b: "Raftesiden." I: Namn og Nemne 2 (1985):77-80.

Frette, Thor 1991a: Litt om stedsnavn i Tana: H. R. Mathisen (red.): Sámi kultur-muittut. Samiske kulturminner:130-132. /Tidligare trykt i Deatnu årbok 1984./

Frette, Thor 1991b: Luohtte-muorra. I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:133-136. /Tidligare trykt i Deatnu årbok 1987./

Fridell, Staffan 1991a: [Melding av] Tom Schmidt (red.): Namn og eldre busetnad. (NORNA-rapporter 43.) Uppsala 1990. I: NoB 1991:234-237.

Fridell, Staffan 1991b: [Melding av] Inge Særheim: Utsira. Namn og stader. Stavanger 1990. I: NoB 1991:247.

Fries, Sigurd 1967: Genitiv av ordet sjö i gamla ortnamn. I: NoB 1967:1-14.

Fritzner, Johan 1871: Bevise Navnene i de nordiske Völsunga-Sagn, at disse ere laante fra Tydskerne? I: HT 1 (1871):179-186.

Fritzner, Johan 1879: [Om gamle stadnamn i Norden, med diskusjonsinnlegg.] I: Beretning på det første nordiske filologmøde i København den 18.-21. juli 1876. Udgivet af Ludv. F. A. Wimmer. København:132-140.

Frøholm, Anders 1957-61a: Bruksnamn og garddeling i Nord-Rana. I: Håløygminne X (1957-61):464-469.

Frøholm, Anders 1957-61b: Øynamnet Løkta på Helgeland. I: Håløygminne X (1957-61):528-531.

Frøholm, Anders 1957-61c: Merafta - midaftan? I: Håløygminne X (1957-61):585-586.

Frøholm, Anders 1962-65: Stadnamn i Nord-Rana som fortel om samar (finnar, lappar) og reindrift [norske namn, t.d. Lapp-, Finn-, Kota-]. I: Håløygminne XI (1962-65):177-182.

Frøholm, Anders 1965: Gard og grunn i Rana. I: Rana bygdebok. Hemnes og Mo prestegjeld til 1850 ved Axel Coldevin:373-401. [Mo.]

Frøysadal, Øystein (+) 1992-93: Angr i Hordaland og stadnamn i samband med det. I: NN 9/10 (1992/93):31-55.

Frøysadal, Øystein 1946: Nokre stadnamn frå Sunndalen og kva dei fortel oss. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1946:60-65.

Frøysadal, Øystein 1947: Stadnamn frå Romfo sokn (Sunndalen). Oslo. V, 172 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Frøysadal, Øystein 1953a: Fjellnamn i Hardanger. I: Hardanger 1953:107-113.

Frøysadal, Øystein 1953b: Salt og salttilverking i Hardanger. I: Naturen 1953:373-384.

Frøysadal, Øystein 1954: Spreidde stadnamn. I: Frå Fjon til Fusa 1954:28-43.

Frøysadal, Øystein 1955: Nokre elve- og fossenamn i Hardanger. Bergen. 19 s. (Universitetet i Bergen. Årbok 1953. Historisk-antikvarisk rekke. Nr.3.)

Frøysadal, Øystein 1967: Fjellnamn på Bergenshalvøya. I: Bergen turlag. Årbok 1967:55-62.

Frøysadal, Øystein 1968a: Fjellnamn i Hordaland og Sogn og Fjordane. I: Sandnes, J. og P. Tylden 1968:70-88.

Frøysadal, Øystein 1968b: Parak [Parak-; Par]. I: MM 1968:139-150.

Frøysadal, Øystein 1968c: Stadnamn i Bergen og omlandet. Bergens historiske forening. Skrifter 67 (1965/66):91-126. [Bergen.]

Frøysadal, Øystein 1969: Stadnamn i Vossabygdene. I: Gamalt frå Voss, hefte 1 (1969): 12-22.

Frøyset, Inger 1977: Gardsnamnet Felle. I: Talatrosten 1977:16-17.

Frøyset, K[nut] 1947-49a: Steinn og Makasteinn. I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947-49):193-203.

Frøyset, K[nut] 1947-49b: Gamle navn på Eidsberg-vassdraget. I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947-49):257-266.

Frøyset, K[nut] 1955-64: Noen navn fra Østfold og tingbøkenes bidrag til tolkning. I: Østfold historielag. Tidsskrift III (1955-64):138-146.

Frøyset, K[nut] 1956: Vegen over eidet. I: Østfoldarv IV (1956):55-81. (Jfr. Frøyset, K. 1958-60, Garder, J. 1958-60 og Hvidsten, E. 1958-60.)

Frøyset, K[nut] 1958-60: Et tillegg [til Vegen over eidet]. I: Østfoldarv V (1958-60): 74-75. (Jfr. Frøyset, K. 1956, Garder, J. 1958-60 og Hvidsten, E. 1958-60.)

Fuglesöy, Maurits 1955: Hva de gamle stedsnavn forteller. I: Fröyaboka I:65-73. Trondheim.

Fyresegner um skrivemåten av stadnamn, fastsette ved kongeleg resolusjon 28. april 1933.

Fægri, Knut 1949: [Om vin-namn]. I: Studies on the Pleistocene of western Norway IV:18-22. (Universitetet i Bergen. Årbok 1949. Naturvitenskapelig rekke nr.1.)Føresegner om skrivemåten av stadnamn. Kronprinsregentens resolusjon 31. mai 1957. 3 s.

Gahre, Olav Jarl 1976: Litt om gården Gahre i Spangereid [Dishelleren/Dishedderen]. I: Agder historielag. Årsskrift 54 (1976):152-154.

Gallis, Arne 1927-31: Bygdeborger i Andebu. I: Vestfoldminne II (1927-31):372-379.

Gallis, Arne 1975: Sognenavnenes opphav og betydning. Gårdsnavnene og bosetningens historie. I: Andebu bygdebok I. Kulturbind:5-6 og 14-15. Andebu.

Gallis, Arne 1978: Ad skrivemåten av stedsnavn. I: Språknytt 4/1978:13-14.

Gamle fiskeme og landmerkje. 1949: I: Romsdal Sogelag. Årsskrift 1949:29-40.

Gamle navn og fjellveier [Setesdalsheiene]. I: Kristiansand og Opplands Turistforening. Årbok 1949:37-42.

Garatun-Tjeldstø, Gerhard 1966: Til Gulatingje med vilja fram - med nistabumba og bjødnaham. I: Frå Fjon til Fusa 1966:60-69.

Garder, Johan 1948: Pilgrimsveiens stedsnavn i Norge. I: MM 1948:83-89.

Garder, Johan 1955: Er Nostad i 1412 - Nøttestad eller Norstad? I: Hedmark slektshistorielag. Tidsskrift IV (1955):16-18.

Garder, Johan 1958-60a: Fra Vammafoss til Øyeren. I: Østfoldarv V (1958-60):75-79. (Jfr. Frøyset, K. 1956, Frøyset, K. 1958-60, Hvidsten, E. 1958-60.)

Garder, Johan 1958-60b: Huseby-gårdene. Administrative og militære sentra? I: Heimen XI (1958-60):360-367.

Gardnavna i Hå. I: Hå. Nærbø - Varhaug 1837-1937 og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld:188-192. Stavanger 1932.

Gardsnamn i Norane. I: Heimbygdi vår Sogndal. Årbok I (1921): 20-21. (Ny utg. 1944:23-25.)

Gardsnamn i Sogndal. I: Heimbygdi vår Sogndal. Årbok III (1926): 29-33.

Gatenavn og deres opprinnelse [Prestegaten i Horten]. 1993. I: Borreminne 1993:61-62.

Geitvik, S[ivert] H[ansson] 1954: Tussenamnet på Bjørke. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1954:62-64.

Gidske, Karl 1913: Den egentlige landnamstid. I: ds: Søndmør i ældre tid:15-21. Kristiania.

Gjefsen, G[udbrand Skjeseth] 1964: Tonelaget i norske namn. I: Syn og Segn 1964:57-60.

Gjelland, Nils 1984: Holbergsplassen. I: Gamalt frå Voss. Hefte XVI (1984):96-97.

Gjelsvik, Nikolai 1931: Nokre ord um stadnamni fraa juridisk synsstad. I: Syn og Segn 1931:243-250 og 296-305 (den siste art. med tillegget Eit tilsvar (til merknader i Morgenbladet til fyrste art.)).

Gjelsvik, Ottar 1936: Fjellnamn frå Røros-bygdene. Oslo. 338 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Gjelsvik, Ottar 1937: Fjellnamn frå Rørosbygdene. I: MM 1937:158-171.

Gjerding, Jørgen 1935: Øydebruk i Sunnylven og Geiranger. Hellesylt. 78 s., 1 upag. s.

Gjerding, Jørgen 1939-40: Om tun-namn. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1939-40: 71-73.

Gjerdset, Hans Petter 1982: Stadnamn frå Eid. Trondheim. 225 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Gjerdåker, Johannes 1969: Bygdenamnet Voss. I: Gamalt frå Voss, hefte 1 (1969):9-11.

Gjerdåker, Johannes 1994: Ordet lund i stadnamn. I: Nytt om namn 19 - 1994:16-17.

Gjermundsen, Arne Johan 1980: "Låg" og vann og gammel navnebruk langs Lågen. "Låg" kan bety pytt, regn, sjø, vann, saft, elv eller væske. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1980:105-106.

Gjermundsen, Jon Ola 1975: Gårdsnavn. Eldste skriftlige belegg. I: d.s.: Bosetning og jordbrukskrise i Lom i seinmiddelalderen. Gjenreisningen fram til omlag 1660:20-30. Oslo. (Utrykt hovudfagsoppgåve i historie.)

Gjertsen, Karl Ragnar 1987: Storkvenna på Nordlandet. Om opprinnelsen til fjell-namnet "Kvernberget". I: Årbok for Nordmøre 1987:5-12.

Gjertsen, Karl Ragnar 1990: Storkvenna på Nord-Vestlandet [om namnet Kvenn-/Kvennberget]. I: På Norske Vinger nr. 1/1990:26-28.

Gjessing, Guttorm 1939: Stedsnavnene og kulturhistorien. i: G. O. Kløvstad og Andreas Mørch (red.): Sandeboka. Bygdebok for Sande i Vestfold:45-47. Drammen.

Gjessing, Helge 1915: Et gammelt kultsted i Sandeid. I: MM 1915:65-79.

Gjessing, Helge 1920: Stedsnavne. I: Bærum. En bygds historie I: 32-36. Kristiania.

Gjessing, Helge 1921: Setesdalen i forhistorisk tid. I: Norske bygder 1. Setesdalen: 30-45. Bergen.

Gjessing, Helge 1925: Stedsnavnenes forhold til bosetningen. I: Norske bygder 2.1. Vest-Agder:61-65. Bergen.

Gjukastein, Lars 1940: [Melding av] Indrebø, G. 1939. I: MM 1940:147-148.

Gjukastein, Lars 1941: Stadnamn frå stølsgrender kring Hamlagrø. Oslo. 217 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Gjukastein, Lars 1990: Gardsnamnet Finne i Gullfjordungs åttung på Voss. I: Gamalt frå Voss. Hefte XXII (1990):117-144. Også trykt i Namn og Nemne 6 (1989):7-22)

Gjævenes, Martin 1954: Sunnmørsnamnet i Østerdalen [Tolga]. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1954:55.

Gjøstein, Johan 1927: Gatenavn paa folkemaalet i Stavanger. I: Kommunalt tidsskrift 1927:149-156.

Gløersen, Jørgen 1957: Navnet Majorstuen. I: St. Hallvard 35 (1957):180-183.

Godøy, Magne [1982]: Stadnamn på Godøy og Alnes. Godøy 1982. 48 s. (Giske ped. tenestesentral.)

Grambo, Ronald 1977-78: Vinger-navnet. I: Solør-Odal V (1977-78):64.

Gravem, Amund 1976: Stadnamn på garden Sjømæling (Sjømælingan - gardsnr.24 i Gjemnes herad). I: Du mitt Nordmøre 1976:79-82.

Grieg, S[igurd] 1929: Gildeskål og Kammerud. Håndverksminner i gårdsnavn. I: Tidens Tegn 1. febr. 1929.

Grieg, Sigurd 1926a: Hadelands bosetningshistorie. Oslo. 204 s. (Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo I. Hist.-Filos. Klasse. 1925. No.2) [om namn div. stader, sjå innhaldslista].

Grieg, Sigurd 1926b: Vikingtidens nyrydning paa Hedmark [-vin, -stadir, -rud]. I: Bygd og Bonde VIII (1926):75-82.

Grieg, Sigurd 1927: Haandverkernavn i norske gaardnavne. I: Norges haandverk. Organ for Norges haandverkerforbund 1927:217-218.

Grieg, Sigurd 1954: Destingen. En hypotese om navnets opprinnelse. I: Bergens historiske forening. Skrifter 59 (1953):225-237.

Grieg, Sigurd 1957: Gudbrandsdalen i mellomalderen. Mennesket og kulturen I. Hamar. 445 s. [Om stadnamn div. stader.]

Grieg, Sigurd 1969: Lahellenavnet i arkeologisk og kulturhistorisk lys. I: Universitetets Oldsaksamling. Årbok 1969:5-66.

Grimnes, Ø. W. 1935: Petanebryggen. Oprinnelsen til navnet. I: Bergens historiske forening. Skrifter 41 (1935):203-207.

Grimnes, Ø. W. 1936: Gamle stedsnavn i og ved Bergen og byens Tagemark. I: Bergens historiske forening. Skrifter 42 (1936):5-21.

Grimsby, Bjørn 1976: Bjerka. Noen idéer om navnet. I: Årbok for Helgeland 1976: 120-126.

Grimstad, Atle 1988: Innsamling av stadnamn. I: Verdal historielags skrifter 15. Årbok 1988:185-189.

Grimstad, Atle 1989: Stadnamninnsamlinga. I: Verdal historielags skrifter 16. Årbok 1989:249.

Grimstad, Edvard 1962: Skjåk og bygdanamnet. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1962:11-13.

Grotnes, Ola 1953-56: Litt om lappegravene i Rana [m.a. namn på Lapp-, Finn-, Kota-]. I: Håløygminne IX (1953-56):225-226.

Grønbech, Nils 1986: Stedsnavn - huler - og tre - fra gamle dager. I: Årbok for Steigen 1986:67-69.

Grønli, Oddvar 1935: Søsshaug - Sakshaug. I: MM 1935:73-77.

Grønnesby, Stein Ivar 1982: Stedsnavn fra Inderøy - området rundt Kjerknesvågen. Bergen. XII, 345 s., kart, fig. (Utrykt hovudoppgåve.)

Grønnevik, Kjærand 1953: Stadnamn frå sjøen i Søre Sunnhordland. Oslo. 121 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Grønning, Petter 1988: Stedsnamn i Lødingen. I: Årbok for Lødingen 1988:51-53.

Grønvik, Ottar 1989: Holt og Holtar. Utviklingen av det indoeuropeiske kollektivum i norrønt. I: MM 1989:15-38. (Opposisjonsinnlegg ved Harald Bjorvands doktordisputas på avhandlinga Holt og Holtar. Om utviklingen av det inodeuropeiske kollektivum i norrønt på sammenlignende grunnlag. Oslo 1987. Sjå Bjorvand, H. 1987.)

Grønvik, Ottar og Per Hovda 1959: Über norwegische Gebirgsnamen. I: NoB 1959:149-170. (Òg i Hovda, P. 1978:220-241.)

Grønås, Peder Svein 1976: Nokre opplysningar til stadnamn frå Moster i Sunnhordland. Bergen. VII, 179 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Grøtvedt, Per Nyquist 1939: Bergens bynavn i gno. tid. I: NTS XI (1939):247-256.

Graarud, G. 1924-26: Lorteteig. I: Vestfoldminne I (1924-26):148.

Guddal, Ragnvald [u. å.]: 420 stadnamn i Guddal. u.s. 34 s. (Stensil).

Guddal, Ragnvald 1971: Gamle naturnamn. I: Sunnhordland LII (1971):45-52.

Guin, Arne 1989: Gamle namn og segner. I: Nåkkå tå kvart frå Kvam og Fylling. Utgitt av Kvam Historielag 1989:27-32.

Gulbrandsen, Terje 1987: Stedsnavn som kulturarv. I: Njotarøy. Årsskrift 1987:10-11.

Gundersen, Dag 1985: Stedsnavn i Furnes. I: Reidar Bækkelund: Furnes bygdebok III:203-216. [Furnes.]

Gustavsen, Anker 1970-73: Sagnet om Ballura i Øksnes. I: Håløygminne XIII (1970-73): 274-278.

Gåra, Halvor R[olleifsson] 1977: Stadnamn frå Lifjell. Trondheim. 232 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Gaasvik, Nils Jørgen 1978: Stadnamn frå Trondheimsleia. Trondheim. IV, 202 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Haddeland, Andr. 1955: Stedsnavn. I: Vest-Agder fylke. Heimbygdkunnskap. Utgjeve av Vest-Agder lærarlag. Flekkefjord 1955:171-174.

[Hatlema]rk, [Olav] 1946-47: Tre stadnamn - kultstader. I: Tidskrift for Sunnmøre historiske lag 1946-47:77-78.

[Helleland, Botolv] 1976-78a: Melding frå Norsk stadnamnarkiv 1975. I: Heimen XVII (1976-78):95-98.

[Holte], Leiv 1953: Gårdsnavn og bosetning i Hylestad. I: Kristiansand og Opplands Turistforening. Årbok 1953:25-27.

[Joleik, Albert Abramson ?] 1922: [Melding av] Indrebø, G. 1921b. I: Sunnfjord. Tidsskrift um Sunnfjord-soga III (1922):44-45.

[Joleik, Albert Abramson 1919 ?]: Fylkesnamnet Sunnfjord. I: Sunnfjord. Tidsskrift um Sunnfjord-soga I (1919):38-39.

H[anssen], A[rvid] 1986: Sortebekken - Svart - å - bakken? I: Årbok for Senja 1987:57.

H[olsbøvåg], K. M. 1991: Sjå A[stgard], B. og K. M. H[olsbøvåg].

H[øgåsen], M[artinus] 1960a: Til det unge Fåberg om gamle namn i bygda. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1960:43-50.

Haffner, Vilhelm 1920: Nogen navnebemerkninger [Hallingskarvet, Reinefjeld, Djupsvand, Stolsvand, Iungsdalen]. I: Den norske turistforening. Årbok 1920:98-100.

Hafsten, Ulf 1990: Biostratigrafisk belegg for at navneklassen holt kan ha sitt opphav i førkristen tid. Trøndergården Tømmerholts historie. I: Schmidt, T. (red.): 1990:51-60. /Summary. Diskusjon/

Haga, Gunhild 1983: Stadnamn frå Øvre Krossdalen i Jondal. Oslo. V, 411 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Haga, Vigleik 1987: Navnegranskinga i Nord-Norge må revurderes. I: Årbok for Rana 1987:95.

Hagen, Nils U[lrik] 1976b: Om stedsnavn i Drammens nordmark. I: Drammens og Oplands turistforening. Årbok 1976:11-25.

Hagen, Nils U[lrik] 1982: Stedsnavn i Land - Gudeminner eller naturnavn? [Om M. Olsen og E. Vågslid.] I: Landingen. Årbok 1982:13-17.

Hagen, Nils Ulrik 1976a: Elve- og innsjønavn i Drammens Nordmark. Oslo. 159 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Hagen, Oddmund 1976: Médnamn i Trondheimsleia. Trondheim. 153 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Hagen, Oddmund 1978: Streiftog i stadnamn på Hitra. I: Fosen historielag. Årbok 1978:61-77.

Hagland, Jan Ragnar 1975: Litt om bakgrunnen for områdenamnet Haugalandet. I: Ætt og heim 1975:75-81.

Hagland, Jan Ragnar 1985: Namnelovgjeving og målstrid. Eit aktstykke i høve 100-årsminnet for jamstellingsvedtaket i Stortinget 1885. I: Namn og Nemne 2 (1985):99-107.

Hagland, Jan Ragnar 1989: Hasleyjarsund eller Haugarsund? Litt nanmnehistorie frå indre hamnestrok i sildabyen. I: Namn og Nemne 6 (1989):7-14.

Hale, Christopher S. 1993: The Place Names of the Parish of Andebu. Oslo. 231 s.

Halhjem, Harald 1942: Stadnamn frå ei fjordbygd (Os-Fana). Oslo. 242 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Hallan, Nils 1955: Sæternamna på -bustad i det gamle Skogn. I: MM 1955:138-140.

Hallan, Nils 1955-60: Gløshaugen. I: Trondhjemske samlinger. Utg. av Trondhjems historiske forening. Bind 6. [Rekke 3. Bind 1] [1955-60]:224-230.

Hallan, Nils 1956-57: De første opptegnelser om bygdeborger i Trøndelag. I: Det kgl. Norske videnskabers Selskab. Museet. Årbok. 1956-57:103-112.

Hallan, Nils 1958: Eit skipsnamn og ein erkebiskop [Vad-]. I: Det kgl. Norske videnskabers selskab. Museet. Årbok 1958:85-90.

Hallan, Nils 1959: Stadnamna. Gardsnamna. I: Hemneboka. Ei bygdebok for Hemne Prestegjeld (herad Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje). Første halvband. Bygdesoga fram til år 1700. Utgjeve av kommunane Heim, Hemne, Snillfjord og Vinje. [Kyrksæterøra] 1959:51-68.

Hallan, Nils 1961a: Kalvskinnet. I: Norveg 8 (1961):295-316.

Hallan, Nils 1961b: Stadnamna i Skogn (no Levanger herad). 74 s.

Hallan, Nils 1962a: Da Erling jarl fall i Nidaros. I: Det kgl. Norske videnskabers selskab. Forhandlinger 35 (1962). Nr.9:52-58.

Hallan, Nils 1962b: Totland i Sørli - nemnt 1462. I: Årbok for Namdalen 1962:51-55.

Hallan, Nils 1965: Øynamnet Smøla. I: Smøla-minne 1965:49-51.

Hallan, Nils 1966a: Dei første meldingane om samar i Nord-Trøndelag. I: Nord- Trøndelag historielag. Årbok 1966:60-80.

Hallan, Nils 1966b: Emaomnen på Solsem. I: Årbok for Namdalen 1966:86-89.

Hallan, Nils 1969: Hommelvika. I: Årbok for Trøndelag 1969:152-165.

Hallan, Nils 1973-75: Norsk stadnamnvitskap i dag og i morgon. I: Heimen XVI (1973- 75):705-716.

Hallan, Nils 1974-77: Balvolden (Balduolden). I: Håløygminne XIV (1974-77):276-287.

Hallan, Nils 1975a: Det gamle namnet på Snåsavatnet. I: Årbok for Trøndelag 1975: 112-127.

Hallan, Nils 1975b: Grensemøtet i Sveig og Landslova VII 60. [Med Summary.] I: HT 54 (1975):35-50.

Hallan, Nils 1976-77: Bjørnebetet. I: Norsk skogbruksmuseum. Årbok nr.8 1976-77: 131-139.

Hallan, Nils 1976-78: Svar til Botolv Helleland. I: Heimen XVII (1976-78):173-174.

Hallan, Nils 1976a: Nidarnes og Nidaros. Sagakritiske og typonymiske bemerkninger til Trondheims eldste historie. I: Trondhjemske Samlinger. Utg. av Trondhjems historiske forening. Bind 10, hefte 1 [1976]:24-51.

Hallan, Nils 1976b: Stadnamn i grenseland. I: MM 1976:30-45.

Hallan, Nils 1976c: To stadnamn. Austrått og Halten. I: Fosen historielag. Årbok 1976:93-98.

Hallan, Nils 1977a: Bygdenamnet Skaun (Skogn) [med Summary]. I: NoB 1977:28-37.

Hallan, Nils 1977b: Lorentz Diderich Klüwer som namnegranskar. I: Årbok for Trøndelag 1977:30-40.

Hallan, Nils 1978: Gardsnamna på Ytterøya. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1978:125-139.

Hallan, Nils 1980: Stadnamn og ordgeografi (Summary). I: NORNA-rapporter 18 (Uppsala 1980):85-104.

Hallan, Nils 1983: Gardsnamnet Gristad på Frostad. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1983:73-78.

Hallan, Nils 1983: Tevet. I: Talatrosten 1983:12-18.

Hallan, Nils 1984: Om gardsnamnet Bremsnes. I: Årbok for Nordmøre 1984:5-18.

Hallan, Nils 1984a: Bruk av gamle kart i namnegransking. Nokre døme på identifikasjon og tolking. I: Den 3. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1983:84-86.

Hallan, Nils 1984b: Innvandring eller indre vokster i Nord-Noreg i førhistorisk tid sett i lys av stadnamna. I: NORNA-rapporter 26 (Uppsala 1984):144-157.

Hallan, Nils 1984c: Om Oluf Rygh på 150-årsdagen. I: Namn og Nemne 1 (1984):9-22.

Hallan, Nils 1985: Vær og våg. I: NORNA-rapporter 28 (Uppsala 1985):136-147.

Hallan, Nils 1986: Tjernsauget. I: Namn og Nemne 3 (1986):33-35.

Hallan, Nils 1987: Rotvelta. I: Talatrosten 1987:4-12.

Hallan, Nils 1989a: Kva tyder Hornkloven? I: Nytt om namn. Nr.9, 1989:37-38.

Hallan, Nils 1989b: Tarva. I: Namn og Nemne 6 (1989):47-50.

Hallan, Nils: Stadnamn i gamle Skogn. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok for 1994, s. 61-102. /Forord av Jørn Sandnes s. 61. Artikkelen held fram i neste årbok./

Hallaråker, Peter 1961: Stadnamn frå sør-vestre Bremnes. Bergen. 220 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Hallaråker, Peter 1970-80: Innsamling og arkivering av stadnamn i Volda. I: Distriktshøgskulen i Volda 1970-80. Høgare utdanning i ei bygd.

Hallaråker, Peter 1973: Gardsnamn på Bremnes. I: Sunnhordland LIV (1973):51-97, kart.

Hallaråker, Peter 1976: Skjergardsnamn frå Bremnes. Oslo - Bergen - Tromsø. 146 s., kart.

Hallaråker, Peter 1977: Kva tyder namnet Volda? I: Møre 1977.

Hallaråker, Peter 1978a: Stadnamnet Koldå. I: Møre 23. mai 1978.

Hallaråker, Peter 1978b: Stadnamnvern er ei kommunal kultursak. I: Kommunalt Tidsskrift nr.7/8 1978:9-11.

Hallaråker, Peter 1978c: Stadnamnvern og stadnamnplanlegging er ei kommunal kultursak. I: Kommunalt Tidsskrift nr.6 1978:17, 19.

Hallaråker, Peter 1979: Vern om stadnamna i Volda. I: Årsskrift for Volda Sogelag og Volda Mållag 1979:22-28.

Hallaråker, Peter 1980: Stadnamn og lokalsamfunn. I: Syn og Segn 1980:459-466.

Hallaråker, Peter 1981: Stadnamn (stedsnavn ?) i kystkulturen - "et vidnesbyrd for kommende slægter". I: Kysten 4, 1981.

Hallaråker, Peter 1984: Offentleg namngjeving i Møre og Romsdal. I: Namn og Nemne 1 (1984):83-95.

Hallaråker, Peter 1984: Stadnamngransking i Møre og Romsdal. Handbok. Volda. 144 s. (Møreforsking. Rapport nr. 8401.)

Hallaråker, Peter 1986a: Gatenamn og vegnamn - kulturminne eller adresser? (Summary.) I: Nordlyd No.11 (1986):25-47. Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.

Hallaråker, Peter 1986b: Stadnamn i Vesterheimen - opphav og bruk. I: Namn og Nemne 3 (1986):101-116.

Hallaråker, Peter 1986c: Stadnamn og stadnamnobjekt. I: Namn og Nemne 3 (1986):117-122.

Hallaråker, Peter 1987: Namn og stad. Handbok i kommunal innsamling og arkivering av stadnamn. Møreforsking og MRDH Volda. Volda. 214 s. Melding: Kruken, K. 1987.

Hallaråker, Peter 1988: [Melding av] Adresser og stadnamn 1986. I: Heimen XXV (1988): 60-62.

Hallaråker, Peter 1990: Stadnamnprosjektet i Møre og Romsdal. Nytt program for dataføring. I: Nytt om namn. Nr. 12 - 1990:10-14.

Hallaråker, Peter 1991a: Etternamn hos norske immigrantar i USA. I: B. Helleland (red.): Norsk språk i Amerika:117-134. /Summary./

Hallaråker, Peter 1991b: Kart som hjelpemiddel og som kjelde for stadnamn-gransking. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen: Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:166-183.

Hallaråker, Peter 1991c: Normering av skrivemåten av stadnamn. I: Du mitt Nordmøre 1991:60-64.

Hallaråker, Peter 1991d: Nye brunamn og tunnelnamn i Møre og Romsdal - Kri-fastnamn. I: Nytt om namn. Nr. 13 - 1991:19-21.

Hallberg, Göran 1992a: [Melding av] Botolv Helleland og Kristoffer Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1988. Oslo 1991. I: Namn och bygd 80 (1992):206-208.

Hallberg, Göran 1992b: [Melding av] Botolv Helleland og Anne Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 23. november 1990. Oslo 1991. I: NoB 1992:208-211.

Hallberg, Gøran, Stig Isaksson og Bengt Pamp (red.) 1987: Nionde nordiska namnforskarkongressen. Lund 4-8 augusti 1985. Uppsala . 422 s. (NORNA-rapporter 34.) Melding: Kruken K. 1988.

Hallesby, Helge 1945: Stedsnavnene i en Østfoldbygd (Østkroken i Aremark). Oslo. 118 s., ill., kart. (Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1944. No.2.)

Hals, Harald II 1931: Våre gatenavn. I: St. Hallvard 9 (1931):26-32.

Halvorsen, Eyvind Fjeld 1975: Stedsnavn som tilnavn i Norge og på Island i middelalderen. I: NORNA-rapporter 8 (Binamn og släktnamn) (Uppsala 1975):11-24.

Halvorsen, Eyvind Fjeld 1976: Vitazgjafi. I: KLNM XX (1976):sp.200-201.

Halvorsen, Eyvind Fjeld1991: Normering av skrivemåten for stedsnavn. Ekskurs: Navnet Mjærskog, gnr. 86 Enebakk. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:14-22.

Halvorsen, G. K. 1914:Jotunfjeldene tidlig i tidene. I: Den norske turistforening. Årbok 1914:1-12.

Hamre, Håkon 1940a: Sandholmane. I: MM 1940:133.

Hamre, Håkon 1940b: Setre på Bømlo. I: MM 1940:134.

Hans 1923: Bygdenamn og folkenamn på Østlandet. I: Østaglett III (1923):19.

Hansen, Andr[eas] M[artin] 1906: Forhistoriske oplysninger fra sammensatte gaardnavne. I: Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberetning. 1906:1-48.

Hansen, Andreas Martin 1904: Landnåm i Norge. En udsigt over bosætningens historie. Kristiania. 356 s.

Hansen, Hans 1966-69: Er Fruholmens navngåte løst? I: Håløygminne XII (1966-69): 297-301.

Hansen, Lars Ivar 1980: Markebol og ødegårder. Bosetning og økonomiske forhold i Fyresdal ca. 1300-1600. Oslo - Bergen - Tromsø. 259 s. (Om gardsnamn div. stader.) (Det nordiske Ødegardprosjekt. Publikasjon nr.10.)

Hansen, Lars Ivar 1980: Markebol og ødegårder. Bosetning og økonomiske forhold i Fyresdal ca. 1300-1660. Oslo - Bergen - Tromsø. 259 s. [Om namn div. stader, srl. s.169 ff, s.211 ff.]

Hansen, Lars Ivar 1991: Samiske spor i norske stedsnavn. I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:22-40.

Hansen, Olaf 1931: Stadnamn med voksternamn. I: MM 1931:127-130.

Hansen, Olaf 1938: "Kast"-dungar og "kast"-røyser. Restar av gamal offerskikk. I: MM 1938:113-124.

Hanssen, Arvid 1987: Nokre namn frå innersida. I: Senjaboka. Årbok for Senja 1987:70.

Hansteen, Peder A. 1970: En gammel gård i Nesna [Handstein, g.nr.8]. I: Årbok for Helgeland 1970:46-49.

Hansteen, Peder A. 1971-72: Gamle fiskegrunnar Handnesøya rundt. I: Årbok for Helgeland 1971-72:51-60.

Hansteen, Peder A. 1974-77: Namnet Bodø - Bodøy. I: Håløygminne XIV (1974-77):26-27.

Harling-Kranck, Gunilla og Lars Huldén (red.) 1992: Ägonamn. Rapport från NORNA:s sjuttonde symposium på Svidja 24-26 maj 1991. Uppsala 1992. 207 s. (=NORNA-rapporter 50/Studier i nordisk filologi 71.)

Harsson, Bjørn Geirr 1983: Kartfesting av navn - bruk av koordinater. I: Den 2. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. november 1982:41-45.

Harsson, Margit [Bjørg] 1982a: Om stadnamn, EDB og morfeminndeling. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982:29-33.

Harsson, Margit [Bjørg] 1985a: EDB-registrering av stadnamn. I: Heimen XXII (1985):60-64.

Harsson, Margit [Bjørg] 1989: Lore og Lora - om eit gardsnamn og eit elvenamn. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989:53-77.

Harsson, Margit [Bjørg] 1990: Om registrering av øydegardar. I: Schmidt, T. (red.):1990:71-91. /Summary. Diskusjon/

Harsson, Margit 1983a: Arkivering av stadnamn på EDB. I: Den 2. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. november 1982:22-27.

Harsson, Margit 1983b: Terrengnemne frå Ål. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1983:46-54.

Harsson, Margit 1985b: EDB-registrering av stadnamn i Noreg. I: Namn og Nemne 2 (1985): 87-98.

Harsson, Margit 1986a: Om usikre rud-namn i Østfold. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986:105-118.

Harsson, Margit 1986b: Personnemne i rud-namn frå Buskerud. I: NORNA-rapporter 33 (Trondheim 1986):91-110, kart, ill.

Harsson, Margit 1991-92: Om Storøya i middelalderen. I: Ringerike 1991-92 (Hefte nr. 63):32-36.

Harsson, Margit 1991a: Prosjektet 'Norske rud-namn'. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:80-87.

Harsson, Margit 1991b: Stadnamn i Aust og Vest. I: NN 8 (1991):71-83.

Harsson, Margit 1992: Tuppeskogen. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1991. Oslo 1992:64-69.

Harsson, Margit 1992-93: Gamle gårder og gårdsnavn i Hole. I: Ringerike 1992-93 (Hefte nr. 64):64-68.

Harsson, Margit 1993a: Muskerød. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1992:30-38.

Harsson, Margit 1993b: Registrering av stadnamn ved bruk av WP 5.1. I: Nytt om namn. Nr. 17 - 1993:33-36.

Harsson, Margit 1994b: Om namneleddet Krok- i Krokskogen. I: NN 11 (1994):17-26.

Harsson, Margit 1994c: Strømsått. I: NN 11 (1994): 27-33.

Harsson, Margit 1994d: Strømsodd eller Strømsått? I: Ringerikes Blad 24. november 1994.

Harsson, Margit Bjørg 1982b: Stadnamn frå Hole. B.1. 229 s., upag. B.2: EDB-vedlegg. Fleire pag. -tv. 4o. Oslo. (Utrykt hovudoppgåve.)

Harsson, Margit og Erik Vintermyr 1984: Prestegarden og Oppigarden: To ulike lagingsmåtar. I: Nytt om namn. Nr.2, 1984:16-18.

Harsson,Margit 1994a: Hovudfag i Oslo. [Melding av] Astrid Weel Sannrud: Etternavn i Fredrikstad i det 19. århundre. Univ. i Oslo 1993. I: Nytt om namn 19 - 1994, s. 38-40.

Haslemo, Olav 1968: Stadnamn frå Bykle (Hoslemo skulekrins). Oslo. XIII, 434 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Haslemo, Olav 1970: Namnetilfanget i dei nye kartverka. Kartblada Urdenosi og Botsvatn, blad 1413 I og 1413 IV. Norges geografiske oppmåling 1970. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970):377-382.

Haslum, Vidar 1988: Stedsnavn og folkeminne fra Ånesland i Vegusdal. I: Birkenes Historielag. Årsskrift 7 (1988):13-40.

Haslum, Vidar 1990: Litt om nedlagte boplasser på Håbbeslandsheia. I: Birkenes Historielag. Årsskrift 9 - 1990:33-44.

Haslum, Vidar 1992a: Farlig navnenormering i norskhetens navn. I: Nytt om namn. Nr. 15 - 1992:26-28.

Haslum, Vidar 1992b: Gårdsgrensene i Birkenes - og på Agder. I: Agder Historielag. Årsskrift Nr. 68 (1992):103-128.

Hasund, S. 1927, 1928: "Hald" i norske gardnamn. I: Meldinger fra Norges Landbrukshøiskole 7 (1927):595-604, 8 (1928):60-62. (Også i Or Noregs bondesoge I, Oslo 1942:169-180.)

Hasund, Sigvald 1925a: Røys og rysseberg. I: MM 1925:34-36.

Hasund, Sigvald 1925b: Tjørvåganne (gn. 53 Herøy S.) I: MM 1925:79-80.

Hasund, Sigvald 1949: Gardnamn som kom burt. I: Syn og Segn 1949:218-226.

Hatlemark, Olav 1946-47: -rk. Tre stadnamn - tre kultstader. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1946-47:77-78.

Hattestad, Aksel 1963: Litt om bøying av gardnamn og andre stadnamn. Med døme frå Fåberg-målet. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1963:35-38.

Haug, Anna 1924-28: Om namnet Lauksund i Hadsel. I: Håløygminne II (1924-28):295-296.

Haug, Anna 1933-36d: Gardsnamnet Kvitnes. I: Håløygminne IV (1933-36):444-446.

Haug, Anna 1933-36e: Små merknader til gamle namn. 1. Julsteinen. 2. Bèljebua. 3. Klubben - Arklubben. I: Håløygminne IV (1933-36):456-460.

Haug, Anna 1933-36f: Gamle øynamn VI. Hamarøy. I: Håløygminne IV (1933-36):460-461.

Haug, Anna 1937-40d: Ofot - Lofot. I: Håløygminne V (1937-40):178-182.

Haug, Anna 1941-44c: Svart i stadnamn [Svartsund, Sortland]. I: Håløygminne VI (1941-44):510-511.

Haug, Anna 1945-48a: Kvifor kjenner ikkje sogene Vesterålen. I: Håløygminne VII (1945-48):169-173. Kvifor kjenner ikkje sogorne Vesterålen? I: Håløygminne VII (1945-48):220-221.

Haug, Anna 1945-48b: Namn på her- eller har-. I: Håløygminne VII (1945-48):199-200.

Haug, Anna 1945-48c: Litt om gamle vegar. I: Håløygminne VII (1945-48):200-201.

Haug, Anna 1945-48d: Gamle øynamn (Vega, Sør-Hålogaland). I: Håløygminne VII (1945- 48):390-391.

Haug, Anna 1949-52a: Hovdasegel. (No Hadsel pr.gj. Vesterålen.) I: Håløygminne VIII (1949-52):37-38.

Haug, Anna 1949-52b: Kons-namna. I: Håløygminne VIII (1949-52):94-95.

Haug, Anna 1949-52c: Litt om Melbu i gamal tid. 1. Naustet. 2. Af. Husalidh. I: Håløygminne VIII (1949-52):109-114.

Haug, Anna 1949-52d: Vesterålen - Vester - amdh - len? I: Håløygminne VIII (1949-52):153-156.

Haug, Anna 1949-52f: Er Vesterålen ei forvansking av Vester-Åmdh? I: Håløygminne VIII (1949-52):409-414.

 

H[aug], A[nna] 1925-28: Gamalt frå Vesterålen. 1. Gamle gardsnamn. I: Håløygminne II (1925-28):339-341.

H[aug], A[nna] 1929-32a: Gardsnamnet Ongstad i Hadsel. I: Håløygminne III (1929-32):1-4.

H[aug], A[nna] 1929-32b: Foxstrand. I: Håløygminne III (1929-32):81-88.

H[aug], A[nna] 1929-32c: Gamle øynamn 1. Anda - Omd? I: Håløygminne III (1929-32):172-176.

H[aug], A[nna] 1929-32d: Gamle øynamn 2. Ylfi. I: Håløygminne III (1929-32):223-226.

H[aug], A[nna] 1929-32e: Gamle øynamn 3. Gimsøy. I: Håløygminne III (1929-32):300-303.

H[aug], A[nna] 1929-32f: Gamle øynamn. IV. (Meløy - Molla). I: Håløygminne III (1929-32):370-372.

H[aug], A[nna] 1929-32g: Kinnar-odden. I: Håløygminne III (1929-32):380.

H[aug], A[nna] 1929-32h: Bjørnskinn. I: Håløygminne III (1929-32):377-379.

H[aug], A[nna] 1929-32i: Svjatoj Nos. I: Håløygminne III (1929-32):380.

H[aug], A[nna] 1929-32j: Små merknader til gamle namn. Øksnes - Øgsfjord. I: Håløygminne III (1929-32):411-414.

H[aug], A[nna] 1933-36a: Gamle øynamn V. (Hindøy i Vesterålen.) I: Håløygminne IV (1933-36):81-82.

H[aug], A[nna] 1933-36b: Små merknader til gamle namn. (Lyngøy.) 2. Kartøy - Kortøy. 3. Skarpen - Skorpen. I: Håløygminne IV (1933-36):135-139.

H[aug], A[nna] 1933-36c: Gamle namn I. Kvalsøy, Hadsel gn. 101. II. Om ordet gavl i stadnamn. III. Litt om namnet Polmak. I: Håløygminne IV (1933-36):232-236.

H[aug], A[nna] 1933-36g: Gamle stadnamn (Austnesfjorden; Rismålsteinen; Rød (rø) - ry i stadnamn; Ein liten merknad til Strøna). I: Håløygminne IV (1933-36):461-469.

H[aug], A[nna] 1937-40a: "Litt om nordlandske stedsnavn" av J. K. 1. Konsvik (Lurøy). 2. Hårslholmen. 3. Hestmona. I: Håløygminne V (1937-40):41-44.

H[aug], A[nna] 1937-40b: Namn på kinn og bugr. (Eit par merknader.) I: Håløygminne V (1937-40):90-92.

H[aug], A[nna] 1937-40c: Ad "Rymibelga". I: Håløygminne V (1937-40):138-139.

H[aug], A[nna] 1937-40e: Kalsnes på Langøy. I: Håløygminne V (1937-40):200-204.

H[aug], A[nna] 1937-40f: Alost - endå ein gong. I: Håløygminne V (1937-40):230-235.

H[aug], A[nna] 1937-40g: Makkur. "Nausen." Jorvalen. I: Håløygminne V (1937-40):298-300.

H[aug], A[nna] 1937-40h: Ljos og myrk i stadnamn. I: Håløygminne V (1937-40):332-333.

H[aug], A[nna] 1937-40i: Gotadalen. I: Håløygminne V (1937-40):334-336.

H[aug], A[nna] 1941-44a: Namn som kom bort. 1. Hellisfjorden. 2. Hesthedallen. 3. Sualen. [4.] Rierbachen. [5.] "Af. Husalidh." I: Håløygminne VI (194144):71-75, 97-101.

H[aug], A[nna] 1941-44b: Nokre øynamn. I. Børøyan i Hadsel. II. Kvalsøy i Hadsel. III. Kjelmøy i Sør-Varanger. IV. Grønøy på Helgeland. I: Håløygminne VI (1941-44):129-135.

H[aug], A[nna] 1949-52e: Er Vesterålen -. II. 4. "Flatøyarbok". I: Håløygminne VIII (1949-52):187-190.

Haug, Trond Ole 1980: Stadnamn frå Vågå. Oslo. 294 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Haugan, Svein 1982: Hvor fikk du navnet ditt fra? I: Verdal historielags skrifter 7 (1982):196-198.

Haugdal, Ola 1973: Vassdragsnamn fra Sparbu i Nord-Trøndelag. Bergen. 231 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Haugen, Even 1951-52: Biri i eldre tid. I: Lillehammer og Omland turistforening. Årbok 1951-52:10-18.

Haugen, Leif 1986: Stedsnavn i Bruvik. I: Bruvik Historielag. Årbok 1986:23-32, ill.

Haugen, Leif 1990: Stedsnavn i Brevik. I: Brevik historielag. Årbok 1990:24-38.

Hauglid, Anders Ole 1977: Sjå Vangen, I. og A. O. Hauglid 1977.

Hauglid, Anders Ole 1981: Malangen - "Posefjord" eller "Grensefjord"? I: ds: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra. Bind I:43-45. [Balsfjord].

Hausberg, Sverre 1986: Gardsnamn og døypenamn. I: Frå Fjon til Fusa 1986:91-111. (Om stadnamn fram til s. 102.)

Havnø, Edv. J. 1929-32: Stønnesbotn. I: Håløygminne III (1929-32):178.

Havnø, Edv. J. 1933-36: Dyr- og plantenavn i stedsnavnene. I: Håløygminne IV (1933-36): 273-275.

Havnø, Edv. J. 1937-40a: Dyr- og plantenavne i vore/våre stedsnavn. I: Håløygminne V (1937-40):32-40.

Havnø, Edv. J. 1937-40b: Makkaurnavnene. I: Håløygminne V (1937-40):347.

Havnø, Edv. J. 1937-40c: Kjefsøynavnet. I: Håløygminne V (1937-40):174-176.

Havnø, Edv. J. 1937-40d: Gilleskålnavnene. I: Håløygminne V (1937-40):266-267.

Heber, Gustav 1933-36: Hvorfor kjenner ikke sagaene navnet Vesterålen? I: Håløygminne IV (1933-36):352-357.

Heber, Gustav 1937-40a: Omdh. I: Håløygminne V (1937-40):149-150.

Heber, Gustav 1937-40b: Kjefsøynavnet. I: Håløygminne V (1937-40):176-177.

Heber, Gustav 1937-40c: Sessøya. [Hestmann - Hestmann - Hestmona; Ambátt.] I: Håløygminne V (1937-40):258-260.

Heber, Gustav 1945-48: Er Vesterålen en forvanskning av Vester-åmdh-len. I: Håløygminne VII (1945-48):257-260.

Heber, Gustav 1949: Merkelige norske stedsnavn. Oslo. 44 s., 1 upag.

Heber, Gustav 1949-52a: Stedsnavnene Passvik. I: Håløygminne VIII (1949-52):404.

Heber, Gustav 1949-52b: Hvad vet vi om Harm? I: Håløygminne VIII (1949-52):22-24.

Heber, Gustav 1949-52c: Hvad vet vi om Omd? I: Håløygminne VIII (1949-52):213-216.

Heber, Gustav 1949-52d: Navnet Salta. I: Håløygminne VIII (1949-52):371-372.

Heber, Gustav 1949-52e: Havstrekninger. I: Håløygminne VIII (1949-52):441-442.

Heber, Gustav 1953-56: Nordnorske navn [Vesterålen - Senja]. I: Håløygminne IX (1953- 56):91-93.

Heber, Gustav 1957-61a: Omdh. I: Håløygminne X (1957-61):163.

Heber, Gustav 1957-61b: Finnmarkens historie. (Gamle tider.) I. Stedsnavne. I: Håløygminne X (1957-61):325.

Heber, Gustav 1957-61c: Stedsnavnet Kvæfjord. I: Håløygminne X (1957-61):9.

Hedblom, Folke 1992: [Melding av] Botolv Helleland (red.): Norsk språk i Amerika. Norwegian language in America. Oslo 1991. I: NoB 1992:191-193.

Heggen, Louise 1930: Stadnamn fra Valldal. Oslo. V, 141 s., 43 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Heggen, Louise 1935-36: Stadnamn frå Valldal. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1935-36:1-14.

Heggland, Johannes [1964]: Stadnamna vitnar. I: ds: Tysnes. Det gamle Njardarlog I. Fram til om lag 1800:87-107. [Tysnes].

Heggland, Johannes 1956: Tysnes - det gamle Njardarlog. I: Bergen turlag. Årbok 1956:57- 61.

Heggland, Johannes 1964: Stadnamna vitnar. Dyrkinga av grødegudinna Njordr og himmelguden Tyr. I: Tysnes. Det gamle Njaldarlog. I. Fram til omlag 1800. (Bergen 1964):87-107.

Heggstad, Kolbjørn og Botolv Helleland 1974: EDB i namnegransking. I: Forskningsnytt 1974, hefte 3:36-38.

Heggstad, Leiv 1925a: Stadnamn i Ulvik. I: Ulvik i fortid og nutid II. (Norheimsund 1925):241-332.

Heggstad, Leiv 1925b: Teigenamn frå Voss. I: Heidersskrift til Marius Hægstad fraa vener og læresveinar 15de juli 1925. (Oslo 1925):43-64.

Heggstad, Leiv 1931: Teigenamn frå Voss. I: Vossabygdene 1931:3-25.

Heggstad, Leiv 1949: Stadnamn på Voss. Samla av Leiv Heggstad med hjelp av skuleborni og gode mennner på Voss i åri 1920-1931. Norheimsund. 210 s.

Heggstad, Leiv 1959: Stadnamn frå Tresfjord. I: Bygdebok for Tresfjord. (Bergen 1959):115-138.

Hegna, Hans 1914a: Elver. I: Aadalen. Et hundreaarsskrift:14-17. Kristiania. (Ny utg. Drammen 1957:23-25.)

Hegna, Hans 1914b: Gaarder i Aadalen. I: Aadalen. Et hundreaarsskrift:185-214. Kristiania. (Ny utg. Drammen 1957:193-224.)

Heiberg, G. F. 1939: Fimreite. I: MM 1939:14.

Heiberg, G. F. 1940: Fimreite. II. I: MM 1940:140.

Heide, Eivind [1980]: En kort topografisk beskrivelse samt stedsnavn og forhistorie. I: Eivind Heide: Bydel 36 gjennom tidene. Røa, Voksen, Husby, Hovseter, Holmen:13-17. [Oslo.]

Heide, Eivind [1981]: Lillomarka - et lite dekkende navn. Navn i Lillomarka. I: Eivind Heide, Lillomarka gjennom tidene. En del av bydel 40, Marka:10-13. [Oslo.]

Helander, Kaisa Rautio 1991: Sámegiel báikenamaid struktuvra ja deháleamos _oagginrávvagat. I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:72-93.

Helland, Amund 1896: Med til Fiskegrunde paa Havet mellem Stat og Smølen. I: Norsk Fiskeritidende 15. Aarg. (1896):221-328.

Helland, Amund 1897: Fiskemed og havdeling omkring Lofoten og Vesteraalen. I: Norsk Fiskeritidende 16. Årg. (1897):1-93.

Helland, Amund 1918a: Gaardnavnet Atramentdalen i Ølve i Kvinnherred. I: MM 1918:123- 125.

Helland, Amund 1918b: Kaldehol i Hardanger. I: Bergens historiske forening. Skrifter No.24 (1918):13-23.

Hellberg, Lars 1954: Studier i de nordiska torp-namnens kronologi. I: NoB 1954:106-186.

Hellberg, Lars 1960: Plural form i äldre nordiskt ortnamnsskick. [Mit deutscher Zusammenfassung.] Uppsala. 192 s. (Uppsala Universitets Årsskrift 1960:1.)

Helle, Knut 1975a: Stavanger-navnet. I: d.s.: Stavanger fra våg til by:11-37. Stavanger. (Utg. av Stavanger kommune til byjubileet 1975.)

Helle, Knut 1975b: Den eldste faste bosetningen i Stavangerområdet. I: d.s.: Stavanger fra våg til by:38-51. Stavanger. (Utg. av Stavanger kommune til byjubileet 1975.)

Helle, Knut 1975c: Tilsvar [til A. Midbrøds art. i same skrift, jfr. Midbrød, A. 1975]. I: Ætt og heim 1975:158-160.

Helleberg, Odd Arne 1992: Flere kommentarer til stedsnavn på Kongsberg. I: Langs Lågen. Nr. 1 - 1992:12.

Helleland, B[otolv] 1979c: Skrivemåten av stadnamn. I: Språknytt 2/1979:5-7.

Helleland, Botolv (red.) 1975a: Norske stedsnavn/stadnamn. Oslo. 199 s., 1 upag., ill.

Helleland, Botolv (red.) 1982b: Nasjonal konferanse i namnegransking. Foredrag og diskusjon frå ein konferanse på Blindern 23. oktober 1981. Oslo. 69 s. (Institutt for namnegransking. Universitetet i Oslo.)

Helleland, Botolv (red.) 1983a: Den 2. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 19. november 1982. Foredrag og diskusjon. Oslo. 93 s. (Institutt for namnegransking. Universitetet i Oslo.)

Helleland, Botolv (red.) 1984a: Den 3. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1983. Innleiingar og diskusjon. Oslo. 120 s., upag. (Institutt for namnegransking. Universitetet i Oslo).

Helleland, Botolv (red.) 1987a: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985. Innleiingar og diskusjon. Oslo. 194 s. (Institutt for namnegransking. Universitetet i Oslo.)

Helleland, Botolv (red.) 1991g: Norsk språk i Amerika. Norwegian Language in Amerika. Oslo. 232 s. + 3 s.

Helleland, Botolv 1970: Noko om stadnamn frå Hardangervidda Vest. Oslo. IX, 355 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Helleland, Botolv 1973: The Use of Various Hill-names to Identify Natural Features in the Western Part of Hardangervidda. I: Norwegian Archaelogical Rewiew, Vol.6. No.2 1973:113-119.

Helleland, Botolv 1973-75a: Merke etter ferdsle i namn på Hardangervidda. I: Heimen XVI (1973-75):353-362.

Helleland, Botolv 1973-75b: [Melding av] Stemshaug O. 1973. I: Heimen XVI (1973-75):516-520.

Helleland, Botolv 1974b: Sjå Heggstad og Helleland (red.) 1974.

Helleland, Botolv 1975b: Korleis har stadnamna oppstått? I: Helleland, B. (red.) 1975a: 9-20.

Helleland, Botolv 1975c: "Over til Tromsø -". Om opphavet til bynamna. I: Helleland, B. 1975a:80-91.

Helleland, Botolv 1976-78b: Norsk stadnamnvitskap i dag og i morgon. Kommentar til Nils Hallan. I: Heimen XVII (1976-78):171-173. (Jfr. Hallan, N.  1973-1975 og Hallan, N. 1976-78.)

Helleland, Botolv 1976a: Denotasjonsendringar. I: NORNA-rapportar 10:201-207. Uppsala.

Helleland, Botolv 1976b: Om kontinuitet og endringar i namnetilfanget. I: NORNA-rapportar 10:208-212. Uppsala.

Helleland, Botolv 1976c: Fjellnamn. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976:45-47.

Helleland, Botolv 1976d: Stadnamn og samfunn i eldre tid. Melding frå 7. nordiske namnegranskarkongressen. I: Språknytt 3/1976:6-8.

Helleland, Botolv 1977a: Stadnamn langs fjellvegane på austsida av Sørfjorden. I: Hardanger 1977:290-300.

Helleland, Botolv 1977b: Innsamling av stadnamn - kva no? I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977:16-21.

Helleland, Botolv 1978a: VII. Nordiske namnegranskarkongressen i Sandefjord Noreg 17-21 august 1976. I: NoB 1978:59-62.

Helleland, Botolv 1978b: Skulebarnsoppskriftene til hjelp i ny innsamling av stadnamn. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978:18-22.

Helleland, Botolv 1978c: Stadnamn i ungdomsskulen. Skisse til eit undervisningsopplegg. I: Norsk skoleblad nr.21 1978:14-17.

Helleland, Botolv 1979-81: Norsk stadnamnarkiv 60 år. Tid for gjennomdrøfting av vår nasjonale namnegransking. I: Heimen XVIII (1979-81):747-755.

Helleland, Botolv 1979a: Kast i øvre Eidfjord. I: Talatrosten 1979:12-13.

Helleland, Botolv 1979b: Kommunal namngjeving [m.a. gate- og vegnamn i Harstad, Troms]. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979:28-33.

Helleland, Botolv 1979d: Sognsvatn eller Sognsvann? Om skrivemåten av stadnamn. I: Aftenposten kveldsutg. 5.4.1979.

Helleland, Botolv 1980a: Kjelder for namnegransking. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1980:21-32.

Helleland, Botolv 1980b: Namneplanlegging i dag. Kva prinsipp bør leggjast til grunn for namnsetjing, særleg av gater og vegar? I: Plan og arbeid 2/1980:89-95.

Helleland, Botolv 1981a: Nordisk namnforsking 1980. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1981:154-155 og 154. (= NORNA-rapporter 20.)

Helleland, Botolv 1981b: Norsk stadnamnarkiv 60 år. Kvar står norsk namnegransking i dag? I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1981:17-62.

Helleland, Botolv 1982a: Evidence of Cultural History in the Place-Names of a Fjord Community in the West of Norway (Eidfjord). (Translated into English by Hazel Helleland.) I: Topothesia. Essays in honorer of T. S. Ò. Máille:131-143 Galway 1982. Melding: Ludvig H. Hertzberg.

Helleland, Botolv 1982c: Oppgåver og samarbeid i norsk namnegransking. I: Helleland, B. 1982b:48-57.

Helleland, Botolv 1982d: Gno. l gr m., særleg i stadnamn [m.a. Gudbrandsdalslågen, Numedalslågen, Suldalslågen]. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982:34-62.

Helleland, Botolv 1982e: Nordisk namnforskning 1981. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1982:142-143 og 146. (= NORNA-rapporter 21.)

Helleland, Botolv 1983b: "Noregs stadnamn" - tankar om ein nasjonal serie. I: Helleland, B. 1983a:68-79.

Helleland, Botolv 1983c: Nordisk namnforskning 1982. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1983:159-160 og 163. (= NORNA-rapporter 24.)

Helleland, Botolv 1983d: Norsk namnelag - tidsskriftet "Namn". I: Helleland, B. (red.) 1983a:80-86.

Helleland, Botolv 1983e: Tilnamn av stadnamn. Med grunnlag i tradisjonsmateriale frå Hardanger. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1983: 55-76.

Helleland, Botolv 1983f: [Melding av] Tveitane, M. (red.) 1983a. I: Heimen XX (1983): 281-284.

Helleland, Botolv 1984b: Etterreformatoriske kjelder i namnegransking. I: Helleland, B. 1984a:7-13.

Helleland, Botolv 1984c: Innsamling av stadnamn. Rettleiing. Oslo. 24 s. (Institutt for namnegransking. Universitetet i Oslo.)

Helleland, Botolv 1984d: Nordisk namnforskning 1983. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1984:126-127 og 130-131. (= NORNA-rapporter 27.)

Helleland, Botolv 1985a: Eit par rettskrivingsproblem i stadnamn. I: Språknytt 2/1985: 12-14.

Helleland, Botolv 1985b: Nordisk namnforskning 1984. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1985:192-193 og 195-196. (= NORNA-rapporter 31.)

Helleland, Botolv 1985c: Norske namn i Amerika. Ei granskingsoppgåve for norske fagmiljø? I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1985:89-118.

Helleland, Botolv 1985d: Norske stadnamn på dansk - danske stadnamn på norsk. Stednavne i brug. Festskrift udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubileæum. Redigert af Bent Jørgensen:97-114. (København 1985.)

Helleland, Botolv 1985e: Tankar kring ei handbok i innsamling og arkivering av stadnamn. I: Heimen XXII (1985):65-68. (Melding av Særheim, I. 1984.)

Helleland, Botolv 1985f: Tydingsutvikling i stadnamngrunnord på Hardangervidda. I: NORNA-rapporter 28:26-46. Uppsala.

Helleland, Botolv 1985g: Onomastische Aufgaben und Probleme der norwegischen Kartographie. Foredrag på den 15. internasjonale namnegranskarkongressen i Leipzig 13.-17.8.1984, 8 s. (Utgjeve på mikrokort i samlinga "Der Eigenname in Sprache und Gesellschaft VIII. Vorträge und Mitteilungen der Sektion 7. Eigennamen in kartographischen Werken und i der internationalen Kommunikation. Herausgeben von Ernst Eichler, Elke Sass, Hans Walther, Karl-Mary-Universität Leipzig:37-44. (Leipzig 1985.)

Helleland, Botolv 1985h: Språk, dialektar og stadnamn. Norge. Bind 3. Folk og samfunn:240-263. (Oslo 1985.)

Helleland, Botolv 1986a: Bjørnespor i stadnamn. (Summary.) I: Nordlyd No.11 (1986):48-64. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Helleland, Botolv 1986b: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Landsmøte i Norsk namnelag. I: Heimen XXIII (1986):125-126.

Helleland, Botolv 1986c: Norske stadnamnregister. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986:119-135.

Helleland, Botolv 1986d: Nordisk namnforskning 1985. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1986:184-185 og 187-188. (= NORNA-rapporter 32.)

Helleland, Botolv 1986e: Personnamn i genitiv nytta som bruksnamn. I: NORNA-rapporter 33:181-197.

Helleland, Botolv 1987b: Grunnordlause namn. Idealstruktur eller faktisk struktur? Typen Fiskelaus jamført med typen Fiskelausvatnet. I: NORNA-rapporter 34:65-79.

Helleland, Botolv 1987c: Namn og Nemne (NN). Eit leksikalsk-onomastisk problem. I: Namn og Nemne 4 (1987):23-32.

Helleland, Botolv 1987d: Nokre synspunkt på lydskrift i stadnamn. I: Helleland, B. (red.) 1987a:5-9.

Helleland, Botolv 1987e: Nordisk namnforskning 1986. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1987:164-165 og 167-168. (= NORNA-rapporter 36.)

Helleland, Botolv 1988: Nordisk namnforskning 1987. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1988:185-186 og 188-189. (= NORNA-rapporter 39.)

Helleland, Botolv 1989a: Nordisk namnforskning 1988. Noreg. Arkiv och projekt. Undervisning. I: NoB 1989:109-110 og 113. (= NORNA-rapporter 42.)

Helleland, Botolv 1989d: Til diskusjonen om -sete som gards- og stølsnamn. I: Namn og Nemne 6 (1989):59-73.

Helleland, Botolv 1990a: Flurnamen als lokalgeschichtlickes Quellenmaterial. I: Eeva Maria Närhi (ed.):Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Vol. 1:415-422. Helsinki.

Helleland, Botolv 1990c: Stadnamn i ubunden form. I: Namn och bygd 1990:79-88.

Helleland, Botolv 1990d: Stadnamn og stadnamninnsamling i Modum. I: Gamle Modum. Årsskrift for Modum historielag 1990:6-7.

Helleland, Botolv 1991a: Die Gewässernamen einer westnorwegischen Gebirgs-gegend (Hardangervidda). I: Probleme der älteren Namenschichten. Leipziger Symposion 21. bis 22. November 1989. Herausgegeben von Ernst Eichler (Beiträge zur Namenforschung.) Heidelberg 1991:199-210.

Helleland, Botolv 1991c: Etymologisk eller dialektnær skrivemåte av stadnamn. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:23-33.

Helleland, Botolv 1991d: Hallan, Halland og Helland. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:184-209.

Helleland, Botolv 1991e: Høge fjell og djupe dalar. I: På Norske Vinger 1/91:44-45 og 2/91:43.

Helleland, Botolv 1991f: Munnleg normering av stadnamn. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:107-119.

Helleland, Botolv 1991h: Ny lov om skrivemåten av stadnamn. I: Språknytt 1/ 1991:12-13.

Helleland, Botolv 1991k: Stadnamn i Eidfjord. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:75-77.

Helleland, Botolv 1991o: Typen Lien i høve til Lia. Analogi i form og funksjon. I: G. Albøge, E. V. Meldgaard og L. Weise (red.): Analogi i navngivning. (NORNA-rapporter 45.) Uppsala 1991:83-99.

[Helleland, Botolv] 1991m: Tron eller Tronden? I: Nytt om namn. Nr. 14 - 1991:21-22.

Helleland, Botolv 1992a: Avdeling for namnegransking. I: Bøygen. Organ for fag, fagkritikk og miljø ved Avdeling for nordisk språk og litteratur. Universitetet i Oslo. Nr. 2 - 1992:9-10.

Helleland, Botolv 1992b: Filosofisk om namnetyding. I: Nytt om namn. Nr. 15 - 1992:36-37. /Omtale av Olav Asheims doktorgradsarbeid "Reference and Intentionality". (University of Oslo, April 1991)./

Helleland, Botolv 1992c: Handbøker i namnsetjing. I: Nytt om namn. Nr. 16 - 1992:25-26. /Omtale av éi finsk og tre svenske handbøker i namnsetjing./

Helleland, Botolv 1992d: -lag, -log, -låg. I: NONELex. Lexikon över nordiska ortnamnselement. NORNA 1992. 4 s.

Helleland, Botolv 1992e: [Melding av] Gösta Holm: De nordiska anger-namnen. I: Mål og Minne 1992:185-198.

Helleland, Botolv 1992f: Namnegransking - ei grein av nordistikken. I: Bøygen. Organ for fag, fagkritikk og miljø ved Avdeling for nordisk språk og litteratur. Universitetet i Oslo. Nr. 2 - 1992:6-8.

Helleland, Botolv 1992g: Ny utgåve av NAF Veibok. I: Nytt om namn. Nr. 15 - 1992:37-38.

Helleland, Botolv 1992h: Proprium og leksikografi. I: Ruth Vatvedt Fjeld (red.): Nordiske studier i leksikografi:190-199. Oslo 1992.

Helleland, Botolv 1992i: Sakrale namn. Nokre forskingsoppgåver frå norsk synsstad. I: Gillian Fellows-Jensen og Bente Holmberg (red.): Sakrale navne:255-263. Uppsala 1992. (=NORNA-rapporter 48.)

Helleland, Botolv 1992j: Semantiske kategoriar i teignamn. I: Gunilla Harling-Kranck og Lars Huldén (red.): Ägonamn:155-175. Uppsala 1992. (=NORNA-rapporter 50/Studier i nordisk filologi 71.)

Helleland, Botolv 1992k: Stadnamnnormering i 150 år. Ein balansegang mellom skrifttradisjon, etymologi, rettskriving og uttale. I: Finn Hødnebø o.fl. (red.): Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen 4. mai 1992:95-107. Oslo 1992.

Helleland, Botolv 1992l: Stadnamn på Grim-. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1991. Oslo 1992:70-75.

Helleland, Botolv 1993a: Adresser og stadnamn. Del 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Kommune forlaget. Oslo 1993. 325 s.

Helleland, Botolv 1993b: Andre lokale namnebøker. I: Nytt om namn. Nr. 18 - 1993:39-40. /Omtale av Navn i Eide. Ved Erling Føreid, Erling Helle, Tom Svennevig og Ole Petter Svennevig. Eide Sognelag 1991, Reidar Marmøy: Navn i Grimstad skjærgård. Selskapet for Grimstad Bys Vel 1991, Kristofer Eitrheim og Tormod K. Eitrheim: Stadnamn frå gardane i Odda samla på 1920-talet. Utgjeve av Hardanger historielag 1992./

Helleland, Botolv 1993c: Att uppteckna ortnamn. I: Nytt om namn. Nr. 17 - 1993:28-29. /Omtale av Staffan Nyström: Att uppteckna ortnamn. Bakgrund och praktiska anvisningar. Gävle/Uppsala 1992./

Helleland, Botolv 1993d: Grananuten. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1992:39-41.

Helleland, Botolv 1993e: Hårteigen. I: Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993. Lund 1993:94-100.

Helleland, Botolv 1993f: [Melding av] Gero Lietz: Eigennamen in der norwegischen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Wiedergabe im Deutschen am Beispiel belletristischer Texte. Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris 1992. 300 s. I: Namn och bygd 81 (1993):175-178.

Helleland, Botolv 1993g: [Melding av] Staffan Nyström: Att uppteckna ortnamn. Bakgrund och praktiska anvisningar. Gävle/Uppsala 1992. 34 s. I: Namn och bygd 81 (1993):178-179.

Helleland, Botolv 1993h: Place Names in Andebu. I: Nytt om namn. Nr. 18 - 1993:38. /Omtale av Christopher S. Hale: The Place Names of the Parish of Andebu. Oslo 1993./

Helleland, Botolv 1994a: Grananuten. I: Hardanger. Årgang 1994. Hardanger historielag. Utne, s. 34-36. /Tidlegare trykt i Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1992:39-41./

Helleland, Botolv 1994b: Heiter du kanskje Hansen? Slektsnamnet meir enn ei privatsak. I: På norske Vinger nr. 6, 1994:50-51.

Helleland, Botolv 1994c: Helnaberg, Vivheller og Salthella. To stølsnamn og eit plassnamn. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19. Göteborg 1994:116-25.

Helleland, Botolv 1994d: Hårteigen. I: Hardanger. Årgang 1994. Hardanger historielag. Utne:37-39. /Tidlegare trykt i Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993. Skrifter utgivna genom Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 7. 1993:94-100./

Helleland, Botolv 1994e: Listamål og vossamål. [Melding av] Njål Vere: Listamålet. Grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. II, og Eirik Røthe: Vossamålet i ord og vendingar. I: Nytt om namn 20 - 1994:31-32.

Helleland, Botolv 1994f: [Melding av] Finn Myrvang: Nøkkelen til Utrøst. Værøy 1994. I: Nytt om namn 20 - 1994:29-30.

Helleland, Botolv 1994g: [Melding av] Uppsala arkivcentrum. Skrift utgiven till invigningen den 26 november 1993. Red. Karl-Gustaf Andersson & Björn Heinrici. Uppsala 1993. I: Studia anthroponymica Scandinavica 12 (1994):154-56.

Helleland, Botolv 1994h: Samansetjing av stadnamn der fyrsteleddet er eit produktnamn/-nemne på -mann. I: Nytt om namn 19 - 1994:25-26.

Helleland, Botolv 1994i:: Sosiale og religiøse uttrykk i stadnamn. I: Fra hammer til kors. 1000 år med kristendom. Brytningstid i Viken. Borre historielag. Red. Jan Ingar Hansen og Knut G. Bjerva. Oslo 1994:205-214.

Helleland, Botolv 1994j: Stadnamnrøkt i Noreg. I: Ortnamn värda att vårda. Föredrag från Riksantikvarieämbetets symposium Ortnamnskultur. Stockholm 5-7 maj 1993. Red. Göran Ulfsparre. Stockholm 1994:71-80.

Helleland, Botolv 1994k: Vern av stadnamn. I: Nytt om namn 20 - 1994:17-22.

H[elleland], B[otolv] 1974a: Stadnamn. I: Norges offentlige utredninger 1974: 30B (Miljødepartementet): 150-154. Oslo - Bergen - Tromsø.

H[elleland], B[otolv] 1990b:Hovudfag i Bergen. [Omtale av Øystein Økland: Stadnamn frå Tysnes. (Hovudoppgåve ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen, våren 1989). I: Nytt om namn. Nr. 12 - 1990:39-40.

H[elleland], B[otolv] 1990e: Stadnamnlova endeleg vedteken. I: Nytt om namn. Nr. 11 - 1990:18.

H[elleland], B[otolv] 1990f: Undredal i Hardanger? Grove feil i namnebruken på Europa- kartet til Falken. I: Nytt om namn. Nr. 11 - 1990:14-15.

H[elleland], B[otolv] 1991b: Doktorgradsavhandling om norske namn i omsetjing til tysk. I: Nytt om namn. Nr. 14 - 1991:29-31. /Omtale av Gero Lietz: Eigennamen in der norwegischen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Wiedergabe im Deutschen am Beispiel belletristischer Texte./

H[elleland], B[otolv] 1991i: Nyredigert samling av stadnamn i Odda. Tormod K. Eitrheim legg fram namnesamling. I: Nytt om namn. Nr. 13 - 1991:15-17.

H[elleland], B[otolv] 1991j: Nytt fylkeskart for Hordaland. I: Nytt om namn. Nr. 13 - 1991:17-18.

H[elleland], B[otolv] 1991l: Stavanger og andre namn på -anger. I: Nytt om namn. Nr. 14 - 1991:27-28. /Melding av G. Holm: De nordiska anger-nam-nen./

H[elleland], B[otolv] 1991n: Tynset - eit normeringsproblem. I: Nytt om namn. Nr. 13 - 1991:23-25.

Helleland, Botolv og Anne Svanevik (red.) 1991: Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 23. november 1990. Innleiingar og diskusjon. Oslo. 146 s.

Helleland, Botolv og Kristoffer Kruken (red.) 1991: Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1988. Innleiingar og diskusjon. Oslo. 146 s.

Helleland, Botolv og Oddvar Nes 1976:Nordisk namnforskning 1975. Norge. I: NORNA-rapporter 9:121, 123-124 og 130-131. (Særtrykk av NoB 1976.)

Helleland, Botolv og Oddvar Nes 1977: Nordisk namnforskning 1976. Norge. I: NORNA-rapporter 11:140, 143 og 149-151. (Særtrykk av NoB 1977.)

Helleland, Botolv og Oddvar Nes 1978: Nordisk namnforskning 1977. Norge. I: NoB 1978:164, 167, 171-172. (= NORNA-rapporter 14.)

Helleland, Botolv og Oddvar Nes 1979: Nordisk namnforskning 1978. Norge. I: NoB 1979:149, 152, 160-162. (= NORNA-rapporter 15.)

Helleland, Botolv og Oddvar Nes 1980: Nordisk namnforskning 1979. Norge. I: NoB 1980:143, 146,  151-153. (= NORNA-rapporter 19.)

Helleland, Botolv, Oddvar Nes og Ola Stemshaug 1975: Nordisk namnforskning 1974. Norge. I: NORNA-rapporter 6:185-186, 188 og 193-194. (Særtrykk av NoB 1975.)

Hellemo, Lars 1976: Játun - Hillaberget. I: Frå bygd og by i Rogaland XV (1976): 27-29.

Hellemo, Lars 1985: Jåttå - eit omstridt og vanskeleg namn. I: d.s.: Frå torvskurd til tingsal. Kulturhistoriske riss frå Rogaland:33-35. (Dreyer Bok 1985. Utgitt av Dreyer Bok i samarbeid med Ryfylkemuseet.)

Hellemo, Lars 1992: Rett og rangt i namneverket i Rogaland. I: Ætt og heim 1992:29-45.

Hellesylt, O[dd]-A[rne] 1984: Nyfanngrova. I: Nytt om namn. Nr.2, 1984:13-14.

Hellesylt, Odd-Arne 1953: Stadnamn frå Sunnylven. Oslo. IX, 242 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Helleve, Aslak L. 1990: Tidlege heilagstader på Voss. Ligg dei i eit geometrisk mønster? I: Gamalt frå Voss. Hefte XXII (1990):91-98.

Helleve, Lars 1972: Sverrestigen. I: Gamalt frå Voss, hefte 4 (1972):54-69.

Helleve, Lars 1973: Vinnamn på Voss. I: Gamalt frå Voss, hefte 5 (1973):49-52.

Helleve, Lars 1975: Preposisjonsbruken til gardsnamni på Voss. I: Gamalt frå Voss, hefte 7 (1975):39-47.

Hellevik, Alf 1970a: Gardsnamn og familienamn. I: Alf Hellevik: Det rette ordet:55-64. Oslo.

Hellevik, Alf 1970b: Gatanamn. I: Alf Hellevik: Det rette ordet:65-74. Oslo.

Hellquist, Elof 1917: [Melding av] Olsen, M. 1915a. I: NoB 1917:161-182.

Herefoss, Hans 1988: Alder på gardane i Herefoss. Namneverket. Gardsnamn med ending -land. År 400 til 1000. Tyding av gamle gardsnamn i Herefoss. I: d.s.: Herefoss bygdesoge. Bind II. Bygda og folket:31-34. [Herefoss.]

Herland, Alf 1970: Gatenavnene i Moss. Moss. 33 s.

Hermundstad, Knut 1962: Frå fisket i Valdres. I: Norsk skogbruksmuseum. Årbok 1962:29-42.

Hermundstad, Knut 1990: Husmannsplassar i Ulnes og Svenes. I: Årbok for Valdres 1990:169-178.

Hertzberg, Ebbe 1915: Oslo - Kristiania. I: St. Hallvard 1 (1915):97-106.

Heskestad, Peder 1954: Ein land-gard med gravminne frå eldre romersk tid [Laland]. I: Ætt og heim 1954:87-92.

Heskestad, Peder 1970: Norheim i Time i forhistorisk tid. I: Frå bygd og by i Rogaland XVII (1970):116-117.

Hesselman, Bengt 1929: En naturnamnstudie [Torghatten, tjørn f.]. I: Studier tillägnade Axel Kock:512-524. Lund. (Arkiv för nordisk filologi. Tilläggsband till band XL ny följd.)

Hesselman, Bengt 1948-53: Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. Nordisk kultur III-IV. Uppsala/Stockholm - Oslo - København. 487 s. (Bibliografi, ord- och namnregister utarbetat av Manne Eriksson.) [Om stadnamn div. stader.]

Hesstveit, Ola 1991: Hold store dyr til babord [intervju med Reidar Marmøy om skjergardsnamn i Grimstad]. I: A-Magasinet 10. mars 1991:22-24.

Hestmann, Johannes 1937-40: Nordlandske stedsnavne [Hestmana - Ambata]. I: Håløygminne V (1937-40):189-191.

Hidle, Ragnvald 1981: Stjernarøy - av Stjorn! I: Frá haug ok heiðni. Bind 8 (1981): 326. (Jfr. Hidle, R. 1984 og Særheim, I. 1982.)

Hidle, Ragnvald 1984: Stjernarøy/Sternarøy på nytt. I: Frá haug ok heiðni. Bind 10 (1984):20-22. (Jfr. Hidle, R. 1981 og Særheim, I. 1982.)

Hille, Arnoldus 1963: Innsjønavnet Krøderen. I: MM 1963:72-76.

Hirsch, J[an] L[euthäuser] 1919: Norske navneord i landbruket. I: Ukeskrift for landbruk 1919: 784-785 og 797-798.

Historiske navn i Asker. Utan stad og årstal. 323 s. (Stensilert utg.)

Hjellestad, Hermod 1933a: Navnet. I: ds: Fana. Band I:11-13. Bergen.

Hjellestad, Hermod 1933b: Bosetting. I: ds: Fana. Band 1:140-154. Bergen.

Hjelløkken, Ola 1987: Gamle namn frå fjell og vigge. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1987:150-153.

Hjetland, Ingvild 1979: Stadnamn frå Høyanger og Berge. Bergen. X, 286 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Hjort, J[ohan] B[ernard] 1966: Stedsnavn, gårdsnavn og bruksnavn. I: Ordet. Tidsskrift for fri sprogutvikling. Nr.4, 1966:184-188.

Hjulstad, Håvard 1983: Eit opplegg for databehandling av namnemateriale. I: Helleland, B. (red.) 1983:14-21.

Hjulstad, Håvard 1987: Datamaskinelle problem ved attgjeving av lydskrift. I: Helleland, B. (red.) 1987:81-85.

Hjärne, Erland 1928: Byrða. Fjärdingindelingen i Björnörs tingslag och den medeltida gränsen mellan Naumdal och Nordmöre. I: NoB 1928:83-104.

Hodne, Torgils 1959: Gløymde gardar i Bygland. Tortveit, Røyrtveit, Vrålstad og Rui. I: Agder historielag. Årsskrift 38 (1959):27-29.

Hodnekvam, Ragnar [Galtung] 1939: Stadnamn frå Haus. [Oslo.] V, 246 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Hodnekvam, Ragnar Galtung 1971: Mål og minne. Stadnamn i Haus. Haus i soga og segn. Niande bandet, 109 s., kart. (Bergen.)

Hoel, Kåre [Reidar] 1949: Stadnamn frå Gjemnes og Frei herad på Nordmøre. Oslo. IV, 234 s., reg. (upag.). (Utrykt hovudoppgåve.)

Hoel, Kåre [Reidar] 1961: [Melding av] Ekre, L. 1960. I: Norveg 8 (1961):349-353. (Meldinga er på engelsk.)

Hoel, Kåre [Reidar] 1962: [Melding av] Hovda, P. 1961a. I: Norveg 9 (1962):245-249. (Meldinga er på engelsk.)

Hoel, Kåre [Reidar] 1977: Navnet Ba i Rødenes og noen andre navn av en stamme bað. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977:22-28.

Hoel, Kåre [Reidar] 1978: Elve- og innsjønavnet Vinstra/Vinstri. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978:23-30.

Hoel, Kåre [Reidar] 1979: Navnet Larkollen. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979:34-41.

Hoel, Kåre [Reidar] 1980: Omkring fjordnavnet (gno.) Talgr. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1980:33-48, kart.

Hoel, Kåre [Reidar] 1981: Navnet Revsnes/Refsnes, Revsneset/Refsneset. En oversikt og en undersøkelse. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1981:63-80.

Hoel, Kåre [Reidar] 1982a: Marnet og Fornet/Fårnøt - to holmenavn. I: Intstitutt for namnegransking. Årsmelding 1982:63-74.

Hoel, Kåre [Reidar] 1982b: Prosjektet "Norske bustadnavn". Bakgrunn, arbeidsmåte og mål. I: Helleland, B. (red.) 1982:21-29.

Hoel, Kåre [Reidar] 1983: Navn på Smør-. En generell oversikt og en særlig drøfting av de navn som har et ord for høgdeformasjon som 2. ledd. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1983:77-96.

Hoel, Kåre [Reidar] 1984: Småplukk fra ekserpter om persontilnavn og yrkesnavn og om bruken av disse i bustadnavn. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1984:78-117.

Hoel, Kåre [Reidar] 1985: Huseby-garders gamle navn. Huseby - Tesal, Huseby - Odinssal, Huseby - Skiringssal. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1985:119-132.

Hoel, Kåre [Reidar] 1986: Litt om gno. bólsbót f., til bólsbótar, og om navnet Bolsbota som ble til Boldsbota. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986:137-149.

Hoel, Kåre† 1994: Bustadnavn i Østfold. 1. Hobøl. Utgitt av Avdeling for namne-gransking ... ved Tom Schmidt. 245 sider. Oslo.

Hoel, Oddmund Løkensgard 1989: Striden om normering av stadnamn i etterkrigstida. Motiv, handlingar og motsetnader. I: Namn og Nemne 6 (1989):15-26.

Hoem, Arne J. 1959: Sjøkartet "Het Liet van Dronten". I: Nordmøre Historielag. Årsskrift 1959.

Hoem, Olav 1947: Stedsnavn fra Flora i Selbu. Oslo. XIII, 241 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Hoem, Olav 1970: Stadnamna fortel. Jon Leirfall: Liv og lagnad i Stjørdalsbygdene I. (Stjørdalsboka. Bind I, del 1):215-229. (Stjørdal.)

Hoff, Ingeborg 1946: Skjetve og noen andre stadnavn fra Østfold [Skjetve, Skjelle, Skorga, Vimar, Hvimtargildi]. I: MM 1946:42-48. [Trykt oppatt i "Opphav og samband". Festskrift til Ingeborg Hoff. Universitetsforlaget 1981:9-16.]

Hoff, Ingeborg 1955: Noreg eller Norge? [Melding av Naadland, J. 1954.] I: Syn og Segn 1955:454-460. (Trykt oppatt i Stemshaug, O. (red.) 1973:141-149.)

Hoff, Ingeborg 1961-63: [Melding av] Hovda, P. 1961a. I: Heimen XII (1961-63):421-427.

Hoff, Ingeborg 1968: [Om namn]. Aurskog og Blaker 3:744-749. Hamar.

Hoff, Ingeborg 1969a: Hofdasegl. I: Hofdasegl 1969:50-51.

Hoff, Ingeborg 1969b: Stoinn i Meldalen - ein merknad. I: MM 1969:72.

Hoff, Ingeborg 1970-72: Om innsamling, gransking og normering av stadnamn [svar på meldingane av ymse kartblad]. I: Heimen XV (1970-72):287-298.

Hoff, Knut 1984: Strysse - gardsnamn det ikkje fins maken til i heile landet. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.2 1984:56-57.

Hoff, Olav 1965: Fra Rosanes til Amundrød. Omkring noen stedsnavn fra nordvestre Nøtterøy. I: Vestfoldminne. Årbok 1965:43-55.

Hoff, Olav 1966: Fra Nøtterøys fortid. Tradisjon og Historieminner. 1. Omkring gamle stedsnavn. I: Vestfoldminne. Årbok 1966:42-44.

Hoff, Olav 1985: Munkerekka - litt om stedet og navnet. I: Vesfoldminne 1985: 49-54.

Hofland, Leif 1977: Finneinnvandringen. I: Årbok for Hadeland 1977:57-61.

Hofseth, Ellen Høigård 1987: [Om gardsnamn]. I: Ole Fredrik Bergersen og Ellen Høigård Hofseth: Gausdal bygdehistorie. Bind 1. Fra istid til vikingetid. Forhistorie:75-80. [Gausdal.]

Hol, Ragnar 1991: Stedsnavn i Hvaler. Lekvolden. I: Øyene. Hjembygda Hvaler. Hefte 38, april 1991:34-36.

Holen, Randi 1978: Stadnamn frå "Jadradalen" i Gausdal. Oslo. 235 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Holm Gösta 1971: Nøtterøy og Njutånger. I: Beito, O. T. 1971:136-138.

Holm Gösta 1977: [Melding av] Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976. I: MM 1977:146-164.

Holm, Gösta 1969: Hárbarðsljóð og Lappland. I: MM 1969:93-103. (Jfr. Bergsland, K. 1967.)

Holm, Gösta 1979: Kungen i Valdres. I: Sydsvenska Ortnamnssälskapet, Årsskrift 1979:54-56.

Holm, Gösta 1989: [Melding av] Venås, K. 1987. I: MM 1989:125-128.

Holm, Gösta 1991: De nordiska anger-namnen. Lund. 810 s.

Holm, Gösta 1992: [Melding av] Ola Stemshaug: Stridane om bynamna Fosna - Kristiansund. Oslo 1991. I: NoB 1992:202.

Holm, Gösta 1994: Finnanger. I: MM 1994:143-45.

Holmboe, C[hristopher] A[ndreas] 1852-54: Stedsnavne, hvori Ordet Kind forekommer. I: Antiquarisk Tidsskrift (København) 1852-54:313-314.

Holmboe, C[hristopher] A[ndreas] 1864: [Om de saakaldte] Dandserhauge. I: Videnskabs-Selskabet i Christiania. Forhandlinger 1864:94-103.

Holmen, Tor 1956: Litt om vin-gårdene i Vestre Bærum. I: Asker og Bærum historielag. Skrift 1 (1956):15-17.

Holmesland, P. 1915: Fra Vest-Agder [Vekjærran, Trøiborg]. I: MM 1915:180-184.

Holmesland, P. 1918: Om bynavnet Flekkefjord. I: Grannen 1918:22. (Merknader av H[ans] S[eland] s. 22-23, jfr. også S[eland], H[ans] 1915.)

Holmesland, P. 1930: Hananger. I: Bidrag til Agders historie XI (1930):29-33.

Holmesland, P. 1931: Seleyar og omgivelser. I: Bidrag til Agders historie XII (1931): 3-14.

Holmesland, P. 1933: Huseby, Vest-Agder kongsgård. I: Bidrag til Agders historie XVI (1933):7-37 [srl. 7-30].

Holmesland, P. 1935a: Bemerkninger ved Mikkjel Skjevraks artikkel i hefte XVI "Gamle åkernamn på Agder" gruppe II. I: Bidrag til Agders historie XVII (1935): 21-22. (Jfr. Skjevrak, M. 1933.)

Holmesland, P. 1935b: Holum, Fuskeland og Houbygda. I: Bidrag til Agders historie XVII (1935):14-20.

Holmesland, P. 1936a: Mandalen. II. Navnet. I: Bidrag til Agders historie XVIII (1936):68-69.

Holmesland, P. 1936b: Gårdsnavn i Øyslebø. I: Bidrag til Agders historie XIX (1936): 76-77.

Holmesland, P. 1940: Litt om sognenavn i Vest-Agder. I: Bidrag til Agders historie XXIII (1940):43-48.

Holm-Olsen, Ludvig 1966: Gulating. I: Frå Fjon til Fusa 1966:11-22.

Holmsen, Andreas 1935: Soga aat eit vestnorskt bygdelag (Sogn). Nokre spursmaal av nasjonal og aalmennhistorisk interesse. I: Syn og Segn 1935: 163-177.

Holmsen, Andreas 1937: Øknomisk og administrativ historie. I: Norske bygder 4. Sogn: 39-46. Bergen.

Holmsen, Andreas 1939a: Norges historie. Første bind. Fra de eldste tider til 1660. 1. utg. Oslo. 376 s. (De tusen hjems bibliotek 4.) 2. utg. Oslo 1949. 576 s. 3. utg. Oslo 1961. 480 s. 4. utg. Oslo 1977. 482 s. [Om gardsnamn div. stader, sjå innhaldslista.]

Holmsen, Andreas 1939b: Det indre landnåmet [Vang]. I: Holmsen, A. 1939a:76-81. 2. utg.: 132-139, 3. utg.:103-110, 4. utg.:100-107.

Holmsen, Andreas 1941: [Om gardsnamn i Eidsvoll]. I: Andreas Holmsen: Eidsvoll bygds historie. Bind I, 1. del. Bygdehistorien til omkring 1700:73-137, 156-163, 199-215. Oslo.

Holmsen, Andreas 1956: Den eldste garden i Hurdal, Gjøding (Hurdalens prestegard). I: Romerikstun 2 (1956):52-62.

Holmsen, Andreas 1963: Ødegårder i Osloherad. I: St. Hallvard 41 (1963):289-338, kart, navnereg.

Holmsen, Andreas 1966: Gard - Bygd - Rike. (Festskrift i anledning Andreas Holmsens 60 års dag 5. juni 1966.) Oslo - Bergen - Tromsø. 255 s.

Holmsen, Andreas 1973-75: Nyrydninger og ødegårder i Norge før svartedauden. I: Heimen XVI (1973-75):481-490.

Holmsen, Andreas 1975: Ødegardstid i Asker og Bærum. I: Asker og Bærum historielag. Skrift 16 (1975):59-68.

Holsbøvåg, Kåre Magne 1978: Nemningar frå ymse vette i stadnamn frå Trøndelag, Nordmøre og Romsdal. Trondheim. 254 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Holsbøvåg, Kåre Magne 1992: Sjå Austigard, B. og K.M. Holsbøvåg.

Holsbøvåg, Kåre Magne 1994: Evelsbrear og evelsfonner. I: Nytt om namn 19 - 1994:18.

Holsbøvåg, Kåre Magne: Sette bjørnane merke etter seg i tre? I: Romsdal Sogelag. Årsskrift 1991:155-158.

Holsbøvåg; Kåre Magne 1993: Kors-namna i Romsdalen. I:Romsdal Sogelag. Årsskrift 1993:47-58.

Holstad, Synnøve 1964: Stadnamn og stadnamntydingar frå Vik kyrkjesokn, Vik i Sogn. Bergen. VI, 442 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Holta, H[ans] H[alvorsen] 1919: Bemerkninger om navnet Telemark. I: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1919:48-54.

Holta, H[ans] H[alvorsen] 1920: To stedsnavne fra sagaen [Skjæreid, Stiflesund]. I: HT 25 (1920):83-85.

Holta, H[ans] H[alvorsen] 1921: Gamle færdselsveie mellem Nordsjø og Frierfjorden. I: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1921:5-11.

Holta, H[ans] H[alvorsen] 1923: Skiringssal. I: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1923:63-67.

Holta, H[ans] H[alvorsen] 1933-34: Er Baanehaugen en gammel tingplass? I: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1933-34:57-58.

Holte, Leiv 1952: Bosetning, gårder og gårdsnavn i øvre Setesdal. I: Kristiansand og Opplands Turistforening. Årbok 1952:38-47.

Holtedahl, Brita 1976: Fast bosetting. En kaupang blir til - Middelalderen. De gamle gårdene. I: En gammel bydels historie. Vandringer gjennom svundne år i bydel 2, Homansbyen, Uranienborg, Majorstua. Ved Brita Holtedahl og Sven Krohn:11-13 og 15-19. Oslo.

Holten, Ola J. 1971: Namn langs den nye Vindøldalsvegen. I: Du mitt Nordmøre 1971: 27-35.

Holten, Ola J. 1972: Merkelege namn frå gardsmerkene på Honnstad - og litt om bytesmerking i Surnadal i gamle dager. I: Du mitt Nordmøre 1972:50-62.

Holten, Ola J. 1973a: Merkelege namn under garden Svean i Surnadal. I: Du mitt Nordmøre 1973:27-36.

Holten, Ola J. 1973b: Gardsnamnet Bolme og elvenamnet Bulu. I: Du mitt Nordmøre 1973:53-58.

Holten, Ola J. 1974a: Dalførenamna Surnadal og Rindal. I: Du mitt Nordmøre 1974:16-24.

Holten, Ola J. 1974b: Merkelege namn under garden Moen. I: Du mitt Nordmøre 1974:63-74.

Holten, Ola J. 1975: Om namnet og "havlandet" Møre. I: Du mitt Nordmøre 1975:45-53.

Holten, Ola J. 1976: Har gardsnamnet Røv i Surnadal opphav i heidensk gudehov? I: Du mitt Nordmøre 1976:63-76.

Holten, Ola J. 1992a: Er det merkelege ordet førskott ei utdøydd jordeining? I: Landbrukstidende nr. 3, 7. februar 1992:66-67.

Holten, Ola J. 1992b: Namn på hølane langs Surna. I: Du mitt Nordmøre 1992:25-38.

Holten, Ola J. 1993: Namn på hølane langs Surna del 2. I: Du mitt Nordmøre 1993:57-80.

Holter, Jofrid 1983: Stadnamn frå Fjaler. Ei gransking av namnetilfanget på gardsnumra 25 til 39. Oslo. VII, 272 s., upag., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Holtet, Turid Følling 1974: En bosettingsundersøkelse fra Kvinesdal i eldre tid. I: Agder historielag. Årsskrift 52 (1974):40-60.

Holtsmark, Anne 1933: Vitazgjafi. I: MM 1933:111-133. (Trykt oppatt i Holtsmark, A. 1956:38-58.)

Holtsmark, Anne 1936: Rosmofj ll Rínar. I: Nomina Germanica. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman 1935:62-65. Lund. (= NoB 1936:62-65. Art. er trykt oppatt i Holtsmark, A. 1956:59-61.)

Holtsmark, Anne 1946: Det norrøne ord lúðr [Lurås, Lurøy, Luren]. I: MM 1946:49-65. (Trykt oppatt i Holtsmark, A. 1956:66-80.)

Holtsmark, Anne 1956: Studier i norrøn diktning. Oslo. 201 s., 1 s. upag.

Homme, Torleif 1924: Noko meir um namni Noreg og Norlandet. I: Norsk pedagogisk tidsskrift. Utgjeve av Norskmaalslaget for lærarane ved den høgare skulen og lærarskulen 1924:166-167.

Horg, Ingvar 1958: Stedsnavn i Horg (østre del). Oslo. 276 s., reg. (upag.), kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Horgen, Gudlaug Nedrelid 1991a: 1. februari 1801 - og litt om det ein kan finne der. I: Eigenproduksjon. Nr. 43 (1991):36-49. (Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.)

Horgen, Gudlaug Nedrelid 1991b: Slektsnamn i folketeljingi av 1801. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:96-104.

Hougen, Bjørn 1933: Fortidsminner og folketro i gårdnavn på Romerike. I: MM 1933: 54-60.

Hougen, Bjørn 1946a: Brotebruk i Noreg i gamal tid. I: Syn og Segn 1946:260-267.

Hougen, Bjørn 1946b: Fra det eldste Hemsedal. I: Drammens og Opplands turistforening. Årbok 1946:77-81.

Hougen, Bjørn 1947: Fra seter til gård. Studier i norsk bosetningshistorie. Oslo. 364 s.

Hougen, Bjørn 1959: Arkeologi og gårdsnavn. I: Valdres Bygdebok II. Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk:153-162. Leira.

Hougen, Haakon 1952: Larvik og Larviksbygdene i forhistorisk tid. Gårdsnavnene forteller. I: Vestfoldminne. Årbok 8 (1952):104-119.

Hougen, Olav 1943: Namnet Trysil. I: Årbok for Glåmdalen 1943:50-55.

Hovda, Per 1938: Stadnamn frå sjøen i Austre-Ryfylke. Oslo. XI, 315 s., kart. (Òg i MM 1944:1-115. Hovudoppgåve.)

Hovda, Per 1941a: Kjering- i stadnamn frå sjøen. I: MM 1941:37-47.

Hovda, Per 1941b: Okse, galt, hund og andre dyrenemne i skjernamn. Bergens Museums Årbok 1941. Historisk-antikvarisk rekke nr.7. Bergen. 16 s. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:7-20.)

Hovda, Per 1942a: Nokre holmnamn [Tjuvholmen, Kjør, Tjøringane]. I: MM 1942:71-77.

Hovda, Per 1942b: Gangstø. I: MM 1942:78-80.

Hovda, Per 1943: Gustav Indrebø. I: MM 1943:1-6.

Hovda, Per 1944: Stadnamn - folkeliv og folketru. I: Bergens Museums foredrag for hvermann. Folkeliv og folketru:56-74. Oslo.

Hovda, Per 1945a: Hespriholmen. I: MM 1945:69-70.

Hovda, Per 1945b: Sm ls og Smalsarhorn. I: MM 1945:67-68.

Hovda, Per 1945c: Fossenamn. I: MM:97-115. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:21-39.)

Hovda, Per 1946-48: Stadnamn og bygdesoga. I: Heimen VII (1946-48):81-86.

Hovda, Per 1946a: Norsk Stadnamnarkiv 1921-46. I: MM 1946:97-112.

Hovda, Per 1946b: Stadnamn frå ferdavegane. I: Syn og Segn 1946:221-233.

Hovda, Per 1948: Stadnamn og sjøfiske. I: NoB 1948:51-66.

Hovda, Per 1949-50: Gjerpen [*Garp-]. I: MM 1949-50:135-138.

Hovda, Per 1949-51: Bygdegranskingi og stadnamni. I: Heimen VIII (1949-51):209-211.

Hovda, Per 1950a: Norske bynamn - og Gand. I: Stavanger Aftenblad nr.15 1950. (Jfr. Hovda, P. 1950b.)

Hovda, Per 1950b: Gand. I: Stavanger Aftenblad nr.28 1950. (Jfr. Hovda, P. 1950a.)

Hovda, Per 1951a: Farris - *Lýsir. I: MM 1951:138-142. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:40-44.)

Hovda, Per 1951b: Kulturminne i norske stadnamn. I: Ingvald Torvik: Moderne nynorsk normalprosa:67-76. Oslo.

Hovda, Per 1951c: Lentor og skjemt i stadnamn. I: Syn og Segn 1951:327-332.

Hovda, Per 1951d: Les noms des lieux de pêche depuis Træna jusqu'au Varangerfjord. I: Duplique du gouvernement du Royaume de Norvège. Vol. III Annexes. Cour internationale de Justice:76-87. Haag.

Hovda, Per 1952a: Namnet Salten og andre nord-norske stadnamn. I: Jul i Hålogaland 1952:6-8. (Jfr. Nes, O. 1975, Eidnes, H. 1937-40, Eidnes, H. 1949-52, Hovda, P. 1955-57, Hveding, J. 1955-57.)

Hovda, Per 1952b: Oluf Rygh (1833-1899). I: Onoma. Bibliographical and Information Bulletin. Vol.III:29-34. Louvain.

Hovda, Per 1952c: Stedsnavn. I: Familieboka VIII:65-69. Oslo.

Hovda, Per 1953a: Namn frå kysten fortel. I: Kystvakt. Utgitt av Norsk Selskab til skibbrudnes redning. Nr.5 1953:14-15, Nr.9, 1953:20-21.

Hovda, Per 1953b: Trygg lei. I: Redningsskøyta 1953:34-35.

Hovda, Per 1953c: Villa-namn og Bruks-namn. I: Fram daa, Frendar 1953:88-94. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:57-63.)

Hovda, Per 1954a: Hofund, det gamle namnet på elva mellom Norsjø og Frierfjorden. I: 25. årsskrift til Porsgrund historielag 1954:74-76.

Hovda, Per 1954b: Sur l'appellation et l'âge des lieux de pêche situés au large de la côte norvégienne. I: Quatrième Congrès International de Sciences Onomastiques. Uppsala 1952. Volume II:Actes et Mémoires:306-313. Lund.

Hovda, Per 1954c: Ymist kring jamvektlovi. I: MM 1954:109-114.

Hovda, Per 1955-57: [Salten - Salta. Merknader til Hveding, J. 1955-57.] I: Heimen X (1955-57):415-416. (Jfr. Nes, O. 1975, Eidnes, H. 1937-40b, Eidnes, H. 1949-52a, Hovda, P. 1952a.)

Hovda, Per 1955-57: Namn i bygdebøker. Gardsnamn og naturnamn. I: Heimen X (1955-57): 503-505.

Hovda, Per 1955a: Gamle fjordnamn: -angr - -istr. I: MM 1955:124-134. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:64-74.)

Hovda, Per 1955b: Tvo bygdenamn i Telemark. Tinn - Eidanger. I: Årbok for Telemark 1955:125-128.

Hovda, Per 1956a: -ager [-åker]. I: KLNM I (1956):sp.57-58.

Hovda, Per 1956b: Audn [aun]. I: KLNM I (1956):sp.279-280.

Hovda, Per 1956c: -bakke. I: KLNM I (1956):sp.306.

Hovda, Per 1956d: Nokre målbrigde i nynorsk tid (1525-ikr. 1800). I: MM 1956:45-74. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:74-104.)

Hovda, Per 1957a: -bodha [-bu]. I: KLNM II (1957):sp.33-34.

Hovda, Per 1957b: Brekka. I: KLNM II (1957):sp.217-219.

Hovda, Per 1957c: -bråte. I: KLNM II (1957):sp.293-294.

Hovda, Per 1957d: -bränna [-brenna]. I: KLNM II (1957):sp.298-299.

Hovda, Per 1957e: -by [bær (býr)]. I: KLNM II (1957):sp.387-389.

Hovda, Per 1957f: -bygd. I: KLNM II (1957):sp.408-409.

Hovda, Per 1957g: Fjellbeite i Aurland. I: MM 1957:42.

Hovda, Per 1957h: Herre - Hærstrøm. I: MM 1957:44-46. (Jfr. Hovda, P. 1958a.)

Hovda, Per 1957i: Vissevåga i Eidanger. I: MM 1957:43.

Hovda, Per 1958a: Hærstrøm (eit tillegg). I: MM 1958:71. (Jfr. Hovda, P. 1957h.)

Hovda, Per 1958b: Kring appellativet "båe" m. (i sjøen), gn. "boði" m. I: ANF 1958:245-257. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1958a:110-122.)

Hovda, Per 1958c: Små merknader til namnetilfanget i "Jonsoknatt". I: Hans Henrik Holm. Dikting og gransking gjennom 25 år:84-88. Oslo. (Utsendt 1959.)

Hovda, Per 1959a: Elvenamn og fossenamn. I: Fossekallen. Meddelelsesblad for NVE. Nr.4, des. 1959:12.

Hovda, Per 1959b: Sjå Grønvik, O. og P. Hovda 1959.

Hovda, Per 1960a: Färdvägsnamn [ferdslenamn]. I: KLNM V (1960):sp.75-76.

Hovda, Per 1960b: Gadenavne. I: KLNM V (1960):sp.158-159.

Hovda, Per 1960c: Gard, -gard. I: KLNM V (1960):sp.191-193.

Hovda, Per 1960d: Gårdnavne. I: KLNM V (1960):sp.640-641.

Hovda, Per 1961-63a:[Melding av] Midttun, S. D. 1958. I: Heimen XII (1961-63): 334-335.

Hovda, Per 1961-63b: [Melding av] Vågslid, E. 1958. I: Heimen XII (1961-63):335.

Hovda, Per 1961a: Norske fiskeméd. Landsoversyn og to gamle médbøker. Oslo-Bergen. 380 s., 1 kart. (Skrifter frå Norsk Stadnamnarkiv ved Per Hovda. 2.) Meldingar: B[enson], S. 1962, Eidnes, H. 1957-61, Hoel, K. 1962, Hoff, I. 1961-63, Olsson, I. 1963, S[ahl]g[re]n, J. 1960, Thorson, P. 1962.

Hovda, Per 1961b: Hamn [i stadnamn]. I: KLNM VI (1961):sp.94-95.

Hovda, Per 1961c: Hav. I: KLNM VI (1961):sp.255-256.

Hovda, Per 1961d: -heim. I:KLNM VI (1961):sp.294-298. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:200-204.)

Hovda, Per 1961e: Ortnamnet Helvete. I: KLNM VI (1961):sp.434-436.

Hovda, Per 1961f: Herredsnavne. I: KLNM VI (1961):sp.500-503.

Hovda, Per 1961g: -holm. I: KLNM VI (1961):sp.650-651.

Hovda, Per 1961h: Vesoldo - ein alter und merkwürdiger Gebirgsname in Norwegen. I: VI. Internationaler Kongress für Namenforschung. München 24.-28. August 1958. Band II. Kongresschronik und Sektionsvorträge 1-50:369-374. (München.)

Hovda, Per 1962-63: Illjernet og Skoklefall. I: Årbok for Follo historie- og museumslag 1962-63:19-22. (Jfr. Berner, H. E. 1917, Bugge, K. 1916, Olsen, G. 1914, Olsen, M. 1915b, Østberg, K. 1926-30.)

Hovda, Per 1962a: Der havbåra rullar. I: NoB 1962:173-181. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:123-131.)

Hovda, Per 1962b: Hov og horg [i stadnamn]. I: KLNM VII (1962):sp.12-13.

Hovda, Per 1962c: -hult [-holt]. I: KLNM VII (1962):sp.40-41.

Hovda, Per 1962d: Hus. I: KLNM VII (1962):sp.91-93.

Hovda, Per 1962e: -hytta. I: KLNM VII (1962):sp.209.

Hovda, Per 1964a: Kvíar [kve f.]. I: KLNM IX (1964):sp.555-556.

Hovda, Per 1964b: Stavanger og nokre andre namn. I: Stavanger Museum. Årbok 74 (1964):77-83.

Hovda, Per 1965a: Laxfiske. I: KLNM X (1965):sp.383-388.

Hovda, Per 1965b: -land. I: KLNM X (1965):sp.193-196.

Hovda, Per 1965c: Landskapsnamn. I: KLNM X (1965):sp.250-256. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:193-199.)

Hovda, Per 1965d: Lind. I: KLNM X (1965):sp.597.

Hovda, Per 1966a: Norske elvenamn. Eit tillegg til O. Rygh "Norske elvenavne". Oslo-Bergen. 134 s. (Skrifter frå Norsk Stadnamnarkiv ved Per Hovda. 3.)

Hovda, Per 1966b: Lyng (i stadnamn). I: KLNM XI (1966):sp.19.

Hovda, Per 1966c: -mark. I: KLNM XI (1966):sp.417-419.

Hovda, Per 1966d: Med. I: KLNM XI (1966):sp.507-510.

Hovda, Per 1966e: Merknader til dissimilasjonsovringar i norske stadnamn og då særleg i gardsnamn. I: MM 1966:92-116.

Hovda, Per 1966f: Mjärde (merd). I: KLNM XI (1966):sp.655-656.

Hovda, Per 1966g: Namn frå sjøen og fisket i Asker. I: Asker og Bærum historielag. Skrift 8 (1966):218-227. (Trykt oppatt i Asker og Bærum historielag. Skrift 19 (1977).)

Hovda, Per 1966h: Similarity and identity between names of shoals, reefs and half-tide rocks at sea and names of waterfalls and rivers. I: Proceedings of the eighth International Congress of Onomastic Sciences. Amsterdam 1963:230-236. Haag-Paris.

Hovda, Per 1966i: Þróndr og nokre dyrenemne i fjellnamn. I: NoB 1966:121-126. (= Festskrift til Valter Jansson 1967. Uppsala:121-126.) (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:139-144.)

Hovda, Per 1967a: Names from Hålogaland - some scattered Remarks. I: Lapps and Norseman in olden Times:54-64. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie A: Forelesninger XXVI. [Oslo-Bergen.])

Hovda, Per 1967b: Naturnamn. I: KLNM XII (1967):sp.235-245.

Hovda, Per 1967c: Notfiske. I: KLNM XII (1967):sp.370-372.

Hovda, Per 1969a: Landmark Mountains. I: 10. Internationaler Kongress für Namenforschung. Kongressberichte, Tome 1:41-58. Wien.

Hovda, Per 1969b: Namn frå Breheimen, Jotunheimen og tilgrensande strok. I: Til fots i Jotunheimen og tilgrensende områder:80-92. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo.

Hovda, Per 1969c: Nasjonal og internasjonal standardisering av stadnamn. Tankar kring eit språkvitskapleg spursmål. I: "Med lov skal landet byggjas." Heidersskrift til Knut Robberstad 1969:55-66. Oslo.

Hovda, Per 1969d: Rigsgrænse. I: KLNM XIV (1969):sp.210-212.

Hovda, Per 1969e: Ris [i stadnamn]. I: KLNM XIV (1969):sp.342-343.

Hovda, Per 1969f: -rud. I: KLNM XIV (1969):sp.437-439.

Hovda, Per 1969g: Rågang. I: KLNM XIV (1969):sp.561-563.

Hovda, Per 1969h: Sal I. Sal i stadnamn. I: KLNM XIV (1969):sp.677-678.

Hovda, Per 1969i: Salt [i stadnamn]. I: KLNM XIV (1969):sp.696-697.

Hovda, Per 1970a: Minnetale over professor, dr. philos. Per Thorson halden i møte i den historisk-filosofiske klasse den 16. januar 1970. I: Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1970:78-78. Oslo.

Hovda, Per 1970b: Naturnamn i Nordfjord. I: Jul i Nordfjord 1970:25-30.

Hovda, Per 1970c: -set. I: KLNM XV (1970):sp.156-159.

Hovda, Per 1970d: -sjö. I: KLNM XV (1970):sp.335-338.

Hovda, Per 1970e: Skeid. I: KLNM XV (1970):sp.459-462.

Hovda, Per 1970f: Skog (i stadnamn). I: KLNM XV (1970):sp.610-612.

Hovda, Per 1970g: Stadnamn frå Vidda. I: Til fots på Hardangervidda og tilgrensende områder:68-79. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo.

Hovda, Per 1971a: Namn frå Østerdalen, Rørosvidda og Sylane med tilgrensande strok. I: Til fots i Femundsmarka og Sylene:96-110. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo.

Hovda, Per 1971b: Skåle (i stadnamn). I: KLNM XVI (1971):sp.62-63.

Hovda, Per 1971c: -slet, -slette. I: KLNM XVI (1971):sp.222.

Hovda, Per 1971d: sløe f. I: KLNM XVI (1971):sp.257-258.

Hovda, Per 1971e: Smör [i stadnamn]. I: KLNM XVI (1971):sp.319-320.

Hovda, Per 1971f: Sognenavne. I: KLNM XVI (1971):sp.389-393.

Hovda, Per 1971g: -stad. I: KLNM XVI (1971):sp.574-578.

Hovda, Per 1971h: Stadsnamn [bynamn]. I: KLNM XVI (1971):sp.675-678.

Hovda, Per 1971i: Stek n. og vb. steka føre. I: Beito, O. T. 1971:139-144. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:145-150.)

Hovda, Per 1971j: Til norske elvenamn. I: NoB 1971:124-148. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a: 161-184.)

Hovda, Per 1972a: Namn frå fjellheimen. Setesdalsheiane - Ryfylkeheiane - Røldal - Folgefonni. I: Til fots i Setesdals- og Rogalandsheiene:81-97. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:242-258.)

Hovda, Per 1972b: Namn frå Trollheimen, Romsdal, Dovrefjell og Rondane med tilgrensande strok. I: Til fots i Rondane-Dovrefjell-Trollheimen: 68-79. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.) Oslo.

Hovda, Per 1972c: Stek (i stadnamn). I: KLNM XVII (1972):sp.128-130.

Hovda, Per 1972d: -støl. I: KLNM XVII (1972):sp.398-401.

Hovda, Per 1972e: -sve. I: KLNM XVII (1972):sp.474-475.

Hovda, Per 1972f: -sæter. I: KLNM XVII (1972):sp.710-712.

Hovda, Per 1973a: Gamle leifjell. I: Kart og plan nr.4, bind 33 1973:275-278.

Hovda, Per 1973b: Naturnamn, (kulturnamn), teignamn, marknamn med underavdelingar. I: NoB 1973:22-31. (= NORNA-rapporter 1.)

Hovda, Per 1973c: Nordisk namnforskning 1972. Norge. I: NoB 1973:125-126, 136-137 og 143-144. (= NORNA-rapporter 3.)

Hovda, Per 1973d: Til norske øynamn. Foredrag i VSA 4. februar 1972. I: Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1972:10-19. Oslo. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:151-160.)

Hovda, Per 1974a: Old non-compound Norwegian Island Names. I; Actes du XIe Congrès International des Sciences Onomastiques. Sofia 28.VI.-4.VII.1972. Tome 1:395-406. Sofia.

Hovda, Per 1974b: Teig. I: KLNM XVIII (1974):sp.174-175.

Hovda, Per 1974c: Hollandsk innverknad på namn i norske kart. I: NoB 1974:78-81. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:185-188.)

Hovda, Per 1974d: -torp. I: KLNM XVIII (1974):sp.499-501.

Hovda, Per 1975a: To fjordnamn i Trøndelag: Børgin og "Rissa". I; MM 1975:57-60. (Trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:189-192.)

Hovda, Per 1975b: Tun [i stadnamn]. I: KLNM XIX (1975):sp.49-52.

Hovda, Per 1975c: -tved [-tveit]. I: KLNM XIX (1975):sp.78-81.

Hovda, Per 1975d: Vadested. I: KLNM XIX (1975):sp.400-404.

Hovda, Per 1975e: Varde. I: KLNM XIX (1975):sp.530-531.

Hovda, Per 1975f: -vatn. I: KLNM XIX (1975):sp.565-567.

Hovda, Per 1975g: Vatn og øyar og tusen fjell. Namngjeving av norsk natur. I: Helleland, B. (red.) 1975:21-47.

Hovda, Per 1975h: Vete I (i stadnamn). I: KLNM XIX (1975):674-676.

Hovda, Per 1976a: Kart og namn. I: Kart og plan nr.3, bind 36 1976:138-148.

Hovda, Per 1976b: Vin II. I: KLNM XX (1976):sp.77-85.

Hovda, Per 1976c: Vær, -vær. I: KLNM XX (1976):sp.307-311.

Hovda, Per 1977: Ferdslenamn. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977:29-34.

Hovda, Per 1978a: Frå hav til hei. Heidersskrift til Per Hovda på 70-årsdagen 17. oktober 1978. Oslo - Bergen - Tromsø. 264 s.

Hovda, Per 1978b: Eldre norske inndelingsnamn. I: NoB 1978:63-78 (med Summary og Diskusjon). (S.63-77 trykt oppatt i Hovda, P. 1978a:205-219.)

Hovda, Per 1978c: Namnevyrdsling og namnevern. I: På leit etter ord. Heidersskrift til Inger Frøyset frå medarbeidarar og studentar:183-186. (Skrifter frå Norsk Målførearkiv ved Ingeborg Hoff XXXIII.) Oslo - Bergen - Tromsø.

Hovda, Per 1978d: Skas - Skasen. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978:31-35.

Hovda, Per 1980: Mån, man f., gno. m n f. i høgdenamn. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1980:49-52.

Hovda, Per 1986: Noko om komposisjonsfugen i samansette gardsnamn med substantiv til føreled i Sør-Noreg. I: NoB 1986:94-108 (med Summary).(Uendra opptrykk av ei stensilert utg. frå 1962.)

Hovda, Per og Oddvar Nes 1973: Nordisk namnforskning 1973. Norge. I: NoB 1974:158-161, 166-167 og 172-173. (= NORNA-rapporter 5.)

Hovdhaugen, Einar 1961: Frå det gamle bondesamfunnet i Gudbrandsdalen. I: Norveg 8 (1961):163-248 [srl. 187-197].

Hovdhaugen, Einar 1974: Gardsnamna. I: Bygd og by i Norge. Gudbrandsdalen:104-105. Oslo.

Hovdhaugen, Einar 1976: Stadnamn og gardsnamn. I: Bygda vår. Lokalhistorie for Ringebu: 20-24. Otta.

Hovdhaugen, Einar 1988: Den faste busetnaden [Venabygd]. I: Hemgrenda 1988:11-14.

Hoven, Leif 1970: Om økonomiske kartverk og bevaring av stedsnavn. I: Agder historielag. Årsskrift 48 (1970):108-111.

Hovi, Nils 1940: Litt om stadnamn. Preposisjonane "i" og "på" i bygdemålet. I: Tidsskrift for Valdres historielag 1940:157-160.

Hovi, Nils 1971: Ferdsle og farvegar i Øystre Slidre. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1971:53-64.

Hovland, Lars 1942: Stadnamn frå Vadheimsfjorden. Oslo. IX, 248 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Hovstad, Håkon 1967: Nyodling. I: KLNM XII (1967):sp.398-401.

Hovstad, Håkon 1980: Stav. I: Håkon Hovstad: Gårdsgrenser. Et bosetningshistorisk hjelpemiddel?:37-42. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning.) Oslo - Bergen - Tromsø.

Hunstadbråten, Kai 1991: Gamle navn langs Snarumselva. Etter Jakob Andr. Samuelsen. I: Gamle Modum. Årsskrift for Modum Historielag. 6. år-gang 1991:43.

Husby, Nils 1950: Litt om gårdsnavnet Kårvatn i Todalen. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1950:231-235.

Huse, Anne 1989: Stadnamn fortel soge. I: Sandøy Sogenemnd. Årsskrift 1989:28-31.

Hvamstad, Per 1966: Hadeland og Skrukkelia. I: Romerikstun 6 (1966):132-138.

Hvattum, Harald 1983: Sagn om navn. I: Årbok for Hadeland 1983:17-20.

Hveberg, Harald 1937: Ullanhaug - Jåtten. Barlinden i Ulls kultus. I: MM 1937:49-67.

Hveberg, Harald 1948a: III. Gard og bygd. IV. Vikingtid og nyrydding. V. Den gammalnorske tida (1050-1350). I: d.s.: Grueboka. I. Bygda:36-136. [Grue.]

Hveberg, Harald 1948b: Namn på en del vatn og tjern, åer og bekker. I: d.s.: Grueboka. I. Bygda:440-442. [Grue.]

Hveberg, Harald 1949: Glåmdalen i den eldre jernalderen. I: Årbok for Glåmdalen 1949:5-29.

Hveberg, Harald 1971-72a: Namnåa - Namsjøen. Et forsøk på navnetyding. I: Solør-Odal II (1971-72):89-90.

Hveberg, Harald 1971-72b: [Ullern i Sør-Odal]. I: Solør-Odal II (1971-72):172-173. (Jfr. Kirkeby, B. 1971-72 og Ta[nga, G.] 1971-72.)

Hveberg, Harald 1973-74: To gardsnavn: Skyrud i Vinger og Sjyrud i Grue. I: Solør-Odal III (1973-74):13.

Hveberg, Harald 1974: Stadnamn (Solørdiplom. Frå Våler/Elverum og Åsnes på 1300- og 1400-talet). I: Årbok for Glåmdalen 1974:19-21.

Hveberg, Harald 1975: Stadnamn (Solørdiplom II. Frå Grue for seks hundre år sia). I: Årbok for Glåmdalen 1975:27-29.

Hveberg, Harald 1975-76: Navnet Odalen. I: Solør-Odal IV (1975-76):222-224. (Jfr. Hveberg, H. 1977-78c og d, Kirkeby, B. 1975-76, Kirkeby, B. 1977-78, Kirkeby, B. 1979, Skirbekk, H. 1975-76, Ta[nga, G.] 1969-70a, Ta[nga, G.] 1975, Ta[nga, G.] 1975-76a.)

Hveberg, Harald 1976: Stadnamn (Solørdiplom III. Frå Berger-sokna i Brandval på 1400-talet). I: Årbok for Glåmdalen 1976:22-24.

Hveberg, Harald 1977-78a: Halvdan Kvitbein. Huseby i Grue - Ullern i Sør-Odal. I: Solør-Odal V (1977-78):35-37.

Hveberg, Harald 1977-78b: Huseby - Voll - Haug. I: Solør-Odal V (1977-78):112-117, 144-148 og 206-208. (Jfr. Sørensen, S. 1977-78a, b og c.)

Hveberg, Harald 1977-78c: Odal - Ådal. Et apropos til Birger Kirkebys artikler om navnet Odalen. I: Solør-Odal V (1977-78):195. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Hveberg, H. 1977-78d, Kirkeby, B. 1977-78, Kirkeby, B. 1979, Skirbekk, H. 1975-76, Ta[nga, G.] 1969-70a, Ta[nga, G.] 1975, Ta[nga, G.] 1975-76a.

Hveberg, Harald 1977-78d: Navnet Odalen. Sluttmerknad. I: Solør-Odal V (1977-78):205-206. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Hveberg, H. 1977-78c, Kirkeby, B. 1977-78, Kirkeby, B 1979, Skirbekk, H. 1975-76, Ta[nga, G.] 1969-70a, Ta[nga, G.] 1975, Ta[nga, G.] 1975-76a.

Hveberg, Harald 1979a: Elv og å. Litt etymologi - og noe til. I: Solør-Odal VI (1979): 81-84.

Hveberg, Harald 1979b: Stadnamn (Solørdiplom IV). I: Årbok for Glåmdalen 1979:10.

Hveberg, Harald 1980: Stadnamn (Solørdiplom V). I: Årbok for Glåmdalen 1980:30-31.

Hveberg, Harald 1981: Stadnamna. (Solørdiplom VI.) I: Årbok for Glåmdalen 1981:28.

Hveding, Harald 1936: Uttalen av landskapsnavnet Solør. I; MM 1936:85-86.

Hveding, Johan 1955-57: Salten - Salta. I: Heimen X (1955-57):411-415. (Jfr. Nes, O. 1975, Eidnes, H. 1937-40, Eidnes, H. 1949-52, Hovda, P. 1952a, Hovda, P. 1955-57.)

Hvidsten, Edvin 1958-60: Tanker om vegen over eidet [merkn. til Frøyset, K. 1956]. I: Østfoldarv V (1958-60):79-80. (Jfr. Garder, J. 1958-60.)

Hvitsand, Jon 1973: Er innsjønamnet Norsjå eit opphavleg Njordsjå? I: Årbok for Telemark 1973:60-70.

Hægstad, M. 1915b: Sjå Falk, Hj. og M. Hægstad 1915.

Hægstad, M. 1918: Sjå Falk, Hj. og M. Hægstad 1918.

Hægstad, Marius 1908: Nokre ord um namnet paa landet vaart. I: Norvegia. Tidsskrift for det norske folks maal og minder. Udgivet av Samfundet for norsk maal og traditioner. II Bind:1-7. (Kra.)

Hægstad, Marius 1915a: Smaating or maalsoga. II. Gardsnamn som hús, land, i plur. húsar, landir o.s.fr. I: MM 1915:168-169.

Hætta, Odd Mathis 1994a: Samisk kunavntradisjon sammenlignet med samisk hundenavntradisjon. I: Festskrift til Ørnulv Vorren. Tromsø museums skrifter XXV. Tromsø 1994:282-89.

Hætta, Odd Mathis 1994b: Sammenligning mellom samiske kunavn og hundenavn. I: Nytt om namn 19 - 1994, s. 10-12.

Høegh, Ove Arbo 1963: Plantenavn i stedsnavn. I: Skogen. Utg. av Det norske Skogselskab 1963:42-43.

Høgåsen, M[artinus] 1960b: Stadnamn i Vestre Gausdal. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1960: 166-170.

Høstmark, Egil 1962: Frænanamnet. I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1962:52-57.

Høstmark, Egil 1968: Navnet Frenen. I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1968:93-98.

Høyland, Arnfinn og Kåre Rudjord 1977: Mennesker og garder. I: d.s.: Herad. Bygda mellom fjorder og fjell:28-32. [Farsund.]

Høyland, Olav [Tjodolv] 1970-72: Namnetilfanget i dei nye kartverka. Kartblad Flekkefjord. Blad 1311 I. Norges geografiske oppmåling 1970. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970-72):445-446.

Høyland, Olav Tjodolv 1972: Gardnamna fortel. I: Kvinesdal. Ei bygdebok. Tredje del. Kultursoga. Utgitt 1972:48-57. Kvinesdal.

Håland, Asbjørn 1950: Stadnamn frå sjøen i ytre Førdefjorden i Sunnfjord. Oslo. 295 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Haarberg, Jon 1987: Lydskrift sett fra forlagsstolen. I: Den 4. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1985:108-111.

Hårtveit, Olav [Torgny] 1974: Kva fortel stadnamna i innmark og utmark. I: Kultursoga for Bjelland og Grindheim. Utg. av Bygdeboknemndene i Bjelland og Grindheim 1974:217-235.

Hårtveit, Olav T[orgny] 1970-72:Namnetilfanget i dei nye kartverka. Kartblad Bjelland, nr.1411 I. Utgitt av Norges geografiske oppmåling 1968. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970-72):156-158.

Hårtveit, Olav Torgny 1966: Stadnamn frå Grindheim. Oslo. X, 371 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Ile, Tor 1958: Bygdenamn. Sokn og fjerdinger. Innvandring og busetjing. Di enkelte garder og gardnamna. I: Bygdebok for Øyer. Natur og kultur. Innsyn og utsyn. 1:65-72 og 113-152. Øyer.

Ile, Tor 1968: Tu gamle fjellnamn [Tyvekampen, Bøle]. I: Bygdebok for Øyer. Natur og kultur. Innsyn og utsyn. 3:15-16. Øyer.

Indrebø, Gunnar 1938d: Norsk stadnamngransking. I: NoB 1938:103-123. (Òg i Stemshaug, O. 1973:9-29.)

Indrebø, Gustav 1917: Gula tingstad. I: Syn og Segn 1917:374-384.

Indrebø, Gustav 1920: Oslo-namnet etter 1624. I: Syn og Segn 1920:73-80.

Indrebø, Gustav 1921a: Gardsnamni og den eldste busetjing i Vest-Agder, serleg i dei indre bygdene. I: Grannen 1921:30-32. (Jfr. Indrebø, G. 1922a.)

Indrebø, Gustav 1921b: Stadnamni i ei fjellbygd (Haukedalen, Fyrde i Sunnfjord). I: MM 1921:113-210. Melding: [Joleik, A.?] 1922.

Indrebø, Gustav 1921c: [Melding av] Bull, E. 1920. I: Syn og Segn 1921:37-40.

Indrebø, Gustav 1921d: Um innsamling av stadnamn. Kristiania. 16 s. (Særtrykk av Indrebø, G. 1921a:113-123 og 199-204.)

Indrebø, Gustav 1922-25: [Melding av] Seip, D. A. 1923. I: Heimen I (1922-25):172-175. Svar frå Seip:199-204.

Indrebø, Gustav 1922a: Gardsnamni og den eldste busetjingi i Vest-Agder, serleg i dei indre bygdene. I: Grannen 1922:1-5. (Jfr. Indrebø, G. 1921a.)

Indrebø, Gustav 1922b: Aabø sokn i Aaseral. I: MM 1922:38-40.

Indrebø, Gustav 1924a: Norske Innsjønamn. I. Upplands fylke. Kristiania. XVIII, 287, upag. s., kart. (Videnskapsselskapets Skrifter. II. Hist.-filos. Klasse 1923. No.7.) Meldingar: Sverdrup, J. 1925, Seip, D. A. 1926, Agerholt, J. 1922-25, Flom G. T. 1925.

Indrebø, Gustav 1924b: Kopr [Kopr, Kopren, Kopper, Kopstad, Kofstad]. I: Festskrift tilegnet førstebibliothekar A. Kjær av venner 26. september 1924:80-84. Christiania.

Indrebø, Gustav 1925a: Kor gamall er grensa millom Agder og Rogaland - og kor gamle Egdafylket og Rygjafylket? I: MM 1925:5-17. (Jfr. Indrebø, G. 1932c, Indrebø, G. 1933b og Indrebø, G. 1934b.)

Indrebø, Gustav 1925b: Nokre stadnamn [Vannen; Bifr - Bjordalen; Rondane; Aaborrtjørni -aaborr]. I: Heidersskrift til Marius Hægstad fraa vener og læresveinar 15de juli 1925:65-80. Oslo.

Indrebø, Gustav 1925c: Noreg. Ein polemikk. Oslo. 44 s. (Særtrykk av Den 17de Mai nov.-des. 1924, febr. 1925. Jfr. Seip, D. A. 1923, Seip, D. A. 1925a og b.)

Indrebø, Gustav 1925d: Sigvaldasteinar - Steilene. I: MM 1925:97-101.

Indrebø, Gustav 1926a: Kasus obliquus i norske stadnamn. I: MM 1926:71-102. (Òg i Stemshaug, O. 1973:150-186.)

Indrebø, Gustav 1926b: "Norske innsjønamn." Eit tilsvar [til Sverdrup, J. 1925]. I: MM 1926:150-168.

Indrebø, Gustav 1927a: Maalet i norske jordebøker i det 16. hundradaaret. I: Festskrift til Hjalmar Falk 30. desember 1927 fra elever, venner og kolleger:142-155. Oslo.

Indrebø, Gustav 1927b: Namnet Rondane. I: Norge. Tidsskrift om vårt land 1927:513-518.

Indrebø, Gustav 1927c: Norsk namneverk. Oslo. 199, upag. s.

Indrebø, Gustav 1927d: Norsk Stadnamnarkiv 1921-1926. I: MM 1927:62-69.

Indrebø, Gustav 1927e: Skal Nidaros få att det gamle namnet sitt? I: Norsk Ungdom 12. (15.) Årgangen 1927:25-27.

Indrebø, Gustav 1927f: Um "Norske Innsjønamn" att. Eit svar [til Seip, D. A. 1926]. I: ANF 1927:45-68.

Indrebø, Gustav 1927g: [Melding av] Olsen, M. 1926. I: Syn og Segn 1927:332-336.

Indrebø, Gustav 1928a: Die Ortsnamenforschung in Norwegen. I: Zeitschrift für Ortsnamenforschung IV (1928):273-282.

Indrebø, Gustav 1928b: Er "Trondhjem" eit norsk namn? Oslo. 12 s. (Særtrykk av Syn og Segn 1928:385-396.)

Indrebø, Gustav 1928c: Nidaros. Oslo. 32 s. (Gjennomsett nytrykk av artiklar i Nidaros og Den 17de Mai mars-april 1928.)

Indrebø, Gustav 1928d: Norske elvenamn. I: NoB 1928:131-176.

Indrebø, Gustav 1928e: Stadnamn og Sunnfjordssoga. I: Jul i Sunnfjord 1928:16-18.

Indrebø, Gustav 1928f: Tjuvholmen. I: Festskrift til rektor J. Qvigstad 1853 4. april 1928:68-76. (Tromsø Museums skrifter. Vol.II.) Oslo.

Indrebø, Gustav 1928g: Tri namn or Haakonssoga. 1. Gyljandi 2. Bevøyi 3. Stallrinn. I: MM 1928:116-120.

Indrebø, Gustav 1929a: Maalet i jordeboki aat Kristoffer Galle. I: Studier tillägnade Axel Kock:331-341. (ANF. Tilläggsband til band XL ny føljd [= bd. 44].) Lund.

Indrebø, Gustav 1929b: Namnekommissjonen fraa 1878 og samlingane etter Oluf Rygh. I: MM 1929:129-149.

Indrebø, Gustav 1929c: Nidaros og Trondhjem. Oslo. 40 s. (Særtrykk av Den 17de Mai.)

Indrebø, Gustav 1929d: Stadnamn fraa Oslofjorden. Oslo. IX, 249 s. (Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse 1928. No.5. Oslo.) Kap. "Ymse kulturminne i namn" s.226-231 er trykt oppatt i Stemshaug, O. 1973:133-140. Namna frå Bunnefjorden, med føreord og forkortingar, s.V-IX og 60-88 er trykt oppatt i Follominne 1977 utan særskild paginering. Meldingar: Lindroth, Hj. 1933, Skulerud, O. 1931.

Indrebø, Gustav 1930a: Nidaros - Trondheim - Trondhjem. Nye granskingar um bynamnet. Oslo. 72 s. (På tittelbladet står at forf. er "professor Oluf Kolsrud og dosent Gustav Indrebø", men boka er heilt ut skriven av Indrebø.)

Indrebø, Gustav 1930b: Nidarosnamnet og Trondhjemsnamnet i Noreg. Nye granskingar um bynamnet. Oslo. 95 s. (2. utg. av Indrebø, G. 1930a. Jfr. Seip, D. A. 1929a, Seip, D. A. 1929b, Seip, D. A. 1930, Seip, D. A. 1931.)

Indrebø, Gustav 1931-35: Stadnamn og stadnamninnsamling. 1. utgåva 1931, Bjørgvin, 16 s.2. utgåva 1932, Bjørgvin 24 s.3. utgåva 1933, Bjørgvin 24 s. 4. utgåva 1934, Bjørgvin 24 s. 5. utgåva 1935, Bjørgvin 24 s.

Indrebø, Gustav 1932a: Fylke og fylkesnamn. Bergen. 54 s. (Bergens Museums Årbok 1931. Historisk-antikvarisk rekke nr. 1.)

Indrebø, Gustav 1932b:Kartverk og stadnamn. I: Gustav Indrebø. Nynorsk og bokmål Bjørgvin 1932:50-64. (Òg i Gustav Indrebø. Kva er målreising. Ei artikkelsamling ved Jarle Bondevik og Oddvar Nes. Bergen 1976: 178-193.)

Indrebø, Gustav 1932c: Ry'gjarbit og Rygjafylki. I: NoB 1932:147-158. (= Germanska namnstudier tillägnade Evald Lidén 1932:147-158.) Uppsala. (Jfr. Indrebø, G. 1925a, Indrebø, G. 1933b og Indrebø, G. 1934b.)

Indrebø, Gustav 1932d: Um namnet Møre i eldre tid. Bergen. 22 s. (Bergens Museums Årbok 1931. Historisk-antikvarisk rekke. Nr.5.)

Indrebø, Gustav 1933a: Norske innsjønamn. II. Buskerud fylke. Oslo. IX, 235 s. (Skrifter utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse 1933 No.1.)

Indrebø, Gustav 1933b:Rygjafylki - Ryfylke. I: Festskrift til Halvdan Koht på sekstiårsdagen 7de juli 1933:121-129. Oslo. (Jf. Indrebø, G. 1925a, Indrebø, G. 1932c og Indrebø, G. 1934b.)

Indrebø, Gustav 1933c: Tri norske stadnamn [Måløy, Harestua, Hagletjern]. I: Helsing til Olav Midttun på 50-årsdagen 8. april 1933:35-43. Oslo.

Indrebø, Gustav 1934a: Namnet Sunnfjord. I: Jol i Sunnfjord 1934:[33].

Indrebø, Gustav 1934b: Namni Rogaland, Rygjafylke, Ryfylke. I: Stavanger Turistforening. Årbok 1934:48-52. (Jfr. Indrebø, G. 1925a, Indrebø, G. 1932c, Indrebø, G. 1933b.)

Indrebø, Gustav 1935a: Bygdenamnet Toten. I: MM 1935:101-103.

Indrebø, Gustav 1935b: Fylkishaugr og nokre andre Fylkis-namn [Fylkis-; Flesaker; Flikkeshaug; Flekshaug; Flesåker]. I: Nomina Germanica. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935: 184-191. Lund. (NoB 1936:184-191.)

Indrebø, Gustav 1935c: Nokre smaae merknader til "Norske Gaardnavne" [a Læghs backa, Skjøljabogen, Fjæstad, Taasshaagh, Rogstad, Berge, Aalsvoll, Farberg, Valle]. I: MM 1935:96-100.

Indrebø, Gustav 1935d: Nokre tankar um namnevøling i riksjordeboki. I: Syn og Segn 1935:445-459. (Òg som særtrykk [Oslo 1935]. 15 s.)

Indrebø, Gustav 1936a: Fjordung. Granskingar i eldre norsk organisasjonssoge. [Bergen.] 287 s., 19 kart. (Bergens Museums Årbok 1935. Historisk-antikvarisk rekke nr.1.)

Indrebø, Gustav 1936b: Hordaland - Hordafylki. I: Bidrag till Nordisk Filologi tillägnade Emil Olson den 9 juni 1936:72-77. Lund.

Indrebø, Gustav 1936c:Nokre fjellnamn i Sogn. I: MM 1936:36-75.

Indrebø, Gustav 1937a: Den gamle norske fylkesskipnaden. Oslo. 47 s., kart. (Universitetets og Bergens Museums radioforedrag, nr.35.)

Indrebø, Gustav 1937b: Litt um stadnamn paa Vestlandet. I: Kjenn ditt Land. Årbok 1937:5-11.

Indrebø, Gustav 1937c: Þinghá. I: NoB 1937:1-16.

Indrebø, Gustav 1938a: Eit Edda-ord: Tún. I: MM 1938:28-31.

Indrebø, Gustav 1938b: Heradet i Aust-Noreg i ljos frå stadnamni. I: Syn og Segn 1938:305-320.

Indrebø, Gustav 1938c: Nokre grensenamn [m.a. Haklon, Maalfossen, Vassveri]. I: MM 1938:32-39.

Indrebø, Gustav 1938e: Stadnamn. I: W.F.K. Christie: Norsk Dialect-Lexicon:35-47. Bergen. (Bergens Museums Årbok 1937. Historisk-antikvarisk rekke. Nr.1.)

Indrebø, Gustav 1939a: Heidersskrift til Gustav Indrebø på femtiårsdagen 17. november 1939. Bergen. 314 s. Melding: Gjukastein, Lars 1940.

Indrebø, Gustav 1939b: Litt um naturnamn i Gudbrandsdalen. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1939:103-118.

Indrebø, Gustav 1939c: Om brigde av ladstadnamnet Florø til Florøy. I: Odelstingsproposisjon nr. 12 1939. 4 s.

Indrebø, Gustav 1941: Nokre elvenamn [*Vata; Spjåta; Funnsjøen - Frya; Vinstra; Utla - Utladalen]. I: MM 1941:105-114.

Indrebø, Gustav 1942: Norske naturnamn. I: Syn og Segn 1942:241-250 og 283-290.

Indrebø, Gustav 1951: Norsk Målsoga. Utgjevi av Per Hovda og Per Thorson. Bergen 1951, 497 s. (Om stadnamn div. stader, sjå innhaldslista og registeret.)

Indrebø, Gustav 1973: Foxstrand. I: Hofdasegl 1973:235-236.(Utdrag frå Indrebø, G. 1936a:60-62.)

Ingebrigtsen, Liv Ingrid Soma 1978: Stadnamn frå Sjernarøyane. Bergen. 220 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Innsamling av stadnamn ved bondekvinnelaga i Ringebu 1980:I: Hemgrenda 1980:55-58, kart.

Innsamling av stadnamn. (Spørjeliste frå Solum Historielag, med nokre svar.) I: Solum Historielag. Årsskrift 1979:94-98.

Innsamling av stedsnavn og fotografier i Frei. 1980. I: Nordmøre Historielag. Årsskrift 1980:78-83.

Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989. Oslo 1990. 204 s.

Isachsen, Fridtjov 1928-29: Navnene på Tunhovdbladet. I: Norsk geografisk tidsskrift. Bd. 2 (1928-29):371-389. (Jfr. Klingberg, K. S. 1928-29.)

Islandsmoen, Olaus 1954: Er Beindalen og Ådalen "yngre" bygder enn grannebygdene Ringerike, Hedalen og Bagn? I: Tidsskrift for Valdres historielag 1954:181-183.

Ivars, Ann-Marie 1992: [Melding av] Botolv Helleland (red.):Norsk språk i Amerika. Norwegian Language in Amerika. Oslo 1991. I: Studia anthroponymica Scandinavica 10 (1992):180-181.

Iversen, Ragnvald 1932: Noen veite-navn i Trondheim. Poetiske og prosaiske, folkelige og faglige etymologier. I: Germanska namnstudier tillägnade Evald Lidén 1932:196-201. Lund. (= NoB 1932:196-201.) (Òg i R. Iversen: Med munn og penn. Trondheim 1957:148-153.)

Iversen, Ragnvald 1935: En norsk navnetolker på 1500-tallet [Peder Claussøn (Friis)]. I: Nomina Germanica. Hyllningsskrift til Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935:384-395. Lund. (= NoB 1935:154-165.) (Òg i R. Iversen: Med munn og penn. Trondheim 1957:153-165.)

Iversen, Ragnvald 1954: Noen folkeetymologier i østnorske stedsnavn av finsk opphav. I: Elias Wessén 15. april 1954:53-59. Lund. (Òg i R. Iversen: Med munn og penn. Trondheim 1957:166-172 og i Stemshaug, O. 1973: 198-205.)

Iversen, Ragnvald 1957: Kva bør namnet Møre heite i fleirtal? I: R. Iversen: Med munn og penn. Trondheim 1957:208-209.

Iversen, Ragnvald 1958: Stedsnavns-tolkinger for påskeskiløperne fra Trondheim og Trøndelag. I: Trondhjems Turistforening. Årbok 1958:41-45.

Iversen, Ragnvald 1959: Finsk på norsk grunn. Relikt-studier. Første del. Trondheim. 448 s. (Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1958. Nr.6.)

J[oleik], A[lbert] A[bramson] 1921a: Norske gaardnavne. Af O. Rygh. XII Nordre Bergenhus amt. Bearbeidet af A. Kjær. I: Sunnfjord. Tidsskrift um Sunnfjord-soga II (1921):27-31. (Utdrag trykt oppatt i Bremanger bygdebok I:643-647.) Svelgen 1969.

Jahr, Ernst Håkon 1991: Kråka på Spangereid og stadnamnet Kråkevika. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:216-225.

Jakobsen, Alfred 1967: Norge. I: KLNM XII (1967):sp.336-338. (Jfr. Johnsen, A. D. 1968.)

Jakobsen, Alfred 1970-73: Dansk språk og nordnorske dialekter [Bodø, Tromsø, Vadsø, Vardø]. I: Håløygminne XIII (1970-73):417-429, srl. 424.

Jakobsen, Alfred 1989: Hva betyr folkenavnet háleygir og landskapsnavnet Hálogaland (Helgeland)? I: Mot-Skrift. Arbeidsskrift for språk og lit-teratur. Nr.1 og 2 1989:58-66. (Nordisk institutt. Universitetet i Trondheim.) = Namn og Nemne 6 (1989):39-46 (der med utvida litteraturliste).

Jakobsen, Alfred 1989a: Hva betyr folkenavnet háleygir og landskapsnavnet Hálogaland (Helgeland)? I: Mot-Skrift. Arbeidsskrift for språk og litteratur. Nr.1 & 2 1989:58-66. (Nordisk institutt. Universitetet i Trondheim.)

Jakobsen, Alfred 1989b: Karl Rygh 1839-1915 - pioneren i nordnorsk navnegransking. I: Nordlyd No.15 (1989):11-19. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Jansen, Olaf 1989: Om og omkring navnet Hálogaland. (Summary.) I: Nordlyd No.15 (1989):21-63. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Jansson, Valter 1935: Uppkomsten av ortnamn på -(v)ini. I: Nomina Germanica. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935:344-359. Lund. (= NoB 1935:114-129.)

Jansson, Valter 1951: Nordiska vin-namn. En ortnamnstyp och dess historia. Lund. XXVI, 459 s., 6 kart. (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 24. - Studier till en svensk ortnamnsatlas. Utgivna av Jøran Sahlgren. 8.)

Janzén, Assar 1935a: Om namnen Kaaten och Kaaterud i Vaaler. I: MM 1935:111.

Janzén, Assar 1935b: Vattendragsnamnet J_ra. I: Nomina Germanica. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselman den 21 december 1935:243-253. Lund. (= NoB 1936:243-253.)

Janzén, Assar 1938: His och Hisingen. I: NoB 1938:1-24.(Jfr. Nes, O. 1974.)

Jarnæs, Johan, Per Sunmann og Lars Trollerud 1991: Labyrinten på Kongsberg og lokale stedsnavn. I: Langs Lågen nr. 4 1991:150-158.

Jarnæs, Johan, Per Sunmann og Lars Trollerud 1992: Om gårdene Bever og Bikjen - urgårder på Kongsberg med forhistoriske røtter? I: Langs Lågen. Nr. 2 - 1992:86-91.

Jensen, Hans 1944: Omkring Konnerud. Noen navnebetraktninger og annet. I: Drammens og Oplands Turistforenings årbok 1944:

Jensen, Hans 1959: Originale elvenavn og annet i Drammensdistriktet. I: Drammens og Oplands turistforening. Årbok 1959:139-142.

Jenssen, Sophus 1964: Nakkr [Nakkedrag, Dypvåg, A-Agder, Nekkling, Namdalen (N-Trøndelag)]. I: Agder historielag. Årsskrift 42 (1964):75-76.

Jenstad, Tor Erik 1986: Stadnamninnsamling i Møre og Romsdal. I: Du mitt Nordmøre 1986:60-65.

Jenstad, Tor Erik 1987: Ein runde til om namnet Kalkinn. I: Du mitt Nordmøre 1987:29-32.

Jenstad, Tor Erik 1987: Fjell jamført med bygningar: Råstu i Sunndal. I: Namn og Nemne 4 (1987):33-42.

Jenstad, Tor Erik 1994: Hulberget eller Holberget? I: Bøgda vår. Oppdal historielag 1994: 13-16.

Jerdal, Ludv[ik] 1923: Gamle namn paa jordstykke paa garden Jerdal i Kvinesdal. I: Grannen 1923:24.

Jernsletten, Johan 1979: Stedsnavn i Sameland. I: Dædno - Teno - Tana 1979:56-63. (Lokalhistorisk skrift. Utgitt av Tana Historie og Museumslag.)

Jernsletten, Johan og Per K. Bertelsen 1977: Stedsnavnsamling for Øst-Finnmark. Norsk - Finsk - Samisk. 88 s., kart.

Jernsletten, Nils 1989: Samiske stadnamn i Nord-Norge. Forskningsstatus og perspektiv framover. I: Nordlyd No.15 (1989):79-82. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Jerstad, Johan 1924: Heilage steinar: Grannen. I: Norsk Folkekultur 1924:59-60.

Jerstad, Johan 1930-33: Øydegardar og busetnad i Dalane. I: HT 29 (1930-33):466-473.

Johannesen, Ole Rønning 1946: Bosetningen og gårdsnavn. I: Stange bygdebok II. Gårds- og slekthistorien:964-971. Hamar.

Johannesen, Ole-Jørgen 1984: Bispejordeboka fra Bergen ca. 1585. Navn og språkform. I: Den 3. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1983:46-52.

Johannessen, Ole-Jørgen 1989: Personnavn i sognenavn. I. Om helgennavn i norske sognenavn på landsbygda i middelalderen. I: Namn og Nemne 6 (1989):93-100.

Johansen, Erling 1947-49a: Noen stedsnavn fra krigen i 1814 på Kråkerøy. I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947-49):145-148.

Johansen, Erling 1947-49b: [Merknader til Braadland, R. 1947-49.] I: Østfold historielag. Tidsskrift I (1947-49):133-134.

Johansen, Erling 1950-53: Folkeminne i stedsnavn fra sjø og strand. I: Østfold historielag. Tidsskrift II (1950-53):197-207.

Johansen, Erling 1957: Bygdas geografi og bosetning omkring år 1000. I: Kråkerøy. En østnorsk kystbygd:99-103. Kråkerøy.

Johansen, Erling 1970: Hvor ligger Sverresagaens Bristein? Litt rikshistorie fra farvannet ved Hvaler 1190. I: Viking XXXIV (1970):5-23.

Johansen, Erling 1976: Gård og gravplass. I: Martin Dehli, Erling Johansen og Lauritz Opstad: Sarpsborg før 1839:82-100. Sarpsborg.

Johansen, Inge 1983: Stadnamn frå Utbjørg og Taen. I: Hofdasegl. Årbok 1983:322-327.

Johnsen, Arne Odd 1940: Fólskn - Kristiansund. I: MM 1940:135-139.

Johnsen, Arne Odd 1947: Om Fólskn (Storfosen) og om spaltningen av det gamle Nordmørefylket. I: Fosen historielag. Årsskrift 1947:38-45.

Johnsen, Arne Odd 1968: Er Nortuagia den eldste fremmede navneform for Norge? I: HT 47 (1968):219-221. (Jfr. Jakobsen, A. 1967.)

Johnsen, Jørgen 1990: Stedsnavn på Leksdalsfjellet. I: Verdal historielag. Skrifter 17. Årbok 1990:178-181.

Johnson, Lasse 1982: Navnet Helgådalen. I: Verdal historielags skrifter 7 (1982):9 (Jfr. Nordnes, J. 1982)

Joleik, A[lbert] A[bramson] 1921b: Nokre stadnamn i Norske Gaardnavne XII. Nordre Bergenhus Amt, ved A. Kjær og i XI. Søndre Bergenhus Amt, ved Magnus Olsen. I: Sunnfjord. Tidsskrift um Sunnfjord-soga II (1921):46-48. (I innhaldslista er tittelen: "Øyanomn og fjordnomn, ekte og falske Vinja-nomn.")

Joleik, Albert [Abramson] 1959: Fylkjesnamne Sunnfjord . I: ds: Sunnfjordsoga fram til 1801: 256-258. Flora.

Joleik, Albert Abramson 1917: Gulatingstaden og andre eidvinjar. I: Syn og Segn 1917:453-461.

Joleik, Albert Abramson 1967: Gamle stemnestader. Aalhus eller Olhus. I: ds: Soga um Jølst fram til 1801 og litevetta om Breim:68-70. Bergen.

Jonsson, Hans 1966: Nordiska ord för vattensamling. Lund. 413 s., kart. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap 16.)

Jordal, Harald 1972:Stadnamn under gardane Mannsåker og Vasstun i Odda. I: Hardanger 1972:242-256.

Jordal, Øyvind S. 1992: Elseber(g)-namnet. I Hardanger 1992:98.

Jordbakke, John 1980: Stadnavn: innsamling av stadnavn. I: Solum historielag. Årsskrift 1980:77-78.

Julnes, Johan og Knut Rød 1979: Gardar og gardsnamn i Aukra. I: Aukra gjennom tidene 1978:54-66.

Just, Carl 1966: Sjå Arstal, A. og C. Just 1966.

Juveli, Konrad 1939:Stadnamn frå Flesberg. Oslo. 206 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Jørgensen, Chr. D. 1941-44: Daumannsreva. I: Håløygminne VI (1941-44):608-610.

Jørgensen, Paal 1987: [Melding av] Adresser og stadnamn 1986. I: Nytt om namn. Nr.5-6, 1987:51-52.

Jåma, Paul 1990: Samiske stedsnavn i Verdal. I: Verdal historielag. Skrifter 17. Årbok 1990:174-177.

Jåstad, Birger 1982: To namnegåter i Leirfjord. I: Årbok for Helgeland 1982:97-98.

 

K[arlsen], J[ørgen] 1933-36a: Litt om nordlandske stedsnavn. I: Håløygminne IV (1933-36): 248-254 og 285-287.

K[arlsen], J[ørgen] 1933-36b: Noen fiskeplasser i Allersundet (Lurøy) og nærmeste omegn. I: Håløygminne IV (1933-36):339-341.

K[arlsen], J[ørgen] 1937-40d: Gildeskål. Og fl. stadnamn i Lurøy. I: Håløygminne V (1937-40):227-229.

K[arlsen], J[ørgen] 1945-48a: Fiskegrunner i Kvalsund, Tromsøysund. I: Håløygminne VII (1945-48):522-524.

K[arlsen], J[ørgen] 1949-52a: Fiskegrunner i Indre Kvalsund. I: Håløygminne VIII (1949-52): 12-14.

K[arlsen], J[ørgen] 1949-52b: Langkonhella. I: Håløygminne VIII (1949-52):95.

Karlsen, Jørgen 1937-40a: Merknad til gamle namn. I: Håløygminne V (1937-40):93-95.

Karlsen, Jørgen 1937-40b: Hestmona - eingong til. I: Håløygminne V (1937-40):209-211.

Karlsen, Jørgen 1937-40c: Ofot - Lofot. I: Håløygminne V (1937-40):212-213.

Karlsen, Jørgen 1937-40e: Hestmona - Hestmann m.m. I: Håløygminne V (1937-40):368-370.

Karlsen, Jørgen 1937-40f: Alost ein gong til [Alsta, Alsten]. I: Håløygminne V (1937-40): 274-275.

Karlsen, Jørgen 1945-48b: Bjørn i Herøy og Bjørnøya i Lurøy. I: Håløygminne VII (1945-48): 586-588.

Karlsen, Jørgen 1949-52c: Stadnamn i Kvinna. I: Håløygminne VIII (1949-52):202-206.

Karlsen, Jørgen 1949-52d: Senja - eit gamalt og vanskeleg stadnamn. I: Håløygminne VIII (1949-52):415-416.

Karlsen, Jørgen 1993: Litt om noen nordlandske stedsnavn. I: Lurøyboka -93:42-44.

Kemi, Kjell 1992: Sámi kulturmuittut-Samiske kulturminner. Håndbok i stedsnavnregistrering. I: Nytt om namn. Nr. 15 - 1992:7-8. /Omtale av Hans Ragnar Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner. Tromsø 1991./

Kiil, Alf [1982]: Stedsnavn. I: ds: Målselv bygdebok. Bind I:73-75. [Målselv].

Kiil, Vilhelm 1936: Er de nordiske Solberg minner om soldyrkelse? I: MM 1936:126-175.

Kiil, Vilhelm 1958: Ladejarlenes ennidúkr og fjordens diar. I: MM 1958:98-106.

Kiil, Vilhelm 1959: Et stadnamn i Ynglingatal [Upsi]. I: MM 1959:20-21.

Kiil, Vilhelm 1960: Hliðskjalf og seiðhjallr. I: ANF 1960:84-112.

Killingstad, A[nders] 1928: [Gardsnamn]. I: d.s.: Røyken Bygd før og nu:48-49. Halden.

Kirkeby, Birger [1966]: Men gardsnavna forteller mest. I: d.s.: Odalsboka. Fellesbind for Nord- og Sør-Odal. Bygdehistorie inntil 1819:59-69. [Lørenskog.]

Kirkeby, Birger 1962: Gardsnavn og slektsnavn i Nannestad. I: Nannestad bygdebok I. Gardshistorie for Nannestad sokn:12-15. Flisa.

Kirkeby, Birger 1964: Gardsnavn og slektsnavn. I: Nannestad bygdebok II. Gardshistorie for Holter sokn:9-11. Flisa.

Kirkeby, Birger 1966: Gardsnavn og slektsnavn. I: Nannestad bygdebok III. Gardshistorie for Bjørke sokn:9-11. Flisa.

Kirkeby, Birger 1969: Gardsnavn og slektsnavn i Sand sokn. I: d.s.: Nord-Odal bygdebok. Bind I. Gards- og slektshistorie for Sand sokn I:14-16. [Nord-Odal.]

Kirkeby, Birger 1971-72: Ullern i Sør-Odal. I: Solør-Odal II (1971-72):171-172. (Jfr. Hveberg, H. 1971-72b og Ta[nga, Gunnar] 1971-72.)

Kirkeby, Birger 1971a: By-garden. Bygda vokser. Gardsnavn forteller historie. Garddeling. Rudgardene. Andre nyrydninger. I: Nannestad bygdebok IV. Bygdehistorie:54-63,77-94 og 114-123. Flisa.

Kirkeby, Birger 1971b: Gardsnavn og slektsnavn i Sør-Odal. I: d.s.: Sør-Odal bygdebok. Bind I. Gards- og slektshistorie for Strøm sokn I:15-18. [Sør-Odal.]

Kirkeby, Birger 1973-75a: Gardsnamn på -setrar og -setr. I: Heimen XVI (1973-75):507-513. (Jfr. Kirkeby, B. 1973-75b, Sandnes, J. 1973-75.)

Kirkeby, Birger 1973-75b: Mer om gardsnamn på -setrar og -setr. I: Heimen XVI (1973-75): 663-666. (Jfr. Kirkeby, B. 1973-75a og Sandnes, J. 1973-75.)

Kirkeby, Birger 1974: Gjerdrum bygdebok. Bind III. Bygdehistorie. Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1550. Flisa. 170 s.

Kirkeby, Birger 1975-76: Odalen. I: Solør-Odal IV (1975-76):175-180. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Kirkeby, B. 1977-78, Kirkeby, B. 1979, Skirbekk, H. 1975-76, Ta[nga, G.] 1969-70, Ta[nga, G.] 1975, Ta[nga, G.] 1975-76.)

Kirkeby, Birger 1977-78: Mer om navnet Odalen. I: Solør-Odal V (1977-78):131-134. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Kirkeby, B. 1975-76, Kirkeby, B. 1979, Skirbekk, H. 1975-76, Ta[nga, G.] 1969-70, Ta[nga, G.] 1975, Ta[nga, G.] 1975-76.)

Kirkeby, Birger 1979: Navnet Odal. I: Solør-Odal VI (1979):28-29. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Kirkeby, B. 1975-76, Kirkeby, G. 1977-78, Skirbekk, H. 1975-76, Ta[nga, G.] 1969-70, Ta[nga, G.] 1975, Ta[nga, G.] 1975-76.)

Kirkeby, Birger 1980: Slektsnamn avleidde av gardsnamn. Skrivemåten av gardsnamn. I: d.s.: Bygdebok for Sauherad. Gards- og ættesoge. Band I:42-52. [Sauherad.]

Kirkeby, Birger 1981: Gards- og slektsnavn på Stranda og i Kirkebygda. Stranda. I: d.s.: Enebakk bygdebok. Bind 1, Gards- og slektshistorie for Stranda og nordre del av Kirkebygda:31-39. [Enebakk.]

Kirkeby, Birger 1984: Litt om gardsnavn og slektsnavn på Hammeren med Skåka. I: d.s.: Enebakk bygdebok. Bind II, Gards- og slektshistorie for vestre og søndre delen av Kirkebygda og Hammeren med Skåka: 12-14. [Enebakk.]

Kjekstad, Harald 1983: Enkelte navn i skogen og deres opprinnelse. I: Røyken historielag. Årbok 1983. Skrift nr.6:10-25.

[Kjenstad], Nikolai [K.] 1989: Om namnet Skjækra. I: Kumur. Årsskrift nr. 10 - 1989:20.

Kjeldstadli, Sverre 1948: Forhistorie. I: Eyvind Lillevold (red.): Hamar historie:3-8. Hamar.

Kjelland, Arnfinn 1987: Skrivemåten for stadnamn. I: d.s.: Bygdebok for Lesja. Bind 1, Gards og slektshistorie for Lesjaskogen:22-24. [Lesja.]

Kjos-Hanssen, J. 1911: Lokalnavne (eller pladsnavne) langs nordre og østre veien fra Egersund til Bjerkrei. I: Dalbuen 2 og 3/1911. (Tillæg til Dalernes Tidende 26 og 46/1911.)

Kjos-Hanssen, Odd og Botolv Helleland 1979-81: Reinsdyr og stadnamn på Hardangervidda. I: Heimen XVIII (1979- 81):273-283.

Kjær, A[lbert] 1907: De vigtigste elvenavnes betydning. I: Beskrivelse af norske vasdrag. II. Skiens vaddrag:245-258. Kristiania.

Kjær, A[lbert] 1909a: Nesjar og Nesit. I: HT 20 (1909):204-231.

Kjær, A[lbert] 1913: Þjóðir, Þjóðastaðir. I: Festskrift til Professor Alf Torp paa hans 60 aars fødselsdag 27. september 1913:181-190. Kristiania.

Kjær, A[lbert] 1914a: Gaardnavnet Járleif [Jale]. I: NoB 1914:170-172. (= Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar. Uppsala.)

Kjær, A[lbert] 1914b: Nogle stedsnavne [Søve; Vevja; Sivesin; Strengklauf; Trøiborg; Fj lna; Fj lnir]. I: MM 1914:204-223.

Kjær, A[lbert] 1915: Smaating fra "Akershus-registranten". I: MM 1915:96-104.

Kjær, Albert 1909b: Hvad var Skiringssalr? Afsluttende Svar til S. A. Sørensen [om Skiringssal]. I: HT 20 (1909):267-283 og 425-430. (Jfr. Sørensen, S. A. 1909.)

Kjær, Albert 1924: Tre Navne [Kutiza, Flaskebæk, Gifr, Givra]. I: Festskrift til Amund B. Larsen på hans 75-års fødselsdag 15. desember 1924: 233-238. Kristiania.

Kleiber, Boris 1969: Væringefestninger i det gamle Russland [gno. b lkr m.]. I: MM 1969:60-62.

Kleiva, Ivar 1967: Gulatingstaden. I: Frå Fjon til Fusa 1967:170-200.

Kleiveland, Geir 1973: Eldre busetnadssoge i Indre Nordhordland. Ein freistnad på historisk framstilling, særleg bygd på gardsnamn. Bergen. 101 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Kleiveland, Geir 1988: Gardsnamna. I: ds: Bygda gjennom tidene. Hauge-bygda frå dei eldste tider til kring 1950:5-6. [Osterøy].

Klevgaard, G[udbrand] 1941: Personnamn og meir slikt i stadnamn. I: Tidsskrift for Valdres historielag 1941:248-249.

Klevgaard, G[udbrand] 1945: Stadnamn og målsans. I: Tidsskrift for Valdres historielag 1945:301-302.

Klingenberg, K. S. 1928-29: Navnene på Tunhovdbladet. I: Norsk geografisk tidsskrift. Bd. 2 (1928-29):465-468. (Jfr. Isachsen, F. 1928-29.)

Klokkehaug, John Kalmar 1958: Stadnamn frå Ørskog. Oslo. X, 140 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Klæboe, Trygve 1975: Stadnamn frå Bjarköy med vekt på målføregrunnlaget. Trondheim. 232 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Knapstad, Jorun Gjengedal 1983: Kultur- og næringsliv i stadnamn frå Eid. Tromsø. IX, 240 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Knudsen, Svein Åge 1981: Gardsnamn og gammal busetnad i Askvoll kommune. I: Sogeskrift for Askvoll kommune. Hefte 1, 1981:11-12.

Knudsen, Tor Adler 1992a: Fra åsside til elveos - gamle navn. I: Rundtom. Lokalhistorie fra Drammen. Nr. 1 - 1992:18-23.

Knudsen, Tor Adler 1992b: Gårdene gav navn til bydelene - den gang Bragernes lå i Lier. I: Rundtom. Lokalhistorie fra Drammen. Nr. 1 - 1992:24-31.

Knutson, Åsmund 1986: Et sagn om navnet Råbyggelaget. I: Birkenes historielag. Årsskrift 5 (1986):58.

K[nutsen], A[lfred] 1941: Noen stedsnavn i Amerika som stammer fra Hardanger. I: Hardanger 1941:136.

Koht, Halvdan 1910: Om Haalogaland og haaløyg-ætten. I: HT 21 (1910):1-16.

Koht, Halvdan 1917: Et elvenavn og et hølnavn [Rønne-elva, Troa]. I: MM 1917:165.

Koht, Halvdan 1918a: I: Dyrenamn i ruð-gardar. I: MM 1918:19-28.

[Koht, Halvdan] 1918b: Norske gardsnamn. I: Østlandsk Reisning nr. 2, nov. 1918. (Trykt oppatt i Ernst Håkon Jahr (red.): Østland Reisning 1916-26:119-124. Oslo 1973.)

Koht, Halvdan 1920-24a: Om namne Hålogaland. I: Håløygminne I (1920-24):3-11. (Trykt oppatt i Håløygminne XII (1966-69):504-510.)

Koht, Halvdan 1920-24b: Den norske busetninga i Finnmark. I: Håløygminne I (1920-24): 35-45.

Koht, Halvdan 1921: Orkdølafylket. I: Orkdølafylke 1921:3-12.

Koht, Halvdan 1922: Et hittil ukjent gårdsnavn: Borr i Inntrøndelag. I: MM 1922: 182-183.

Koht, Halvdan 1923: Var "finnane" alltid finnar? I: MM 1923:161-175.

Koht, Halvdan 1924: Eit gardsnamn på -heim? I: Festskrift tilegnet førstebibliothekar A. Kjær av venner 26. september 1924:20-21. Christiania.

Koht, Halvdan 1925: Om Bærums bebyggelse og navnet Oslo. I: MM 1925:1-4.

Koht, Halvdan 1945: The Etymologi of Hálogaland. I: Scandinavian Studies and Notes XVIII (1945):249-251.

Koht, Halvdan 1959: Frå Okshoved til Blommenholm. I: Asker og Bærum historielag. Skrift 4 (1959):248-256.

K[olltveit], O[lav] 1940: Namnet Møyfallssnuten. I: Hardanger 1940:134-135.

K[olltveit], O[lav] 1943: Fjellnamnet Vesoldo. I: Hardanger 1943:110-111.

Kolltveit, O[lav] 1952a: Krossar og kross-namn - katolske millomalderminne [Kross-]. I: Hardanger 1952:469-484.

Kolltveit, O[lav] 1952b: Horg og kross på Aksnes. I: Hardanger 1952:484-488.

Kolltveit, Olav [1947]: Gardsnamn og busetjing. I: Anders Næss og Olav Kolltveit: Strandebarm og Varaldsøy i gamal og ny tid. 1. bandet. Bygdesoga:65-71. [Strandebarm].

Kolltveit, Olav [1954]: Fornsoga. I: ds: Jondal i gamal og ny tid:28-37. [Jondal].

Kolltveit, Olav 1927: Garden Teigum i Jondal. I: Hardanger 1927:25-26.

Kolltveit, Olav 1949: Gards- og stadnamn i Oddapollen. I: Hardanger 1949:181-186.

Kolltveit, Olav 1958: Huseby - Husabø - Huse. I: Hardanger 1958:41-46.

Kolsrud, Oluf 1912: Dísaþing. I: MM 1912:114.

Kolsrud, Oluf 1914: To hittil ukjendte hov i Løten [Englaug, Tofsrud]. I: MM 1914: 95-100.

Kolsrud, Oluf 1958: Stadnamni. Minne um heilagdom og gudar. I: O. Kolsrud: Noregs kyrkjesoga. I. Millomalderen:40-55. Oslo.

Kolsrud, Sigurd 1961: Gard og grend [om stadnamn]. I: Sørum herred. Bind II:472-475. Otta. (Òg i Sigurd Kolsrud, Målet i Sørum:7-10. Skrifter frå Norsk Målførearkiv ved Olav T. Betio XVII.)

Kopperstad, Knut 1915: Smaa sproglige problemer. I. Ordet rjøð f. II. Ordet t r f. [Torafluda, Tarberg, Torvik. Med etterskrift av A. Torp om etymologien]. I: MM 1915:92-95.

Kopperstad, Knut 1918a: Ø-navnet Ró'nde - gaardsnavnet Ró`nde (G. N. 9, Herøy S., Romsd. amt) [med tillegg av Magnus Olsen]. I: MM 1918:35-41.

Kopperstad, Knut 1918b: Fastgrodd artikkel. Tillæg: stedsnavnet O'na. I: MM 1918:106-112.

Kopperstad, Knut 1919: Tre sunnmørske fjellnavn. 1. Gjø'nå 2. Hestings-hon,n,e 3. Hon,n,s_'tin,n,. I: MM 1919:20-26.

Kopperstad, Knut 1922a: Sunnmørske naturnavn. Navn på fall, fiskeplasser, fluðir, skallar og skj_r ved Sunnmørskysten. I: MM 1922:91-100.

Kopperstad, Knut 1922b: Né'rland (GN. 6, Herøy S.). I: MM 1922:165-168.

Kopperstad, Knut 1924: Tje-rvå'gan,n,$i. (GN. 53, Herøy S.) I: MM 1924:88-93.

Kopperstad, Knut 1925a: Vo'lda. (Herredsn. 7, Romsdals amt.) I: MM 1925:39-43.

Kopperstad, Knut 1925b: Årbe'ndå. I: MM 1925:106-109.

Kopperstad, Knut 1925c: Tjervå'gan,n,$i - Kyrrvágar? I: MM 1925:143-144.

Kopperstad, Knut 1931: Andfå'nganet. I: MM 1931:120-122.

Kopperstad, Knut 1932: Sammensetning og betoning i Sunnmørs-maalet. I: MM 1932:29-98.

Kopperstad, Knut 1935: Sunnmørske naturnavn. I: MM 1935:112-126.

Korneliussen, Kr. 1953-56: Trondenes jordebok [merkn. om namnet Stofrom, Stufrom/Stauran]. I: Håløygminne IX (1953-56):304-305.

Korslund, Frode 1991: Gårdsnavn i Sør-Gudbrandsdalen. Sett i sammenheng med gårdenes størrelse. Oslo. 167 s., 16 kart. (Utrykt hovudoppgåve, Universitetet i Oslo.)

Krag, Claus 1971: Landskapsnavn på -land og -rike. I: HT 50 (1971):341-356. (Jfr. Krag, C. 1972, Andersen, P. S. 1972, Andersson, Th. 1976, Tveitane, M. 1975.)

Krag, Claus 1972: Landskapsnavn på -land og -rike. En replikk til Per Sveaas Andersen. I: HT 51 (1972):308-311. (Jfr. Krag, C. 1971, Andersen, P. S. 1972, Andersson, Th. 1976, Tveitane, M. 1975.)

Krag, Claus 1980: Introduksjon til bosetningshistorien. Telemark distriktshøgskole. 126 s., kart. (Stensil.)

Krag, Claus 1983: Gardsnavn og kontraster [-sal, -hus, -stofa, Loft-, Svala-]. I: Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark Historielag. Nr.4 1983:79-89.

Krag, Claus 1989: Vestmar som landskapsnavn. I: Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark Historielag. Nr. 10 - 1989:101-105.

Kraggerud, Beate 1992: Djupinnsamling på historisk grunn. Stadnamn frå Lunner og Gran. Oslo 1992. 129 s. + namnelister.

Kristiansen, Thorleif 1994: Om Fålagangen og Spikern. I: Langs Lågen 1994:168-69.

Kristoffersen, Dag 1990: Personnavn langs Lågen i eldre tid. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr. 1 - 1990:40-48 og nr. 3 - 1909:122-127.

Krogh, Kristian 1983: Stedsnavn på NGOs hovedkartverk - M711-serien, M 1:50000. I: Helleland, B. (red.) 1983:37-40.

Krogsæter, Johan 1991a: Kor gamal er busetnaden i Vatnedalen? I: Vatne Sogelag. Årsskrift 1991. Skrift nr. 11:62-65. [Ymist om stadnamn.]

Krogsæter, Johan 1991b: Stadnamnet Ålesundet. I: Aalesunds museum. Skrift nr. 19 (1991):73-76.

Kruken, Kristoffer 1982: Tørkvislan - det gamle namnet på Storvatnet. I: Årbok for Fosen 1982:111-122.

Kruken, Kristoffer 1986: Langbekken. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986: 151-169.

Kruken, Kristoffer 1987: Fleire Tveit i Trøndelag? I: Namn og Nemne 4 (1987):19-32.

Kruken, Kristoffer 1991a: Dulu(-) i trøndske stadnamn. I: NN 8 (1991):53-59.

Kruken, Kristoffer 1992: Studentarbeid om namn. Hovudfag i Oslo. [Omtale av] Frode Korslund: Gårdsnavn i Sør-Gudbrandsdalen sett i sammenheng med gårdenes størrelse. (Hovudoppgåve, hausten 1991), Veslemøy Kvålen: "Og Olav het son og Olav het far". Bruken av førenamn i Vinje 1900-85 samanlikna med nokre andre område. (Hovudoppgåve, hausten 1991). Hovudfag i Bergen. [Omtale av] Eilert Skjævestad: Stadnamn frå Tromøya. (Hovudoppgåve, våren 1991). Mellomfag i Oslo. [Omtale av] Oddmund Vestenfor: Tilnavn i Sverresaga. (Mellomfagsoppgåve, hausten 1991). I: Nytt om namn. Nr. 15 - 1992:40-46.

Kruken, Kristoffer 1992a: Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen. I: Nytt om namn. Nr. 16 - 1992:6-7. /Melding av Finn Hødnebø o.fl. (red.): Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen 4. mai 1992. Oslo 1992./

Kruken, Kristoffer 1993a: Bok om Listamålet. I: Nytt om namn. Nr. 18 - 1993:37-38. /Omtale av Njål Vere: Listamålet. Grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. 1993./

Kruken, Kristoffer 1993b: Namn og stader i Sirdal. I: Nytt om namn. Nr. 17 - 1993:31-33. /Omtale av Inge Særheim: Sirdal. Namn og stader. 1992./

Kruken, Kristoffer 1993c: Nye hjelpemiddel i namnegranskinga. I: Nytt om namn. Nr. 17 - 1993:30. /Omtale av Regesta Norvegica VI, Alexander Rabe von Pappenheim: Jordebok over Telemark (Bratsberg len), utgj. av Odd Arne Hellelberg og Arne Johan Gjermundsens oversyn over alle offentlege arveskifte i gamle Holla kommune 1667-1900./

Kruken, Kristoffer 1993d: Studentarbeid om namn. I: Nytt om namn. Nr. 17 - 1993:37-43. /Omtale av: Toralf Aas: Stadnamn frå Søre Herefoss, Birkenes i Aust-Agder. Hovudoppgåve våren 1992, Universitetet i Bergen, Helge Stangnes: Stadnamn frå Stonglandet og Lemmingvær på Senja. Med vekt på historie, kultur- og arbeidsliv. Hovudoppgåve hausten 1992, Universitetet i Tromsø, Beate Kraggerud: Djupinnsamling på historisk grunn. Stadnamn frå Lunner og Gran. Hovudoppgåve hausten 1992, Universitetet i Oslo, Solveig Wikstrøm: Personnamnskikken i Rana 1801 og 1865. Mellomfagsoppgåve hausten 1992, Universitetet i Oslo, Ragnhild Tønnessen: Personnamnskikken på Flekkerøya 1600-1900. Mellomfagsoppgåve hausten 1992, Universitetet i Oslo, Alf Bjørge Aschim: Samanlikning av oppkallingsmønster innafor Aschim-slekta på Hadeland og Parak-slekta i Lyngen i tida 1750-1900. Mellomfagsoppgåve hausten 1992, Universitetet i Oslo, Morten Holtet: Innsjønamn i Aurskog. Mellomfagsoppgåve hausten 1992, Universitetet i Oslo./

Kruken, Kristoffer 1993e: Svalbakkheia og *Svalbakkan. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1992:42-45.

Kruken, Kristoffer 1994: 11 omtalar av studentarbeid og ymse andre skrifter. I: Nytt om namn 19 og 20.

Kruken, Kristoffer: Namnet Akjørja i Vanvikan. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:237-247.

K[ruken], K[ristoffer] 1988: [Melding av] Bakken, K. 1987. I: Nytt om namn. Nr.7, 1988:32-33.

K[ruken], K[ristoffer] 1990: Mellomfag i Oslo. [Omtale av] Beate Kraggerud: Stadnamn frå Lunner og Gran. Ei djupinnsamling frå to Kraggerudgardar, tre Dynnagardar og eit bruk, Ellinor Ruchelt: Førenamn i Rødøy og Meløy i 1820 og 1870, Margrete S. Skeie: Om dei morfologiske endringane i eit stadnamnmateriale frå mellomalderen til i dag. I: Nytt om namn. Nr. 12 - 1990:43-45.

K[ruken], K[ristoffer] 1990: Namn og stader på Utsira. I: Nytt om namn. Nr. 12 - 1990:32-33.

K[ruken], K[ristoffer] 1990: Soknedanning og soknenamn. I: Nytt om namn. Nr. 12 - 1990:35-37.

K[ruken], K[ristoffer] 1991b: Gløymd namnestrid fram i lyset. I: Nytt om namn. Nr. 14 - 1991:37-38. /Omtale av O. Stemshaug: Stridane om bynamna Fosna - Kristiansund./

K[ruken], K[ristoffer] 1991c: Norsk i Amerika. I: Nytt om namn. Nr. 14 - 1991:39-41. /Omtale av B. Helleland (red.): Norsk språk i Amerika./

K[ruken], K[ristoffer] 1991d: Studentarbeid om namn. Mellomfag i Oslo. [Omtale av] Jørund Folstad: Utmarksnavn frå Hovin i Gauldal. (Semesteropp-gåve våren 1990), Finn Folke Thorp: Villa- og andre bustadnamn på Ljan. (Semesteroppgåve våren 1990), Sissel Breievne: Inn- og utmarks-namn på garden Breidemne, Strandebarm i Hardanger. (Semesteremne hausten 1990), Lisbeth Elvebakk: Namn på båar, holmar og skjer frå sjøkart nr. 53. (Semesteremne hausten 1990), Tone Bjøndal: Ei under-søking av utviklinga av slektsnamn på Nesodden i perioden 1800 til 1900. (Semesteroppgåve hausten 1990), Borghild Godal: Personnamn-skikken i Sandvika, Fossum og Lommedalen i 1801. (Semesteroppgåve hausten 1990). I: Nytt om namn. Nr. 13 - 1991:37-40.

K[ruken], K[ristoffer] 1991e: Studentarbeid om namn. [Omtale av] Per Soot: Namnetap, kontinuitet og nye namn i Fevik skolekrins. (Hovudopp-gåve, Universitetet i Bergen, våren 1991), Hege E. Sollund: Stadnamn på Larkollen. (Mellomfagsoppgåve ved Avdeling for namnegransking, Universitetet i Oslo, våren 1991.) I: Nytt om namn. Nr. 14 - 1991:41-43.

Kruken, Kristoffer: Sjå Alhaug, G., K. Kruken og H. Salvesen 1991.

Kruken, Kristoffer: Sjå Bakken, K. og K. Kruken 1991.

Kruken, Kristoffer: Sjå Helleland, B. og K. Kruken (red.) 1991.

Kruse, Arne 1983: Médnamn frå Smøle. Trondheim. IV, 217 s., ill., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Kruse, Arne 1991 1991a: Arbeidet med normering av skrivemåten av namn på fylkeskartet for Møre og Romsdal. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:47-55.

Kruse, Arne 1991b: Norske stadnamn i Coon Valley, Wisconsin. Møte mellom to tradisjonar. I: B. Helleland (red.): Norsk språk i Amerika:135-171. /Summary./

Kulbrandstad, Lars Anders 1976: Om innsamling av stedsnavn. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1976:204-209.

Kulbrandstad, Lars Anders 1981: Stedsnavn på Storbronken. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten. Årg. 7 (1981):147-15.

Kulbrandstad, Lars Anders 1982: Koienavn i Løten. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1982:46-56.

Kulbrandstad, Lars Anders 1987: Hva heter sentrum i bygda? I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1987:172.

Kulbrandstad, Lars Anders 1988: Flere innsjønavn i Løten! I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1988:157-158.

Kulbrandstad, Lars Anders 1994: Menasjeri i Løtenfjellet - med svane? I: Lautin 1994:47-51.

Kulbrandstad, Lars Martin 1990: Møkksnaret og andre navn ved Vegenden. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1990:145-149.

Kulterstad, I. 1977: Om nedlagte bruk og noe om stedsnavn i Vestringsbygden. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1977:145-151.

Kvalbein, Wilhelm 1950: Nokre stadnamn. Hakallestranda - Stålet - Haram. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1950:29-31.

Kvale, Torstein 1977: Undesløs og andre "løs-navn". I: Totn. Tidsskrift for Toten Historielag. Hefte 3. Bind II (1977):206-220.

Kválen, Eivind 1925: Kva meinast det med finnar i gamalnorsk litteratur? I: MM 1925:44-49.

Kválen, Eivind 1931: Nidarosnamnet på utalenske kart frå 1248 til 1555. Oslo. 25 s.

Kvalheim, Johs. O. 1952: Gangvad og kveite. I: Årbok for Nordfjord 1952:62-67.

Kvalsund, Ola 1945: Hvor gammelt er navnet Ålesund? I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1945:58-60.

Kvalsund, Ola 1961-62: Speciel Kaart over Walder-Øen i Borgund Sogn paa Søndmør d:10d August - Zinklar 1612. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1961-62:28-36.

Kvalø, Jann 1991: Rusch-navnet og dets opprinnelse. I: Årbok for Namdalen 1991:7-10.

Kvalø, Jann 1992a: Rusch-navnet og dets opprinnelse. I: Årbok for Helgeland 1992:54-57.

Kvalø, Jann 1992b: Stud-navnet. I: Årbok for Namdalen 1992:18-24.

Kvam, Anders Martin 1990: Fingalshola i Gravvik - en liten navnejakt. I: Mot-skrift. Arbeidsskrift for språk og litteratur. Nordisk institutt. Universitetet i Trondheim. Nr. 1/2 1990:[95-98].

Kvam, Anders Martin 1991: Fingalshola i Granvik. En liten navnejakt. I: Årbok for Namdalen 1991:106-112. /Også trykt i Mot-skrift. Nr. 1/2 1990: [95-98]./

Kvamme, Audun 1993: Stedsnavn i grensetraktene Frosta - Ekne. I: Årbok for Nord-Trøndelag 1993:107-117.

Kveim, Torleif 1964: Eit gløymt bygdenamn [Vissdal]. I: Agder historielag. Årsskrift 42 (1964):72-74.

Kvernbekk, Per G. 1979: Navnekulturen i Trysil. I: Årbok for Trysil 1979:57-66.

Kvernbekk, Tone og Per G. 1979: Elv og vatn. I: Årbok for Trysil 1979:67-79.

Kveseth, Kåre 1978: Bygdelaget ved sjøen Ullern øst i Løten. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1978:24-55.

Kveseth, Kåre 1979: Løtens bosetting i jernalderen. Fra ca. 100 f. Kr. til ca. 1050 e. Kr. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1979: 15-42.

Kvisli, Kåre 1975: Bierg i Elffuedall. I: Årbok for Glåmdalen 1975:37-42.

Kvåle, Olav 1962: Raasbakken. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1962:135-139.

Kvaavik, Signe 1990: Arbeidet med stadsnamn (sic) i Lyngdal kommune. I: Lyngdalsboka 1990:41, 45.

Kvaavik, Signe 1991: Stadnamn. I: Lyngdalsboka 1991:21.

Kyte, Kåre O[lav] 1952: Stadnamn frå Myrkedalen (Vossestrand herad). Oslo. 186 s., V, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Køste, Johan Fredrik og Anne Svanevik 1990: Den store navneboken. Stavanger. 237 s.

L[undberg], O[skar] 1913: [Melding av] Olsen, M. 1912a. I: NoB 1913:158-161.

L[undeby], E[inar] 1974: Stedsnavn. I: Aschehougs konversasjonsleksikon. Bind 17:sp.956-957. Oslo.

Ladnes, B. 1941-44a: Gårdsnavne i Malangen. I: Håløygminne VI (1941-44):76-77.

Ladnes, B. 1941-44b: Gårdsnavnet Brokskar. I: Håløygminne VI (1941-44):456.

Ladnes, B. 1945-48: De gamle solmerker. I: Håløygminne VII (1945-48):315-316.

Lange, C. A. 1843: Historiske Notitser. (1. Om Beliggenheden af Ofrustadir. 2. Om Beliggedheden af Töluholm og Töluvik ved Bergen.) I: Nor. Tidsskrift for Videnskab og Literatur. II (1843):483-510.

Langekiehl, Atle Steinar 1984a: Jolund, "Iolondartunga" og Loandertunga. I: MM 1984:109-115.

Langekiehl, Atle Steinar 1984b: Landskapet Vingulmark og dets vingull. I: Heimen XXIII (1984): 191-202.

Langekiehl, Atle Steinar 1988: Loandartunga - neset i Oslofjorden som var Vingulmarks grensepunkt mot nordvest. I: Østfoldarv X (1988):115-128. (Jfr. Langekiehl, A. S. 1984a.)

Langekiehl, Atle Steinar: Sjå óg Nilsen, Atle Steinar.

Langen, Johan 1928: Hvordan rørosiske gårdsnavn er dannet. I: Gauldalsminne I [1928]:186-187.

Langleite, Kjellfrid 1982: Namn på plassar og fjellslåtter på Hammer Nordre, bnr. 1. I: Kumur. Årsskrift nr. 3 - 1982 for Snåsa historielag:9-10.

Langset, Edvard 1922: Revsholmen i Dyvaag og Frei. I: MM 1922:44. (Jfr. Danielsen, D. 1920.)

Larsen, A. 1933-36: Storjord (Stuorragiedde). I: Håløygminne IV (1933-36):58-60.

Larsen, A. 1941-44: Gammelt fra Kvænangen [Hollenderhulen - samisk Hollendar-foal`lo]. I: Håløygminne VI (1941-44):508-509.

Larsen, Amund B[redesen] 1909: Præpositionsbruken ved vore stedsnavn. I: MM 1909:105-119.

Larsen, Amund B[redesen] 1914: Om de trondhjemske dialekters "apokope". Kristiania. 10 s. (Videnskabs-Selskabet i Christiania. Forhandlinger 1914, No.1.)

Larsen, Erling Georg 1978: Merknader om Þjó og Þjótta, med forsøk på tolking av stedsnavnet Tjøtta [Tjøtta, Kjøtta, dessutan m.a. Tjong, Tjul, Kjø(-), Kjøt(t)-]. I: På leit etter ord. Heidersskrift til Inger Frøyset frå medarbeidarar og studentar:187-209. Oslo - Bergen - Tromsø. (Skrifter frå Norsk Målførearkiv ved Ingeborg Hoff XXXIII.)

Larsen, Jacob T. 1980: [Gårdsnavn og bosetning]. I: ds: Fana bygdebok. 1. Fra de eldste tider til 1665:85-87. Bergen.

Larsen, Terje 1974: Dovre-namnet. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1974:76-80.

Larsen, Terje 1975: Noko om stadnamn frå Nord-Dovre med Dovrefjell. Oslo. IV, 213 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Larsen, Terje 1977: Om etterleddsregisteret [i Norsk stadnamnarkiv]. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977:35-40.

Larsen, Terje 1978a: Einbugga og nokre andre elvenamn i Dovre. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1978:51-55.

Larsen, Terje 1978b: Om arbeidet med Norsk stadnamnbibliografi. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978:36-41.

Larsen, Terje 1979a: Hjerkinn og Hjerskavlen. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979:46-50.

Larsen, Terje 1979b: Om gardsnamn i Gudbrandsdalen. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1979:47-57.

Larsen, Terje 1980: Eit bortkome innsjønamn på Dovrefjell [Grisungen/Grisungan/ Garden]. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1980:53-56.

Larsen, Terje 1981: Norsk stadnamnbibliografi. [Førebels utgåve.] Oslo. 181 s. (Universitetet i Oslo. Institutt for namnegransking.)

Larsen, Terje 1983: Stadnamn. I: Kåre Elgmark (red.): Natur og menneske i Vassfaret: 161-168. (Oslo - Bergen - Tromsø - Stavanger.)

Larsen, Terje 1991: Norsk stadnamnbibliografi. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:116-118.

Larsen, Terje 1992a: Ein allsidig humanist blir heidra. I: Nytt om namn. Nr. 15 - 1992:5-7. /Melding av Gulbrand Alhaug o.fl. (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991. Oslo 1991./

Larsen, Terje 1992b: Oppåker eller Opaker? Døme på ei namnesak etter den nye stadnamnlova. I: Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1991. Oslo 1992:87-89.

Larsen, Terje 1994a: Er stadnamna verneverdige? [Omtale av] Ortnamn värda att vårda. Red. Göran Ulfsparre. Stockholm 1993. I: Nytt om namn 19 - 1994:21-23.

Larsen, Terje 1994b: Klagenemnda for stadnamnsaker. I: Nytt om namn 19 - 1994:28-36. /Oversyn over vedtak i klagenemnda 1.1.1993 - 4.2.1994./

Lauvdal, T[orgeir] 1951: Gardsnavn og bygdenavn. I: Biri - Snertingdal bygdebok. Bind I: 28-51. Gjøvik.

Lavik, Joh[anne]s 1929: "Reise det som velt er". I: Norrøna Bragarskrá. Tidsskrift fyr norrøn samvinna. 3. årg. (1929). Nr.3-4:28-32.

Lefstad, Torbjørn 1983: Elvenamn i Gaulavassdraget. Trondheim. 178 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Leikvik, Hans 1933-36: Tilrorar og meder. I: Håløygminne IV (1933-36):418-423 og 432-436.

Leira, Vigleik 1991: Norsk språkråds arbeid med utenlandske geografiske navn. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:93-97.

Liakleiv, Bjørn 1982: Et innsjønavn på Øståsen [Lustjernet/-tjerna]. I: Årbok for Hadeland 1982:11-13.

Liakleiv, Bjørn 1984: Gardsnavna på Hadeland. En kronologisk oversikt. Første del: Fra fimbulvinter til kristendom. I: Årbok for Hadeland 1984: 119-122.

Liakleiv, Bjørn 1985: Gardsnavna på Hadeland. En kronologisk oversikt. I: Årbok for Hadeland 1985:122-126.

Liaklev, Bjørn 1962: Stedsnavn fra Hadeland: Grenda Nord-Moen og Øståsen av Tingelstad Almenning. Med 29 ill. og 3 kart. Oslo. 183 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Liaklev, Bjørn 1968: Navnet Kjølvegen. I: Årbok for Hadeland 1968:11-14.

Liaklev, Bjørn 1972: Navn fra skog og mark. I: Årbok for Hadeland 1972:63-66.

Lid, Nils 1923: Mala. I: MM 1923:206-208.

Lid, Nils 1925: Ullins øyra. I: Heidersskrift til Marius Hægstad fraa vener og læresveinar 15de juli 1925:128-144. Oslo.

Lid, Nils 1942a: Gudar og gudedyrking. I: Nordisk kultur XXVI. Religionshistorie utgjeven av Nils Lid:80-153. Oslo-Stockholm-København.

Lid, Nils 1942b: Ultima Thule [engelsk]. I: Serta Eitremiana. Opuscula Philologica S. Eitrem:51-55. Osloae MCMXLII [1942].

Lid, Nils 1953: To samansette stadnamn frå Voss. Eggjareir og Orrekvitl'æ. I: MM 1953:53-62.

Lid, Nils 1993: To samansette stadnamn frå Voss. Eggjareir og Orrekvitl'æ. I: Gamalt frå Voss 1993:187-197. /Oppattrykk frå MM 1953:53-62./

Lidén, Evald 1907: Om några ortnamn [m.a. Middagshaugen, Nonsaasen, Dugurmaalsnatten, Rismaalstind, Øktekollen, Eftasaasen, Undersaaker].

Lidén, Evald 1914: Om Frænfjordens namn. I: NoB 1914:259-262. (= Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar. Uppsala.)

Lidén, Evald 1927: Två norska ortnamn [Stimmen/Stim, Fløvik/Fløviken]. I: Festskrift til Hjalmar Falk 30. desember 1927 fra elever, venner kolleger: 466-469. Oslo.

Lidén, Evald 1931: Ortnamn sammansatta med Kå- och motsvarande norska namn [Kå-, Kvå-, Ko-, Kve-, Kvæ-]. I: NoB 1931:113-124.

Lidén, Evald 1931-32: Om några medeltida binamn och vissa ortnamn sammansatta med smør-. I: AphS 6 (1931-32):305-310.

Lidén, Evald 1935: Fornnorska Kuataruð 'Kaaterud' och besläktade namn. I: MM 1935:108-110.

Lidén, Evald 1939: Sv. Kärtered, no. Kölset och besläktade namn [Kjølset, *Kerta, Kart-]. I: NoB 1939:32-40.

Lie, Brit 1956: Stedsnavn fra Bøgrend, Vinje i Telemark. Oslo. VII, 300 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Lie, Haakon 1939: Ein gamal kultus [Jøgelkonta - Gygerkonta]. I: MM 1939:11-13.

Lie, Sigrun 1939: Stedsnavn fra Øvre Tune, Tune herred i Østfold. Oslo. IV, 137 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Liestøl, Aslak 1954-60: Norges innskrifter med de yngre runer. Sjå Olsen, M. 1941-60.

Liestøl, Aslak 1958: Landsverk. I: MM 1958:109-118.

Liestøl, Aslak 1959: Landheving og stadnamn [området kring Sandvika i Bærum og dalen mellom Drammen og Hokksund]. I: MM 1959:143-155.

Liestøl, Aslak 1972: Namn frå kartblad frå Vinje og Åseral. I: MM 1972:19-27.

Liestøl, Aslak 1978: Kjennshaug - Tjennsauet. I: MM 1978:73-75.

Liestøl, Knut 1924: Gaglemyrane [i Draumkvedet]. I: Festskrift tilegnet førstebibliothekar A. Kjær av venner 26. september 1924:65-69. Christiania.

Liestøl, Tarjei 1945: Marnardal. I: Kristiansand og Opplands Turistforening. Årbok 1945:9-12.

Liestøl, Tarjei 1946: Åseral i gamal tid. I: Kristiansand og Opplands Turistforening. Årbok 1946:13-16.

Liestøl, Tarjei 1946-47: Ein 1500 år gamal bondegard i Åseral [Sosteli]. I: Agder historielag. Årsskrift 27 (1946-47):65-67.

Lietz, Gero 1989: Egennavn i moderne norsk. Problemer knyttet til gjengivelse på tysk belyst ved eksempler fra skjønnlitterære kilder. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989:121-140.

Lietz, Gero 1990: Ideologisk navnegivning i Tyskland. I: Nytt om namn. Nr. 12 - 1990:16-18.

Liland, Eirik 1985: Om nokre makjen-namn på Helgeland. I: Heidersskrift til Kåre Elstad:218-223. [Tromsø.] (Institutt for språk og litteratur. Universitetet i Tromsø.)

Liland, Eirik 1986: Forsøk på tidfesting av nokre namn på fiskemed på Helgeland, med særleg vekt på samansettingar med ,salt'. (Summary.) I: Nordlyd No.12 (1986):145-153. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Liland, Eirik 1991: Litt om tru, tradisjon og namn på Helgeland. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:273-280.

Liland, Petter J. 1970: Stadnavn og gardshistorie. I: Årbok for Helgeland 1970:65-75.

Liland, Sigurd 1957: Grøningjasund. Eit burtkome namn i Hordaland. I: Frå Fjon til Fusa 1957:103-107.

Liland, Sigurd 1958: Gardsnamn i Grøningjasund. I: Frå Fjon til Fusa 1958:57-86.

Liland, Sigurd 1959: Stadnamn i Hordaland på -ing og -ingje. I: Frå Fjon til Fusa 1959:109-156. (Framhald Liland, S. 1961.)

Liland, Sigurd 1961: Gardsnamn i Hordaland på -ing og -ingje. I: Frå Fjon til Fusa 1961:116-130. (Framhald av Liland, S. 1959.)

Liland, Sigurd 1962a: Hardsjor, Strindarfjørdr og Krossfjorden. I: Frå Fjon til Fusa 1962:108-112.

Liland, Sigurd 1962b: Nokre øydegardar i Fana. I: Frå Fjon til Fusa 1962:113-117.

Liland, Sigurd 1964: Skipsnausttufti på Stein i Fana. I: Frå Fjon til Fusa 1964:46-58.

Liland, Sigurd 1966: Staden for det eldste Hordatinget. I: Frå Fjon til Fusa 1966: 70-95.

Liljedal, Sigvard 1933-36: Stadnamn i Salangen. I: Håløygminne IV (1933-36):437-443. (Jfr. Dahl, H. 1937-40 og Liljedahl, S. 1937-40.)

Liljedal, Sigvard 1937-40: Stadnamn i Salangen. I: Håløygminne V (1937-40):183-187. (Jfr. Dahl, H. 1937-40 og Liljedal, S. 1933-36.)

Liljedal, Sigvard 1970-73: Tankar om namnet Salangen (Selanger - Silanger) - m.m. I: Håløygminne XIII (1970-73):378-381.

Lillehammer, Arnvid 1981: Korleis Giske-namnet kom til Ryfylke. I: Ætt og Heim 1981: 159-164.

Lillevold, Eyvind 1964: Bosetningen. I: d.s.: Trysilboka. Alminnelig del I:51-59. [Trysil.]

Lillevold, Eyvind 1968: Funn og navn. I: Aurskog og Blaker 3. Bygdenes historie:31-44. Hamar.

Lind, E[rik] H[enrik] 1927-28: Onomatologiska bidrag [m.a. Skjernøysund, Siktesøya, Kvalbein, Stord, Aangstad, Paavestad, Igletveit, Usland, Fjalestad, Felandsbø, Nunneteigen/Lunneteigen]. I: AphS 2 (1927-28):43-58.

Lind, Erik Henrik 1920: Strödda bidrag och förslag til ortnamnsförklaringar [m.a. -langr, Gor-, Ger-, Gi r-, Húð, -fall]. I: NoB 1920:126-137.

Lindberg, Carl 1941: Terränordet köl (käl, kielas). En betydelseshistorisk och -geografisk undersøkning. Uppsala. 320 s., kart.

Lindén, Bror 1953: Hertugskjer - ett ortnamn från Oslofjorden. I: MM 1953:101-102.

Lindkvist, Harald 1913: Auckland. Ett fornnorskt ortnamn i England. I: NoB 1913:67-74. (Jfr. Mawer, A. 1913.)

Lindroth, Hjalmar 1933: [Melding av] Indrebø, G. 1929a. I: ANF 1933:178-183.

Lindstøl, Tallak 1922: Vegaarsheien i ældre tid. I: Bidrag til Aust Agder Historie I (1922):51 s.

Litleskare, Joh. 1925: Øydejorder, gløymde gardsnamn og burttynte gardar i Nordhordland. Oslo. 100 s. (Utgjevi med stunad fraa bygdelaget "Nordhordlendingen", Nord- og Midhordlands sogelag, Norsk stadnamnarkiv.)

Ljunggren, Karl Gustav 1937: Köping, Köpinge och Kaupangr. I: NoB 1937:99-129.

Lodgaard, Chr. 1929-30: Sagnfortellinger om gårdsnavne i Singsås. I: Gauldalsminne I [1929]:303-307; I [1930]:370-374.

Lorentzen, Bernt 1948: Om gatenavn og navneskikk. I: Arkitekt og Byggherre nov.-des. 1948:4-6.

Lorentzen, Bernt 1952: Kan gårdnavnene fortelle noe om bebyggelsen? I: Bernt Lorentzen: Gård og grunn i Bergen i middelalderen:64-67. Bergen. (Det Hanseatiske Museums Skrifter Nr.16.)

Lorentzen, Signe Wulff 1981: Nokre namn på fjell, utmark, innmark og Holsdal. (Tidlegare Hol kommune i Vestvågøy). I: Lófotr. Årbok for Vestvågøy historielag. 1981:59-62.

Losnegaard, Henrik Arne 1981: Stadnamn frå Eivindvik. Bergen. X, 242 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn med merknader og forskrifter. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:126-150.

Lov om stadnamn av 18. mai 1990. I: Nytt om namn. Nr. 11 - 1990:19-30.

Lund, Harald Egenæs 1939-40: Et eldre jernalders helligsted på Erland i Skjold. Trekk av eldre jernalders religion og fruktbarhetsdyrkelse. I: Stavanger Museum. Årbok 50 (1939-40):93-108, ill.

Lund, Juel [1983]: Opphavet til namnet Setesdal (Setr.). I: Torjus Åkre, Tarald Nomeland og Juel Lund: Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad:361-362. [Valle.] (Inne i boka er: Setesdal kva namnet kjem av.)

Lund, Kjell Tærud 1984: Filefjell - Fillefjell. Hva sier kartet? I: Årbok for Valdres 1984:222-226, kart.

Lundahl, Ivar 1950: Några gamla nordiska sjö- och vattendragsnamn [m.a. Losna]. I: NoB 1950:38-57.

Lundahl, Ivar 1958: År(e)- i svenska och norska ortnamn [Åremot, Årekvåle, Årebru, Åretun, Åreim]. I: NoB 1958:177-185.

Lunde, Toralv 1937-40: Om Kvænan, fjell på Senja. I: Håløygminne V (1937-40):473-474.

Lunde, Aage 1973: Tida fram til 1030. Middelalderen. I: d.s.: Sandsværs historie. Bind I. Bygdehistorie fram til 1964:15-76. Kongsberg. (Om gardsnamn div. stader.)

Lunde, Aage 1983: De eldste gardene blir ryddet. En stor nyryddingsperiode. Rudgardene. I: d.s.: Feirings historie. Bygdehistorie fram til 1964:26-33. Eidsvoll.

Lundeby, Einar 1981: To gårdsnavn i Hobøl. Haskilt og Igsi. I: MM 1981:72-76.

Lundeby, Einar 1993: Gårds- og plassnavn i Hobøl. I: Hobølboka I. 1993, s. 229-47.

Lundeby, Einar 1994: To gårdsnavn i Hobøl. Haskilt og Igsi. I: Ernst Håkon Jahr og Geirr Wiggen (red.): Norsk og nordisk. Femten studier i språkhistorie og språknormering. Festskrift på 80-årsdagen 3. oktober 1994. Oslo 1994:217-21. /Opptrykk frå MM 1981:72-76./

Lunden, Kåre 1965: Mellomalder. I: Heggen og Frøland. Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. Redigert av en komite:173-175. Askim.

Lunden, Kåre 1967-69: Om storleiken på gardar med namn av ulike slag. Eit historisk problem i lys av statistisk metode. I: Heimen XIV (1967-69): 21-32.

Lunden, Kåre 1969: Om gardtal og folketal i Noreg ca. 1340 og ca. 1665. I: HT 48 (1969):89-113.

Lunden, Kåre 1970: Norske gardsnamn samansette med personnamn. I: MM 1970:136-169.

Lundestad, Halvard 1975: Navn fra inn- og utmark til fire matrikkelgarder i Vefsn. Trondheim. 144 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul.)

Lundestad, Halvard 1978: Stadnamnet Grane. I: Årbok for Helgeland 1978:163-168.

Lutro, Josef 1970: Burtkomne gardsnamn på Ullensvang Prestegard. I: Hardanger 1970:436-441.

Lydersen, Aksel 1977: Stedsnavn. I: Språknytt 3/1977:5-6.

Lyngberg, Ingebr. 1953: "Mærragrubba". Historia om eit namn - Snåsamål. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1953:118.

Lyngstad, Jonny 1989: Fiskemed i havet utafor Vevang. I: Eide-minne 1989:21-27.

Läffler, [L.] Fr. 1891: Om norska ortnamn på lo. Efterskrift. I: ANF 1891:257-262.

Läffler, L. Fr. 1894: [Om stadnamn på -lo]. I: ANF 1894:208-209. (Jfr. Läffler, [L.] Fr. 1891.)

[Løberg, Henrik 1949]: Litt om namna på husværa unda Værsen [oppskrivi etter Henrik Løberg 1946, som var agronom på Værsen eit kvart hundre år]. I: Gamalt frå Hadeland, hefte 2, 1949:11-13.

Løberg, Lars 1979: Navnet Trysil. I: Årbok for Trysil 1979:52-56 (med retting i 1980 s.33).

Løberg, Lars 1980: Hvor lå gården Trysil? I: Årbok for Trysil 1980:26-32.

Løftingsmo, Arnt 1974-77: Namn i nord. I: Håløygminne XIV (1974-77):194-197.

Løken, Trond og Inge Særheim 1990: Førhistorisk landsby på Forsandmoen - med samanhengande busetjing frå yngre bronsealder til folkevandringstid - kastar nytt lys over eldre norsk busetjingshistorie. I: Schmidt, T. (red): 1990:175-195.

Løkhaug, Johan 1971: Veitene. Middelalderens gatenett i Trondheim. I: Kulturminner i Trondheim:127-162 (srl. 141-162). Trondheim.

Løkhaug, Johan 1972: Byens veiter - middelalderens veinett. I: Trondheim i 1000 år. Historisk guide. Skrifter utgitt av Trondhjems Historiske Forening:18-23. (Trondheim. 2. rev. utg. 1973.)

Løkse, Olav 1992: Varde, "viti" og grensevarslingsfjell. I: Årbok for Senja 1992:15-17.

Løland, Jacob Sverre 1977: Nytt syn på stadnamngranskinga [melding av E. Vágslid 1974]. I: Ætt og heim 1977:167-170.

Lønnå, Finn 1967: Høviknavnet. Tanker om et gardsnavn. I: Asker og Bærum historielag. Skrift 10 (1967):322-326.

Lønnå, Finn 1971: Høvik 1805. I: Asker og Bærum historielag. Skrift 13 (1971):109-115.

Lønnå, Finn 1980: Litt om et par gårdsnavn. [Fleskum - Ende (Eine).] I: Asker og Bærum historielag. Skrift 22 (1980):226-228.

Løvdal, Simon 1970: Gamle navn og stein kan fortelle. I: Simon Løvdal. Løvdal i Dypvåg. Gården og slektene:52. [Arendal.]

Løvland, Jørgen 1918: Om forandring av rikets inndelingsnavn. Kristiania. 11 s. (Innteke i Stortingsforh. som tillegg til Ot.prp. 55/1918.)

Løyland, Hallvard 1947-48: Hønefoss-namnet. I: Ringerike 1947-48:5-7.

Løyland, Hallvard 1972-73: Var kongsgarden til Sigurd Syr på Stein? I: Ringerike 1972-73:5-8.

Løyland, Hallvard 1977: Stavhella-namnet. I: Ringerike 1977:28-29 og 40.

Låg, Torbjørn [1982]: Rood - Rosnes - Rosfjord. I: Agder historielag. Årsskrift 58 [1982]:80-83. (Jfr. Eikeland, S. 1983.)

Låg, Torbjørn 1983a: Busettinga i eldre tid i Øvre Landvik. I: Agder historielag. Årsskrift 59 (1983):63-71.

Låg, Torbjørn 1983b: Busetting og ødegårder i Søndeled i middelalderen. I: Søndeled historielag. Årsskrift 1983:21-35.

Lågøyr, Kari Bjørg 1972: Gjev ei utgreiing om komposisjonsfugen i samansette stadnamn i Valdres på bakgrunn av tilfanget i Norsk stadnamnarkiv og eventuelt andre kjelder. Oslo. 135 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Laate, Lars 1951: Hallaupeskori. I: Hardanger 1951:461-462.

Maberg, D. J. 1945: Gardsnamn [komm. til Hans Seland, Norsk stadnamngransking. Med nye komm. av H[ans] S[eland]]. I: Grannen 1945:33-34. (Jfr. S[eland], H. 1943 og S[eland], H. 1945.)

Magerøy, Hallvard 1955: Ragnvald Mørejarls herferd til Nordfjord [Eidsjór]. I: MM 1955:89-112.

Magerøy, Hallvard 1956: Kring den norske rikssamlinga [melding av Steinnes, A. 1955 og H. Koht: Harald Hårfagre og rikssamlinga. Oslo 1955]. I: Syn og Segn 1956:282-288.

Magerøy, Hallvard 1965: Namn. I: Omstridde spørsmål i Nordens historie III. Norsk- islandske problem:46-51. Oslo. (Foreningene Nordens historiske publikasjoner IV.)

Magerøy, Hallvard 1971: Vinaldr og Vignaldr. To norske namneformer frå mellomalderen [Vinnelrød, Vennarød, Viulsrud]. I: Beito, O. T. 1971:187-205.

Magga, Ole Henrik 1991a: Báikenamaid geavahus ja sámi kultuvra. I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:5-17.

Magga, Ole Henrik 1991b: Om normering av samiske og finske stedsnavn i Nord-Norge. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:82-89.

Magnus, Bente og Bjørn Myhre 1976: Gårdsnavnene. I: Knut Mykland (red.). Norges historie. Bind I. Forhistorien:370-372. Oslo.

Malmo, Gunnbjørn 1965: Stadnamn frå eit fjellstrok i Innherad. Bergen. XIV, 342 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Mandt, Gunnar 1953: Gardsnamn. I: Gunnar Mandt: Brandval-boka I. Bygdehistorie:74-97. Kongsvinger.

Marstein, Eivind 1988a: Gårdsnavnet Udenes i Nes på Romerike. I: Romerikstun 15 (1988):117-126.

Marstein, Eivind 1988b: "Usjøen" - Utsjøen. I: Romerikstun 15 (1988):129-131.

Marstein, Eivind 1990: Måra - myra. Et "morsomisert" stedsnavn. I: Romerikstun. Årbok 1990 (Bind XVI):90-92.

Marstrander, Carl [Johan Sverdrup] 1915: Tor i Irland. I: MM 1915:80-89.

Marstrander, Carl J[ohan] S[verdrup] 1932: Det norske landnåm på Man. I: NTS VI (1932):40-386, kart.

Marstrander, Carl J[ohan] S[verdrup] 1934a: Remarks on the place-names of the Isle of Man. I: NTS VII (1934):287-334.

Marstrander, Carl J[ohan] S[verdrup] 1934b: Celtic river-names and river-goddesses. I: NTS VII (1934): 344-346.

Marstrander, Carl J[ohan] S[verdrup] 1938: Om tingsteder på Man. I: NTS X (1938):384-393.

Marstrander, Carl J[ohan] S[verdrup] 1945: Vettelandstenen. I: Stavanger Museum. Årbok 55 (1945):12-42, ill.

Marstrander, Carl J[ohan] S[verdrup] 1952: Rosselandsteinen. I: Universitetet i Bergen. Årbok 1951. Historisk-antikvarisk rekke. Nr.3:1-44.

Martinsen, Arne 1953-56: Navn fra Astafjordan' [Klåpen, Bygden (Bygda), Astafjorden, Hillerhamn]. I: Håløygminne IX (1953-56):103-105.

Martinsen, Osvald 1951: Gårdsnavn og busetning i Ski. I: Årbok for Follo historie- og museumslag 1951:28-35.

Martinsen, Osvald 1977: Gårdsnavn med sisteleddet -by i Follo. I: Follominne 1977: 155-157.

Marwick, Hugh 1952: Orkney Farm-Names. Kirkwall. VI, 266, upag. s. Melding: Olsen, M. 1953.

Mathisen, Hans Ragnar (red.) 1991: Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner. Báikenamma_oaggima giehtagirji. Håndbok i stedsnavnregistrering med rapport fra to seminarer arrangert og utgitt av Romssa Sámi Searvi. Tromsø 1991. 170 s.

Mathisen, Hans Ragnar1992: Samisk kart over Finnmark. I: Nytt om namn. Nr. 16 - 1992:20-21.

Matley, Ian 1982: Perceptions of Mountain Environments as reflected in the Names of Landforms in the scottisch Highlands, Norway and Romania. Norway. I: Topothesia. Essays in honour of T. S. Ò. Máille:30-33. Galway.

Mattisson, Ann-Christin 1977: Sjå Brylla, E. A.-Ch. Mattisson, L. Nilsson, I. Pálsson, S. Strandberg, M. Wahlberg 1977.

Mawer, Allen 1913: Auckland, a Norse place-name. I: NoB 1913:149-151. (Jfr. Lindkvist, H. 1913.)

Medgard, Sigvat 1981: Namnet Logsengard i Søre Vats i Ål. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1981:81-83.

Medgard, Sigvat 1982: Var Hus ein Husebygard? Gardsnamnet Hus i Ål. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1982:79-91.

Mehus, I[ngjald] 1938: Stedsnavn i Egersund. Hva de lærer oss. Egersund. 16 s. (Særtrykk av Egersundsposten.)

Mehus, I[ngjald] 1954: Stedsnavn med forleddet Elgjar-, Elgi-. I: Ætt og heim 1954: 146-147.

Meidell, Sigurd 1921: Fra Jondal. I: Hardanger 1921:1-43 [srl. 26-43].

Meisingset, Alf 1994: [Melding av B. Helleland:] Adresser og stadnamn. Del 2. [Oslo 1993.] I: Nytt om namn 19 - 1994:19-21.

Melvær, Randi 1994: Stadnamninnsamlinga i 1930-åra. I: Kjelda. Årgang 3, nr. 2, juni 1994:10-11.

Midbrød, Arvid 1950: Noen gamle stedsnavn i Dalane [Tengs, Fjermedal, Hafsøy, Mjølhus, Koldal]. I: Ætt og heim 1950:103-107.

Midbrød, Arvid 1953: Noen bemerkninger til de Fines beskrivelse over Stavanger amt [identifisering av stadnamn hos de Fine]. I: Ætt og Heim 1953:59-61.

Midbrød, Arvid 1954a: Stadnamn og folketru. I: Ætt og heim 1954:109-110.

Midbrød, Arvid 1954b: Stedsnavn og kulturminner. I: Ætt og heim 1954:111-118.

Midbrød, Arvid 1955a: Strøtanker om ord og navn. I: Ætt og heim 1955:135-138.

Midbrød, Arvid 1955b: Vei og helligdom i Eikundarsund. I: Ætt og heim 1955:139-144.

Midbrød, Arvid 1960a: Minne um Orvar-Odd i Sokndal [om namna Engjelsholmen og Berrjo-bestø (Berrjod-båtstø?)]. I: Ætt og Heim 1960:48-50.

Midbrød, Arvid 1960b: Stedsnavnestudier. I: Ætt og heim 1960:32-41.

Midbrød, Arvid 1960c: Ymse om ord og navn og andre kulturminner. I: Ætt og heim 1960:41-47.

Midbrød, Arvid 1960d: "Staven" i Stavanger-navnet og andre stedsnavn. I: Ætt og heim 1960:51-52.

Midbrød, Arvid 1961: Stedsnavnstudier. I: Ætt og heim 1961:64-72.

Midbrød, Arvid 1962a: Stedsnavnstudier. I: Ætt og heim 1962:103-108.

Midbrød, Arvid 1962b: Tengsavågen - et gammelt handelssted i Eigersund. I: Ætt og heim 1962:109-111.

Midbrød, Arvid 1963: Stedsnavnstudier. I: Ætt og heim 1963:56-63.

Midbrød, Arvid 1968-70: Stedsnavn-studier. I: Årbok for Dalane 1968-70:63-70.

Midbrød, Arvid 1975: Ordet stav i noen norske stedsnavn. I: Ætt og heim 1975:151-157.

Midbrød, Arvid 1979-80a: Låvaberg og treskjeberg. I: Årbok for Dalanae 3 (1979-80): 74-77. (Tillegg i Årbok for Dalane 4 (1981):110-111.)

Midbrød, Arvid 1979-80b: Stedsnavnstudier II. I: Årbok for Dalane 1979-80:78-82.

Midbrød, Arvid 1980: Lokale stedsnavn etter skog og trær. I: "100 år i naturens tjeneste." Egersund Skog- og Treplantningsselskap 1878-1978:8. Stavanger.

Midbrød, Arvid 1982: Ei fornaldersoge frå Sokndal. [Om stadnamn som har samband med soga om Orvar Odd.] I: Frá haug ok heiðni. Bind 9 (1982): 42-44.

Midtbrød, Arvid 1991: Merknader til nokre anger-namn i Rogaland. I: Nytt om namn. Nr. 14 - 1991:28-29. /Gjeld G. Holm: De nordiska anger-namnen./

Midtbø, Olav 1918: Det ældste Gulatingsted [Tinghøgjen, Guløy]. I: MM 1918:84-87.

Midttun, Sigurd Dahl 1958: Stadnamn i Årdal i Sogn. Bergen. 259 s., ill., kart. (Skrifter utgitt av Institutt for nordisk filologi. Universitetet i Bergen. III = Årbok nr. 4 frå Årdal sogelag.) Meldingar: Beito, O. T. 1958-60 og Hovda, P. 1961-63.

Midttun, Sigurd Dahl 1971: Landnåmet. I: Søren Ve (red.): Årdal. Natur og næringsliv. Band I:120-126. Årdal.

Mikkelsen, Brit 1983: Stadnamn frå Sødorp. Oslo. 241 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Mikkelsen, Brit 1988: Stadnamn frå Sødorp. [Vinstra.] 93 s., kart. (Er ei forkorta og noko omarbeidd utgåve av Mikkelsen, B. 1983 og utgjeven av Nord-Fron mållag.)

Miland, Gunbjørg 1979: Sjå Skjelsvik, E. og G. Miland 1979.

Mo, Eilert 1924: Dativ og genitiv av gardnamn i Rindalen og Surndalen. I: Festskrift til Amund B. Larsen på hans 75-års fødselsdag 15. desember 1924:156-167. Kristiania.

Mo, Johan S. 1982: Busetnaden i Åsen fram til ca. 1660. Landnåm, nedgangstid og nyvokster i ei Innheradsbygd. Levanger. 220 s., 1 upag.

Moberg, Lennart 1949: Nordiska ortnamn på Vin- [vin = "fugleleik"]. I: NoB 1949: 112-153.

Moberg, Lennart 1950: Till namnet Möre's morfologi. I: NoB 1950:113-124.

Moberg, Lennart 1963: Älvnamnet M rn [Mandalselva, Monn, Måne, Mjøsa, Moss, Mjær]. I: NoB 1963:90-94. (Jfr. Widmark, G. 1963.)

Modéer, Ivar 1936: Färdvägar och sjömärken vid Nordens kustar. Namntolkningar [m.a. vad n., eid n., drag n., Kalla-, Rop-]. Uppsala. 139 s. (Arbeten utg. med understöd av Vilhelm Ekmans Universitetsfond, Uppsala.)

Moen, Erik 1973-74: En gammel navneskikk [Nils Henriksholmen]. I: Solør-Odal III (1973-74):158-159.

Moen, Erik 1981-82: Skasen. I: Solør-Odal VII (1981-82):107-109.

Moestue, Sven 1987: Piperviken, pipere og Johan Svendsen: en diskusjon om navn. I: St. Hallvard 65 (1987):50-53, ill.

Mogstad, Lars 1991: Lov om stadnamn av 18. mai 1990. I: Du mitt Nordmøre 1991:46-49.

Mogstad, Lars og Edvard 1992: På leiting etter Stokkar og Hella i Gíslasaga. I: Heimen XXIX (1992):244-248.

Mogstad, Lars P. 1990: På leiting etter stadnamn i Surnadal i soga om Gisle Surson. I: Heimen 1990:167-173, kart.

Molaug, Eldar 1934: Stadnamni frå 28 gardar i Fossan (Forsand) herad i Rogaland. Oslo. VI, 216 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Molaug, Eldar 1935: Stadnavn og gamalt bygdeliv. I: Stavanger turistforening. Årbok 1935:74-79.

Mollatt, Per 1957: Noen stedsnavn i Vestre Moland og Birkenes. Oslo. 163 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul.)

Moltumyr; Ragnar 1992: Fjotland - framlegg til ny tyding. I: Nytt om namn. Nr. 16 - 1992:7-8.

Monsen, Magne 1985: Stedsnavn fra Unstad. I: Lófotr. Årbok for Vestvågøy historielag 1985:32-39.

Monsen, Robert 1992: Navnebytte av elver i Rana. Gubbeltåga og Randalselva. I: Årbok for Rana. Bind XXV (1992):39-58.

Morgenstierne, Georg 1975: Áss og (J)as (Osseter) [Ása-land, Ás-garðr]. I: MM 1975:30-31.

Moseid, J[ørgen] 1955: Gamal båttrafikk? - og eit par stadnamn i Hornnes [Moseid, Fennefossen]. I: Agder historielag. Årsskfift XXXIV (1955):56-59.

Moseid, Jørgen 1960: -heim, -hom. I: Agder historielag. Årsskrift XVIIII (1960):19-21.

Munch, Jens Storm 1963: De første menneskene i bygda. I: Sigfred L. Eier: Hurums historie. Bind I: Bygdehistorie inntil 1807:90-99. [Tofte i Hurum.]

Munch, Jens Storm 1965: [Gardsnavn]. I: Toralf Gjone: Solum bygds historie. Bind I. Bygdehistorie:57-60. Skien.

Munch, P[eter] A[ndreas] 1836-37: Om Beliggenheden af det gamle Grenland, Grenmar, og andre Steder, som i Oldskrifterne nævnes i Forbindelse dermed. I: Annaler for nordisk Oldkyndighed 1836-37:62-79 [med kart bak i tidsskriftet]. (Trykt oppatt i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger I. Udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm:63-77 [ikkje kart]. Christiania 1873.)

Munch, P[eter] A[ndreas] 1845-60: Geographical Elucidations of the Scottish and Irish local Names occurring in the Sagas. I: Mémoires de la Société royale des Antiquaires du Nord 1845-49:208-265 og 1850-60:61-134.

Munch, P[eter] A[ndreas] 1846a: Om Nordens, især Norges, Bebyggelse af vore Forfædre, belyst fornemmelig ved Undersøgelser af geographiske Forholde, Stedsnavne og andre topographisk-linguistiske Data. I: Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1846:21-67. (Trykt oppatt i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger I. Udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm:172-203. Christiania 1873.)

Munch, P[eter] A[ndreas] 1846b: Geografiske Bemærkninger knyttede til et hidtil uudgivet Stykke af den yngre Edda. I: Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1846:81-96. (Trykt oppatt i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger I. Udgivet efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm:203-212. Christiania 1873.)

Munch, P[eter] A[ndreas] 1846c: Bemærkninger ved Grændsebestemmelsen mellem Norge og Sverige i anden Halvdeel af det trettende Aarhundrede. I: Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1846:150-168 [med kart bak i tidsskriftet]. (Trykt oppatt i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger I. Udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm: 212-223. Christiania 1873.)

Munch, P[eter] A[ndreas] 1849a: Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen. Moss. XXI, 256 s.

Munch, P[eter] A[ndreas] 1849b: Om Beliggenheden af enkelte historisk merkelige Punkter i Nærheden af det gamle Konghelle. I: Norsk tidsskrift for Videnskab og Literatur III (1849):291-302. (Trykt oppatt i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger I. Udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm:565-577. Christiania 1873.)

Munch, P[eter] A[ndreas] 1851-52: Fortsatte Bemærkninger om Beliggenheden af nogle Steder ved det gamle Konghelle. I: Norsk Tidsskrift for Videnskab og Literatur V (1851-52):56-64. (Trykt oppatt i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger II. Udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm:604-612. Christiania 1874.)

Munch, P[eter] A[ndreas] 1852 og 1857: Geographiske Oplysninger om de i Sagaerne forekommende Skotske og Irske Stedsnavne. I: Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie 1852:44-103 og 1857:308-381. (Trykt oppatt i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger III. Udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm:79-181. Christiania 1875.)

Munch, P[eter] A[ndreas] 1857: Om Benævnelsen af vore Kirker paa Landet og om Akers Kirke i Særdeleshed. I: Norsk Maanedsskrift III (1857):177-187. (Trykt oppatt i P. A. Munch: Samlede Afhandlinger IV. Udgivne efter offentlig Foranstaltning af Gustav Storm:18-27. Christiania 1876.)

Munch, P[eter] A[ndreas] 1878: Om Benævnelsen paa vore større embedsdistrikter. I: Nyt Norsk Tidsskrift IV (1878):81-100.

Mundal, Else 1993: [Melding av] Gillian Fellows-Jensen & Bente Holmberg (red.): Sakrale navne. (NORNA-rapporter 48.) Uppsala 1992. 294 s. I: Studia anthroponymica Scandinavica 11 (1993):135-138.

Munthe, G[erhard] 1834: Nogle Undersøgelser om de Gamles Raumarike. I: Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie. Andet Binds første Hefte:99-123. Christiania.

Munthe, Gerhard 1838-39: Noregr. Det gamle Norge før Aar 1500 [kart]. I: Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer. Oversatte af Jacob Aall. I-III. Christiania. (Munthe har dessutan skrivi alle geografiske merknader i dette verket.)

[Munthe, Gerhard] 1847: Norske Stedsnavnes rette Skrivemaade, en Fortegnelse forsaavidt Landdistriicterne angaaer, over samtlige Rigets Amter, Fogderier, Thinglage etc. Christiania. 33 s., register (4 blad).

Muri, Alv [Gunnar Nordal] 1962: Hva betyr navnet? I: Sunnmøre. Reisehåndbok av Kristoffer Randers. 4. reviderte og forøkede utgave:342-374. Ålesund.

Muri, Alv [Gunnar Nordal] 1964: Er det bryet verdt å samle inn stadnamn? I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1963-64:3-12.

Muri, Alv [Gunnar Nordal] 1989: Hva betyr navnet? I: Sunnmøre. Reisehåndbok av Kristoffer Randers. Jubileumsutgave. (Utgave nr.5):355-393. Ålesund. (Revidert utgave av Muri, A. 1962.)

Muri, Alv G[unnar Nordal] 1984: Stadnamna våre. I: Tidsskrift for Sunnmøre historielag 1984: 71-76.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1975: Skjemt og alvor i stadnamn. I: Helleland, B. (red.) 1975:119-131.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1977: Volda. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977:41-43.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1978a: Er der analogi mellom framvoksteren av eit samfunn og framvoksteren av stadnamna i dette samfunnet? I: NoB 1978:154-161. (Summary og Diskusjon.)

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1978b: Stadnamn med utgangspunkt i adverbialar. I: Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1978:42-47.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1979: Hav n. I: Institutt for namnegransking (Norsk stadnamnarkiv). Årsmelding 1979:51-54.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1980: Litt om stadsnamn (sic), språk og logikk. I: Årbok for Helgeland 1980:177-181.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1980a: Båe. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1980:57-63.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1980b: Etymologi eller derivasjon? I: Dalberg, V., B. Holmberg og J. K. Sørensen (red.) 1980:153-164. (Summary.)

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1980c: Stadnamn i Borgundbankens rike. I: Om folk og fisk - om bank og bygd. Borgund Sparebank 100 år:18-23. [Ålesund.]

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1981: Konnotatorar i stadnamn. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1981:81-87.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1982: Tankar ved ei fagordliste. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982:75-81.

Muri, Alv G[unnar] Nordal 1983: Inkolentar, finst dei? I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1983:97-107.

Myhre, Albert 1953: Stabsto. I: Ætt og Heim 1953:45-58.

Myhre, Albert 1959: Nausttufter, havnivå og kulturlandskap på Jæren i eldre tider. I: Ætt og heim 1959:5-18.

Myhre, Bjørn 1976: Sjå Magnus, B. og B. Myhre 1976.

Myhre, Bjørn 1984: Bosetning og gårdsnavn på Jæren [om samhøvet mellom arkeologi og stadnamn i dateringsspørsmål]. I: Dalberg, V., G. Fellows-Jensen, B. Jørgensen og J. K. Sørensen (red.) 1984:169-198, ill.

Myhre, Bjørn 1990: Hvor gamle er gårdgrensene ? I: Schmidt, T. (red.):1990:125-139.

Myhre, Olaf 1983: Sånn kan stedsnavn bli til. I: Årbok for Rana 1983:71-72.

Myhren, Magne 1970: Innsjønamnet Usta og andre stadnamn samansette med Uste- i Hol i Hallingdal. I: MM 1970:170-171.

Myhren, Magne 1988: Språk og ord som emne hjå Rikard Berge. 4. [Målføre, stadnamn og einskildord.] I: Telemark Historie. Tidsskrift for Telemark Historielag. Nr.9 1988:53-55.

Myhren, Magne 1991: Merknader til nokre stadnamn i Hallingdal. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:319-332.

Myhren, Magne 1992-93: Kvar er Logen? Merknader til eit vassdragsnamn og rettstvistar om dette vassdraget mellom 1300 og 1600. I: NN 9/10 (1992/93):63-67.

Myhren, Magne 1992a: Kvar er Logen? I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1992:52-56.

Myhren, Magne 1992b: Til namnet Usta. I: Nytt om namn. Nr. 16 - 1992:11-12.

Myhren, Magne 1993: Nokre merknader til méd og havbrun i skrifter av Eilert Sundt. I: Nytt om namn. Nr. 17 - 1993:11-15.

Myhren, Magne 1994a: Kven skreiv "Norske Nomn" i Svein Urædd 1869? I: Nytt om namn 20 - 1994:26.

Myhren, Magne 1994b: Til tvo stadnamn i Buskerud. I: NN 11 (1994):11-15.

Myhrvold, R. Elwin 1962: Gårdnavnene. I: d.s.: Rødenes i Østfold. En bygds historie I: 27-29. Mysen.

Myking, John Ragnar 1973: Stadnamn. I: ds: Jordbrukskrise og busetnad i Lindås skipreide i seinmellomalderen:11-15. Bergen. (Hovudoppgåve i historie)

Myre, Erik 1945-48: "Maranese". I: Håløygminne VII (1945-48):312-314.

Myre, Guri 1934: Stedsnavn (på basis av eiendomsfordeling) i Øverbygd annekssogn i Målselv prestegjeld. Oslo. XVI, 234 s., ill.

Myrvang, Finn 1957-61a: Stadnamn frå Bø i Bjørnskinn, Andøya. I: Håløygminne X (1957-61):227-232. (Tillegg s.304.)

Myrvang, Finn 1957-61b: Litt namneforvrenging. I: Håløygminne X (1957-61):318-321.

Myrvang, Finn 1957-61c: Meir om stadnamn. I: Håløygminne X (1957-61):447-450.

Myrvang, Finn 1957-61d: Litt meir om to kjente sagn [Reka, Trollkonskaret]. I: Håløygminne X (1957-61):456-458.

Myrvang, Finn 1957-61e: Sagn og minne frå Øksnes. I: Håløygminne X (1957-61):577-581 og 602-607.

Myrvang, Finn 1957-61f: Namn. I. Om -vots som namn på fiskeplass. II. Om -vikje som namn på tronge sund. Med etterskrift av skriftstyraren Hans Eidnes. I: Håløygminne X (1957-61):581-583.

Myrvang, Finn 1957-61g: Rettingar til namn i hefte 3 og 4 1960. I: Håløygminne X (1957-61):588. (Jfr. Eidnes, H. 1957-61a og Myrvang, F. 1962- 65e.)

Myrvang, Finn 1957-61h: Merknader til Vett-namn. I: Håløygminne X (1957-61):616.

Myrvang, Finn 1961: Nokre merknader til "Langøya var et kultsentrum i sagatida" av Edvard Welle-Strand (Hofdasegl nr.3). I: Hofdasegl 1961:163-165. (Jfr. Welle-Strand, E. 1959.)

Myrvang, Finn 1962-65a: Laust og fast frå Værøya i Bø. "Vel du skjenk', Jakop!" I: Håløygminne XI (1962-65):22-25.

Myrvang, Finn 1962-65b: Småting frå Bø [Gullstabben]. I: Håløygminne XI (1962-65):30.

Myrvang, Finn 1962-65c: Namn med "våss" - eit supplement. I: Håløygminne XI (1962-65):31.

Myrvang, Finn 1962-65d: Harrånen. - Om tilrorar for Bø i Bjørnskinn. I: Håløygminne XI (1962-65):38-43. (Jfr. Myrvang, F. 1962-65f.)

Myrvang, Finn 1962-65e: Rettingar til namneserien. I: Håløygminne XI (1962-65):64. (Jfr. Eidnes, H. 1957-61a og Myrvang, F. 1957-61g.)

Myrvang, Finn 1962-65f: Harrånen. Nokre tilleggsopplysningar. I: Håløygminne XI (1962- 65):80-82. (Jfr. Myrvang, F. 1962-65d.)

Myrvang, Finn 1962-65g: Særmerkte stadnamn. I: Håløygminne XI (1962-65):369-380, 411-426 og 433-459. (Jfr. framhald Myrvang, F. 1966-69a.)

Myrvang, Finn 1965: Bygdene i Ylfi. I: Hofdasegl 1965:251-268. (Jfr. Myrvang, F. 1966b og Myrvang, F. 1973a.)

Myrvang, Finn 1966-69a: Særmerkte stadnamn. I: Håløygminne XII (1966-69):39-49, 81-89, 120-129, 157-161, 194-201, 368-377 og 418-427. (Jfr. Myrvang, F. 1962-65g, Myrvang, F. 1970-73a og Aase, R. 1966-69. Myrvang har sjølv rettingar til serien i Håløygminne XII (1966-69):164-165, 202 og 427.)

Myrvang, Finn 1966-69b: "Skinn-uenighet"? [Bjørnskinn, Vadskinn.] I: Håløygminne XII (1966-69):162-164. (Jfr. Aase, R. 1966-69.)

Myrvang, Finn 1966-69c: Folk og finn - og enkelte andre. I: Håløygminne XII (1966-69): 265-274.

Myrvang, Finn 1966-69d: "Forsvundne Navne" i Andanes syslu. I: Håløygminne XII (1966- 69):440-451.

Myrvang, Finn 1966-69e: Ein kjettersk tanke? [Kabelvåg.] I:Håløygminne XII (1966-69):463-465.

Myrvang, Finn 1966a: Vikjet. I: Hofdasegl 1966:307-311.

Myrvang, Finn 1966b: Bygdene i Ylfi. I: Hofdasegl 1966:314-315. (Jfr. Myrvang, F. 1965 og Myrvang, F. 1973a.)

Myrvang, Finn 1966c: Faksen. I: Hofdasegl 1966:316-317.

Myrvang, Finn 1967a: Vik - Sund - Fjord. I: Hofdasegl 1967:340-342.

Myrvang, Finn 1967b: Eit par fjerdingsnamn. I:Hofdasegl 1967:344-346.

Myrvang, Finn 1967c: Gota. I: Hofdasegl 1967:348-349.

Myrvang, Finn 1969a: Katthellvika. I: Hofdasegl 1969:72-73.

Myrvang, Finn 1969b: Namnet Lokkøy. I: Hofdasegl 1969:68-70.

Myrvang, Finn 1970-73a: Særmerkte stadnamn. Eit gjennomsyn til slutt. I: Håløygminne XIII (1970-73):15-29. (Jfr. Myrvang, F. 1962-65g, Myrvang, F. 1966-69a, Aase, R. 1966-69.)

Myrvang, Finn 1970-73b: To nordnorske stadnamn på -aud. I. Fiskaudelv i Bø. II. Auvåg i Bø. I: Håløygminne XIII (1970-73):122-127.

Myrvang, Finn 1970-73c: Kobbedalen. I: Håløygminne XIII (1970-73):183-184.

Myrvang, Finn 1971a: Inn i bøgard og grunnbrott. Når bygdefolket har eitt namn og Postverket seglar opp med eit nytt (I. Gardsnamnet Bø i Hålogaland. II. Postadressa "Bø i Vesterålen". III. Gardsnamnet Bø i Andøy kommune). I: Hofdasegl 1971:130-153.

Myrvang, Finn 1971b: Møysalen. I: Hofdasegl 1971:155-156.

Myrvang, Finn 1972: Vermsel og sælebot. Noko om drikkevatn og kjølevatn. I: Talatrosten 1972:10-11.

Myrvang, Finn 1973a: Bygdene i Ylfi. Hadseløya må opphavleg ha heitt Ylfir. I: Hofdasegl 1973:212-217. (Jfr. Myrvang, F. 1965 og Myrvang, F. 1966b.)

Myrvang, Finn 1973b: "Forsvundne" gardsnamn i Bø og Malnes. I: Hofdasegl 1973:217-225.

Myrvang, Finn 1974: Utskor - Skårvågen. I: Hofdasegl 1974:269-273.

Myrvang, Finn 1974-77a: Flag. I: Håløygminne XIV (1974-77):137-141.

Myrvang, Finn 1974-77b: [Melding av] Helleland, B. (red.) 1975. I: Håløygminne XIV (1974-77):299-303.

Myrvang, Finn 1978a: Stadnamn knytte til sjø, fiske og fangst i Andøy k., Nordland. Trondheim. 210 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul i 5 år.)

Myrvang, Finn 1978b: Bar også "Langøya" eit dyrenamn? I: Hofdasegl 1978:27-31.

Myrvang, Finn 1980: Tvist og semje avspegla i stadnamntradisjon [Samnung(s)-, Rog(s)-, Trett(e(n))-]. I: MM 1980:215-220.

Myrvang, Finn 1984: Drutvika. I: Namn og nemne I (1984):35-37.

Myrvang, Finn 1985-88: Nord-norske gards-og bustadnamn på -staðir, -staðr og -bólstaðr. I: Håløygminne XVII (1985-88):273-304. Melding: Kruken, K. 1987.

Myrvang, Finn 1985a: Lanesskogan og andre skog-namn på Andøya. I: Nytt om namn. Nr.3 (1985):18-19.

Myrvang, Finn 1985b: Lovund og litt til. Om tre kjende øynamn på Helgeland. I: Namn og Nemne 2 (1985):81-86.

Myrvang, Finn 1986: Andanes sysla i erkebisp Aslak jordbok. I: Årbok for Andøy 1986:42-45.

Myrvang, Finn 1986: Lovund og andre "lauv" - namn på Helgeland. I: Årbok for Helgeland 1986:35-39.

Myrvang, Finn 1986: Samiske stadnamn i Vesterålen. I: Nordlyd No.11 (1986):65-92. (Summary.) (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Myrvang, Finn 1987: Nokre stadnamn med sisteledd -fot(en). I: Namn og Nemne 4 (1987):43-77.

Myrvang, Finn 1988: Stadnamn i Steigen. I: Årbok for Steigen 1988:36-55.

Myrvang, Finn 1990a: Aufles, Austein, Auvik, Auvær og Auvåg. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1990 (18. bind):221-226.

Myrvang, Finn 1990b: Bø får gate- og vegnamn. I: Bøfjerding 90:87-89.

Myrvang, Finn 1990c: Namnet Narvik. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1990 (18. bind):227-228.

Myrvang, Finn 1990d: Namn i Værøya og Litløya. I: Bøfjerding 90:19-26.

Myrvang, Finn 1990e: Stadnamn i Steigen. I: Årbok for Steigen 1990:62-73.

Myrvang, Finn 1991a: Gardsnamnet Gåra i Kvæfjord. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:333-335.

Myrvang, Finn 1991b: Kåringen. I: Håløygminne. Hefte 2 - 1991 (18. bd.):312.Myrvang, Finn: Normeringsproblem i nordnorske stadnamn. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namne-gransking:39-46.

Myrvang, Finn 1991c: Litt om stadnamn frå Værøy og Røst. I: Nytt om namn. Nr. 13 - 1991:15-17.

Myrvang, Finn 1991d: Norsk Stadnamnleksikon 15 år. I: NN 8 (1991):31-34.

Myrvang, Finn 1991e: Skjoma og Skjomen. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1991 (18. bd.):336-340.

Myrvang, Finn 1991f: Stadnamnprosjektet i Nordland. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:59-52.

Myrvang, Finn 1991g: 'Særmerkte stadnamn' mange år etter. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1991 (18. bd.):317-332.

Myrvang, Finn 1991h: Trondarnes-namnet. I: Håløygminne. Hefte 2 - 1991 (18. bd.):311-312.

Myrvang, Finn 1991i: Vidrak, Vidrek eller Vidræk? I: Håløygminne. Hefte 1 - 1991 (18. bd.):280-282.

Myrvang, Finn 1992-93: Hæssmona - Kassmona - Tæksmona. I: NN 9/10 (1992/93):89-97.

Myrvang, Finn 1992a: Namn på Grytøya. I: Håløygminne. Hefte 1 - 1992 (18. bind):385-390.

Myrvang, Finn 1992b: Hersøya - Hergis. I: Håløygminne. Hefte 3 - 1992 (18. bind):435-436.

Myrvang, Finn 1992c: Samiske namnespor i Steigen. I: Årbok for Steigen 1992:39-46.

Myrvang, Finn 1993a: Samiske stadnamn finst i kvar ei bygd - sørpå? I: Håløygminne hefte 1 - 1993 (19. bind):13-26 og hefte 2:49-63.

Myrvang, Finn 1993b: Stadnamn frå Aldra. I: Lurøyboka -93:83-101.

Myrvang, Finn 1994a: Nøkkelen til Utrøst. 179 sider. Værøy 1994.

Myrvang, Finn 1994b: Omð og Hålogaland. I: Håløygminne 2, 1994:159-64.

Myskja, Karl 1986: Skrivemåten på namn i lokalhistoriske arbeid. Eit debattinnlegg. I: Romsdal Sogelag. Årsskrift 1986:130-136.

Møllerop, Odmund J. 1957: Gård og gårdssamfunn i eldre jernalder. I: Stavanger Museum. Årbok 67 (1957):21-54, ill.

Møllerop, Odmund J. 1958: Haneberg - kultplass eller grav? Zusammenfassung. I: Stavanger Museum. Årbok 68 (1958):41-46, ill. (Zusammenfassung.)

Mørch, Andreas 1964: Gardene. I: d.s.: Sigdal og Eggedal. Bind IV og V. Bygdehistorie:51-55. Drammen.

N[uland], L[ars] F[r] 1951: [Merknad til Laurids Eriksons art]. I: Grannen 1951:38. (Jfr. Erikson, L. 1951.)

Namn og Nemne. Tidssskrift for norsk namnegransking 1984 -: Utgjeve av Norsk namnelag. Redaktørar: Ole-Jørgen Johannesen og Oddvar Nes. Bergen 1984 -. Årgang 1 - 1984. 95 s. Årgang 2 - 1985. 122 s. Årgang 3 - 1986. 126 s. Årgang 4 - 1987. 124 s. Årgang 5 - 1988. 126 s. Årgang 6 - 1989. 126 s.

Namn på jorder, enger, hagar, hauger, bekker og husmannsplasser o.a. på ein Hadelandsgard, Værsen (Dvergsten) i Miønvald på Hadeland 1949: I: Gamalt frå Hadeland, hefte 2 1949:6-10.

Namn på småbruk og villaer. Namneskikk i Sandeherad 1924: I: Østaglett IV (1924):12-13.

Namnebibliografi 1989: I: Nytt om namn. Nr. 11 - 1990:41-[48].

Navn i Lavangen. 1976. I: Lavangsminne nr. 1 - 1976:26-28.

Navn i Søgne 1989. [Utgjeve av] Søgne kommune. [Søgne]. 231 s.

Navn skjuler historie. 1992. I: Borreminne 1992. Årsskrift for Borre Historielag:80-82.

Nedreberg, Per 1963: Korshaugen. I: Årbok for Nordfjord 1963:86-87.

Nedrelid, Gudlaug 1993a: Eitkvart dåmlaust var det vel. I: Sýnisstubbar. Við kvøðu til Anfinn Johansen á 40 ára degnum 16. desember 1993:38-39.

Nedrelid, Gudlaug 1993b: Namnegransking i Noreg - Vitskap eller nasjonsbygging? I: Nils Gilje og Oddvar Storebø (red.): Vitskapsteori og lingvistikk. 11 vitenskapsteoretiske innlegg til dr. art. -graden. [Bergen 1993]:160-194.

Nerheim, Konrad 1959: Namnet Tresfjord - kva kjem det av? I: A. Skeidsvole (red.): Bygdebok for Tresfjord:112-114. Bergen.

Nes, O. 1973: Sjå Hovda, P. og O. Nes 1973.

Nes, Oddvar 1967: Studiar i dei eldste nordvestlandske fjordnamna. Bergen. 172 s. (Utrykt magistergradsavhandling i germansk språkvitskap. Klausul.)

Nes, Oddvar 1970: Stadnamn som er laga til ei germansk stamme *streun- [Stryn, Strømstad, Strønstad, Strøno]. I: MM 1970:1-25.

Nes, Oddvar 1971: Den germ. rota *geul- i ein del stadnamn [Gulen, Gulefjorden, Leirgulen, Gulfjellet, Gjone, Eikjola, -jolo, Gjóleið, Gaula]. I: Beito, O.T. 1971:206-214.

Nes, Oddvar 1974: Nokre øynamn laga til germansk *hi- [m.a. Hisøy, Hisarøy, Hidra, Hinnøy]. I: MM 1974:53-65. (Jfr. Janzén, A. 1938.)

Nes, Oddvar 1975a: Ei ferd langs "Nordvegen". Fjordnamn og landskapsnamn. I: Helleland, B. (red.) 1975:63-79.

Nes, Oddvar 1975b: Ei halvgløymd stadnamnsamling. I: Språknytt 2/1975:9-11.

Nes, Oddvar 1975c: Salta-namnet. I: MM 1975:145-154. (Jfr. [Eidnes, H.] 1937-40b, Hovda, P. 1952, Hovda, P. 1955-57, Hveding, J. 1955-57, Ruud, E. 1937-40.)

Nes, Oddvar 1975d: Sjå Helleland, B., O. Nes og O. Stemshaug 1975.

Nes, Oddvar 1976a: Fjordnamn. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976:38-41.

Nes, Oddvar 1976b: Øynamn. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976:41-44.

Nes, Oddvar 1976c: Sjå Helleland, B. og O. Nes 1976.

Nes, Oddvar 1977: Sjå Helleland, B. og O. Nes 1977.

Nes, Oddvar 1980: Dinglavatnet. I: Tidsskrift for Sunnmøre historielag 1980:50-52.

Nes, Oddvar 1980a: Austestad. I: A. Austestad: Austestad. Gnr.24, bnr.2 i Fusa: 12-13. Eige forlag.

Nes, Oddvar 1980b: Om Dinglavatnet. I: Tidsskrift for Sunnmøre historielag 1980:

Nes, Oddvar 1985: Gamle vassførenamn. *Inn og *Lemund-. I: Namn og Nemne 2 (1985):7-27.

Nes, Oddvar 1986: Geiranger. I: Namn og Nemne 3 (1986):37-41.

Nes, Oddvar 1987a: Elvenamnet *Són og skalderordet són. I: Namn og Nemne 4 (1987): 109-112.

Nes, Oddvar 1987b: Jamføring av Storms lydskrift og IPA's lydskrift. I: Helleland, B. (red.) 1987:57-74.

Nes, Oddvar 1987c: Namnetolking [Haland, Herkestad, Hollebøl, Isi]. I: MM 1987: 55-66.

Nes, Oddvar 1989: Matre. I: Namn og Nemne 6 (1989):87-92.

Nes, Oddvar 1991a: Nasjonale prosjekt i namnegransking. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking: 40-41.

Nes, Oddvar 1991b: Nokre norske stadnamn. Fister, Luster og Oster. I: Namn och bygd 79 (1991):33-41 /Tidligare trykt i Studia Onomastica s. 251-259./

Nes, Oddvar 1992-93: [Melding av] Gösta Holm: De nordiska anger-namnen. [Lund]: Lund University Press. [1991]. I: NN 9/10 (1992/93):99-107.

Neset, B. 1977: Sjå Fet, J. og B. Neset 1977.

Neset, Borghild og Jostein Fet 1977: Den gamle garden. Stadnamn og tradisjon frå Fet i Sykkylven. Utgjeve av gardsfolket på Fet. Volda. 154 s., 18 s. kart. (Stensilert hefte.)

Nesheim, Asbjørn 1968: Samiske stedsnavn. I: Sandnes, J. og P. Tylden (red.) 1968: 132-158.

Nesheim, Magnhild 1983: Historikk og namnebruk knytt til den nedre delen av Sturdalselva i Åfjord. I: Årbok for Fosen 1983:97-108.

Nesheim, Magnhild 1988: Plantar og dyr i stadnamn frå Åfjord. I: Årbok for Fosen 1988: 125-138.

Nesheim, Magnhild 1988: Planter og dyr i stadnamn frå Åfjord. I: Årbok for Fosen 1988:125-138.

Nesheim, Magnhild 1990: Grunnord i fjell- og høgdenamn frå Åfjord. I: Årbok for Fosen 1990:65-80.

Nesheim, Magnhild 1994: Stadnamn og gamle bruksmåtar. Døme frå Åfjord. I: Årbok for Fosen 1994:155-64.

Nesheim, Magnild 1981: Stadnamn i Åfjord. Trondheim. 420 s., ill., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Nesse, Olav 1992: Skjer-, Skjel-, Skil- eller Skirdalen? I: Nytt om namn. Nr. 15 - 1992:29-30.

Nesset, Trygve 1974: Namn lagns den gamle almannvegen frå Tynset til Os. I: Skogstad, O. (red.) 1974:134-145.

Nettum, Herman 1978: Bilitt. I: Totn. Årbok 1978:330-341.

Neuman, Erik 1956: Missförstådda ljudförändringar [m.a. døme som Tanem, Tunheim, Haneberg, Manum, Branem]. I: ANF 1956:187-204. (Jfr. Sahlgren, J. 1930.)

Nicolaysen, N[icolay] 1848: Bidrag til Bergens ældre topografi. I: Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur II 1848:1-51.

Nicolaysen, N[icolay] 1857: Motivert Forslag til faste Navne for Bergens Gader og offentlige Pladse, udarbeidet 1855 efter Overdrag af Bergens Magistrat. Bergen. 32 s.

Nielsen, Jens Petter 1990: Stedsnavnet Alta. I: ds: Altas historie. Bind 1. De glemte århundrene 1520-1820:39-43.

Nielsen, Konrad 1913: Lappiske plurale ønavn svarende til norske navn paa -ø, -øy. I: Festskrift til Professor Alf Torp paa hans 60aars fødselsdag 27. september 1913:191-209. Kristiania.

Nielsen, Konrad 1920: Til undersøkelsen av lappiske stadsnavn. Kristiania. 25 s. (Videnskabs-Selskabet i Christiania. Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse. 1920. No.1.)

Nielsen, Mentz Rynning 1958: Noko om stadnamn i Odda. Bergen. 113 s., ill. Melding: Hovda, P. 1961-63.

Nielsen, Yngvar 1909a: Alteret ved Alterhø. Et ældgammelt Kultusminde fra Romsdalen [h rgr m.]. I: HT 20 (1909):1-32.

Nielsen, Yngvar 1909b: Nesjar. I: HT 20 (1909):75-100.

Nilsen, A. S.: Sjå òg Langekiehl, A. S.

Nilsen, Atle Steinar 1975: Er Snorre-Eddas Lo nd Vesterøy i Hvaler? I: MM 1975:127-144.

Nilsen, Atle Steinar 1976: Hvor har Loandertunga, Vingulmarks grensepunkt ligget? I: MM 1976:166-182.

Nilsen, Atle Steinar 1981: Kong Sverre í Spj rrinni í Salteyjarsund [namn frå Hvaler]. I: MM 1981:25-50.

Nilsen, Knut A. 1972: Ved et Nordmarkskart. I: d.s.: Nordmarksboka:39-50. Oslo.

Nilsen, Knut A. 1974: Draftet forteller. I: d.s.: Oslofjordboka:81-94. Oslo.

Nilsson, Leif 1977: Sjå Brylla, E., A.-C. Mattisson, L. Nilsson, S. Strandberg og M. Wahlberg 1977.

Nissen, Kristian 1924: Skogfinnene i Nordmarka. I: Den norske turistforening. Årbok 1924:21-38.

Nissen, Kristian 1960a: Asker og Bærum på gamle karter. I: Asker og Bærum historielag. Skrift 5 (1960):310-326.

Nissen, Kristian 1960b: Det eldste kart over det gamle Stavanger stift. I: Stavanger Museum. Årbok 70 (1960):79-96, ill.

Noen gamle grendenamn på Hadeland 1942: I: Gamalt frå Hadeland hefte 1 1942:62.

Nomeland, Tarald [1983a]: Gardsnamna i Valle og Hylestad. I: Torjus Åkre, Tarald Nomeland og Juel Lund: Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad: 315-329. [Valle.]

Nomeland, Tarald [1983b]: Stogenamn i Valle [= bruksnamn]. I: Torjus Åkre, Tarald Nomeland og Juel Lund: Bygdesogeskrifter frå Valle og Hylestad: 330-332. [Valle.]

Nomeland, Tarald 1950: Gardnamna i Valle i Setesdal. I: Agder historielag. Årsskrift XXX (1950):21-27.

Nomeland, Tarald 1966: Gardsnamn i Bykle. I: K. Gjerden og Bjørgulv Holm: Gards- og ættesoge for Bykle. Med eit stutt utdrag av kultursoga:215-224. Kristiansand.

Nordgaard, O[le] 1919: Røyørr, røyðr og r ð i stedsnavn. I: MM 1919:126-128.

Nordhagen, Rolf 1964: Trandberg, Berg og Eik. I: MM 1964:121-135.

Nordisk kultur V: Sjå Olsen, M. 1939.

Nordland, Odd 1945-50: Karmsund og Avaldsnes - Handelsveg og hovdingemakt i segn og soge. I: Haugesund museums årshefte 1945-50:9-56.

Nordland, Odd 1957: Mannbjørn. Ein studie i heimfestingsproblemet ved vandresegner [m.a. Bjødna-, Bjønne-, Bjødne-, Badna-]. I: By og Bygd 11 (1957):133-156.

Nordlie, Sigurd 1967-69: [Melding av] Sandnes, J. og P. Tylden (red.) 1968. I: Heimen XIV (1967-69):609-612.

Nordlie, Sigurd 1968: Stadnamn frå Kjøremsgrendi. Oslo. XIV, 277 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Nordlie, Sigurd 1986: Nokre namn frå fjellet. I: Lesja historielag. Årsskrift 1986: 67-74.

Nordnes, Johannes 1982: Helgådalen. I: Verdal historielags skrifter 7 (1982):10-11. (Jfr. Johnson, L. 1982)

Nordseth, P[er] A. 1946: Gammel bygd i Øvre Rendal. Gårdnamnet Möm. I: NoB 1946:177-190.

Nordseth, P[er] A. 1947: Gårdnavnet Avløs i Bærum. I: MM 1947:21-26.

Nordseth, Per A. 1979: Andebu - et bygdenavn. I: MM 1979:130-131.

Noreen, Erik 1919a: Magnor. I: MM 1919:112-114.

Noreen, Erik 1919b: Studier rörande gränserna mellan Värmland och Dal samt Värmland och Norge i äldre tid. I: NoB 1919:115-162.

Noreen, Erik 1920: Ett hedniskt kultcentrum i Värmland? I: NoB 1920:17-31.

Norland, Lissie 1982: Stedsnavnregistrering i Gjøvik kommune. I: Årbok for Gjøvik historielag. Tverrdalene. Nr.3 1982:160-161.

Normann, Einar 1944: Onsøy, Oden's bygd. I: Syn og Segn 1944:109-115.

Normann, Einar 1946a: Haukedalen i Førde - Frøyns bygd. I: Syn og Segn 1946:332-336. (Trykt oppatt i Sogeblad for Førde kommune. Hefte 7 1989:43-48.)

Normann, Einar 1946b: Samnanger i Hordaland - Tors bygd. I: Syn og Segn 1946:188-192.

Norsk namnebibliografi 1990. I: Nytt om namn. Nr. 13 - 1991:41-47.

Norsk namnebibliografi 1991. I: Nytt om namn. Nr. 16 - 1992:35-46.

Norsk namnebibliografi 1991. Tillegg. I: Nytt om namn. Nr. 18 - 1993:40.

Norsk namnebibliografi 1992. I: Nytt om namn. Nr. 18 - 1993:41-47.

Norsk stadnamnarkiv 1946-48: [Intervju med Per Hovda]. I: Heimen VII (1946-48):78-80.

[Norsk stadnamnarkiv] 1974: EDB-opplegget frå Norsk stadnamnarkiv. I: Sørensen, J. K. (red.) 1974:72-83.

Norsk stadnamnarkiv. Årsmelding 1977-78: Årsmelding 1977. Oslo 1978. 43 s. Årsmelding 1978. Oslo 1979. 47 s. (Sjå Institutt for namnegransking. Årsmelding 1979 -.)

noø [=Nils Olav Østrem] 1993: Interessant namneseminar. I: Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Nr.1-1993:4-5. /Om namneseminaret i samband med landsmøtet for Landslaget for lokalhistorie i Kristiansund, juni 1993./

Nupen, Jon 1974: Stadnamn frå Bondalen i Ørsta herad. Bergen. 135 s., kart, flyfoto. (Utrykt hovudoppgåve.)

Nybruget, Per Oscar 1977: Huseby i Stange og Huseby-problemet. I: Gammalt frå Stange og Romedal 1977:58-64.

Nygård, Gustav 1977: Leite som ble til Minde. I: Husbukken, medlemsblad for Fortidsforeningens bergensavdeling 1977:2:12-15.

Nygård, Kristian 1948: Kopparen. I: Fosen historielag. Årsskrift 1948:107 og 117.

Nyjordet, Olav 1952: Fåberg prestegard. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1952:82-84.

Nystu, Nils [Bjarne] 1948: Fjellnamnet Bellingene. I: Årbok for Glåmdalen 1948:24-27.

Nystu, Nils [Bjarne] 1951: Busetnad, landnåm og samferdsle i Rendalen, bygd på stadnamn. I: Årbok for Glåmdalen 1951:37-101. (Er identisk med hov.oppg. til Nystu ved Universitetet i Oslo 1947. Art. er òg utgjeve som særtrykk.)

Nystu, Nils 1970-72: Navnematerialet i de nye kartverkene. Kartblad Rendalen. Blad 1918 I. Trykt i Norges geografiske oppmåling 1967. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970-72):269-270.

Nystu, Nils 1974: Stadnamn seier si soge. I: Skogstad, O. (red.) 1974:124-133.

Nystuen, Johan Petter (red.) 1986: Regler og råd for navnsetting av geologiske enheter i Norge. Av stratigrafisk komité. I: Norsk Geologisk Tidsskrift. Vol. 66. Suppl. 1. 1986, VII, 96 s. Melding: Kruken, K. 1987.

Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 1984 -: Red. Botolv Helleland (frå nr.7 - 1988 - saman med Kristoffer Kruken). Utgjevarstad: Institutt for namnegransking, Universitetet i Oslo. Nr.1, 1984, 17 s. Nr.2, 1984, 23 s. Nr.3, 1985, 23 s. Nr.4, 1986, 25 s., 2 up. Nr.5, 1987, 59 s. Nr.7, 1988, 39 s. Nr.8, 1988, 39 s. Nr.9, 1989, 51 s. Nr.10, 1989, 47 s.

Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag. Red.: Botolv Helleland og Kristoffer Kruken. Nr. 11 - 1990. Oslo. 48 s.

Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag. Red.: Botolv Helleland og Kristoffer Kruken. Nr. 12 - 1990. Oslo. 48 s.

Nærø, Johan 1977: Stadnamna i Leine krins. Samla og ordna av Johan Nærø. I: Folk og fortid. Tidsskrift for Herøy sogelag. Band III, hefte 4 (1977): 126-135.

Næss, Bernhard 1978-79: Lokalitetsnavn på Nes. I: Heidarheim. Årsskrift for Hedrum historielag 1978-79:44-46.

Næss, Gunnvor Eggebø 1978: Namn frå hei og heim i Årdal i Ryfylke. Bergen. V, 229 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Næss, Hans E[yvind] 1967: På kryss og tvers i Stavanger 1861: Resultatet av gatenavnskommisjonens arbeid. I: Ætt og heim 1967:5-25.

Næss, Hans Eyvind 1984: Regionale rettsarkiver fra 1600-tallet. I: Helleland, B. (red.) 1984:27-[37].

Næss, Leonhard 1933-36: Norske stadnamn. I: Håløygminne IV (1933-36):120-123.

Næss, Leonhard 1937-40: Gildeskål. I: Håløygminne (1937-40):225-226.

Nævdal, Asle 1980: Stadnamn frå Myking. Bergen. IV, 209 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Naadland, Jakob 1932: Bergen-Bjørgvin. Ei kritisk saumfaring av Mikjel Sørlies bok "Bergens bynavn". Bjørgvin. 184 s. Melding: Indrebø, G. 1932. (Jfr. Seip, D. A. 1933, Sommerfeldt, A. 1933, Sørlie, M. 1931.)

Naadland, Jakob 1954: Noreg er namnet. Ei ny utgreiding um namnet på landet vårt. Oslo. 95 s. Melding: Hoff, I. 1955.

O[lafsen]-H[olm], J[ørgen] 1922: Bemerkninger om Romsdalnavnet. I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1922:77-78.

O[lsen], M[agnus] [Bernhard] 1909b: *Norpa (elvenavn). I: MM 1909:64.

Oftedal, Magne 1953: Norrønt og keltisk på Sudrøyane. I: Syn og Segn 1953:97-109.

Oftedal, Magne 1954: The Village-Names of Lewis in the outer Hebrides. I: NTS XVII (1954):363-409, kart.

Oftedal, Magne 1955: Norse Place-Names in the Hebrides. I: Universitetet i Bergen. Årbok 1955. Historisk-antikvarisk rekke. Nr.1 [Annen Viking Kongress, Bergen 1953]:107-112.

Oftedal, Magne 1975: Norske namn på framand grunn. I: Helleland, B. (red.) 1975: 145-156.

Oftedal, Magne 1980: Scandinavian place-names in Celtic territory. An attempt at a linguistic classification. I: Andersson, Th., E. Brylla og A. Rostvik (red.) 1980:163-191.

Ohnstad, A[nders] J[ohannesson] 1943: Kvar gjekk Kong Sverre? I: Syn og Segn 1943:79-91.

Ohnstad, Anders [Johannesson] 1962: Stadnamn, mytologi og gamal busetnad. I: d.s.: Aurland Bygdebok. Bind I:44-57. Bergen.

Ohnstad, Anders 1958: Arkivet i marki. I: Historielaget for Sogn. Tidsskrift. Nr. 19 (1958):5-12.

Ohnstad, Anders 1970: Stadnamni talar. Nokre stadnamn ved Bergensbana, særleg mellom Mjølfjell, Flåmsdalen og Hallingsskeid. I: Gamalt frå Voss, hefte 2 (1970):81-88.

Olafsen, O[laf 1946]: Herredets navn og inddeling. I: ds: Granvin i fortid og nutid. En bygdebok:1-6. [Granvin].

Olafsen, O[laf 1946b]: De ældste gaardnavne. Forsvundne gaardsnavne. I: ds:Granvin i fortid og nutid. En bygdebok:134-147. [Granvin].

Olafsen, O[laf] 1900: De ældste Vidnesbyrd om Havedyrkning i Norge. I: Bergens historiske forening. Skrifter No.6 (1900):13 s.

Olafsen, O[laf] 1909: En forsvunden Gaard i Hardanger [Selgerde i Eidfjord]. I: Hardanger 1909:14-16.

Olafsen, O[laf] 1922: Saltbrænding i ældre tid, især i Hordaland. I: Norsk Folkekultur 1922:49-55.

Olafsen, O[laf] 1925: Herredets navn. I: ds: Ulvik i fortid og nutid. En bygdebok. Bind I:18-19. Norheimsund.

Olafsen, Olaf 1904: Historiske Oplysninger om Kvituren i Odda. I: HT 17 (1904): 248-251.

Olafsen, Olaf 1910: Daarefjeld eller Daasefjeld. I: MM 1910:101-103. (Jfr. Olsen, M. 1912.)

Olafsen, Olaf 1925: Gaardsnavnene, og hvad de lærer os om den første bebyggelse. I: d.s.: Ulvik i fortid og nutid I:207-215. Norheimsund.

Olafsen-Holm, Jørgen 1921: Romsdalbygdens navn og grænser. I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1921:6-10.

Olaussen, Kurt R. 1994: Trekk av stedsnavnene på Svalbard. I: Nytt om namn 19 - 1994: 13-15.

Olavson, T[orleiv] 1926: De ældste navn i Bøgrend. Spredte bemerkninger [m.a. Auvinstøyl og Aslemstøyl]. I: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1926:58-59.

Olsen Magnus [Bernhard] 1913b: Namn och Bygd. I: MM 1913:160.

Olsen, Gunnar 1914: Skoklefald. I: MM 1914:32-34. (Jfr. Berner, H. E. 1917, Bugge, K. 1916, Hovda, P. 1962-63, Olsen, M. 1914, Olsen, M. 1915, Østber, K. 1926-30.)

Olsen, Hans 1941-44: Tilrorar og meder frå Meløyvær og Steinavær i Bjarkøy. I: Håløygminne VI (1941-44):422-425.

Olsen, M[agnus] [Bernhard] 1914c: Tillæg [til Olsen, G. 1914: Skoklefald]. I: MM 1914:34-36.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1905: Det gamle norske ønavn Njarðarl g. Christiania. 29 s. (Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1905. No.5.) (Trykt oppatt i Olsen, M. 1938:63-85.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1906: Nogle norske stedsnavne [Grauðar, Malangr, Myrgja, *Myrgr, *Raða, *R ð, Rennabú, Róðr, Skjáldr, Sveðri, Sviðri, Titteimr, Váreimr, Vima, á Vimum]. I: ANF 1906:103-127.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1907: Elvenavnene F ð, *Feð, og ønavnet Feðjar. I: ANF 1907:90-97.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1908: Hærnavi. En gammel svensk og norsk gudinde. Christiania. 18 s. (Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1908. No.6.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1909a: Bidrag til forklaring af norske stedsnavne [Gjøn, Kvinnherred, Ríðabu, Skaaseim, Steind, Vinstra]. I: HT 20 (1909):154-174.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1909c: Trase, Norges hovedstad. I: MM 1909:103-104.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1909d: Ønavnet Al st, Alsten. I: MM 1909:92-93.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1910: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1912a: Stedsnavnestudier. Kristiania. 130 s. Melding: [Lund]b[er]g, O. 1913.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1912b: Daarefjeld. I: MM 1912:114. (Jfr. Olafsen, O. 1910.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1913a: Fliðvik. I: NoB 1913:18-20.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1913c: Om Harald Haarfagres kongsgaarde. En tekstrettelse til Haraldskvæði. Str. 5.2 [a kvinnum (kymnum) for i K rmtu]. I: MM 1913:66-72.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1914-24: Jfr. Bugge, Sophus 1891-1913.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1914a: Fra grænseområdet mellem arkæologi og stedsnavnforskning. I: Oldtiden [4] 1914:115-130. (= Avhandlinger tilegnet K. Rygh 1839-7. juni-1914. Kristiania.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1914b: Skjeberg. I: NoB 1914:247-251 (= Nordiska ortnamn. Hyllningsskrift tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen av vänner och lärjungar. Utgiven gjennom Namn och Bygd. Uppsala.) (Trykt oppatt i Olsen, M. 1938:59-62.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1915b: Skoklefald. I: MM 1915:235. (Jfr. Berner, H. E. 1917, Bugge, K. 1916, Hovda, P. 1962-63, Olsen, G. 1914, Olsen, M. 1914c, Østberg, K. 1926-30.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1915c: Ømmervand og Ymmerstein. I: NoB 1915:29-30.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1915d: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1916a: Fra Norges kystled. Nogle önavne forklarede [Siktesöen, Flóstr, Þruma, Þrymlingar, Trommestad, Merdö, Sj rn, Geitisøy]. I: NoB 1916:49-65.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1916b: Nogen norske stedsnavnes vidnesbyrd om kjøbmandsferd i middelalderen [Seltibúðir (no Seltebo), Skjalgsbúðir (no Skjelsbu), *Finnsbúðir, *Víkingabúðir (no Vigebu)]. I: MM 1916:40-46.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1917a: Sigtuna. I: NoB 1917:90-92. (Trykt oppatt i Olsen, M. 1938: 106-108.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1917b: Ullevaal. I: MM 1917:47-50. (Trykt oppatt i Olsen, G. 1938: 102-105.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1917c: Norges Indskrifter med de ældre Runer (II), III. Sjå Bugge, S. 1891-1913.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1918a: Bygdenavnet Angr i Friðþjófs saga. I: Studier tillegnade Esaias Tegnér den 13. januari 1918:214-222. Lund. (Trykt oppatt i Olsen, M. 1938:289-297.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1918b: De norske stedsnavne i Gisle Surssøns saga. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1918:41-60. København. (Trykt oppatt i Olsen, M. 1938:272-288.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1918c: Aarebrot. I: MM 1918:87-88.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1919a: En stedsnavne-reise i en Oplandsbygd [Land]. I: Bygd og Bonde I (1919):67-70.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1919b: Norske bygdenavne. 1. Vaagaa (Vaage). 2. Frosta. 3. Læmr. I: MM 1919:5-19.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1920a: Haneberg og Hanehaug. I: NoB 1920:35-39. (= Nordiska namnstudier tillägnade Erik Henrik Lind den 14 augusti 1919. Uppsala 1919-20.) (Jfr. Olsen, M. 1921.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1920b: Om optegnelse av stedsnavne og andre sprogminder. [Kristiania 1920.] 33 s. (Fra Norsk folkemindesamling. II. Òg trykt i MM 1920:1-20.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1920c: Noko meir um namnegransking. I: Syn og Segn 1920:318-320. (Jfr. Seland, H. 1920.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1920d: [Melding] Namn och Bygd. I: Anzeiger für indogermanisches Altertum 1920:15-17. Berlin und Leipzig.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1921: Haneberg og Hanehaug. I: NoB 1921:162. (Jfr. Olsen, M. 1920a.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1922: Minner om guderne og deres dyrkelse i norske stedsnavn ["en fullstendig omarbeidelse av O. Rygh's tillegg til 2nen utgave med samme tittel"]. I: P. A. Munch: Norrøne Gude- og Heltesagn. Tredje utg. efter A. Kjær's bearbeidelse, ved Magnus Olsen:210-244. Kristiania. (Òg som særtrykk: Kristiania 1923. 40 s. I revidert utg. ved Anne Holtsmark, Oslo 1967:293-333 med tittel "Minner i norske stedsnavn om guder og gudedyrkelse". Jfr. Rygh, O. 1880.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1923a: Gamle stedsnavne omkring Arendal. [1. Nið (Nidelven), 2. His (Hisøen), 3. Þruma (Tromøen), 4. Flóstr (Flostrøen), 5.Lungarðr (Lyngør), 6. Merð (Merdø), Tillæg: Gjesøen og Rævesand, 7. Litt om gaardnavnene.] I: Arendal fra fortid til nutid. Utgitt ved byens 200-aars jubileum som kjøpstad 7. mai 1923: 57-88. Kristiania. (S.70-77 [Lungarðr (Lyngør)] er trykt oppatt i Olsen, M. 1938a:38-45.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1923b: Røis og rysseberg. Bidrag til Eddatolkning (Helg. Hund. 1 36 og 41). Tillæg. Hesthammer og Hundhammer. I: MM 1923:176-186.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1923c: Tillæg til "Røis og rysseberg". [Olsen, M. 1923b.] I: MM 1923:250.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1924a: En tekstrettelse til "Røde bok" [Frisholm i Stange]. I: MM 1924:95-96.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1924b: Norske ønavne [Spind - Gossen - Smølen]. I: Festskrift tilegnet førstebibliothekar A. Kjær av venner 26. september 1924: 61-64. Christiania. (Trykt oppatt i Olsen, M. 1938a:46-49.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1924c: Úst og Ást. I: NoB 1924:50-58.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1924d: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1925a: K rmt og £Ormt. I: Germanica. Eduard Sievers zum 75. Geburtstage 25. November 1925:247-257. Halle. (Trykt oppatt i Olsen, M. 1938a:178-188.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1925b: Tillæg [til Hasund, S. 1925a]. I: MM 1925:36-38.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1926a: Ættegård og helligdom. Norske stedsnavn sosialt og religionshistorisk belyst. Oslo. 302 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie A: Forelesninger. IXa.) (2. utg. Bergen-Oslo-Tromsø 1978. Jfr. Olsen, M. 1928a.) Meldingar: Seip, D. A. 1926, Indrebø, G. 1928 og Indrebø, G. 1932, Olson, E. 1928, Lindroth, H. 1929, Steen, S. 1929.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1926b: Elvenavn og økenavn. I: MM 1926:186-187.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1928a: Farms and Fanes of Ancient Norway. The Place-Names of a Country discussed in their Bearings on Social and Religious History. Oslo. XVI, 349 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie A: Forelesninger IX.) (Omsetting av Olsen, M. 1926a.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1928b: Et egdsk gårdnavn (Mostad i Gjerstad, Aust Agder). I: MM 1928:121-122.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1928c: Norske gårdnavn [Trosvik, Fenne, Flemma, Tarven, Nåvik]. I: Festskrift til rektor J. Qvigstad 1853 - 4. april - 1928 Tromsø Museums skrifter. Vol.II:192-197. Oslo. Tromsø Mu-seum. (Trykt oppatt i Olsen, M. 1938a:52-58.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1929: Stedsnavn og gudeminner i Land. Oslo. V, 95 s., kart. (Avhandlinger utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1929. No.3.) (Trykt oppatt i O. Kolsrud og R. Th. Christiansen: Boka om Land II:55-126. Oslo 1952.) Melding: Lundahl, I. 1933.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1931: Yddal (*Ýdalr) i Strandvik. I: MM 1931:131-133. (Trykt oppatt i Olsen, M. 1949:85-88.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1934a: Hvad våre stedsnavn lærer oss. Oslo. 66 s. (Universitetets radioforedrag.) (2. utg. Oslo - Bergen - Tromsø. 1971. 71 s. med Forord [av Ludvig Holm-Olsen] og litt.liste.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1934b: Litt om navnefrekvens. I: MM 1934:83-91. (Trykt oppatt - med eit kortare tillegg - i Olsen, M. 1938a:28-37 og i Stemshaug, O. (red.) 1973:187-197, noter 224-225.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1934c: To gårdnavn [Sennebråte, Soprum]. I: MM 1934:154-156.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1935: Stedsnavn og hvad de forteller om bygden. I: Heimbygdskunnskap:35-50 = Norsk rikskringkasting. Serieforedrag. Oktober-desember 1934. Oslo.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1936: Gårdnavnet Borr i Skogn. I: MM 1936:176.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1937-41: Stedsnavnforskning. I: Heimen V (1937-41):3-10 og 65-77. (Trykt oppatt i Stemshaug, O. (red.) 1973:81-103, noter 212-213.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1938a: Norrøne studier. Oslo. 320 s.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1938b: Helligsted og bygd. I: A. Bugge og S. Steen (red.): Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennem år-tusener. Bind 1:185-206. Oslo.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1939a: Nordisk kultur V. Stedsnavn. Utgitt av Magnus Olsen. Stockholm-Oslo-København. 210 s., 1 upag. (Indledning:1-3, Norge:4-52. S.31-40 er trykt oppatt i Ola Stemshaug (red.) 1973: 112-125, noter 214-219.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1939b: Gardsnamn/Gårdsnavn. I: Almanakk for 1940:70-73.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1939c: Om våre eldste stedsnavn. Foredrag i Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo 16. sept. 1938. I: Det Norske Videnskaps- Akademi i Oslo. Årbok 1938:25.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1941: Bygdenavn og gårdnavn i Vardal. I: T. Lauvdal: Vardal bygdebok I:1-5. Gjøvik.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1941-60: Norges innskrifter med de yngre runer. Utgitt for Kjeldeskriftfondet. B.1. Oslo 1941, VII, 243 s., pl. I-III [Østfold, Akershus og Oslo, Hedmark, Opland]. B.2. Oslo 1951, VI, 353 s., pl. I-VII [Buskerud, Vestfold, Telemark]. B.3. Under medvirkning av Aslak Liestøl. Oslo 1954, VI, 314 s., pl. I-XI [Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland]. B.4. Under medvirkning av Aslak Liestøl. Oslo 1957, 294 s., pl. I-XVIII [Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal]. B.5. Under medvirkning av Aslak Liestøl. Oslo 1960, 303 s., pl. I-IX [Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms]. (For namnedrøftingar, sjå reg. bak i B.5.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1942a: Eldste forekomst av navnet Hlaðir. (Vellekla str. 14.) I: MM 1942:154-156. (Trykt oppatt i Olsen, M. 1949:205-208.)

Olsen, Magnus [Bernhard] 1942b: [Kultminne i stadnamn] Norge. I: Nordisk kultur XXVI. Religionshistorie utgjeven av Nils Lid:59-73. Oslo-Stockholm-København.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1944: Runzival som norsk stedsnavn. I: MM 1944:237.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1945: Minnetale over professor dr. Gustav Indrebø holdt i den hist.-filos. klasses møte den 26de mai 1944. I: Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Årbok 1944:39-49.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1946: En etymologisk bemerkning til navnet Merdø. I: MM 1946:172.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1948: Navnet Bestum - Bestun. I: Bestum. Utgitt i anledning av Vellets 50-års jubileum:79-87. Oslo.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1949: Fra norrøn filologi. Oslo. 308 s., 14 upag. s.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1953: [Melding av] Marwick, H. 1952. I: MM 1953:109-125.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1955a: Gáreksey og andre orknøske stedsnavn. I: MM 1955:54-64.

Olsen, Magnus [Bernhard] 1955b: "Tor i Ura". I: MM 1955:121-123.

Olsen, Magnus 1915a: Hedenske kultminder i norske stedsnavn. I. Kristiania. 315 s., kart. (Videnskapsselskapets Skrifter. II. Hist.-Filos. Klasse. 1914. No.4.)

Olsen, Ole Jakob 1985: Stedsnavn på Soløy. Gårdsnummer 58. I: Lavangsminne. 10. årgang. Nr. 1 (1985):20-43.

Olsen, Venke Åsheim 1994: Stedsnavnhistorie. [Melding av] Bente Imerslund: Finske stedsnavn i Nordreisa. Alta 1993. I: Heimen 31 (1994):268-72.

Olsnes, Aamund 1987: Fyrrhistorisk tid (7000 f. Kr.-1050 e. Kr.). Gamalnorsk tid (1050-1350). I: d.s.: Kviteseid bygdesoge III. Kultursoga frå dei eldste tider til kring 1820:26-70. (Utgjeve av Kviteseid kommune.)

Olson, Emil 1928: [Melding av] Olsen, M. 1926a. I: Ymer 1928:111-118.

Olsrud, Ivar 1966-69: Meir om stadnamn. I: Håløygminne XII (1966-69):141-142.

Olsson, Ingemar 1963: [Melding av] Hovda, P. 1961a. I: Ortnamnssälskapets i Uppsala. Årsskrift 1963:9-16.

Oltedal, Johan 1955: Gamle stadnamn talar om gamal kristen kultur i Gjestal. I: Årbok for Jæren og Dalane IV (1955):113-114.

Om inddelingsnavne i Nordlands og Tromsø amter. I: Departements-Tidende Nr.41. 8de Oktober 1908:641-645.

Oma, Torgeir 1991: Kartet forteller historie. I: Asker og Bærum Historielag. Skrift nr. 31, 1991:237-241.

Omholt-Jensen, I. 1926: Telemark fylke i gammel tid. Administrative inndelinger. Tilleggsbok til Norsk Folkekultur 1926. 64 s.

Ommedal, Magnar Otto 1977: Stadnamn frå Austre Hyedalen i Gloppen. Bergen. XI, 283 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Opedal, Halldor O. 1978: Stadnamn i det gamle Tyssedal (G.nr.44). I: Hardanger 1978: 448-453.

Oppedal, Inger 1975: Stadnamn frå Oppedal. Oslo. 155 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Opstad, Kristian 1939: Stadnamn frå Indre Otrøy og Tautra i Romsdal. Oslo. IV, 237 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Opstad, Kristian 1967: Møre - opprinnelig navnet på Hustadvika. I: ds: Gamle Møre:10-16. Trondheim.

Opstad, Kristian 1979: Kva gards- og stadnamna fortel. I: Gamle Møre i rit og minne:16-42. Trondheim.

Orvin, Anders K. 1958: Supplement I to The Place-Names of Svalbard. Dealing with new Names 1935-55. Oslo. 131 s. (Norsk Polarinstitutt. Skrifter nr. 112.) (Jfr. The Place-Names of Svalbard. 1942.)

Orvin, Anders K. 1960: The Place-Names of Jan Mayen. Oslo. 72 s. (Norsk Polarinstitutt. Skrifter nr.120.) Meldingar: Beito, O. T. 1962, Sahlgren, J. 1961.

Ottesen, Johan 1990: Stadnamn frå Koparstad. I: Folk og fortid. Tidsskrift for Herøy sogelag 1990:74-79.

Ottesen, Johan 1991: Stadnamn frå Rimøya. I: Folk og fortid. Tidsskrift for Herøy Sogelag 1991:92-95.

Ottesen, Johan 1992: Stadnamn frå Sævikane. I: Folk og fortid. Tidskrift for Herøy Sogelag 1992:86-89.

Ottesen, Aase Weydahl 1986: Rustadskogen boligområde i Ås. Veinavnene og litt av historien bak dem. I: Follominne 1986:30-33.

Ovis (Visdal, Oskar) 1979: Stadnamn [Måla, Mål-].I: Dølaposten 1979.

Pálsson, Inger 1977: Sjå Brylla, E., A-Ch. Mattisson, L. Nilsson, I. Pálsson, S. Spandberg, M. Wahlberg 1977.

Paulsen, Kjell Arthur 1985: Sør-Varanger - en del av Norge? I: Nytt om namn. Nr.3 1985: 13-14.

Paulsen, Kjell-Arthur 1986: Noen funderinger over navnet Domen i Øst-Finnmark. I: Varanger. Årbok 1986.70-77.

Pedersen, Anne Marie 1985: Stedsnavn i Nord-Steigen. I: Årbok for Steigen 1985:99-104.

Pedersen, Aud-Kirsti 1984. Sjå Rautio, K. og A.-K. Pedersen 1984.

Pedersen, Aud-Kirsti 1986a: Problem ved klassifisering av terrengformasjonar - eit EDB-opplegg for systematisering av stadnamn. (Summary.) I: Nordlyd No.11 (1986):93-101. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Pedersen, Aud-Kirsti 1986b: Ei skisse over arbeidet med å klassifisere det norske stadnamnmaterialet i Skibotn og Indre Kvenangen. I: Nordlyd No.12 (1986):154-178. (Summary.) (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Pedersen, Aud-Kirsti 1989: Utsyn over nordnorske stadnamngransking. I: Nordlyd No.15 (1989):65-77. (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Pedersen, Aud-Kirsti 1991a: Forvrenging av stadnamn. I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:69-71.

Pedersen, Aud-Kirsti 1991b: Innsamling og arkivering av stadnamn. I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:94-129.

Pedersen, Aud-Kirsti 1991c: Terrengnemningar for høgder og djuplende i tre Troms-bygder. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:71-74.

Pedersen, Aud-Kirsti 1991d: Utsyn over nordnorsk stadnamngransking. I: Hål-øygminne. Hefte 1 - 1991 (18. bd.):265-279. /Noko utvida og korrigert versjon av artikkel i Nordlyd 15 - 1989./

Pedersen, Aud-Kirsti 1994: Kva er eit stadnamn etter lov om stadnamn? I: NN 11 (1994): 47-62.

Pedersen, Ellen Anne 1990: Rydningsrøysfelt og gravminner - spor av eldre bosetningsstruktur på Østlandet. I: Schmidt, T. (red.) 1990:197-219. /Summary. Diskusjon/. /Også trykt i Viking LIII (1990):50-66 (ikkje Diskusjon)/

Pedersen, Tord 1921: Drofn - Drammen. Geografiske og sproglige bemerkninger. I: ds: Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie:1-6. Drammen.

Petersen, Jan [1954b]: [Gardsnamn]. I: Ola Aurenes: Høyland gards- og ættesoge gjennom 400 år. 1500-1900. (Jæren gards- og ættesoge. Band II): 32-34. Stavanger.

Petersen, Jan 1924: Bosetningsforholdene på Romerike i Jernalderen. I: HT 26 (1924):46-64.

Petersen, Jan 1944a: Arkeologi og stedsnavn. I: Stavanger Museum. Årbok 54 (1944): 12-23.

Petersen, Jan 1944b: Håland i Vormedalen og folkevandringstidens -landgårder i Rogaland. I: Viking VIII (1944):73-82.

Petersen, Jan 1945: Det eldste Talgje og den gamle øydegården på Murane. I: Stavanger Museum. Årbok 55 (1945):51-72, ill.

Petersen, Jan 1951: Forhistoriske gårdsanlegg i Rogaland. Undersøkelser gjennom 25 år. I: Stavanger Museum. Årbok 61 (1951):12-31, ill.

Petersen, Jan 1954a: Bosetningen i Rogaland i folkevandringstiden. I: Viking XVIII (1954):1-28.

Petersen, Jan 1956: "Offeralteret" på Haneberg. I: Stavanger Museum. Årbok 66 (1956):5-10, ill.

Petersen, Jan 1957: Hedemarken i hedensk tid. I: Hedmarks historie. Første fellesbind:309-314. Hamar.

Petersen, Karl 1970-73: Adogit ["håløyger"]. I: Håløygminne XIII (1970-73):397-400.

Petersen, N[iels] M[atthias] 1833a: Bemærkninger om danske og norske Stedsnavnes Oprindelse og Forklaring. I: Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed. Andet Bind. 1833:35-111.

Petersen, N[iels] M[atthias] 1833b: Brevvexling med Hr. Auguste Le Prevost i Rouen om Stedsnavne i Normandiet. I: Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed. Andet Bind. 1833:224-241.

Petersen, Th[eodor] 1918: Litt om Frosta i den hedenske oldtid. I: Frosta i gammel og ny tid. Ei bygdabok. Historiske oplysninger om folk og forhold i Frosta fra gammel tid og ned til 1914:24-76. Trondhjem.

Petersen, Th[eodor] 1923: Indledning. I: Meldalsfundene:3-7. (Norske Oldfund. Avhandlinger utg. av Universitetets Oldsakssamling ved A. W. Brøgger. IV. Kristiania.)

Petersen, Th[eodor] 1925: Et hedensk kultcentrum i Vistdalen. I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1925:31-34.

Petersen, Th[eodor] 1927a: Om den historiske utvikling av bynavnet Trondhjem. [Trondhjem] 1927. 20 s. (Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter. Nr.3 1927.)

Petersen, Th[eodor] 1927b: Kalvskinnet i Trondhjem. I: Miscellania Nidrosiensia. Til dr. phil. Fredrik Barbe Wallem på hans 50-årsdag 29. nov. 1927: 9-44. Trondhjem.

Petersen, Th[eodor] 1928: Et naturspill og et gårdnavn [Bliksås]. I: MM 1928:162-164.

Petersen, Th[eodor] 1933a: Litt om de eldste byggverker i Nord-Trøndelag [bygdeborger]. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1933:35-46.

Petersen, Th[eodor] 1933b: Litt om den eldste bosetning i Sunndalen. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1933:53-63.

Petersen, Th[eodor] 1934-37: Lade i Trøndelagen. I: Heimen IV (1934-37):54-66.

Petersen, Th[eodor] 1942: Bygdeborger i det nordenfjelske Norge. I: Viking VI (1942): 1-48.

Petersen, Th[eodor] 1943: Et par bemerkninger til gårdnavnet Vernes, Stjørdal. Det kgl. Norske Videnskabers selskab. Forhandlinger. 16 (1943). Nr.18: 65-67. Trondheim.

Petersen, Th[eodor] 1948: Litt om Averøy i den hedenske oldtid. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1948:135-147.

Petersen, Th[eodor] 1950: Den eldste bosetning i Ogndal. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1950:55-64.

Peterson, Herbert 1921: Ätran [Eitra, Eitreim, Eitri]. I: Vetenskaps-societeten i Lund. Årsbok 1921:47-53. (Trykt oppatt i Tveitane, M. (red.) 1983a:51-56.)

Prestbakmo, Per Olai 1952: Lappiske navn [henta frå J. Qvigstad: "De lappiske stedsnavn i Troms fylke"]. I: d.s.: Salangen bygdebok:172-173. Trondheim.

Præsthus, Brynjulf 1984: Litt om stedsnavn i distriktet og deres opprinnelse. I: Lurøyboka - 84. Årbok for Lurøy:77-81.

Qvigstad, J[ust] 1922: Navne paa dyr og planter i nordnorske stedsnavne. I. Tromsø. 113 s. (Tromsø Museums Årshefter 45 (1922). Nr.1.)

Qvigstad, J[ust] 1923: Navne paa dyr og planter i nordnorske stedsnavne. II. Tromsø. 72 s. (Tromsø Museums Årshefter 46 (1923). Nr.1.)

Qvigstad, J[ust] 1924: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Qvigstad, J[ust] 1926: Spitsbergens stedsnavne før 1900. Tromsø. 80 s. (Tromsø Museums Årshefter 49 (1926). Nr.2.)

Qvigstad, J[ust] 1935: De lappiske stedsnavn i Troms fylke. Oslo. 162 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter XXVIII.)

Qvigstad, J[ust] 1938: De lappiske stedsnavn i Finnmark og Nordland fylker. Oslo. 273 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B: Skrifter. XXXIII.) (Finnmark:1-198; Nordland:199-254; Oversikt over de lappiske stedsnavn:255-273.)

Qvigstad, J[ust] 1944: De lappiske appellative stedsnavn. Oslo. 82 s. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter. XLII.)

[Rabbe, Sondof 1942]: Stadnamn frå Sauda (Ytrebygdi). Samla av Sondof Rabbe. Innsendt ved Dorthea Rabbe. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1942:65-69.

Rabben, Bjarne 1964-66: Namn som fortel ånds- og kulturhistorie. I: Heimen XIII (1964-66):522-524.

Rabben, Bjarne 1977: Nokre gardsnamn og busetnaden i Herøy. Tyding og skrivemåte. I: Folk og fortid. Tidsskrift for Herøy sogelag. Band III, hefte 4 (1977):136-148.

Ramskjær, Søren 1980: Litt om navn i Nordfjorden. I: Søndeled historielag. Årsskrift 1980:228-229.

Ramstad, Egil 1990: Namdalen eit namn frå Herule-tid ? I: Årbok for Namdalen 1990:85-104.

Rantala, Leif 1975: De samiska ortnamnen i Polmak. [Helsingfors.] 91 s., kart. (Pro gradu uppsats i finsk-ugrisk språkforskning ved Helsingfors Universitet.)

Rantala, Leif 1982a: Synpunkter på insamling av samiska ortnamn. I: Helleland, B. (red.) 1982:41-43.

Rantala, Leif 1982b: Rapport över insamling av samiska ortnamn (stedsnavn) i Nesseby 1981-82. I: Helleland, B. (red.) 1982:44-45.

Raubakken, Erling 1977: Da Vålebrua skulle bli by. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1977: 19-27.

Rautio, Kaisa og Aud-Kirsti Pedersen 1984: Stadnamninnsamling i Nord-Troms. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1984:49, 72.

Rautio, Kaisa og Aud-Kirsti Pedersen 1987: Lydskrift ved databehandling av stadnamnmateriale. I: Helleland, B. (red.) 1987:19-26.

Rauø, Kåre 1980: Laukhella: Om lin og laukar og et gårdsnavn i Lenvik (- med et haleheng om lauk og lukke av redaktøren [H. Kr. Eriksen]). I: Årbok for Senja 1980:63-67.

Redse, Marit 1981: Stadnamn frå Rovdestranda på Sunnmøre. Bergen. V, 268 s., rettingar. (Utrykt hovudoppgåve.)

Reinton, Lars 1949-51a: [Melding av] Beito, O. T. 1949. I: Heimen VIII (1949-51): 335-336.

Reinton, Lars 1938: II. Den eldste tida. III. Yngre jernalder og vikingetida. I: d.s.: Folk og fortid i Hol. I. Frå eldste tida til 1815: 62-103. Oslo.

Reinton, Lars 1949-51b: Sjå Beito, O. T. og L. Reinton 1949-51.

Reinton, Lars 1958: Eng. I: KLNM III (1958):sp.627-631.

Reinton, Lars 1956: Beite. I: KLNM I (1956):sp.420-423.

Reinton, Lars og Olav T[oreson] Beito 1955-57: Om namn i bygdebøker. [Rettleiing om skrivemåten av namn i bygdebøker.] I: Heimen X (1955-57):417-420. (Jfr. Hovda, P. 1955-57.)

Reinton, Nils 1973: Eit og anna om namn og nemningar. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1973:79-81.

Reiso, Gunvald Møllerup 1957: Stadnamn frå Tysnes. Bergen. XIII, 171 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Reitan, Jørgen 1919: Unsgård i Ålen. I: MM 1919:107-111.

Reitan, Jørgen 1910: Præpositionsbruken ved vore stedsnavn. I: MM 1910:49-51. (Jfr. Larsen, A. B. 1909.)

Reitan, Jørgen 1927: Hvad oplysninger gir vaare dialekter om det gamle navn paa byen Trondhjem. Trondhjem. 12 s. (Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter. Nr.4. 1927.

Reitan, Jørgen 1932: Gamle vegar og gamle namn i Trøndelag. I: Syn og Segn 1932:70-80. (Trykt oppatt i Gauldalsminne III [1977]:558-569.)

Rekdal, Jan Erik 1987: Den nordiske innflytelse på irsk og skotskgælisk språk, særlig i ordforråd og stedsnavn. I: MM 1987:39-50.

Rekdal, Olav 1973: Opphavsgardane i Tresfjord. I: d.s.: Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord. Tresfjord I:37-52. [Vestnes.]

Reppen, Terje 1975: Stedsnavn fra Oslo. En studie i gate- og veinavn. Bergen. 288 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Reusch, Hans 1916: Granskning av stedsnavnes oprindelse og geologi. I: Naturen 1916:61-63.

Revheim, M. L. [1946]: Gardsnamet Ytre Arna. I: ds: Fabrikkstaden Ytre Arna 1846-1946:14-16. [Bergen].

Rian, Inge 1980: Bakken, Brekstad og Berg - stadnamn i eit flatt landskap. I: Årbok for Fosen 1980:113-115.

Rian, Inge 1980: Bakken, Brekstad og Berg - stadnamn i eit flatt landskap. I: Årbok for Fosen 1980:113-115.

Rian, Inge 1977: Munkdalen og Hernes - to stadnamn i Kvenvær. I: Fosen historielag. Årbok 1977:93-94.

Riksheim, Vilhjelm 1920-24: Ei namnetyding. Hikelen. I: Håløygminne I (1920-24):33.

Rimstad, Erling 1961: Gårdsnavn. I: Bodin bygdebok. B.1 - første del:63-104. Bodø.

Rimstad, Erling 1947: Stedsnavn fra Kvelde, Hedrum. Oslo. IV, 176 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Rinde, Otto 1975: Ei skisse over den eldste busettinga og ryddinga av gardane i Åsane. I: Åsane bygdebok:40-45. Bergen.

Rise, Ola J. 1947: Namn og topografi. Lendet. I: d.s.: Oppdalsboka. Historie og folkeminne I:15-36. Oslo.

Riste, Olav 1945: Litt om gardsnamnet Rotset. I: Årsskrift for Volda sogelag 1945:61-62.

Riste, Olav 1925: Vol'da. Nokre småmerknader av ein Volding. I: MM 1925:141-143.

Riste, Olav 1950: Nokre av dei eldste sunnmørske fjordnamna. I: Tidsskrift for Sunnmøre historiske lag 1950:24-28.

Roaldset, Asbjørn 1982: Stadnamni Kvås og Kvåse [Agder]. I: MM 1982:70-72.

Roaldset, Roald 1986: Om "Gryta" som namn på båar og skjer. I: MM 1986:[82]-85.

Robberstad, Knut 1960: Eit par stadnamn i Finnås [Hope, Fuskevigen, Fauskevikjo, Persskjeret]. I: Sunnhordland XXXXI (1960):99-102.

Robberstad, Knut 1949: Gamle bustader i Finnås. I: Sunnhordland XXX (1949):58-68.

Robberstad, Knut 1966b: Vetahaugen på Moster. I: Sunnhordland XLII (1966):71.

Robberstad, Knut 1966a: Gulatinget. I: Frå Fjon til Fusa 1966:23-43.

Robberstad, Knut 1974: Meir om gardsnamn på Brømnes. I: Sunnhordland LV (1974):40-49. (Jfr. Hallaråker, P. 1973.)

Robbestad, Odd 1987: Omkring Vestmar-navnet - et omstridt spørsmål blant forskerne. I: Årsskrift 1987 for Kragerø og Skåtøy Historielag:170-187.

Rogan, Bjarne 1990: On the custom of naming artefacts. I: Etnologia Europaea. Vol. XX (1990):47-60.

Rogan, Bjarne ?: Lensmannsdøden, Sjelesørgeren .... og andre geværnavn. I: Nationen.

Rogne, M[artinus] 1928: Busetjing, samfund, rettsskipnad og gudsdyrking. I: ds: Sunnmørsfylket i framfarne tider. Artikelserie i "Sunnmørsposten". 1. del:29-52. Aalesund.

Rogne, Olav 1947: Stadnamn frå Rogne sokn (Øystre Slidre). Oslo. VI, 231 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Romsdalsnamnet 1930: Fyreteljing frå folket i Romsdal til riksmaktene um å atterreisa namnet Romsdal som fylkesnamn. Molde. 48 s. [Tillegg: Bastian Dahl: Sproget i Molde og Romsdalen s.I-II; Olaf Olafsen: Folket, s.III-1V.]

Rosenberg, Kjell 1988: Skipsnavn - symbolikk, romantikk, poesi, drøm og dåd. I: Agder historielag. Årsskrift 64 (1988):55-61.

Ross, Immanuel 1920: Halgheim i Os. I: MM 1920:34-41.

Rostvik, Allan 1967: Har och harg. Uppsala. 175 s. (Tillegg: Bilaga: Materialsamling till kapitlet Ortnamnselementet har som senare led. 15 s.) (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi XLIV. Studier till en svenske ortnamnsatlas utgivna av Jøran Sahlgren 11.)

Rud, Per og Birger Kirkeby 1978: Navnebruk - utmarksområder. Nittedalsmarka - Lillomarka. I: Romerikstun X (1978):311-313.

Rudie, Gunnar 1975: Tømmerfløting. I: KLNM XIX (1975):sp.227-230.

Rudjord, Kåre 1977: Sjå Høyland, Arnfinn og Rudjord, Kåre 1977.

Rudjord, Kåre 1974: Et bygdelag på Lista. I: Agder historielag. Årsskrift 52 (1974):93-112.

Rudvin, Ola 1971: Suterud og Gladhus. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1971: 78-80.

Ruud, Edv[ard] 1937-40b: Gamle sett og tilrorar på Andneshavnet, Andfjorden og Kvæfjorden. I: Håløygminne V (1937-40):475-482.

Ruud, Edv[ard] 1937-40a: Salta-namnet, suplering og anna. I: Håløygminne V (1937-40): 407-409.

Rydland, Håkon 1957-61: Gamle og nye namneformer. I: Håløygminne X (1957-61):428.

Rydving, Håkan 1990: Ortnamn som religionshistoriskt källmaterial. I: Namn och bygd 1990:167-177.

Rygh, Karl 1871: Bermerkninger om Stedsnavnene i den sørlige Del af Helgeland. I: HT 1 (1871):53-135. (Ny utg. 1989 med innleiing om Karl Rygh ved Alfred Jakobsen. Redaksjon og forord ved Ernst Håkon Jahr. Oslo. 135 s.)

Rygh, Karl 1901: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Rygh, Karl 1911: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Rygh, Karl 1903: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Rygh, Karl 1908: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Rygh, Karl 1905b: Sjå Rygh, O. 1897-1936.

Rygh, Karl 1906: Nogle bemerkninger om gaardnavne. Trondhjem. 38 s. (Det kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1906. No.7.)

Rygh, Karl 1905a: Om gaardnavne i Nordland. I: Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter. No.4 (1905):1-45. Trondhjem.

Rygh, O. (Gustav Storm, B. Halvorsen) 1897a: Plan for Udgivelsen af de af Matrikel-Navnekommissionen samlede Oplysninger om Norske Gaardnavne. I: Storthings Forhandlinger 1897. Første Del. (Storthings Proposition No.1.) Hovedpost IV:45-49.

Rygh, Oluf 1897b: Veiledning i Indsamling av Materialer til Belysning av Stedsnavne. Kristiania 9. juni 1897.

Rygh, Oluf 1898: Topografiske Oplysninger til Kongesagaerne [frå Sverres til Håkon Håkonssons soga]. I: HT 14 (1898):240-314.

Rygh, Oluf 1880: Minder om Guderne og Deres Dyrkelse i norske Stedsnavne. I: P. A. Munch: Norrøne Gude- og Heltesagn. Ny udgave bearbeidet af A. Kjær:[199]-221. Christiania. (Òg utgjeve som særtrykk. 28 s. Jfr. Olsen, M. 1922.)

Rygh, Oluf 1882b: Oplysninger til trondhjemske gaardnavne (Inderøen, Ytterøen, Rissen). I: Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter 1882:1-61, reg.

Rygh, Oluf 1896: Norske Fjordnavne. I: Sproglig-historiske studier tilegnede professor C. R. Unger:30-86. Kristiania.

Rygh, Oluf 1891b: Oplysninger til trondhjemske Gaardnavne [II]. I: Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter 1891:153-262.

Rygh, Oluf 1892: Topografisk-historiske Smaanotitser. I: HT 12 (1892):424-428.

Rygh, O[luf] 1882a: Gamle bygdeborge i Norge. I: Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberetning 1882:30-80.

Rygh, O[luf] 1893: Norske Stedsnavne. I: Landsbladet 96, 1893.

Rygh, O[luf] 1894a: Norske Stedsnavne paa (Skjálf?) Skjálfa. I: ANF 1894:173-174.

Rygh, O[luf] 1878a: [Om skrivemåten av stadnamna i den nye matrikkelutgåva. Fråsegn frå O. Rygh datert 27. des. 1877.] I: Departementstidende No.16, 22. April 1878:257-267.

Rygh, O[luf] 1891a: Norske Stedsnavne paa lo (lá, sló og lignende). I: ANF 1891: 244-256. (Jfr. Läffler, [L] Fr. 1891 og Läffler, [L] Fr. 1894.)

Rygh, O[luf] 1882c: Gaardnavnenes skrevne former og udtaleformerne. 408 foliosider. (Utrykt.)

Rygh, O[luf] 1894b: Tillæg om Stedsnavne i Kvinesdal. I: Daae: En Krønike om Kvinesdal: 99-120. Christiania.

Rygh, O[luf] 1897-1936: Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens Revision. Efter offentlig Foranstaltning udgivne med tilføyede Forklaringer af O. Rygh.

Forord og Indledning. Kristiania 1898, XV, 94 s. (Faksimileutg. 1966.) (S.1 til siste avsnitt s.27 er trykt oppatt i Stemshaug, O.(red.) 1973:30-80 (notar s.209-212).)

B.1: Smaalenenes Amt. Kristiania 1897, XI, 448 s. (Faksimileutg. 1961.)

B.2: Akershus Amt. Kristiania 1898, XII, 479 s. (Faksimileutg. 1976.)

B.3: Hedemarkens Amt. Kristiania 1900, XIV, 500 s. (Faksimileutg. 1964.)

B.4: Kristians Amt. 1.-2. Halvdel. 1: Kristiania 1900, XIV, 278 s. (Faksimileutg. 1965.) 2. Bearbeidet af A. Kjær. Kristiania 1902, XIV, 376 s. (Faksimileutg. 1966.)

B.5: Buskeruds Amt. Bearbeidet af Hj. Falk. Kristiania 1909, XIV, 533 s. (Faksimileutg. 1967.)

B.6: Jarlsberg og Larviks Amt. Bearbeidet af A. Kjær. Kristiania 1907, XVI, 446 s. (Faksimileutg. 1967.)

B.7: Bratsberg Amt. Bearbeidet af A. Kjær. Kristiania 1914, XVII, 524 s. (Faksimileutg. 1967.)

B.8: Nedenes Amt. Bearbeidet af Amund B. Larsen. Kristiania 1905. XIV, 263 s. (Faksimileutg. 1968.)

B.9: Lister og Mandal Amt. Bearbeidet af A. Kjær. Kristiania 1912, XV, 396 s. (Faksimileutg. 1968.)

B.10: Stavanger Amt. Bearbeidet af Magnus Olsen. Kristiania 1915. XVII, 510 s. (Faksimileutg. 1969.)

B.11: Søndre Bergenhus Amt. Bearbeidet af Magnus Olsen. Kristiania 1910, XXVIII, 643 s. (Faksimileutg. 1969.)

B.12: Nordre Bergenhus Amt. Bearbeidet af A. Kjær. Kristiania 1919, XX, 593 s. (Faksimileutg. 1969.)

B.13: Romsdals Amt. Bearbeidet af K. Rygh. Kristiania 1908, XVI, 533 s. (Faksimileutg. 1969.)

B.14: Søndre Trondhjems Amt. Bearbeidet af K. Rygh. Kristiania 1901, XIII, 449 s. (Faksimileutg. 1965.)

B.15: Nordre Trondhjems Amt. Bearbeidet af K. Rygh. Kristiania 1903, XIII, 444 s. (Faksimileutg. 1967.)

B.16: Nordlands Amt. Bearbeidet af K. Rygh. Kristiania 1905, XV, 465 s. (Faksimileutg. 1970.)

B.17: Tromsø Amt. Bearbeidet af K. Rygh. Kristiania 1911, XII, 228 s. (Faksimileutg. 1970.)

B.18: (Tillægsbind) Finnmarkens Amt. Bearbeidet af J. Qvigstad og Magnus Olsen. Kristiania 1924, XVI, 377 s. (Faksimileutg. 1970.)

B.19: Fællesregister af A. Kjær. Oslo 1936, 445, upag. s. (Faksimileutg. 1970.)

Melding: Hellquist, E. 1903. (Jfr. Olsen, M. 1920a, Seland, H. 1920, Seland, H. 1946-48.)

Rygh, O[luf] 1901: Gamle Personnavne i norske Stedsnavne. Efterladt Arbeide af O. Rygh. Kristiania. XII, 357 s. (Universitetsprogram for 2det Semester 1899.) (Utg. av Sophus Bugge og K. Rygh. Faksimileutg. 1978.)

Rygh, O[luf] 1904: Norske Elvenavne. Samlede af O. Rygh efter offentlig Foranstaltning. Udgivne med tilføiede Forklaringer af K. Rygh. Kristiania. XV, 393 s.

Rygh, O[luf] 1878b: Stedsnavnenes Skrivemaade i den nye Matrikel. I: Morgenbladet 153 A, 1878.

Rykkvin, Knut 1977: Stadnamn frå Skatval i Nord-Trøndelag. Trondheim. IV, 163 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Ryningen, Alfred 1979: 1568 stadnamn frå Nordbygdi i Bykle. Oslo. IX, 304 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Rynningen [= Hans P.Rynning, KKs merknad] [1916]: Stedsnavne. I: August Steinhamar (red.): Norderhov. En fremstilling av herredets utvikling til 1914. Utgit av Norderhovs kommune ved en komite:297-303. Kristiania. (Fotnote: "Utdrag av en artikkelrække i "Ring. blad" 1894, forfattet (anonymt) av sogneprest Rynningen, Hole".)

Ryssedal, O. 1957-61: Omd. I: Håløygminne X (1957-61):113-115.

Rød, Johs. 1971: Namn i Siljan (Slimdal til 1917). I: Talatrosten 1971:16.

Rød, Knut 1979: Sjå Julnes, J. og K. Rød 1979.

Rød, Per O. 1966: Dei eldste gårdsnamna. "setr"-landnåmet og vikingtida. "rud"-landnåmet og hundreåra før svartedauden. I: Singsåsboka. Folk og samfunn. Bind I. Del I:82-92. Trondheim.

Rød, Per O. 1969: Øydetid og bureising i Gauldal. I: Gauldalsminne II [1969]: 564-582.

Rødland, Reinert 1942: Sjø- og strandnavn fra Nøtterøy og Tjøme. Oslo. IX, 354 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Røger, Magnus 1966-69: Kjeangen i Ofoten. I: Håløygminne XII (1966-69):50-51.

Røhnebæk, Trond 1979: Stedsnavn på Hedmarken. I: Ringsaker historielag. Årbok 1979:43-48.

Røhnebæk, Trond 1984b: Gamle elvenavn i Ringsaker. I: Ringsaker historielag. Årbok 1984:45-54.

Røhnebæk, Trond 1983: Stadir-garder i Ringsaker. I: Ringsaker historielag. Årbok 1983:10-21.

Røhnebæk, Trond 1984a: Et dusin gamle vin-navn i Ringsaker. I: Ringsaker historielag. Årbok 1984:10-15.

Røkenes, Jentoft 1953-56: Kvæfjord - Kvefjord - Kvedfjord. I: Håløygminne IX (1953-56):547-550.

Rønneseth, Ottar 1966: Grend og grense - vald og voll. I: Frå bygd og by i Rogaland XIII (1966):78-111.

Rønneseth, Ottar 1958: Nokre merknader til Odmund J. Møllerop: Gård og gårdssamfunn i eldre jernalder (SMÅ 1957). Med tilsvar fra Odmund J. Møllerop. I: Stavanger Museum. Årbok 68 (1958):79-83. (Jfr. Møllerop, O. J. 1957.)

Rønneseth, Ottar 1963: Gard [Grend] og grense - vald og voll. I: Frå bygd og by i Rogaland X (1963):81-103.

Rønneseth, Ottar 1965: Gard [Grend] og grense - vald og voll. I: Frå bygd og by i Rogaland XII (1965):81-98.

Rønnevik, Knut C. 1951-55: Striden om fiske med torskegarn ved Skudenes og i Karmsund i 1700-åra. I: Årbok for Karmsund. Haugesund museums årshefte 1951-55:21-49.

Rønningen, John 1981: Bosettingen. I: d.s.: Nesboka. Bygdehistorie for Nes i Hallingdal:25-30. Nes.

Røsholt, Bjørn 1984: Om gardsnavnet Misunt i Lardal. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.2 1984: 75.

Røstad, Anton 1967: Stadnamna våre. I: Årbok for Telemark 1967:98-113.

Røstad, Anton 1962: Ein gard frå veidetida [i Verdal]. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1962:42-48.

Røsås, Kåre 1946: Stedsnavn fra Åsnes. Oslo. 176 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Raaum, Trond 1988: Samiske stedsnavn i Sørfold. I: Årbok for Sørfold 1988:71-74.

Saba, Isak 1919: Om sammensatte lappiske stedsnavn. 7 s. (Tromsø Museums Årshefter 42, nr.5 1919.)

Saga, Torbjørn 1985: Hvordan et navn kan få en ny form og et nytt innhold [Hestehaugen - Hesteryggen i Hvittingfoss]. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.2 1985:83.

Sahlgren, Jöran 1920: Forna tiders jakt och djurfångst belysta av ortnamnen [m.a. gno. hjalli m., -grav, -grov, Falk-]. I: NoB 1920:146-173.

Sahlgren, Jöran 1916: Grimåsen og Dimbo. I: NoB 1916:170-173.

Sahlgren, Jöran 1930: Ordlängdsbalansen i svenskan [m.a. Tan(n)um, Tanem, Tonneim, Tuneim, Tanberg, Haneborg]. I: NoB 1930:61-86. (Jfr. Neuman, E. 1956.)

Sahlgren, Jöran 1950: Hednisk gudelära och nordiska ortnamn [m.a. hesteskeid, leikvoll, Elgjartun]. I: NoB 1950:1-37.

S[ahl]g[re]n, J[öran] 1960: [Melding av] Ekre, L. 1960 og Hovda, P. 1961a. I: NoB 1960: 181-182.

Sahlgren, Jöran 1934: Ordet stolsteg och önamnet Stord. I: Studia Germanica tillägnade Ernst Albin Kock den 6 december 1934:305-311. Lund.

Sahlgren, Jöran 1959: Gamla svenska ånamn. I: NoB 1959:1-54. ( S.1-5 og 22-24 er trykt oppatt i Tveitane. M, (red.) 1983a:69-73.)

Sahlgren, Jöran 1961: [Melding av] Orvin, A. K. 1958. I: NoB 1961:191.

Salen, Sigrid 1986: Noen prinsipper for behandling av etterledd. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986:171-177. (Finst òg som særtrykk.)

Saltnessand, Erik 1958-60: Erkebiskop Øystein Erlendssons ættegård [Råsvoll i Børsa]. I: Heimen XI (1958-60):17-22.

Salvesen, Helge 1990: Forholdet mellom gårdsnavnforskning og bosetningshistorie. I: Schmidt, T. (red.) 1990:17-32. /Zusammenfassung. Diskusjon./

Salvesen, Helge 1986: -stadir-gårder i Nord-Norge. I: Nordlyd No.11 (1986):102-109. (Summary.) (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Salvesen, Helge 1987: Forholdet mellom gårdsnavn og gårdsbosetning i etableringsfasen. Metodiske og strukturelle porblemer knyttet til staðir-gårders alder. I: Hallberg, G., S. Isaksson og B. Pamp (red.) 1987:377-391.

Salvesen, Helge og Jørn Sandnes 1978: Ødegårdstid i Norge. Det nordiske ødegårdsprosjekts norske undersøkelser. Oslo - Bergen - Tromsø. 179 s.

Salveson, Arne 1930: To stadnamn i Rogaland [Avaldsnes, Falnes]. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1930:48.

Samiske navn. 1978. I: Årbok for Lødingen 1978:38-39.

Sandal, Per 1986: Namnet Sogndal. I: ds: [red]: Sogndal bygdebok. Band 1. Allmenn bygdesoge. Tida før 1800:7. Sogndal.

Sandberg, Ole R. A. 1919: Lobus-odden. I: Bygd og Bonde I (1919):70.

Sandberg, Per-Øivind 1977: Om ødegårder på Nes. I: Nes og Helgøya. Lokalhistorisk skrift. Utg. av Nes historielag 1977:55-110.

Sande, Eivind 1948: Stadnamn frå Gaular i Sunnfjord. Oslo. 218 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul.)

Sandjord, John 1970: Lokkøy i Bø. I: Hovdasegl 1970:108-109.

Sandnes, Jørn 1971a: Ødetid og gjenreisning. Trøndsk busetningshistorie ca. 1200-1660. Oslo - Bergen - Tromsø. 384, upag. s. (Skrifter utgitt av norsk agrarhistorisk forskergruppe 1.)

Sandnes, Jørn 1956b: Gårdsnavn på -staðir og -setr. Litt om navneklassenes absolutte og relative kronologi, spesielt i Trøndelag. I: MM 1956:84-88.

Sandnes, Jørn 1956a: Snåsaboka. Bind I. Bygdehistorien fram til år 1800. Steinkjer. 365 s. (Om namn srl. 63-149.)

Sandnes, Jørn 1969a: Garder, bruk og folketall i Norge i høgmiddelalderen. [Replikk til Kåre Lunden.] I: HT 48 (1969):114-119. (Jfr. Lunden, K. 1969 og Sandnes, J. 1968b.)

Sandnes, Jørn 1967-69b: Reitar. En navnegruppe som agrarhistorisk kilde. I: Heimen XIV (1967-69):388-395.

Sandnes, Jørn 1969b: Oðinssalr i Trøndelag. I: MM 1969:63-65.

Sandnes, Jørn 1966: Gardsnavn og busetning i Bjugn og Stjørna. I: Fosen historielag. Årbok 1966:16-27.

Sandnes, Jørn 1967: Trøndelags eldste politiske historie. I: HT 46 (1967):1-20.

Sandnes, Jørn 1962: Elvenavnet Nið. I: Det kgl. norske videnskabers selskab. Forhandlinger 35 (1962). Nr.24:126-133.

Sandnes, Jørn 1960: Noen vassdragsnavn fra Snåsa og Sørli. I: MM 1960:158-171.

Sandnes, Jørn 1953: Elve- og innsjønavn i Snåsa. Oslo. IV, 125 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Sandnes, Jørn 1965: Namdalens historie til år 1600. Namsos. 435 s., kart. (Om namn div. stader, sjå innhaldslista og register.)

Sandnes, Jørn 1968c: Innleiing [til Namn i fjellet]. I: Sandnes, J. og P. Tylden (red.) 1968:9-13.

Sandnes, Jørn 1990: Elvenavnet Alma. I: Namn och bygd 1990:159-165. /Summary./

Sandnes, Jørn 1990: Gårdsnavn og bosetning på Nes, Hedmark, noen hovedlinjer. I: Schmidt, T. (red.): Namn og eldre busetnad:9-16. /Summary./

Sandnes, Jørn 1985: Skåle i Sørli 1462 og litt annen Li-historie fra eldre tid. I: Årbok for Namdalen 1985:90-93.

Sandnes, Jørn 1968b: Garder, bruk og folketall i Norge i høgmiddelalderen. I: HT 47 (1968):261-292. (Jfr. Lunden, K. 1969 og Sandnes, J. 1969.)

Sandnes, Jørn 1968a: Fjellnamn frå Trøndelag. I: Sandnes, J. og P. Tylden (red.) 1968:14-56.

Sandnes, Jørn 1970-72a: Navn på kart, særlig det økonomiske kartverket, og litt om innsamling av stadnamn. I: Heimen XV (1970-72):161-170. (Jfr. Hoff, I. 1970-72, Sandnes, J. 1970-72b, Kirkeby, B. 1970-72a, Kirkeby, B. 1970-72b.)

Sandnes, Jørn 1970-72b: Om navn på kart [replikk til Ingeborg Hoff]. I: Heimen XV (1970-72):349-351. (Jfr. Hoff, I. 1970-72, Sandnes, J. 1970- 72b.)

Sandnes, Jørn 1968e: Stedsnavn i Bymarka. I: Trondheim turterreng. Bymarka - Strindmarka - Vassfjellet:125-134. Trondheim.

Sandnes, Jørn 1968d: Stadnavn i Meldal. I: Meldal bygdebok 1:50-80. Orkanger.

Sandnes, Jørn 1970: Gamle bygdenamn i Nord-Trøndelag. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1970:29-43.

Sandnes, Jørn 1973a: Busetnaden i Åfjorden fram til 1600-tallet. I: Fosen historielag. Årbok 1973:7-17.

Sandnes, Jørn 1971c: Norsk stadnamnleksikon. I: Forskningsnytt 2/1971:37-39.

Sandnes, Jørn 1972a: Noen navn fra fjelltraktene mellom Røros og Meråker. I: Trondhjems Turistforening. Årbok 1972:43-49.

Sandnes, Jørn 1972b: Stadnamn i Trøndelag. I: Dalen, A. og O. Stemshaug (red.) 1972:67-105.

Sandnes, Jørn 1973b: Datering av navneklasser ved landskyld-metoden. I: MM 1973: 12-28.

Sandnes, Jørn 1975b: Navneleddet aun, av eldre auðn. I: NoB 1975:119-128.

Sandnes, Jørn 1964: Gno. h rgr i gardsnavn. I: MM 1964:113-120. (Trykt oppatt i Stemshaug, O. (red.) 1973:104-111 (notar s.213-214).

Sandnes, Jørn 1983: Seinmiddelalder. 1350 - ca.1530. I: Tormod Aarholt (red): Bygdebok for Sparbu og Ogndal. Bind I. Allmenhistoriske 154-180. [Steinkjer].

Sandnes, Jørn 1973-75: Gardnavn på -set, bøyningsformer og alder. I: Heimen XVI (1973-75):513-516. (Jfr. Kirkeby, B. 1973-75c og Kirkeby, B. 1973-75b.)

Sandnes, Jørn 1974a: Sørsamenes eldre historie igjen. Replikk til Knut Bergsland. I: HT 53 (1974):415-421. (Jfr. Bergsland, K. 1970b, Bergsland, K. 1971, Bergsland, K. 1974, Eggen, E. 1971 og Sandnes, J. 1973c.)

Sandnes, Jørn 1973c: Om samenes utbredelse mot sør i eldre tid. I: HT 52 (1973):113-137. (Jfr. Bergsland, K. 1970b, Bergsland, K. 1971, Bergsland, K. 1974, Eggen, E. 1971 og Sandnes, J. 1974a.)

Sandnes, Jørn 1975a: Fra gudehov til kirkested. Et kapittel av stedsnavnenes kulturhistorie. I: Helleland, B. (red.) 1975:48-62.

Sandnes, Jørn 1971b: Fra Nidaros til Gløshaugen. Streiftog i Trondheims navnegeografi. I: Årbok for Trøndelag 1971:53-58.

Sandnes, Jørn 1974b: Stadnamn og busetnad i tida ca. 800-1300. I: Bø, O. og O. Høyland (red.): Norrøn kulturhistorie:150-172. Oslo.

Sandnes, Jørn 1978a: Stadnamn og samfunn i eldre tid. Noen synspunkter på avgrensing, arbeidsoppgaver og problemstillinger for undersøkelser. I: NoB 1978:113-126. (Summary og Diskusjon.)

Sandnes, Jørn 1976a: Gards- og andre bustadnamn. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976:28-33.

Sandnes, Jørn 1967-69a: Kilder til busetningshistorien i eldste tida. I: Heimen XIV (1967-69):3-20.

Sandnes, Jørn 1984a: Historiske identifikasjonsmetoder i navneforskningen og litt om alderdommelige navneformer i Trondheim domkapitels jordebok fra ca. 1550. I: Helleland, B. (red.) 1984a:40-[45].

Sandnes, Jørn 1977: Navn og bygd i et sørøstnorsk grenselandskap. En studie over torp-gårder og øde-legging i Østfold. I: NoB 1977:57-70. (Summary.)

Sandnes, Jørn 1978b: Sjå Salvesen, Helge og Jørn Sandnes 1978.

Sandnes, Jørn 1976b: Ødegård. I: KLNM XX (1976):sp.615-619.

Sandnes, Jørn 1984b: Noen gardsnavn i Lesja. I: Lesja historielag. Årsskrift 1984: 36-39.

Sandnes, Jørn 1985: Kvam som terrengord, gards- og bygdenavn i Norge. I: Namn og Namne 2 (1985):29-41.

Sandnes, Jørn 1986: Nyere svensk og dansk stadnamnlitteratur. I: Heimen XXIII (1986):23-25.

Sandnes, Jørn 1982: Gårdsnavn og bosetning i Jämtland i eldre tid. [Dei viktigaste gardsnamnklassene i Jämtland samanlikna med Trøndelag.] I: NoB 1982:125-135. (Summary. Retting i NoB 1983:182.)

Sandnes, Jørn og Ola Stemshaug (red.) 1990: Norsk stadnamnleksikon. 3. utgåve. Oslo. 375 s.

Sandnes, Jørn og Ola Stemshaug (red.) 1976: Norsk stadnamnleksikon. Oslo. 359 s. Meldingar: Holm, G. 1977, Brylla, E., A.-C. Mattisson, L. Nilsson, I. Palsson, S. Strandberg og M. Wahlberg 1977, Flemström, B. 1976-78. (2. utg. Oslo 1980. 361 s. 3. utg. 1990.)

Sandnes, Jørn og Per Tylden (red.) 1968: Namn i fjellet. Oslo. 175 s. (Orion 74.) Melding: Nordlie, S. 1967-69.

Sandnes, Jørn og Ola Stemshaug (red.) 1986: Personnamn i stadnamn. Artikkelsamling frå NORNAs tolvte symposium i Trondheim 14.-16. mai 1984. [Trondheim.] 227 s. (NORNA-rapporter 33.) Melding: Kruken, K. 1987.

Sandness, Ottar 1957-61: Salbuneset og andre salnamn. I: Håløygminne X (1957-61):10-11.

Sandness, Ottar 1970: Hofdasegl - Hadsel. I: Hofdasegl 1970:110.

Sandness, Ottar 1966-69a: Namneforvansking. I: Håløygminne XII (1966-69):291-292.

Sandness, Ottar 1959: Welle-Strand, E. 1959.

Sandness, Ottar 1968: Navneforvandling. I: Hofdasegl 1968:42-43.

Sandness, Ottar 1966-69b: Namnetydingar [Hov/Haug]. I: Håløygminne XII (1966-69):428.

Sandved, J. Ø. 1965: Rokevad og Rokenes i Gand. I: Ætt og Heim 1965:117-121.

Sandved, Jakob Øglænd 1962: Litt om Høylands og Sandnes eldste historie [m.a. Gand]. I: Ætt og heim 1962:58-63.

Sandøy, Helge 1987b: Om ein lydskriftstandard. (Svar på merknadene frå Joleik Øverby.) I: Helleland, B. (red.) 1987a:145-163.

Sandøy, Helge 1987a: Lydskriftstandard til stadnamnregistrering. I: Helleland, B. (red.) 1987a:34-56.

Sandøy, Helge 1986: Frænen - tolking og mistyding. I: Namn og Nemne 3 (1986): 19-32.

Sandøy, Helge 1990: Eldste namna og eldste busetnaden i Fræna kommune. I: Gammalt frå Fræna 1990:7-38.

Sanner, Egil Kristoffer 1960b: Gammelnorsk tid (ca. 1050-ca. 1350). I: d.s. (red.): Botne bygdebok. Bind II. Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540:253-275. Moss.

Sanner, Egil Kristoffer 1960a: Skipreide - og sognenavn. I: d.s. (red.): Botne bygdebok. Bind II. Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540:250-253. Moss.

Sannes, Olav 1924: Gardsnavn. I: d.s.: Drangedal med Tørdal. Ei bygdesoga:12-14. Drangedal. (Trykt oppatt i offset Skien 1974.)

Scheel, Fredrik 1923: Finnerud. I: MM 1923:206.

Schiørn, Karl 1932-40: Gater og gatenavn i Tønsberg. I: Vestfoldminne III (1932-40):66-91.

Schmidt, Olaus 1959: Schivevollen. I: Trondhjems Turistforening. Årbok 1959:45-51.

Schmidt, Tom 1981: Fagordliste for norsk namnegransking. Oslo. 148 s. (Universitetet i Oslo. Institutt for namnegransking.)

Schmidt, Tom 1982: Identifisering av noen "forsvunne navn" fra NRJ V. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1982:82-95, kart.

Schmidt, Tom 1983: Forledd i norske gårdsnavn på -akr. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1983:108-139.

Schmidt, Tom 1984a: Datering av norske gårdsnavn på akr. I: Dalberg, V., G. Fellows-Jensen, B. Jørgensen og J. K. Sørensen (red.) 1984:67-93.

Schmidt, Tom 1976: Teigenamn frå Randabygda. Oslo. 322 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Schmidt, Tom 1989: Navneleddet -by i Østfold etter 1875. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989:141-171.

Schmidt, Tom 1990: Litteraturkrønika. Norge. I: Namn och bygd 1990:197-202. (= NORNA - rapporter).

Schmidt, Tom 1987: Stadnamn og lokalhistorie. I: Årbok for Nordfjord 1981.79-82.

Schmidt, Tom 1990: Place-Names with Generic -by/- in East and West Norway: A Comparative Study. I: Eeva Maria Närhi (ed.):Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Vol. 2:324-331. Helsinki.

Schmidt, Tom 1984c: Skrivemåten av navn på NGOs hovedkartserie. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1984:118-132.

Schmidt, Tom 1986: Navneekserpter fra gamle kart. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1986:179-204.

Schmidt, Tom 1980: Sekundær utmerking i gardsnamn i Indre Nordfjord - eit forsøk på systematisering. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1980:64-70.

Schmidt, Tom 1984b: Identifisering av gårdsnavn i jordebøker fra 1500-tallet. I: Helleland, B. (red.) 1984a:53-65.

Schmidt, Tom 1985: Samlingane etter Karl Rygh. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1985:133-154.

Schmidt, Tom 1988b: Kommentar til Kartutgaven. I: Nytt om namn. Nr.7 1988:20-21. (Jfr. Foldvik, A. K. 1988.)

Schmidt, Tom 1987: Om bruk og betydning av gno. mið- og meðal- i norske gårdsnavn. Hallberg, G., S. Isaksson og B. Pamp (red.) 1987: 317-345.

Schmidt, Tom 1988a: Gårdsnavn brukt som bygdenavn. I: Slotte, P. (red.) 1988: 45-62.

Schmidt, Tom (red.) 1990: Namn og eldre busetnad. Rapport frå NORNAs femtande symposium på Hamar 9. - 11. juni 1988. Uppsala. 293 s. (NORNA-rapporter 43).

Schmidt-Nielsen, S[igval] 1948: Norske stedsnavn i betegnelser på mat- og drikkevarer. I: Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Forhandlinger 21 (1948). Nr.23:92-97.

Schou, Terje 1976: Bosetningen i Land, i eldre tid. I: Landingen. Årbok 1976: 11-28.

Schrøder, Marit Helen 1982: Stedsnavn fra Engeløy. I: Årbok for Steigen 1982:9-19.

Schou, Terje 1975: Bosetningen i Ski og Kråkstad gjennom 8000 år. I: Follominne 1975:27-36.

Schück, Adolf 1958: Svinesund och Svensksund. I: NoB 1958:163-167.

Schulze, Johan A[nthon] 1951: Om stedsnavn i Solum. I: Solum Historielag. Årsskrift 1951: 23-26.

Schulze, Johan A[nthon] 1968: Stadnamn frå Nedre Telemark. I: Talatrosten 1968:12.

Schulze, Johan A[nthon] 1970: Nokre stadnamn frå Ytre Telemark. I: Talatrosten 1970:11-12.

Schulze, Johan Anthon 1971b: Frå millomnorsk til nynorsk i Eidanger og Bamblebygdene. I: Beito, O. T. 1971:269-290.

Schulze, Johan A[nthon] 1971a: Ei stadnamn-ferd i Grenland. I: Talatrosten 1971:13-15.

Schulze, Johan A[nthon] 1972: Nokre stadnamn frå Solum. I: Talatrosten 1972:7-8.

Schulze, Johan A[nthon] 1973: Stadnamn. I: Aage Lunde: Sandsværs historie. Bind I. Bygdehistorie fram til 1964:533-537. Kongsberg.

Schulze, Johan A[nthon] 1975: Stamland og andre namn frå Eidanger. I: Talatrosten 1975: 14-16.

Schulze, Johan A[nthon] 1976: Skarv. I: Talatrosten 1976:10-12.

Schulze, Johan A[nthon] 1978: Tri stadnamn i Grenland [Meirelva, Majer, Meittjønn]. I: Talatrosten 1978:24.

Schulze, Johan A[nthon] 1980: "Kalde Kilde". [Om bruken av orda kjelde og olle i Telemark.] I: Talatrosten 1980:5-7.

Schulze, Johan A[nthon] 1981: *Hanakné. I: Talatrosten 1981:33-34.

Schulze, Johan [Anthon] 1982: Staur og stake. I: Talatrosten 1982:26-28.

Schulze, Johan Anthon 1984: Skrehelle - Skrina. I: Talatrosten 1984:15-16.

Schulze, Johan Anthon 1985b: Slora. I: Talatrosten 1985:10-11.

Schulze, Johan Anthon 1985a: Nokre sermerkte stadnamn frå Siljan. I: Årbok for Telemark 1985:97-99.

Schulze, Johan Anthon 1986a: Eit gamalt elvenamn i Eidanger (*Skjegga). I: Årbok for Telemark 1986:83-84.

Schulze, Johan Anthon 1986b: Nidalane. I: Talatrosten 1986:23-24.

Schulze, Johan A[nthon] 1987: Stadnamn frå traktene millom Røra og Langangen. I: Årbok for Telemark 1987:136-146.

Schulze, Johan A[nthon] 1989: Namn, ord og hendingar frå Gjerpen. I: Årbok for Telemark 1989:92-100.

Schütte, Gudmund 1924: Lappiske Smaating. 1. Finnenavnet. 2. Skadesisuolo. 3. Mons Saevo. I: MM 1924:192-205.

Sedolfsen, Kjell 1973: Sjø- og strandnavn fra Henningsvær til Skrova (Vågan kommune). Oslo. 146 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Seip, D. A. 1952a: Omstridde spørsmål i norsk språkutvikling. Oslo. 121, upag. s.

Seip, Didrik Arup og Sverre Steen 1931: Romsdal. Navnet og området i sagatid og lenstid. Molde. 12 s., 9 s. (Seip: Historisk utgreiing om navnet Romsdal. Steen: Romsdal og Møre. En historisk utgreiing.)

Seip, Didrik Arup 1923: Norge. Om navnet på vårt land fra de eldste tider av. Kristiania. 95 s., 1 upag. Meldingar: Indrebø, G. 1922-25, Koht, H. 1923b.

Seip, Didrik Arup 1924: Norge. I: Syn og Segn 1924:215-229. (Merknader til Koht, H. 1923.)

Seip, Didrik Arup 1925a: Norge. Svar til dosent Indrebø. Oslo. 19 s. (Særtrykk av Den 17de Mai.)

Seip, Didrik Arup 1925b: Norge. Svar til dosent Indrebø paa "Siste svaret". Oslo. 6 s. (Særtrykk av Den 17de Mai 23.2 og 25.2 1925.)

Seip, Didrik Arup 1929a: Språklige problemer omkring navnet Trondhjem. I: MM 1929: 18-34. (Jfr. Indrebø, G. 1927e, Indrebø, G. 1928b, Indrebø, G. 1928c, Indrebø, G. 1929c, Indrebø, G. 1930a, Indrebø, G. 1930b, Seip, D. A. 1929b, Seip, D. A. 1929c, Seip, D. A. 1930, Seip, D. A. 1931c, Vestrum, A. 1929.)

Seip, Didrik Arup 1929b: Når fikk kaupangen i Trondhjem navnet Nidaros? I: MM 1929: 35-44. (Jfr. Indrebø, G. 1927e, Indrebø, G. 1928b, Indrebø, G. 1928c, Indrebø, G. 1929c, Indrebø, G. 1930a, Indrebø, G. 1930b, Seip, D. A. 1929a, Seip, D. A. 1929c, Seip, D. A. 1930, Seip, D. A. 1931c, Vestrum, A. 1929.)

Seip, Didrik Arup 1929c: Språklige problemer omkring navnet Trondhjem. 2. Tilsvar [til Vestrum, A. 1929]. I: MM 1929:119-121.

Seip, Didrik Arup 1930: Trondhjems bynavn. Oslo 1930, [X], 164, 3 upag.s. (Jfr. Indrebø, G. 1927e, Indrebø, G. 1928b, Indrebø, G. 1928c, Indrebø, G. 1929c, Indrebø, G. 1930a, Indrebø, G. 1930b, Seip, D. A. 1929a, Seip, D. A. 1929b, Seip, D. A. 1929c, Seip, D. A. 1931, Vestrum, A. 1929.)

Seip, Didrik Arup 1931a: Norsk språkhistorie til omkring 1370. Oslo. XVI, 388 s. (2. utgave, Oslo 1955:[XVIII], 394 s.) (Om stadnamn div. stader, sjå innhaldslista og register.)

Seip, Didrik Arup 1931c: Trondhjems bynavn. Resymé og tillegg. Oslo. 19 s. (Jfr. Indrebø, G. 1927e, Indrebø, G. 1928b, Indrebø, G. 1928c, Indrebø, G. 1929c, Indrebø, G. 1930a, Indrebø, G. 1930b, Seip, D. A. 1929a, Seip, D. A. 1929b, Seip, D. A. 1929c, Seip, D. A. 1930, Vestrum, A. 1929.)

Seip, Didrik Arup 1931b: Norske stedsnavn. I: Aftenposten 15. april 1931. (Trykt oppatt i Seip, D. A. 1934:274-278.)

Seip, Didrik Arup 1932: Ekskurs om navnet Norge. I: NTS V (1932):163. (Trykt oppatt i Seip, D. A. 1934:137-138.)

Seip, Didrik Arup 1933a: Bergens bynavn. I: Bergens historiske forening. Skrifter 39 (1933):123-155. (Jfr. Naadland, J. 1932, Sommerfeldt, A. 1933, Sørlie, M. 1931, Sørlie, M. 1933a og Sørlie, M. 1933b.)

Seip, Didrik Arup 1933b: Til bøiningen av vin-navnene. I: NoB 1933:54-70.

Seip, Didrik Arup 1934: Studier i norsk språkhistorie. Oslo. 299, upag. s.

Seip, Didrik Arup 1935: Om sund- for sunn- i norske stedsnavn. I: NoB 1935:75-78. (Òg trykt i Nomina Germanica. Hyllningsskrift till Bengt Ivar Hesselmann den 21 december 1935:305-308. Lund.)

Seip, Didrik Arup 1952b: Om navneformene Norge og Noreg. I: Stavanger Aftenblad 7.7.1952. (Trykt oppatt i Seip, D. A. 1952a:111-113.)

Seip, Didrik Arup 1956a: Noen norske stedsnavn [Froan-Fron-Frya, Sosteliæ i Åseral, Snilstveit i Kvinnherad]. I: NoB 1956:13-16.

Seip, Didrik Arup 1956b: "Reis deg Britha, gak aat straannaa". Et gammelt dikt fra Stavanger. I: Stavanger Museum. Årbok 66 (1956):58-81, ill.

Seip, Didrik Arup 1959b: Primsigd - et gammelt øynamn. I: MM 1959:156-157.

Seip, Didrik Arup 1959a: Eksempler på språklig terapi i norske dialekter. I: MM 1959: 117-122.

Seip, Didrik Arup 1922-25: Norge. [Svar på G. Indrebøs melding av Seip, D. A. 1923; sjå Indrebø, G. 1922-25.] I: Heimen I (1922-25):199-204.

Seip, Didrik Arup 1927-31: Navnet Tønsberg. I: Vestfoldminne II (1927-31):165-174. (Trykt oppatt i Seip, D. A. 1934:166-174.)

Seland, Hans 1945: Meir om stadnamngransking. I: Grannen 1945:9-13. (Jfr. Seland, H. 1920, Seland, H. 1943, Seland, H. 1946-48 og Olsen, M. 1920.)

Seland, Hans 1943: Norsk stadnamngransking. "Norske gaardnavne". I: Grannen 1943:33-39. (Jfr. Seland, H. 1920, Seland, H. 1945, Seland, H. 1946-48 og Olsen, M. 1920.)

Seland, Hans 1920: "Norske Gaardnavne". I: Syn og Segn 1920:314-318. (Jfr. Seland, H. 1943, Seland, H. 1945, Seland, H. 1946-48 og Olsen, M. 1920.)

Seland, Hans 1946-48: Tolkinga av gardsnamna våre. Nokre merknader til Ryghs "Norske Gaardnavne". I: Heimen VII (1946-48):366-375. (Jfr. Seland, H. 1920, Seland, H. 1943, Seland, H. 1945 og Olsen, M. 1920.)

Seland, Johannes 1983: Land-gårdene. I: d.s.: Bygdebok for Nes herred. Vest-Agder. 3. bind. Kulturhistorie:28-32. [Nes.]

Seland, Per 1975: Stedsnavn og bebyggelse på gårdene Seland, Lindhommen og Lindeland i Fjotland. I: Agder historielag. Årsskrift 53 (1975):13-39.

Seland, Per 1981: Gårdsnavnenes opprinnelse. Gårdenes alder. I: d.s.: Kvenåsen krets i Fjotland. Gårds- og slektshistorie omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli:17-23. Oslo.

Selland, Ingjald 1980: Gatenavn og navneskikk i Bergen. Bergen. V, 201, upag. s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Selle, Ole Andreas 1948: Stadnamn frå eit øyrike (Vestre Bremnes). Oslo. V, 268 s., 2 kartpl. (Utrykt hovudoppgåve.)

Sellæg, Jo 1990: Sredsnavn: Lassebakken. I: Rundtom. Lokalhistorie fra Drammen. Nr. 2 - 1990:100-101.

Selnes, Ludvig 1939: Stadnamn i Sortland, Nordland fylke. Oslo. 125 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Senje, Sigurd 1974: Stedsnavn forteller. I: d.s.: Østmarka:44-60. Oslo.

Setrom, Ola 1935: Kvar budde Torkjell Turrfrost - fosterfar til Sigmund Bresteson? [Oppdal, Folldal.] I: Syn og Segn 1935:22-31.

Simonsen, Sevald 1953: Navn som forteller noe. I: Årbok for Jæren og Dalane II (1953):101-104.

Sivesind, Johannes 1949: Navnet Raufoss. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag 1/1949:10.

Sivesind, Joh[anne]s 1988: Tunegrenda. Introduksjon til en gjennomgåelse av lokale stedsnavn i Eddakvadet Grimnismål som kommer i et seinere nummer. I: Wiwar. Nr.2 1988. Hefte 28. Utgitt av Østfold Historielag:11-17.

Sivesind, Joh[anne]s 1956: Da garden fekk navn. Gardsnavnet Indal. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag 3/1956:203-204.

Sjurseth, Karl 1941-44: Gardsnamnet Sama og Bjargir. I: Håløygminne VI (1941-44): 202-203.

Skadsem, Marius 1937: Kor var Orm "á V llum" ifrå? I: Rogaland historielag. Årsskrift 1937:35-36.

Skadsem, Marius 1955a: Bygdenamnet Gand. I: MM 1955:65-69.

Skadsem, Marius 1941: Gardnamnet Udlandhaug. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1941:51-53.

Skadsem, Marius 1955b: Kyrkjer i Høyland i eldre tid. I: Årbok for Jæren og Dalene IV (1955):10-18.

Skadsem, Marius 1948a: Burtkomne gardsnamn. Lea i Sola? I: Ætt og heim 1948:131-132.

Skadsem, Marius 1948b: Bø i Jåttå skipreide. I: Ætt og heim 1948:93-94.

Skadsem, Marius 1939: Nokre rettingar. III. [til gardsnamnet Avaldsnes]. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1939:38-39.

Skadsem, Marius 1948c: Om tonelaget i stadnamn. I: MM 1948:42-49.

Skadsem, Marius 1949: Ullanhaug - Åmøy. I: Ætt og heim 1949:91-92.

Skadsem, Marius 1951b: Bygdenamnet Gand. I: Ætt og heim 1951:74-79.

Skadsem, Marius 1951a: Brigdeleg førelekk i samansette gardsnamn. I: MM 1951:51-55.

Skadsem, Marius 1958: Tre heim-gardar på Jæren. I: MM 1958:119-121.

Skadsem, Marius 1952: Fylkesnamnet (Rogaland - Rygjafylke). I: Ætt og heim 1952: 95-97.

Skadsem, Marius 1952-54: Delinga av gardar i eldre og nyare tid. I: Heimen IX (1952-54):176-182.

Skadsem, Marius 1959: Namnet "Kvelluren". I: MM 1959:87-88.

Skadsem, Marius 1960: Bygd og gard. Bygdehistoriske studiar. Oslo 1960. 214 s. (2. oppl.) (Om namn sjå særleg 3. og 9. kap.)

Skadsem, Marius 1953: Gardsnamnet Skas. I: MM 1953:92-100.

Skarpeteig, Åse 1984: Ein bukett stadnamn langs riksveg 404. I: Liv i Landvik I (1984):12-15. (Utgjeve av Landvik historielag.)

Skarpeteig, Åse 1985: Om stadnamnet Ostefatet. I: Liv i Landvik 1985 (B.I, h.2):128.

Skarpeteig, Åse 1984: Ein bukett stadnamn langs riksveg 404. I: Liv i Landvik 1984. (B.I, h.1):12-15.

Skásheim, A[nders] 1953: Lind- i norske stadnamn. I: Historielaget for Sogn. Tidsskrift. Nr.16. 1953:5-13.

Skásheim, A[nders] 1955: Hov-namnet. I: Historielaget for Sogn. Tidsskrift. Nr.17 (1955):38-39.

Skatvedt, Thormod 1914: Gaardnavn i Sigdals herred, samt andre historiske opplysninger om endel av gaardene. I: d.s.: Sigdal og Eggedal. Historisk beretning:275-284. Kristiania.

Skavikeng, Elvine 1981.

Sjå Smith, O. og E. Skavikeng 1981.

Skavlan, Gunnar 1945: Tapte gardnamn og nedlagde gardar på Snåsa. I: MM 1945:116-128.

Skavold, Harald 1970: Hålogaland-namnet og Flatøy-boka. I: Årbok for Helgeland 1970:78-79.

Skevik, Olav 1970-72: Ødegård og nærskylde gardsnamn. I: Heimen XV (1970-72): 471-478.

Skirbekk, Håvard 1982b: Refleksjonar om elvenamnet Vinstra. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1982:149-150.

Skirbekk, Håvard 1977a: Gardsnamnet "Nust" i Odalen. I: Årbok for Glåmdalen 1977: 138-141.

Skirbekk, Håvard 1982a: Kåten og Kåterud. Ein namnestudie. I: Årbok for Glåmdalen 1982:48-50.

Skirbekk, Håvard 1975-76: Odalen. I: Solør-Odal IV (1975-76):220-222. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Hveberg, H. 1977-78d, Hveberg, H. 1977-78e, Kirkeby, B. 1975-76, Kirkeby, B. 1977-78, Kirkeby, B. 1979, Ta[nga, G.] 1969-70, Ta[nga, G.] 1975-76, Ta[nga, G.] 1975.)

Skirbekk, Håvard 1970: Stadnamn. 1. Budor. 2. "Hummelneset". I: d.s.: Vern og vurdering:73-77. Elverum.

Skirbekk, Håvard 1980: Fløgen - F(l)äga i Våler. Kva tyder dette namnet? I: Årbok for Glåmdalen 1980:131-133.

Skirbekk, Håvard 1976: Størøgarn. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1976: 154-155.

Skirbekk, Håvard 1982c: "Vinger". Namnet i lys av topografi og historie. I: Årbok for Glåmdalen 1982:45-47.

Skirbekk, Håvard 1977b: Løten (Lautin - Løiten). I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1977:140-145.

Skirbekk, Håvard 1983: Gardsnavn. I: d.s.: Elverum bygdebok. Bind I:19-20. [Elverum.]

Skirbekk, Håvard 1977-78: Fulu, kva tyder namnet? I: Solør-Odal V (1977-78):3-4.

Skjekkeland, Martin [Steinar] 1987: Stadnamna i lokalsamfunnet - opplegg til eit tverrfagleg prosjekt. I: Skoleforum 10B (1987):6-8, ill., port.

Skjelstad, Reidulv 1985: Rudlå, Imrå, Storhaug, Krosshaug, Brushaug og Velsignerhaug. Om navn og gravhauger på Jæren. I: Frá haug ok heiðni. Bind 10 (1985):274-279, ill.

Skjelstad, Reidulv 1988: Sjå Bakkevig, Sverre og Reidulv Skjelstad 1988.

Skjelsvik, Elizabeth 1960: Gårdsnavn. I: Egil Kristoffer Sanner (red.): Botne Bygdebok. Bind II. Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca.1540:220-235. Moss.

Skjelsvik, Elizabeth 1968: Gårdsnavnene og bosetningen. I: Harald Hals (red.): Eidanger bygdehistorie. Bind I. Eidangers historie til omkring 1845: 64-65. (Utgitt av Porsgrunn kommune 1968.)

Skjelsvik, Elizabeth 1960: Gårdsnavn. I: Egil Kristoffer Sande (red.): Botne bygdebok. Bind II. Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540:220-234. Moss.

Skjelsvik, Elizabeth 1968: Gårdsnavnene og bosetningen. I: Harald Hals: Eidanger bygdehistorie. Bind I. Eidangers historie til omkring 1845:64-65. [Porsgrunn.]

Skjelsvik, Elizabeth 1965: Bygdenes eldste historie. I: Heggen og Frøland. Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. Redigert av en komite: 92-102. Askim.

Skjelsvik, Elizabeth og Gunbjørg Miland 1979: Tradisjon, folketro og navn i tilknytning til fornminnner. I: Årbok for Telemark 1979:9-33.

Skjerpe, Jon Magne 1978: Noko om stadnamn frå Heskestad i Dalane. Oslo. 306 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Skjerpe, Jon Magne 1979: Nokre gardsnamn frå Heskestad i Dalane. I: Ætt og Heim 1979:11-20. (Også trykt i MM 1979:84-95, her med nokre mindre rettingar.)

Skjerpe, Jon Magne 1979: Nokre gardsnamn frå Heskestad i Dalane. I: MM 1979:84-95.

Skjerven, Olav 1951: Nokre stadnamn og kva dei tyder. [Namn frå] Vik. Nokre stølsnamn. [Namn frå] Arnafjord. Stølsnamn i Arnafjord. Stølsnamn i Kvamoøy sokn. I: Olav Hoprekstad (red.):Bygdabok for Vik i Sogn I:447-480. Bergen.

Skjerven, Olav 1951: Nokre stadnamn og kva dei tyder. I: Olav Hoprekstad (red.): Bygdabok for Vik i Sogn I:447-480. Bergen.

Skjetne, Steinar Haga 1974: Navnestrid og partipolitikk under Stortingsvalget 1930. I: Trondhjemske samlinger. Utg. av Trondhjems historiske fore-ning. Bind 9, hefte 2 (1974):158-192.

Skjevrak, Mikkjel 1946-48: Ei forsømd kunnskapskjelde for bygdesogegranskinga: bruksnamna. I: Heimen VII (1946-48):409-416.

Skjevrak, Mikkjel 1933: Gamle åkernamn på Agder. I: Bidrag til Agders historie XVI (1933):38-42.

Skjevrak, Mikkjel 1930: Kring Otra-namnet. I: Bidrag til Agders historie XI (1930): 22-26.

Skjevrak, Mikkjel 1939: Bygland i gamal tid. Namneverket i bygda og det gamle stølsbruket. Litt om natur og folkeliv og gamal busetnad. I: Byglands soge:11-57. Kristiansand.

Skjevrak, Mikkjel 1922: Litt um busetnad og gamle namneformer i Bygland. I: Bidrag til Aust Agder Historie II (1922):16-26.

Skjevrak, Mikkjel 1952: Stølsnamna i Setesdal med eit tillegg og jamføring med stølsnamna i Åseral, Gjevdal, Tovdal og Åmli. I: Agder historielag. Årsskrift 32 (1952):230-247.

Skjevrak, Mikkjel 1929: Litt um stadnamna i Bygland. I: Bidrag til Agders historie VIII (1929):3-28.

Skjevrak, Mikkjel 1950: Stølsnamna i Setesdal. I: Agder historielag. Årsskrift 30 (1950):52-57.

Skogen, Anders 1937: Stadnamn i Lærdal herad. Oslo. 221 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Skogstad, Ola (red.) 1974: Austlandsmål. Språkarv og språkbruk på indre Austlandet. Oslo. 271 s., 1 upag. (Orion 150.)

Sköld, Tryggve 1982: Tankar om samisk namnforskning. I: Helleland, B. (red.) 1982b:32-40.

Skre, Brita Gjerdåker 1955: Gardsnamnet Havrå. I: MM 1955:135-137.

Skre, Ivar 1954: Forskotet. Ei nemning og eit åkernamn. I: Norveg 4 (1954): 197-224.

Skrede, Sverre Mo 1961-63: Myrar [gardsnamnet *Myrar]. I: Heimen XII (1961-63):481-505.

Skrede, S[verre] M[o] 1924: Et gaardnavn og et broncealdersfund. [Eid, Sandsvær prestegjeld.] I: MM 1924:206-210.

Skrindsrud, Johan 1960: Gamle stadnamn i Røssjøtrakto [fortald av Knut Brattvål]. I: Tidsskrift for Valdres historielag 1960:227-228.

Skrondal, A[nders] 1958: Gard- og elvenamn. I: d.s.: Orkdalsboka I:39-45. Orkanger.

Skulerud, Olai 1949: Om namnet Fjon. (Ekskurs om voksteren av konsonant-laget rn.) I: Frå Fjon til Fusa 1949:7-14.

Skulerud, Olai 1951: Namnet Fjon. I: NoB 1951:110-124.

Skulerud, Olai 1919: Bemerkning til navnet Telemark. I: Historielaget for Telemark og Grenland. Aarsskrift 1919:134.

Skulerud, Olai 1906: Om vin-navnenes behandling i Fogderiene Nedre Telemarken og Bamble af Bratsberg Amt. Christiania. 39 s. (Videnskabs-Selskabet i Christiania. Forhandlinger 1906. No.2.)

Skulerud, Olai 1945: Utsyn over vestnorsk stadnamngransking. Bergen. 47 s. (Bergens Museums Årbok 1945. Historisk-antikvarisk rekke. Nr.3.)

Skulerud, Olai 1939: Um dativ av namnord i nynorsk. Ein etterrøknad i norsk formlære. I: Indrebø, G. 1939:187-226.

Skulerud, Olai 1931: [Melding av] Indrebø, G. 1929a. I: Zeitschrift für Ortsnamenforschung VII (1931):189-192.

Skånland, Halfdan 1949-50: Ravatn i Vefsen. I: MM 1949-50:149-151.

Skaar, Magnus 1986: Blørstad - Hva kommer navnet av? I: Agder historielag. Årsskrift 62 (1986):60.

Skaar, Nils 1945: Stadnamnet Norheimsund. I: Hardanger 1945:37-44.

Skaar, Nils 1934: "Tjuvaholmen". Sagn og navn. I: Hardanger 1934:96-98.

Sletten, Dag og Øivind Øvrebotten: Segner og stadnamn langs ein stølsveg i Sogn [reislevegen mellom Ortnevik og Solrenningane]. I: Den norske turistforening. Årbok 1980:124-132.

Slotte, Peter (red.) 1988: Denotationsbyte i ortnamn. Rapport från NORNA:s trettonde symposium i Tvärminne 9-11 oktober 1986. Uppsala. 146 s. (NORNA-rapporter 37.)

Slyngstad, Arnfred Ivar 1930: Stadnamna i Vatne herad (Sunnmøre). Oslo. 150 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Slyngstad, Arnfred [Ivar] 1945: Stadnamn i Vatne, Sunnmøre. Sunnmøre historielag. Tidsskrift 1945:66-76.

Slyngstad, Arnfred [Ivar] 1951: Skjergardsnamn frå Sunnmøre. Oslo. 161 s., ill.

Slyngstad, Arnfred [Ivar] 1937-38: Stadnamn i Vatne, Sunnmøre. Sunnmøre historielag. Tidsskrift 1937-38:34-47.

Slaattelid, Åsne 1977: Stadnamn frå Hjartdal. Bergen. VIII, 224 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Slåtto, Torbjørn 1973-74: Hva våre gårdsnavn kan fortelle. I: Ringerike 1973-74:26-29.

Slåtto, Torbjørn 1977: Gårdsnavnet Bjørke. I: Ringerike 1977:30-31.

Smestad, Anita 1979: Registrering av stedsnavn i Fåberg. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1979:57-59.

Smith, Emil 1918: Gude- og dæmonsprog. I: MM 1918:9-18.

Smith, Otto og Elvine Skavikeng 1981: Om samiske namn i Hamarøy. I: Georg Olsen m.fl. (red.):Hamarøy bygdebok. Bind 1:61-63. [Hamarøy]

Småland, Kåre Asbjørn 1977: Øy-, skjær- og médnamn i Frøya. Trondheim. 184 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul.)

Snøfugl, Jon O. 1977: Gardsnavn. I: ds: Buvikboka. Gards- og ættehistorie. Bind I:6-10. [Skaun]

Söderholm, Eira 1990: The Position of Finnish and Saami Place Names in Norway. I: Eeva Maria Närhi (ed.): Proceedings of the XVIIth International Congress of Onomastic Sciences. Vol. 2:361-368. Helsinki.

Söderholm, Eira 1986: Mønstre innen et flerspråklig stedsnavnsystem. I: Namn og Nemne 3 (1986):7-17.

Söderholm, Eira 1990?: Patterns in a system of multilingual placenames. I: Tromsø Studies in Linguistics II. Tromsø Linguistics in the Eightes: 389-404. /Same artikkelen er publisert på norsk i Namn og Nemne 3(1986):7-17./

Söderholm, Eira 1989a: Finske eiendomsnavn i Alta og deres offentlige bruk. I: Namn og Nemne 6 (1989):51-58.

Söderholm, Eira 1985: Samspill mellom finske og samiske stedsnavn i Kvænangen. I: Heidersskrift til Kåre Elstad:237-261. [Tromsø.] (Institutt for språk og litteratur. Universitetet i Tromsø.)

Söderholm, Eira 1989b: Finske stedsnavn i Nord-Norge: Forskningsstatus og -perspektiv. I: Nordlyd. No.15 (1989):83-86. (Tromsø University Papers on Language & Linguistics.)

Sognnes, Kalle [1977]: Bønder og vikinger. Bygdene veks fram. I: Olav Kolltveit: Granvin, Ulvik og Eidfjord i gamal og ny tid. Band I. Bygdesoga:107-123, 133-140. [Granvin].

Solberg, Bergljot 1986: Folkevandringstida (ca. 400-550\600 e. Kr.) Merovingertida (550-800 e. Kr.) Vikingtida (800-1030 e. Kr.) I: Per Sandal [red.]:Sogndal bygdebok. Band 1. Allmenn bygdesoge. Tida før 1800:156-209. Sogndal.

Solheim, Ludvig 1931c: Finnøy - Fynnøy. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1931:94.

Solheim, Ludvig 1933: Gamle bygder. I: Stavanger turistforening. Årbok 1933:43-54.

Solheim, Ludvig 1941: Udlandhaug - Jåttå. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1941: 54-57.

Solheim, Ludvig 1919: Gen. eller Nom. Flertal i Gaardnavne paa Karmøy. I: MM 1919: 126.

Solheim, Ludvig 1940: Notiser. Mosvatnet. Feistein. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1940:16.

Solheim, Ludvig 1917: Gaardnavn i Stavanger amt. I: MM 1917:143-148.

Solheim, Ludvig 1947: Stavanger - Kalhammerodden - "Død og Oppstandelse" [Stavanger-namnet]. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1947:68-71.

Solheim, Ludvig 1926: Noko um Stadnamn i Rogaland. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1926:29-33.

Solheim, Ludvig 1945: Åmøy og nokre andre namn. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1945:94-95.

Solheim, Ludvig 1925: Bemerkninger til Stedsnavn [Koparvik, Vissnes, Helganes, Rusnes, Urter, Sårevaajen, Svortingen, Nyvingen, Ryvingen, Heilevang]. I: MM 1925:102-105.

Solheim, Ludvig 1931a: Bokn og Nautøy. I: Rogaland historielag. Årsskrift 1931:36-39.

Solheim, Ludvig 1931b: Buck van See - Buck van Raa. I: MM 1931:123-126.

Solheim, Svale 1941: Kastrøysar. Oslo. (Ord og Sed 98.) (Trykt oppatt i Norveg 16 (1973):11-25.)

Solheim, Svale 1947: Folafoten - Kjølrota. I: MM 1947:1-14. (Trykt oppatt i Norveg 16 (1973):41-54.)

Solheim, Svale 1956: Horse-fight and horse-race in Norse tradition [skeið n.]. Oslo. 173 s. (Studia Norvegica No.8.)

Solheim, Torkjell 1978: Stadnamn i Nissedal. Skien. 120 s. (Utg. Nissedal bygdesogenemnd.)

Solvang, Jens 1949-52: Namnegransking. I: Håløygminne VIII (1949-52):60-62.

Solvang, Jens 1941-44: "Gården" Nordfjord i Malangen. I: Håløygminne VI (1941-44): 185-188.

Solvang, Jens 1933-36b: Salar Ey [Kvaløya]. I: Håløygminne IV (1933-36):296-303.

Solvang, Jens 1929-32: Fjordnamnet Stønnesbotn og garden Botn i Hillesøy. I: Håløygminne III (1929-32):59-63.

Solvang, Jens 1933-36a: Gardnamnet Marsletta. I: Håløygminne IV (1933-36):200-202.

Solvang, Kristian 1986: Stadnamna på Blakset og Fjella. Trondheim. 452 s., ill. (U-trykt hovudoppgåve.)

Sommerfeldt, W[ilhelm] P. 1939[-44]: Norges topografi. Oslo. Bibliografisk fortegnelse over topografisk og lokalhistorisk litteratur. Byens navn og andre stedsnavn:37-39. Oslo. (Her er teke med ein del av avisdiskusjonen om Oslo-namnet i slutten av 1920-åra.)

Sommerfelt, Alf 1952: Norse-Daelic Contacts. I: NTS XVI (1952):226-236 og 375-376, kart.

Sommerfelt, Alf 1933: Bemerkninger til bynavnet Bergens historie. I: Bergens historiske forening. Skrifter 38 (1933):157-166. (Jfr. Naadland, J. 1932, Seip, D. A. 1933, Sørlie, M. 1931, Sørlie, M. 1933a og Sørlie, M. 1933b.)

Sommerfelt, Alf 1965: Navnene på våre sjøer, elver og fjorder. I: Den norske turistforening. Årbok 1965:112-118.

Sortland, Frantz 1984: Stadnavn på Storemolla. I: Skolp 1984:77-91. (Årbok for Vågan historielag.)

Spangen, Christian 1955: Gårdsnavnet Nøttestad. I: Hedmark slektshistorielag. Tidsskrift IV (1955):38-39.

Sprauten, Magne 1961: Stadnamn i Elstad- og Rossetgrenda, Harran i Namdalen. Oslo. V, 165 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Språklig Samling 1986: Tema: Namn. I: Språklig Samling. Årg. 27, nr.2 (1986):12-15.

Språknytt 1974: Ta vare på stadnamna. I: Språknytt 1/1974:11-12.

Språknytt 1977a: Endring av namn på gymnas og visse andre skuleslag. I: Språknytt 3/1977:4.

Språknytt 1977b: Midt-Noreg. I: Språknytt 3/1977:12.

Stadnamn frå Kvinesdal. 1990: I: Kvinesdal Historielag. Nr. 1 1990:43-44.

Stadnamn, gardsnamn og bruksnamn 1968-69: I: Stortingsmelding nr.15 1968-69. (Om språksaka):63-70.

Stadnamn i Lærdal kommune. 1988. [Førde]. 592 s.

Stadnamn i Meldal 1974: Oppteke i 1965/66 av Meldal historielag. Meldal. (Upaginert stensil.)

Stadnamn på Fjellse i Nes 1937: I: Grannen 1937:48.

Stadnamna våre 1977: I: Folk og fortid. Tidsskrift for Herøy sogelag. Band III, hefte 4 (1977):155-156.

Stallvik, Tor 1969: Stadnamn frå Stjørna. Oslo. 356 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Standnes, A. H. 1928: Standnes (teigenamn paa garden Standnes gnr.48 Fjaler). I: Jul i Sunnfjord 1928:24-29.

Stangnes, Helge 1990: Om namn på Senja. Rajna, Råjna og rånna [Rand]. I: Årbok for Senja. Nr. 18/19 - 1990:17-18.

Stangnes, Helge 1987: "Spannhell" eit u-tolka namn på Senja. I: Senjaboka. Årbok for Senja 1987:71.

Stautland, Harald 1976: Opplysningar til stadnamn frå Sagvåg. Bergen. VI, 233 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Stedsnavn, gårdsnavn og bruksnavn 1966: I: Innstilling om språksaker 1966 [Vogt-komitéen]:36-41.

Stedsnavn i Asker og Bærum. Faksimile utgave 1977: [Gustav Indrebø: Stadnamn fraa Oslofjorden. (Fyreord, Nokre avstyttingar, Bærum herad, Asker herad.) O. Rygh: Norske Gaardnavne. (Brugte Forkortelser og Tegn, Bærum Herred, Asker Herred.) Per Hovda: Namn frå sjøen og fisket i Asker. Bilag: Kaptein G. Munthes kart fra 1840 med inntegnede middelaldernavn.] I: Asker og Bærum historielag. Skrift 19 (1977):3-88.

Stedsnavn i Lødingen. 1981. I: Årbok for Lødingen 1981:5. /Henta frå NG XVI)/

Stedsnavn i Salta 1944-47: [Salta, Gylling, Hæring, Landegode.] I: Bodø og omegn turistforening. Årbok 1944-47:69-77.

Stedsnavn. Navn som vitner om forfedrenes kultur 1975: Familieboka 9:244-247. Oslo.

Steen, Sverre 1933: Romsdalsnavnet og nogen trekk av landsdelens historie. I: Den norske turistforening. Årbok 1933:11-19.

Steen, Sverre 1929: [Melding av] Olsen, M. 1926a. I: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschafts-Geschichte XXII (1929):397-400.

Steimoeggen, Einar 1966: Bygdenavnet. I: d.s. m.fl.: Alvdal. Ei bygdebok. Bind I. Bygda gjennom tidene:13-14. [Alvdal.]

Steinbru, Kjell Erik 1985: Pedagogiske lyte knytte til reglane for normering av stadnamn. I: Nytt om namn. Nr.3 1985:16-17.

Steinbru, Kjell Erik 1986: Stadnamn i Midtre Suldal som er knytte til handlingar og truer. I: Frá haug ok heiðni. Bind 11 (1986):50-55, ill., kart.

Steinbru, Kjell Erik 1987: Stadnamn i Midtre Suldal. Bergen. III, 249 s., kartbok 120 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Steinnes, Asgaut 1965: Landskap. I: KLNM X (1965):sp.233-235.

Steinnes, Asgaut 1952-53: Utskyld. I: HT 36 (1952-53):301-411.

Steinnes, Asgaut 1944: Garden i norsk samfunnssoge. I: Syn og Segn 1944:33-42.

Steinnes, Asgaut 1955: Husebyar. Oslo. 244 s. Melding: Magerøy, H. 1956.

Steinnes, Asgaut 1962: Klostergods i Rogaland. I: Ætt og heim 1962:7-30.

Steinnes, Asgaut 1949-51: Alvheim. I: HT 35 (1949-51):353-404.

Steinnes, Asgaut 1963: Noko um Helge-dikti i Edda. I: MM 1963:3-25.

Steinnes, Asgaut 1932: Økonomisk og administrativ historie. I: Norske bygder 3,1. Romerike:79-88. Bergen.

Steinnes, Asgaut 1926: Skipreidor og fjordungar i Rogaland. I: MM 1926:177-185.

Steinnes, Asgaut 1965-66: Husgrunnar og folk på Hollendarstretet i Bergen. I: Bergens historiske forening. Skrifter 67 (1965-66):5-90 (srl. 5-10).

Steinnes, Asgaut 1964: Rygjarbit. I: MM 1964:21-37.

Steinnes, Asgaut 1930-33: Gamle herad i Vest-Noreg. I: HT 29 (1930-33):464-465.

Steinsnes, Svein 1920: Fjordung. I: MM 1920:78.

Stemsbø, Simon 1984: Kor låg Vadilsøy? I: Sunnhordland. Årbok 1984:20-23.

Stemshaug, Marit og Ola 1986: Namn på barnehagar og barnehageavdelingar i Trondheim. I: Namn og Nemne 3 (1986):47-71.

Stemshaug, Ola 1966: Eit "bortkome" gardsnamn i Hemne. I: Fosen historielag. Årbok 1966:46-47.

Stemshaug, Ola 1973a: Namn i Noreg. Ei innføring i norsk stadnamngransking. Oslo. 172 s., upag. (2. utg. 1976, 183 s., upag. 3. utg. 1985, 190 s., upag.) Meldingar: Andersson, T. 1974, Helleland, B. 1973-75b og Ebel, U. 1974.

Stemshaug, Ola 1968a: Arbeidet med økonomiske kartverk i Trøndelag, særleg med tanke på namninga. I: Årbok for Trøndelag 1968:85-94.

Stemshaug, Ola 1976d: Norske gardsnamn. I: Almanakk 1976:64-69.

Stemshaug, Ola 1976c: Innsjønamn. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976:36-38.

Stemshaug, Ola 1978a: Språkleg tradisjon. Ei handbok for innsamling av språkleg tradisjonsstoff. Oslo. 159, upag.s. Meldingar: Alver, B. 1979-81 og Andersson, T. 1980.

Stemshaug, Ola 1968c: Namn frå Hemnkjøltraktene. I: Sandnes, J. og P. Tylden (red.) 1968:57-69.

Stemshaug, Ola 1968b: Bygdenamnet Lensvik - og folkeetymologi i samband med dette stadnamnet. I: Fosen historielag. Årbok 1968:95-102.

Stemshaug, Ola 1978b: Språkleg tradisjon i 1970-åra. I: Syn og Segn 1978:451-460.

Stemshaug, Ola 1967a: Ekspressive stadnamn - og andre raritetar i trøndsk namneflora. I: Årbok for Trøndelag 1967:107-114.

Stemshaug, Ola 1967b: Substantivet Kår i nordmørske stadnamn. Med jamførande mate-riale særleg frå trøndsk språkområde. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1967:62-69.

Stemshaug, Ola 1972: Sjå Dalen, A. og O. Stemshaug (red.) 1972.

Stemshaug, Ola 1986: Finnanger - namnet på Otterøya. I: Årbok for Namdalen 1986:87-92.

Stemshaug, Ola 1988.

Finn-namna i Hemnetraktene. I: Årbok for Fosen 1988:85-94.

Stemshaug, Ola 1990: Sjå Sandnes, Jørn og Ola Stemshaug.

Stemshaug, Ola 1985: Dei norske stadnamn i Gislasaga. I: ANF 1985:72-88. (Trykt opp att i Årbok for Nordmøre 1986:71-88.)

Stemshaug, Ola 1987: Den store namneinnsamlinga i Verdalen. I: Verdal historielags skrifter 14. Årbok 1987:207-211.

Stemshaug, Ola 1975b: Sjå Helleland, B., O. Nes og O. Stemshaug 1975.

Stemshaug, Ola 1976e: Sjå Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976.

Stemshaug, Ola 1976b: Elvenamn. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976:33-36.

Stemshaug, Ola 1976a: Område- og bygdenamn. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976:25-28.

Stemshaug, Ola 1975a: Méd, médnamn og skallbøker frå Trøndelagskysten. I: Årbok for Trøndelag 1975:128-144.

Stemshaug, Ola 1977: Våre nye stadnamn. I: Syn og Segn 1977:298-310.

Stemshaug, Ola 1973c: Klakkan - namn og natur. I: Du mitt Nordmøre 1973:12-22. (U-endra opptrykk i Kristiansund og Nordmøre turistforenings Årbok 1981:22-29.)

Stemshaug, Ola 1985b: Finnen og Finnafjorden i Sogn. I: Namn og Nemne 2 (1985): 44-51.

Stemshaug, Ola 1982a: Nordisk namnforskning 1981. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1982:155-159. (= NORNA-rapporter 21.)

Stemshaug, Ola 1982b: Trondheim og Trøndelag. I: ANF 94 1982:155-174.

Stemshaug, Ola 1971: Grunnordet skjel i norske øynamn. I: Beito, O. T. 1971: 307- 320.

Stemshaug, Ola 1981a: Namnebruken i Johan Falkbergets dikting. I: O. Stemshaug (red.): Norske personnamnstudiar:10-43. Oslo.

Stemshaug, Ola 1981b: Nordisk namnforskning 1980. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1981:170-174. (= NORNA-rapporter 20.)

Stemshaug, Ola 1983b: Nordisk namnforskning 1982. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1983:172-175. (= NORNA-rapporter 24.)

Stemshaug, Ola 1984: Nordisk namnforskning 1983. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1984:146-150. (=NORNA-rapporter 27.)

Stemshaug, Ola 1983a: Gardsnamnet Finnset - vitnemål om samisk busetnad? I: MM 1983:170-192, kart.

Stemshaug, Ola 1985a: Finnanger. I: Heidersskrift til Kåre Elstad:224-236. (Institutt for språk og litteratur. Universitetet i Tromsø [Tromsø].)

Stemshaug, Ola 1988b: Nordisk namnforskning 1987. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1987:197-202. (= NORNA-rapporter 39.)

Stemshaug, Ola 1986b: Samisk utbreiing mot sør i eldre tid. I: Syn og Segn 1986: 69-74.

Stemshaug, Ola 1989a: Gardsnamnet Vebenstad - ei opphavleg samansetning med -bólstaðr. I: MM 1989:56-71.

Stemshaug, Ola 1987: Nordisk namnforskning 1986. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1987:181-186. (= NORNA-rapporter 36.)

Stemshaug, Ola 1968d: Gno. stóði - lokalitetsappellativ, gardsnamn og bygdenamn. I: MM 1968:111-123.

Stemshaug, Ola 1969: Stadnamna våre - krangelemne og kulturarv. I: Syn og Segn 1969:340-345.

Stemshaug, Ola 1986c: Sjå Stemshaug, Marit og Ola 1986.

Stemshaug, Ola 1985c: Nordisk namnforskning 1984. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1985:209-212. (= NORNA-rapporter 31.)

Stemshaug, Ola 1980: Når vart gardsnamnet til? I: Bergens Tidende 25.8.80.

Stemshaug, Ola 1988a: Finn-namna i Hemnetraktene. I: Årbok for Fosen 1988:85-94.

Stemshaug, Ola 1989b: Nordisk namnforskning 1988. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1989:122-125. (= NORNA-rapporter 42.)

Stemshaug, Ola 1986a: Nordisk namnforskning 1985. Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1986:205-211. (= NORNA-rapporter 32.)

Stemshaug, Ola 1965: Stadnamn frå Stemshaug. Oslo. IX, 193 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Stemshaug, Ola (red.) 1973b: Norsk stadnamngransking. Oslo. 229 s., 1 upag. (Orion 139.) Meldingar: Beito, O. T. 1973-75 og Andersson, T. 1974b.

Stendahl, Bjørn 1987: Oppryddingsaksjon i grenser og navn. I: St. Hallvard 65 (1987):17-20.

Stene, Jan Ove 1980: Stadnamn - kulturarv og nyttig reiskap. I: Årbok for Haram kutur - historiske lag 1980:4-9.

Stene, Jan Ove 1980: Stadnamn frå Hildrestranda i Haram. Bergen. VII, 373 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Stenersen, Helge 1975: Da Ramus-sletta på Dvergsten fikk sitt navn. En lokalhistorisk begivenhet i 1713. I: Årbok for Hadeland 1975:10-12.

Stenvik, Lars F. 1978: Stadgårder. Et forsøk på arkeologisk datering av en navneklasse. Bergen. 179 s. (Utrykt magistergradsavh.)

Stiansen, Olav 1986a: Gamle stedsnavn i Søndeled. I: Søndeled og Risør historielag. Årsskrift 1986:393-394.

Stiansen, Olav 1986b: Navnetur til lands og til vanns. I: Søndeled og Risør historielag. Årsskrift 1986:395-398.

Stiklestad, Knut 1989: Litt om navn i Sultraktene. I: Verdal historielags skrifter 16. Årbok 1989:162-163.

Stoa, Nils Johan 1984: Arkivmateriale i Riksarkivet og statsarkivene. I: Helleland, B. (red.) 1984a:22-26.

Stokke, Aasmund 1987: Er Vassgård opprinnelig et hol - navn ? I: Eide-minne 1987:27-28.

Stolz, G[erhard] 1923: Smørsalmenningen. I: MM 1923:205.

Stolz, G[erhard] 1919: Busthuset i Bergen. I: MM 1919:66-73.

Storm, Gustav 1901: Skiringssal og Sandefjord. I: HT 16 (1901):214-237.

Storm, Gustav 1893: Om nordiske Stedsnavne i Normandie. I: Forhandlinger paa det 3. og 4. filologimøde (1893):L-LII.

Storm, Gustav 1897: Sjå Rygh, O. (G. Storm og B. Halvorsen) 1897.

Storm, Gustav 1877: Historisk-geografiske Studier i Det nordenfjeldske Norge. I: HT 4 (1877):412-463.

Storm, Gustav 1886: Smaating fra Sverressaga [m.a. segna om Sverrestien og stadnamnet Solangr/Folangr]. I: HT 9 (1886):187-224.

Storm, Gustav 1888: Om nordiske Stedsnavne i Normandie. I: HT 10 (1888):236-251.

Strand, Edvin L. 1975: Gards- og stedsnavn. Om gards- og stedsnavn i Kvernes prestegjeld. Navnet Averøy. I: d.s.: Historisk oversikt for Kvernes gamle prestegjeld. Meek Tinglag - Aferøyar skiprede:68-81 og 83. [Kristiansund N.]

Strand, Einar 1926: Garden Røtesmo i Overhalla. I: MM 1926:197-199.

Strand, Helge 1983: Kommer navnet Lødingen fra samisk Lodeg ? I: Årbok for Lødingen 1983:2.

Strandberg, Svante 1977: Sjå Brylla, E., A.-C. Mattisson, L. Nilsson, I. Pálsson, S. Strandberg og M. Wahlberg 1977.

Straumfors, Per 1984: Meir om stadnamn. I: Årbok for Rana 1984:115-116.

Straumfors, Per 1984: Stadnamn på kart [om feilformer på kartblad nr.1927 I Mo i Rana]. I: Nytt om namn. Nr.2 1984:15.

Streitlien, Ivar A. 1943: Frå Folldal gjennom Setalskaret til Kvikne. I: Trondhjems turistforening. Årbok 1943:15-21.

Streitlien, Ivar A. 1966: Topografi. I: Einar Steimoeggen m.fl.: Alvdal. Ei bygdebok. Bind I. Bygda gjennom tidene:15-20. [Alvdal.]

Streitlien, Ivar A. 1973: Billingr - Belling - Tvilling. I: Årbok for Glåmdalen 1973: 125-128.

Streitlien, Ivar A. 1978b: Topografi. I: d.s.:Tynset bygdebok. Topografi. Geologi. Historie. Bind III:11-36. [Tynset.]

Streitlien, Ivar A. 1978a: Fjellheimen. I. d.s.: Tynset bygdebok. Topografi. Geologi. Historie. Bind III:13-36. [Tynset.]

Streitlien, Ivar A. 1980: Elvar, sjøar og fjell. I: d.s.: Bygdebok for Folldal. Bind III:13-25. [Folldal.]

Strøen, John 1983: Gårds- og stedsnavn i Saltdal. I: Saltdalsboka 1983:36-42.

Strøm, Harald 1945-48a: Forsvunne gårdnavn i Velfjord. I: Håløygminne VII (1945-48): 193-198.

Strøm, Harald 1949-52: Vardar, Veter, Bauner. I: Håløygminne VIII (1949-52):160-162.

Strøm, Harald 1945-48b: Hvor lå Harmfjorden? I: Håløygminne VII (1945-48):473-480.

Strømshaug, Kristian 1980: Navna på steller å stann kan fertelle Målføre frå Råå. I: Østfoldarv IX (1980):71-83.

Strømshaug, Kristian 1987: Kvifor målføre i lokalhistoriske framstellingar. I: Helleland, B. (red.) 1987a:96-107.

Strømshaug, Kristian 1980: Navna på steller å stann fertelle. Målføre frå Råå. I: Østfoldarv IX (1980):71-83.

Stuestøl, Arne 1952: Gardsnamn i Kvinesdal [Trelskår, Togås, Båstad]. I: Grannen 1952:32.

Stuland, Arne [1924]: Namnet paa heradet. I: ds: Kvinnherad. Naturtilhøve og gardssoga:1-2 [Kvinnherad].

Stølan, Solveig 1985: Stedsnavn rundt Vuttudalssetra. I: Årbok for Fosen 1985:101-114.

Stølan, Solveig 1983: Stedsnavn i Vuttudalen. I: Årbok for Fosen 1983:109-122.

Støren, Wilhelm K. 1983: Sted og navn i Trondheim. Et topografisk-historisk leksikon. Trondheim. 384 s.

Ståhl, Harry 1950: Kvill och tyll. En studie över några i svenska ortnamn ingående ord med betydelsen "åmöte, ågren" o.dyl. Uppsala. 176 s. (Skrifter utgivna av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. 20. Studier till en svensk ortnamnsatlas utgivna av Jöran Sahlgren 5.)

Ståhl, Harry 1975: Vi [i stadnamn]. I: KLNM XIX (1975):sp.685-689.

Ståhl, Harry 1974: -toft (-tomt). I: KLNM XVIII (1974):sp.427-431.

Sund, Carl 1919: Molybdænmalmforekomster og stedsnavne. I: Bergverksnyt 1919:50. (Jfr. Falck-Muus, R. 1918 og Falck-Muus, R. 1919.)

Sund, Jan 1978: Skjærgårdsnavn fra Vest-Lofoten. Trondheim. 183 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Sundet, Olav 1939: Merknader til E. Torviks artikkel om navnet Aalvund. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1939:43-44. (Jfr. Torvik, E. 1939.)

Sundkuist, Stig 1952a: Stadnamn frå Nordmarka og Krokskogen. Oslo. 86 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Sundkuist, Stig 1967a: Bygdeborger i Drammensdistriktet. I: Drammens og Oplands turistforening. Årbok 1967:64-72. (Jfr. Sundkuist, S. 1968.)

Sundkuist, Stig 1968: Bygdeborger i Drammensdistriktet II. I: Drammens og Oplands turistforening. Årbok 1968:53-58. (Jfr. Sundkuist, S. 1967a.)

Sundkuist, Stig 1967b: Navnefortolkninger. I: Til fots i Oslomarka, Drammens Nordmark og Stormarka:177-191. Oslo. (Gyldendals ferie- og fritidsbøker.)

Sundkuist, Stig 1952b: Innhogg i markas navneverden. I: Oslo-marka. Tredje bind:34-52. Oslo. (Òg trykt i Oslo-marka. Supplementsbind: 123-142. Oslo 1953.)

Sundkuist, Stig 1961: Omkring innsjønavnene i Drammensmarka. I: Drammens og Oplands turistforening. Årbok 1961:119-124.

Sunmann, Per 1982: Skjeggetrengslet. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.2 1982:94. (Òg i Laagendalsposten 15/10-1978.)

Sunnanå, Olav 1967: Kva stadnamn kan fortelja om fugleliv, personnamn, dag- og årstid på øyane. I: Frå bygd og by i Rogaland XIV (1967): 10-21.

Sunnanå, Olav 1969: Stadnamn frå øyane. I: Frå bygd og by i Rogaland XVI (1969): 63-66.

Sunnanå, Olav 1970: Kva stadnamn kan fortelja om Helgeland i eldre og nyare tid. I: Årbok for Helgeland 1970:58-65.

Sunnanå, Olav 1960: Stadnamn på Helgeland. I: Jul på Helgeland 1960:4-5.

Sunnanå, Olav 1966: Kva samansette stadnamn kan fortelja om form, farge, planter og tre. I: Frå bygd og by i Rogaland XIII (1966):57-77.

Sunnanå, Olav 1965: Dyreliv, sjøferdsle og fiske i stadnamn. I: Frå bygd og by i Rogaland XII (1965):44-59.

Sunnanå, Olav 1959: Stadnamn frå Mosterøy og Rennesøy. I: Frå bygd og by i Rogaland VI (1959):63-92.

Susegg, Ludvig 1984: Teignamn frå Elisve, g. nr. 130, br. nr. 2. I: Sparbu historielag. Årbok 1984:59-60.

Suul, Jon 1950: Skogburs-navn i Sul og Inndalen. I: Verdal historielag. Årbok 1950:61-62.

Svanevik, Anne 1990: Litt om navn... I: Bestum-Nytt nr. 13, 1990.

Svanæs, Svanhild 1960: Stedsnavn i Ramnes. Oslo. 246 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Svare, Bjarne 1974: Forandra gardsnavn. I. Bjarne Svare og Ivar M. Edvardsen: Vefsn bygdebok. Bind I:382-384. Mosjøen.

Svare, Reidar 1964: Gamle stadnamn i Vefsn. Omtale og tydingar. Mosjøen. 87 s. Melding: D[jupedal], R. 1967-69.

Svare, Reidar 1962-65b: På vitjing i Vefsn. Minne om mange merkelege ting. I: Håløygminne XI (1962-65):393-405.

Svare, Reidar 1966-69a: Hólar og Bøar. Var det namnet på to av opphavsgardane i Vefsn? I: Håløygminne XII (1966-69):20-23.

Svare, Reidar 1966-69b: Haugknuben og Godvetterhaugen. I: Håløygminne XII (1966-69): 181-183.

Svare, Reidar 1957-61: Røsvatn. Ei segn og somt anna. I: Håløygminne X (1957-61): 142-144.

Svare, Reidar 1962-65a: Landbruksskulen i Vefsn. Litt om namnet - Honggarden. I: Håløygminne XI (1962-65):175-176.

Svarteberg, Kristen 1970: Eit og anna om stadnamn. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1970:25-33.

Svarteberg, Kristen 1975: Heimsil eller Hemsil? I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1975:88-89.

Svarteberg, Kristen 1972: Den eldste busetnaden i Hallingdal. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1972:51-56.

Svarteberg, Kristen 1971: Vassnamn i Hallingdal. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1971:67-77.

Svela, Anders B[ernhard] 1966: Stadnamn frå Fjellbygda i Høyland. Oslo. XV, 272 s., kart, foto. (Utrykt hovudoppgåve.)

Svello, Hallvard 1961: Busetjinga. I: d.s.: Boka om Gol. I. Frå busetjing til kommunalt sjølvstyre:30-42. Oslo.

Svendsen, Bernt Bærem 1983: Gamle navn i marka og endringer. I: Røyken historielag. Årbok 1983. Skrift 1983. Skrift nr.6:5-6.

Svenne, Hans 1990: Stedsnavn: Per Sivles gate. I: Rundtom. Lokalhistorie fra Drammen. Nr. 3 - 1990:156-158.

Svensen, Sv[en] 1940: [Gardsnamn]. I: d.s.: Holt. En bygdebok:17-20. Stavanger.

Sverdrup, Helge 1951: Stedsnavnene i Gisle Surssons saga ennå en gang. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1951:297-301. (Jfr. Olsen, M. 1918, Sverdrup, H. 1941a og Thorheim, A. 1950.)

Sverdrup, Helge 1941b: Spredt historikk. Navnet Ålvund. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1941:34-35.

Sverdrup, Helge 1941a: Stedsnavnene i Gisle Súrssøns saga. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1941:21-33. (Jfr. Olsen, M. 1918, Sverdrup H. 1951 og Thorheim, A. 1950.)

Sverdrup, Jakob 1928: Stadnamni og prinsippet for den offisielle skrivemåten. I: Dagbladet 7.1.1928.

Sverdrup, Jakob 1931b: Stadnamni og resolusjonen av 1929. I: Dagbladet 15.4.1931.

Sverdrup, Jakob 1931a: Norske navn. I: Dagbladet 26.3.1931.

Sverdrup, Jakob 1910: Elvenavnet *Vefsn og norske elvenavn med n-suffiks. I: MM 1910:143-154.

Sverdrup, Jakob 1931c: Den rette vegen i stadnamnsaki. I: Dagbladet 4.5.1931.

Svimhaug, Kåre 1986: Om Skaehøe på Liafjellet og gudinna Skae. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1986:92-95, ill.

Svaan, Ole 1982: Navn og navnetradisjon i Klæbu. I: Klæbu Historielag. Årsskrift 1982:3-4.

Svånå, Trond Gunnar 1953: Stedsnavn i Vang, Hedmark. Oslo. 196 s., XVII, kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Syvertsen, Arnfinn 1981: Hundstad - Rakkestad. I: Ringerike 1981:45-46 og 48.

Syvertsen, Ole Bernt 1952: Stedsnavn fra en by, Kristiansand. Oslo. 156 s., kartblad. (Utrykt hovudoppgåve.)

Syvertsen, Ole Bernt 1960: To stø-namn frå Torridalsåna. Eikstø og Likstø. I: Agder historielag. Årsskrift 39 (1960):29-30.

Syvertsen, Ole Bernt 1976: Gatenamn. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1976:49-51.

Syvertsen, Ole Bernt 1970-72: Namnetilfanget i dei nye kartverka. Kartblad Kristiansand. Blad 1511 III. Norges geografiske oppmåling 1967. Målestokk 1:50000. I: Heimen XV (1970-72):203-204.

Sæbø, Per 1968: Kva kan stadnamn fortelja om bygda vår? [Voll.] I: Romsdal sogelag. Årsskrift 1968:45-56.

Særheim, Inge 1985a: Stadnamn fortel historie. Om namngjeving, namnebruk og opplysningar i stadsnamn. Stavanger - Oslo - Bergen - Tromsø. 127 s.

Særheim, Inge [1984]b: Nåbn i Hå. Frå hav og hei, heim og hage. Hå. 37 s.

Særheim, Inge 1984c: Det steig av hav. Landheving og namnetolking (med døme frå Jæren) [Vågen på Horr, Soma og Sømme, Gimra]. I: Namn og Nemne I (1984):39-49.

Særheim, Inge [1984]a: Namn som fortel om oss. Handbok i innsamling og arkivering av stadnamn. [Oslo.] 89 s.

Særheim, Inge 1990a: Utsira. Namn og stader.

Stavanger. 144 s. (Rogaland fylkeskommune. Stadnamnprosjektet.)

Særheim, Inge 1980: Stadnamn i Klepp. Om namngjeving av busetnad og hagar i ei Jær-bygd i endring. Stavanger. 321 s. (Rogalandsforskning. Rapport nr.57/80.)

Særheim, Inge 1990b: Sjå Løken, Trond og Inge Særheim.

Særheim, Inge 1985b: Oppsta, Ævest, Nylst. Litt om stad-namn på Jæren. I: Ætt og Heim 1985:12-58, ill.

Særheim, Inge 1983: Som det stiger. Landheving og namnetolking. I: Frá haug ok heiðni. Bind 9 (1983):248-253.

Særheim, Inge 1986b: Stadnamn - kulturarv og orienteringspunkt. Om ei stadnamninnsamling i Rogaland. I: Språklig samling. Årg. 27, nr.2 (1986):8-9.

Særheim, Inge 1989a: Kvitsøy. Namn og stader. Stavanger. 140 s. (Rogaland fylkeskommune. Stadnamnprosjektet.)

Særheim, Inge 1987: Stadnamn. I: Vårt eget språk. 2. Talemål:269-318. Oslo. Melding: Larsen, T. 1988.

Særheim, Inge 1986a: Namn og stader i Rogaland. Stavanger. 76 s. (Rogaland fylkeskulturstyre. Stadnamnprosjektet.)

Særheim, Inge 1990: Utsira. Namn og stader. Stavanger. 144 s. (Rogaland fylkeskommune. Stadnamnprosjektet.)

Særheim, Inge 1982: Sjernarøy(ane) - øya(ne) der sjøen strøymer. I: Frá haug ok heiðni. Bind 9 (1982):118-125. (Retting i Bind 9 (1983):174. Jfr. elles Hidle, R. 1981 og 1984.)

Særheim, Inge 1978: Stadnamn frå sjøen på Jæren. Bergen. VII, 229 s., kart. (U-trykt hovudoppgåve.)

Særheim, Inge 1989b: Litt om eldre busetjingsnamn i Klepp. I: Frá haug ok heiðni nr.2 1989:213-224.

Sørensen, S. A. 1909: Om Skiringssal. Bemerkninger til A. Kjærs "Afsluttende Svar". I: HT 20 (1909):358-397 og 432. (Jfr. Kjær, A. 1909b.)

Sørensen, Steinar 1977-78a: Omkring Huseby i Grue. I: Solør-Odal V (1977-78):90-96. (Jfr. Hveberg, H. 1977-78a og b, Sørensen, S. 1977-78b og c.)

Sørensen, Steinar 1977-78b: Huseby og Vold på ny. En kort kommentar. I: Solør-Odal V (1977-78):141-144. (Jfr. Hveberg, H. 1977-78a og b, Sørensen, S. 1977-78a og c.)

Sørensen, Steinar 1984: Ås med sine lunder. En undersøkelse av et ødegårdsområde i Ullensaker. I: Romerikstun 13 (1984):14-32.

Sørensen, Steinar 1977-78c: Om Huseby og Mærrahaugen. I: Solør-Odal V (1977-78):187-188. (Jfr. Hveberg, H. 1977-78a og b, Sørensen, S. 1977-78a og b.)

Sørensen, Steinar 1980: Ødegårder i Elverum. I: Nytt om gammalt. Glomdalsmuseet. Årbok 1980:65-106. (Summary.)

Sørhaug, Olaf Kjell 1974-77: Dørvær - Et fraflyttet fiskevær. I: Håløygminne XIV (1974- 77):94-99.

Sørli(e), Mikjel 1933a: Bergens bynamn. Nokre merknader. I: Norsk pedagogisk tidsskrift 1933:50-52. (Jfr. Sørlie, M. 1931, Sørlie, M. 1933b, Naadland, J. 1932 og Seip, D. A. 1933.)

Sørlie, Mikjel 1946: Litt om gardsnamn og den eldste busetnaden i Valdres. I: Festskrift til Arne Bergsgård 1946:180-194. Trondheim.

Sørlie, Mikjel 1933b: Tillegg og rettelser til "Bergens bynavn". I: Bergens historiske forening. Skrifter 39 (1933):167-186. (Jfr. Sørlie, M. 1931, Sørlie, M. 1933a, Naadland, J. 1932 og Seip, D. A. 1933.)

Sørlie, Mikjel 1939: Nokre oppteikningar om namnet Hjaltland. I: Indrebø, G. 1939a:274-279.

Sørlie, Mikjel 1944-45: Norske stedsnavn på karter fra middelalderen. I: Norsk geografisk tidsskrift. Bd.10 (1944-45):81-103.

Sørlie, Mikjel 1940: Bygdenamnet Hedalen. I: Tidsskrift for Valdres historielag 1940:135-138. (Trykt oppatt i MM 1942:132-135.)

Sørlie, Mikjel 1943: [Om gardsnamn og bygdenamnet Hedalen]. I: d.s.: Hedalsmålet: 9-14. Bergen.

Sørlie, Mikjel 1931: Bergens bynavn. En språkhistorisk undersøkelse. I: Bergens historiske forening. Skrifter 37 (1931):7-221. (Òg utgj. som særprent. Bergen. 221 s.) (Jfr. Sørlie, M. 1933a og b, Naadland, J. 1932 og Seip, D. A. 1933.)

Sørlie, Mikjel 1936: Noen bergenske stedsnavn. Merknader til opmålingschef Grimnes' avhandling. I: Bergens historiske forening. Skrifter 42 (1936):23-28. (Jfr. Grimnes, Ø. W. 1936.)

Sørlie, Mikjel 1966: Fillefjell. I: MM 1966:53-57.

Sørlie, Mikjel 1954: Navnet Raufoss. I: Totn. Tidsskrift for Toten historielag I (1954):109.

Sørlie, Mikjel [1959]: Om gardsnamna og den eldste busetnaden i Valdres. Oversyn over dei eldste gardsnavna i Valdres. I: K. Hermundstad (red.): Valdres Bygdebok II. Natur, oldtid, målføre, gardsnamn og folk:333-367. Leira.

Sørlie, Mikjel 1958: Den eldste busetnaden i Sør-Aurdal. I: Tidsskrift for Valdres historielag 1958:44-48.

Sørlie, Mikjel 1950: Norske språkminner i engelske tollregnskaper fra 1300-årene. Bergen. 38 s., kart. (Universitetet i Bergen. Årbok 1948. Historisk-antikvarisk rekke. Nr.3.)

Sørlie, Mikjel 1955: Nokre brev frå Olav Duun om nordnorske stadnamn. I: Syn og Segn 1955:461-465.

Sørlie, Mikjel 1975: Grendenamnet Vennis i Vang. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1975:101-102. (Trykt oppatt i MM 1977:34-35.)

Sørlie, Mikjel 1971: Elvenamnet Ostre i Skjåk. I: Beito, O. T. 1971:321-323.

Sørlie, Mikjel 1972: Nevelfjell. I: MM 1972:104-106.

S[eip], D[idrik] A[rup] 1972: Stedsnavn. I: Gyldendals store konversasjonsleksikon. Bind 5:sp.1307-1308. Oslo.

S[eland], H[ans] 1915: Um namnet Flekkefjord. I: Grannen 1915:3-4.

S[eland], H[ans] 1932: Hev Hidra havt eit gamalt namn Ven? I: Grannen 1932:17-19.

S[eland], H[ans] 1919: Stadnamn fraa ein gard i Nes, Vestagder. I: Grannen 1919: 30-32.

S[eland], H[ans] 1917b: Gardsnamn i Hitresokn. I: Grannen 1917:15-16.

S[eland], H[ans] 1917a: Gardsnamn i Nes. I: Grannen 1917:13-15.

S[kaar], N[ils] jr. 1929: Um Gerningasæter og Sælesæter i Kvam. I: Hardanger 1929:44-47.

S[lettan], B[jørn] 1981a: Stadnamnspalta. I: Vår arv 1/1981:8-10. (Utgitt av Holum historielag.)

S[lettan], B[jørn] 1980: Stadnamnspalta. I: Vår arv 1/1980:15-17. (Utgitt av Solum historielag.)

S[lettan], B[jørn] 1981b: Stadnamnspalta. I: Vår arv 2/1981:15. (Utgitt av Holum historielag.)

Takle, Ivar Olav [1980]: Stadnamn i Brekke, Ytre Sogn. Samla og omtala av Ivar Olav Takle. [Levanger]. 229 s. (Stensil)

Takle, Ivar Olav 1983: "Vin" - namn i Skogn (tidlegare Skogn herad) I: Levanger historielag. Årsskrift 1983:56-62.

Tallantire, P. A. 1970: On the Distribution of Farm-Names Considered to Include the Word gran <spruce> in Central and Eastern Norway. I: NoB 1970:161-170.

Tanga, Gunnar 1973-74: Handverksgrend i Grue [Svervarn, Dreiern, Skjebindarstua, Smea, Skinnara, Skavåsen]. I: Solør-Odal III (1973-74):53-54.

Tanga, Gunnar 1975-76: [Odalen]. I: Solør-Odal IV (1975-76):180. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Hveberg, H. 1977-78c, Hveberg, H. 1977-78d, Kirkeby, B. 1975-76, Kirkeby, B. 1977-78, Kirkeby, B. 1979, Skirbekk, H. 1975-76, Ta[nga, G.] 1969-70a, Tanga, G. 1975.)

Tanga, Gunnar 1975: Namnet Odal. I: Årbok for Glåmdalen 1975:45-47. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Hveberg, H. 1977-78c, Hveberg, H. 1977-78d, Kirkeby, B. 1977-78, Kirkeby, B. 1979, Skirbekk, H. 1975-76,

Ta[nga, G.] 1969-70a og Tanga, G. 1975-76.)

Tanga, Gunnar 1977-78: Kjaberg - Tjaberg. I: Solør-Odal V (1977-78):71-72.

Tanga, Gunnar 1971-72b: Ullern i Sør-Odal. I: Solør-Odal II (1971-72):116-117. (Jfr. Hveberg, H. 1971-72b og Kirkeby, B. 1971-72.)

Tanga, Gunnar 1971-72c: Stedsnavn, imperativnavn. I: Solør-Odal II (1971-72):120.

Tanga, Gunnar 1971-72a: Noen steds-navn fra Grue (Grøset-Gruset, Økstad, Gjeddtjennet-Geittjennet, Ibenholt). I: Solør-Odal II (1971-72):18-19.

Tank, Gunnar 1927: Hvorledes Sjodals Vand i matrikler og jordebøger blev forand-ret til Stordalens almenning. I: MM 1927:74-79.

Tank, G[unnar] 1918: Naav og Naaverdalen. I: MM 1918:125-127.

Tank, G[unnar] 1917: Navnet Frisvik. I: MM 1917:165-166.

Tank, Roar 1952: En bygd blir til. I: d.s.: Modums historie. I:33-50. Modum.

Tank, Roar 1932-40b: En ugle fra Sem. Et gårdsnavns historie [Auli]. I: Vestfoldminne III (1932-40):332-339.

Tank, Roar 1948: Noen gårdnavn i en østlandsk bygd. En studie i stedsnavn [Modum]. I: MM 1948:50-64.

Tank, Roar 1932-40a: Ynglinga-tals stedsnavn fra Vestfold. I: Vestfoldminne III (1932-40):366-369.

Taranger, Absalon 1888: Om Betydningen af Herað og Heraðs-kirkja i ældre Kristenretter. I: HT 10 (1888):337-401.

Taranger, Absalon 1933: Alting og lagting på Oplandene. I: HT 29 (1933):137-197.

Ta[nga, Gunnar] 1969-70a: Navnet Odal. I: Solør-Odal I (1969-70):67-68. (Jfr. Hveberg, H. 1975-76, Hveberg, H. 1977-78c, Hveberg, H. 1977-78d, Kirkeby, B. 1975-76, Kirkeby, B. 1977-78, Kirkeby, B. 1979, Skirbekk, H. 1975-76, Tanga, G. 1975 og Ta[nga, G.] 1975-76.)

Ta[nga, Gunnar] 1969-70c: Et gardsnavn fra Sør-Odal (Vider og Tingos). I: Solør-Odal I (1969-70):181.

Ta[nga, Gunnar] 1969-70b: To gardsnavn fra Sør-Odal (Oppstad, Nust). I: Solør-Odal I (1969-70):108-109.

Tesdal, Jon Ola 1985: Stadnamn i Bjønndalen. I: Etne Sogelag. Årsskrift 1985:7-13.

Tesdal, Jon Ola 1986: Stadnamn i Bjønndalen. I: Etne Sogelag. Årsskrift 1986:31-33.

The Place-Names of Svalbard 1942: Skrifter om Svalbard og Ishavet. Nr.80. Oslo. 539 s., kart. (Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser. Leder: Adolf Hoel.) (Jfr. Orvin, A. K. 1958.)

Thjøtta, Th. 1935: Hvorfra stammer gårdnavnet "Thjøtta"? I: MM 1935:104-107.

Thoresen, Per 1977: Gårdsnavn og den eldre historie. I: Vilhelm Møller: Sandar. Grend og gård 1850-1970, med tidsbilder fra næringsliv og kulturhistorie. Bind I:77-82. Sandefjord.

Thorheim, Asgeir (psevd.) 1950: Stedsnavn på Indre Nordmøre i Gisle Sursøns saga. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1950:244-256. (Jfr. Olsen, M. 1918b, Sverdrup, H. 1941 og Sverdrup, H. 1951.)

Thormodsæther, Sofus 1929: Stedsnavnene. Førkristelig religion. I: Halvor Haavelmo (red.): Skedsmo. Bygdens historie I:22-33. Oslo.

Thorp, Finn Folke 1990: Villa- og andre bustadnamn på Ljan. Oslo 1990. Upag. /Utrykt mellomfagsoppgåve./

Thorson, Per 1947: Stadnamn-gransking på Vestlandet - Problem og resultat. I: Syn og Segn 1947:443-456.

Thorson, Per 1962: [Melding av] Hovda, P. 1961a. I: MM 1962:156-166.

Thorson, Per 1939: Katanes og norrønt mål. I: Indrebø, G. 1939a:280-299.

Thorson, Per 1959: Stadnamn med norrønt upphav i Nord-Skottland. I: Fram daa, Frendar 1959:29-40.

Thorson, Per 1944: Bandåi. I: MM 1944:229-230.

Thorvaldsen, Gunnar 1983: Registreringssentral for historiske data. I: Helleland, B. (red.) 1983a:60-64.

Thorvaldsen, Gunnar 1982: Allmenn nytte av data fra RHD i navnegransking. I: Helleland, B. (red.) 1982b:46-47.

Thuesen, Nils Petter 1978: Gardsbosetning på Orknøyene i norrøn tid. Et studium av South Ronaldsay, Rousay, Harray og Deerness. Oslo. 124 s., kart. (Utrykt hovudoppg. i historie.)

Tjong, Inger Marie 1982: Stedsnavn i Rødøy. I: Årbok for Helgeland 1982:162-171.

Todal, Jon 1988: Stadnamn lengst i nord. I: Nytt om namn. Nr.8 1988:22-24.

Toft, Arne Ø[istein] 1946: Stedsnavn på kysten mellom Jøssingfjord og Hidra. Oslo. 108 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Tollersrud, Kr. 1968: Den eldste bosetning. (Gardsnavn. Gard og grend.) I: Totens bygdebok. Bind III. Redigert av en komité:9-15. Gjøvik.

Tordahl, Oystein 1988: [Amerikabrev til Kaare Ringstad med ei rekkje namn frå Tordalen, Nordl.] I: Nytt om namn. Nr.7 1988:12-13.

Tordhol, Kristian 1961: Stadnamn i Lordalen, Lesja. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1961:-82-85.

Torvik, Edvard 1939: Om navnet Ulvund. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1939: 42-43. (Jfr. Sundet, O. 1939.)

Trollerud, Lars Kr. 1989: En navne-vandring fra Vidda langs Numa og ut i havet. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1989:33-35.

Trollerud, Lars K. 1990: Området mellom Farris-elva og Lågen het Mydy-bygda - et navn bydannelsen Larvik fortrengte. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr. 2 - 1990:73.

Tryland, Tobias 1981: Namn i Audnaelva ved Tryland. I: Glimt fra Lindesnes. Årsskrift 1981:3-6.

Træffen, Odd Ørnulf 1939: Stedsnavn på Grue, Finnskog. Oslo. 11 s., XXXII s., 210 s., kart. (Utrykt hovduoppgåve.)

Træffen, Odd Ørnulf 1960: Norsk og finsk i stedsnavnene på Finnskogen. I: Årbok for Glåmdalen 1960:61-72.

Trætteberg, Amund 1984: Hvor i all Løten? Om nye navn på veger og grender i Løten. I: Lautin - Årg. 10 (1984):122-129, ill.

Trøeng, Olav 1980: Gruve- og smeltehyttedrifta på Plassen i Alvdal og bruksnamna i samfunnet kring den. I: Årbok for Glåmdalen 1980:44-51.

Trønnes, Niels [Halvorsen] 1847: Udledelse af nogle Norske Steds- og Folkenavne [m.a. namna "Norge", "Normænd", "Soløer"]. I: Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur I (1847):65-84.

Trøseid, Hans Marius 1983: "Husuberget på Hof Finnskog - finsk og norsk?" I: Solør-Odal VIII (1983-84):31-34.

Trøseid, Hans Marius 1977-78b: Lund i Hof. I: Solør-Odal V (1977-78):151-155.

Trøseid, Hans Marius 1977-78a: To stedsnavn i Hofs-Åsa [Rølln/Rolla, Branes]. I: Solør-Odal V (1977-78):122-123.

Trøseid, Hans Marius 1983-84: Husuberget på Hof Finnskog - finsk eller norsk? I: Solør-Odal. Bd.8 (1983-84):31-34.

Tuastad, N. H. 1961-65: Tonngaren i Karmsund. I: Årbok for Karmsund. Haugesund museums årshefte 1961-65:8-38.

Tufteland, Johannes 1986: Gløymde namn. I: Etne Sogelag. Årsskrift 1986:47-50.

Tulluan, Ola 1981: Bygdenamnet. I: Atle Døssland (red.): Klæbuboka. Natur og befolkning gjennom tidene I:36-38. Klæbu.

Tveikra, Oddmund 1983: Stadnamn må få leva vidare! I: Du mitt Nordmøre 1983:24-28.

Tveikra, Oddmund 1983: Stadnamna må få leva vidare. I: Du mitt Nordmøre 1983:24-28.

Tveitane, Mattias 1971: Skien. I: MM 1971:114-119.

Tveitane, Mattias 1977a: Even eller Evensen? [om navnet Minde]. I: Husbukken, medlemsblad for Fortidsforeningens bergensavdeling 1977:3:6-7. (Jfr. Nygard, G. 1977.)

Tveitane, Mattias 1986b: Siljan. I: Namn og Nemne 3 (1986):43-46.

Tveitane, Mattias 1983b: Fra ord til navn. I: Tveitane, M. (red.) 1983a:11-17.

Tveitane, Mattias 1970: Ulefoss - navnet og garden. I: Årbok for Telemark 1970:119-132.

Tveitane, Mattias 1974: Øynavnet Stord og skaldeordet storð f. Tillegg: Om navnet Hundstyrdi [Vestfold]. I: ANF 89 (1974):203-213.

Tveitane, Mattias 1976b: Omkring det mytologiske navnet Ægir m 'vannmannen'. I: AphS 31 (1976):81-95.

Tveitane, Mattias 1976a: Vanyfli, vanyflasótt og andre nordiske sammensetninger med -yfli. I: AphS 31 (1976):70-80.

Tveitane, Mattias 1975a: Hringaríki, Raumaríki, Ranríki. I: HT 54 (1975):51-55. (Jfr. Andersen, P. S. 1972, Andersson, T. 1976, Krag, C. 1971, Krag, C. 1972.)

Tveitane, Mattias 1973: Litt om Fyn og Fjone. I: Årbok for Telemark 1973:36-48.

Tveitane, Mattias 1975b: To gardsnamn i Holla [Heisholt, Verstad/Værstad]. I: Årbok for Telemark 1975:37-44.

Tveitane, Mattias 1985a: Om navn på Navn- (Namn-). I: NoB 1985:29-41. (Summary.)

Tveitane, Mattias 1979b: Háleygir - Hálogaland. Om noen norske innbygger- og landskapsnavn. I: ANF 94 1979:161-171.

Tveitane, Mattias 1979a: De eldste gardsnavn i Bergensområdet. I: Bergens historiske forening. Skrifter 77/78 (1979):83-109.

Tveitane, Mattias 1980: Noen elvenavn i Bergen. Tillegg: Om elvenavnet Rauma, Raumelfo - og landskapsnavnet Raumsdalo (Romsdal). I: MM 1980:52-65.

Tveitane, Mattias 1982b: Hva var "Loandartunga"? I: MM 1982:161-166.

Tveitane, Mattias 1982a: Heni, Hananger, Hejnum, Himle. I: NoB 1982:113-120. (Summary.)

Tveitane, Mattias 1979c: To gardsnavn: *Fen og Søve. I: NoB 1979:34-55. (Summary.)

Tveitane, Mattias 1979-81: Kviteseid - Eidsborg. Om namn, eigedomsforhold og samferdsel i Vest-Telemark i eldre tid. I: Heimen XVIII (1979-81):635-650.

Tveitane, Mattias 1985b: Seljord og Seljordsvatnet. I: Namn og Nemne 2 (1985):109-115.

Tveitane, Mattias 1986a: Om navnet Trond. I: Sandnes, J. og O. Stemshaug (red.) 1986: 25-36.

Tveitane, Mattias 1985c: Vingull og Vingulm rk. I: Heimen XXII (1985):5-11, kart.

Tveitane, Mattias 1977b: To bortkomne stadnamn i Holla. I: Årbok for Telemark 1977: 96-106.

Tveitane, Mattias 1984: Nidelva, Nissan, Nisser og Nissedal. I: Namn og Nemne 1 (1984):23-33.

Tveitane, Mattias (red.) 1983a: Fra ord til navn. Språklig navnegransking. Bergen - Oslo - Stavanger - Tromsø. 150 s. (11-17: Tveitane, M. 1983b. 18-31: Sverd-rup, J. 1910. 32-39: Olsen, M. 1912a (s.34-43, 93-97). 40-46: Hægstad, M. 1918. 47-50: Koht, H. 1925. 51-56: Petersson, H. 1921. 57-68: Hesselman, B. 1929. 69-73: Sahlgren, J. 1959 (s.1-5, 22-24). 74-82: Sandnes, J. 1962. 83-87: Hille, A. 1963. 88-93: Tveitane, M. 1971. 94-102: Nes, O. 1971. 103-112: Nes, O. 1975c. 113-121: Hallan, N. 1969. 122-136: Hallan, N. 1975a. 137-145: Hallan, N. 1977a.) Melding: Helleland, B. 1983e.

Tveiten, Bjarne 1989: Stadnamn fortel om Breive. I: Agder historielag. Årsskrift 65 (1989):107-112.

Tveiten, Hallvard 1965: Bygdenavnet Vegårshei. I: d.s.: Vegårshei i eldre tid. Bygdesoge:[5-6]. Oslo.

Tveter, Olav 1980: Bygdenavnet "Rælingen". I: Romerikestun 11 (1980):31-34.

Tylden, Per 1968a: Frå Hardangervidda og Dyraheio. I: Sandnes, J. og P. Tylden (red.) 1968:89-100.

Tylden, Per 1968b: Sjå Sandnes, J. og P. Tylden (red.) 1968.

Tylden, Per 1959: Namn i påskefjellet - Hardangervidda. I: Syn og Segn 1959: 118-122. (Trykt oppatt i P. Tylden: Tidi kjem aldri att. Oslo 1969:82-87.)

Tømmerås, Bodvar 1990: Stadnamninnsamlinga - Bøgset. I: Kumur. Årsskrift nr. 11 1990 for Snåsa historielag:42-45.

Uksnøy, Knut 1959: Fallboka for Møre og Romsdal. Tillegg: Méda for dei viktigaste fiskegrunnane etter torsk. Bergen. 50 s. (Fiskeridirektoratets skrifter. Vol.IV no.4.)

Ullmann, Axel V. 1922: Bygdenavnet Borre. I: MM 1922:20-31.

Ullmann, Axel V. 1940: Tomt om åpen plass. I: MM 1940:141.

Ulvestad, B[jarne] E. og M. S. Beeler 1957: On the etymology of ON boði 'submerged reef'. I: ANF 1957: 211-222. (Jfr. Hovda, P. 1958b.)

Unstad, Toralv 1949-52: Konn - kaun. I: Håløygminne VIII (1949-52):166.

Uppdal, Kristofer 1961b: Gudegardane, dei tolv og den gode hyrding. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1961:18-42.

Uppdal, Kristofer 1961a: Fyriord [om namn og namnetydingar frå Trøndelag]. I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1961:3-18.

Uppstad, Dreng 1939: Nokre stadnamn frå Valle, Setesdal. Oslo. VI, 167 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Utne, Ivar 1987: Stedsnavn og kunstig tale. I: Helleland, B. (red.) 1987a: 86-88.

Utvik, Aadne 1983: "Reheiå" eller "Boldheien"?: et eksempel på grunnleggende motsetninger ved lokal og ved litterær navne-tradisjon. I: Ætt og Heim 1983:37-45, ill.

Vadla[Vadla, Johs. 1971]: Sjå Eikeland, S. [1971].

Val d'or 1946-47: Gamle gårdsnavn på Ringerike. Corps de garde som ble stedsnavn i Hole. I: Ringerike 1946-47:26-27.

Valand, P[aulus] 1962: Skakk-sida i Helleland. Er den oppkalt etter adelsætten Skak? Middelalderproblemer. I: Ætt og heim 1962:136-145.

Valen-Sendstad, Fartein 1977: Fåberg fra de eldste tider til 1827. I: Tord Buggeland og Jakob E. Ågotnes (red.): Lillehammer. By og bygd - gate og grend:9-55. Lillehammer.

Valen-Sendstad, Fartein 1956: Gudbrandsdalen i middelalderen. Garden og samfunnet. Hamar. 264 s. (Om stadnamn div. stader, sjå innhaldslista.)

Vandvik, Eirik 1946: Eit gamalt vegnamn frå Suldal [Jågåto]. I: MM 1946:89.

Vangen, Ivar og Anders Ole Hauglid 1977: Stedsnavnseminar i Olmai - vag'ge. I: Menneske og miljø i Nord-Troms. Årbok 1977:70-73.

Vassbotn, Johan 1969: Stedsnavn fra sjøen i Øksens. Oslo. V, 438 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Vedeler, Georg 1950: Gårdsnavn. I: Trondhjems turistforening. Årbok 1950:55-61.

Veka, Olav 1971: Noko om stadnamn frå Sand, Ryfylke. Oslo. 217 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Veka, Olav 1979: Merknader til stadnamn frå Sandsa-området. I: Frá haug ok heiðni. Bind 7 (1979):237-238. (Jfr. Bakka, T. 1978a og 1979.)

Venås, Kjell 1983: Kjært barn med to namn: Noreg og Norge. I: Syn og Segn 1983: 373-379.

Venås, Kjell 1987: Norske innsjønamn III. Hedmark fylke. Oslo. 578 s. Meldingar: K[ruken], K. 1988, Borg, A. 1989, Holm, G. 1989.

Vestrum, Arne 1929: Språklige problemer omkring navnet Trondhjem. 1. En bemerkning (til professor Seip). I: MM 1929:118. (Jfr. Seip, D. A. 1929a og 1929c.)

Vestrum, Arne 1928: Gårdnavnenes og navneskikkenes vitnesbyrd. I: d.s.: Skogns historie. (Omfattende Frol og Levanger.) Første bind:60-82. Levanger.

Vevatna, Ingolv 1986: Postvegen [mellom Skånevik og Etne]. I: Etne Sogelag. Årsskrift 1986:52-55.

Vevstad, Andreas 1986: Gardsnamna. I: d.s.: Gjerstad. Bygdesoge. 8. hefte:1034. [Gjerstad.]

Vibe, Johan 1886: Om normanniske Stedsnavne. I: HT 9 (1886):51-80.

Vibe, Johan 1884: Normanniske og andre skandinavrske Stedsnavne. I: Nordisk Tidsskrift för vetenskap,konst och industri 1884:535-554.

Vigeland, Nils P. 1970: Stadnamn i bygda. I: d.s. (red.):Sør-Audnedal bygdebok I. Bygd og bygdeliv:24-27. (Sør-Audnedal bygdesogelag.)

Vigeland, Nils P. 1970: Stadnamn i bygda. I: d.s.: Sør-Audnedal bygdbok I. Bygd og bygdeliv:24-27. [Sør-Audnedal.]

Vigerust, Ola 1930a: Gamle merkelege namn på Dovre. I: Årbok for Dølaringen 1930: 94-99.

Vigerust, Ola 1962: Bygdenamn i Gudbrandsdalen [Fåberg, Tretten, Øyer]. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1962:5-9.

Vigerust, Ola 1930b: Hundnes. Gamal, utlagd gard på Dovre. I: Årbok for Dølaringen 1930:100-104.

Vigerust, Ola 1957: Bygdenamn i Gudbrandsdalen [Skjåk, Lom, Dovre, Sel]. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1957:51-59.

Vigerust, Ola 1958: Bygdanamn i Gudbrandsdalen [Kvam, Kvikne - Skåbu, Fron]. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1958:27-32.

Vik, Jakob E. 1926: Kartnavn. I: Stavanger turistforening. Årbok 1926:111-112.

Vik, Peder 1934: Romsdal må atterreisast i fylkesnamnet. Tillegg 5. januar 1934 til føreteljing 14. mai 1930 åt riksmaktene. 20 s.

Vik, Trygve 1967-68a: Hva het Bundefjorden opprinnelig? I: Follominne 1967-68:20-27.

Vik, Trygve 1978: Fra boplass til gård. Bygdene tar form. I: d.s.: Ås bygdebok. Bygdehistorie I inntil 1850:39-208. [Ås.]

Vik, Trygve 1967-68b: Kranho [om namna Kroer, Krom, Kråkstad]. I: Follominne 1967-68:28-32.

Vilmundarson, Þórhallur (red.) 1985: Merking staðfræðilegra samnafna i örnefnum. Ellefta ráðstefna NORNA i Reykjavík 11.-13. ágúst 1983. Uppsala. 162 s. (NORNA-rapporter 28.)

Vinger, Sigurd 1986b: Uvdal er eit eineståande namn her i landet. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1986:103.

Vinger, Sigurd 1983c: Om stover, svaler og loft - Svalstuen. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.4 1983:179-180.

Vinger, Sigurd 1983a: [Vrågå]. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1983:15.

Vinger, Sigurd 1983b: 14 gardsnamn på "-holt" i kommunane langs Lågen og om namnet Røsholt i Lardal og Sandsvær. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1983: 121.

Vinger, Sigurd 1975: Bustadnamn frå Flesberg. Oslo. 189 s. (Utrykt houvdoppgåve.)

Vinger, Sigurd 1987: Grølla - eit døme på åssen eit personnamn kan vinne over eit gamalt stadnamn. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1987:30-31.

Vinger, Sigurd 1981a: Gardsnamn med tveit frå Ulvdal til Hedrum. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.44 1981:188-189.

Vinger, Sigurd 1981c: Tre - fire bekker ga namnet til Bekkin i Flesberg. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1981:46-47.

Vinger, Sigurd 1982b: Segner om Rollag-namn. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1982:135.

Vinger, Sigurd 1982a: Skjeggetrengslet, trongt vegpass. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1982:34.

Vinger, Sigurd 1981b: Namnet Rollag heng saman med ord for fiskeplass. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene langs Numedalslågen. Nr.1 1981:45-46.

Vinger, Sigurd 1984: Historia bak namnet på Tekslehogget - sermerkt fjellprofil på Østlandet. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1984:104-106.

Vinger, Sigurd 1986a: Lampeland - navnet starta med Levords kjøp av sjelemesse for 600 år tilbake. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1986:18-19, 21.

Vinger, Sigurd 1979: Uttrykket "med rævva føre". Lokal gåte fra grenda som ikke har navn etter Bæver? I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.4 1979:150, 189.

Vinje, Thomas 1973-74: Om usamansette stadnamn. I: Tidsskrift for Sunnmøre historielag 1973-74:63-69.

Vinje, Thomas 1962: Gardnamna - kva dei tyder. Alderen på gardnamna. I: Ola Tandstad: Sykkylven i eldre tid. 1:75-93. [Sykkylven.]

Vinje, Thomas 1953: Stadnamn frå Sykkylven. Oslo. XIX, 293 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Vinje, Trygve 1955: Frå Horg og Hov til Kross og Kyrkje i Etne. I: Sunnhordland XXXVI (1955):37-50.

Vinjum, Erlend 1970: Stadnamn i Aurland. Bergen. X, 540 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Vintermyr, Erik Johannes 1983a: Stedsnavn frå Ytre Søndeled. Oslo. VII, 332 s., ill., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Vintermyr, Erik J[ohannes] 1983b: EDB og mindre stedsnavnmaterialer. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1983:157-165.

Vintermyr, Erik J[ohannes] 1984: Øndråsen, Vetefjell og Valåsen - tre navn fra et dialektgeografisk overgangsområde i Aust-Agder. I: Institutt for namnegransking. Årsmelding 1984:154-166.

Vintermyr, Erik Johannes 1986b: "Feltsj" - et lite tilskudd til "Felted"-programma. I: Nytt om namn. Nr.4 1986:17-19.

Vintermyr, Erik Joh[anne]s 1986a: Litt om stedsnavnas struktur med tanke på morfeminndeling på EDB. I: Namn og Nemne 3 (1986):73-99.

Vistdal, Oskar 1985: Namneparet Sjodalen - Heidalen og andre samrøtingar. I: Namn og Nemne 2 (1985):53-75.

Vistdal, Oskar 1986: Frå Orekåsa til Villamoen. Namn og namnegransking i Telemark. I: Årbok for Telemark 1986:85-93, ill., kart.

Vistdal, O[skar] 1979: Stadnamn [Fessa og Tesse i Vågå]. I: Dølaposten 12/12-79.

Vold, Ragnvald 1979: Lakså. Stedsnavn hentet fra utskiftningsforretning over gården i 1865. I: Fimbul. Evenes Bygdeboknemd. Nr. 5 - Årg. 4 - 1979:23.

Vorren, Karl-Dag 1986: Stadir-navn og pollenanalyse. I: Nordlyd No.11 (1986):110-117. (Summary.) (Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics.)

Værnesbranden, Ivar Nilssen 1924: Heilage steinar. Stenen i grønan dal. I: Norsk Folkekultur 1924:64-65.

Vaage, Erling [1972]: Busetjinga i jarnalderen. I: ds: Kvinnherad. Bygdesoga:130-156.

Våge, Jakob 1919: Nokre geografiske namn. I: Skolebladet. Organ for norsk Skolevæsen. Nr.17/1919:225-226.

Vågslid, Eivind 1984: Stadnamntydingar. 4. Med nye tydingar til ord og namn. Bjørgvin. 111 s.

Vågslid, Eivind 1979: Stadnamntydingar. 3. Oslo. [IV], 183 s.

Vågslid, Eivind 1934a: Norske novn [fylkesnamn]. I: Norsk pedagogisk tidsskrift 18 (1934):43-46.

Vågslid, Eivind 1931: Nidaros i trøndske logmannsbrev frá millomalderen. Oslo. 14 s.

Vågslid, Eivind 1978: Rangt tydde stadnamn. I: MM 1978:109-132.

Vågslid, Eivind 1981: Raum - i stadnamn. I: Fram daa, Frendar 1981:73-80. (Jfr. Vågslid, E. 1961.)

Vågslid, Eivind 1932b: [Melding av] Indrebø, G. 1932a og 1932b. I: Norsk pedagogisk Tidsskrift 16 (1932):237-238.

Vågslid, Eivind 1933: Unorske og rangskrivne heradsnamn. I: Norsk Aarbok 1933:74-85.

Vågslid, Eivind 1932a: Bergen, Bjørgvin eller Bergvin? [Melding av] Sørlie, M. 1931. I: Norsk pedagogisk Tidsskrift 16 (1932):179-183.

Vågslid, Eivind 1946: Korleis ein skal skriva stadnamn. 2. Norske stadnamn. I: Frambladet 3:1:4-6.

Vågslid, Eivind 1938: Ásló - Ósló. I: Norsk máltidende 3 (1938):348-352.

Vågslid, Eivind 1936: Norsk navneverk. I: Norsk máltidende 1 (1936):65-96.

Vågslid, Eivind 1960: Feta og -fot i stadnamn. I: NoB 1960:25-33.

Vågslid, Eivind 1945: Korleis ein skal skriva stadnamn. 1. Utanlandske stadnamn. I: Frambladet 2:4:4.

Vågslid, Eivind 1958: Stadnamntydingar. Eidsvoll. 232 s. Melding: Hovda, P. 1961-63. (Siste delen av opplaget vart innbunden i 1983, med nytt omslag: "Eidsvoll 1958. Med tillegg 1983". Det upag. tillegget er 3 s.)

Vågslid, Eivind 1934b: Unorske og uhøvelege bynovn. I: Norrøna Bragaskrá. Tidsskrift fyr norrøn samvinna. 8. årg. (1934) Nr.7:97-104.

Vågslid, Eivind 1963: Stadnamntydingar. 1. [Oslo 1963.] 272 s.

Vågslid, Eivind 1961: Raumarike og andre namn på Raum-. I: Romerikstun 4 (1961): 98-107. (Finst òg som særtrykk med nokre rettingar og tillegg. 12 s. Jfr. Vågslid, E. 1981.)

Vågslid, Eivind 1974: Stadnamntydingar. 2. Oslo. XX, 592 s. Melding: Løland, S. J. 1977.

V[ågslid], E[ivind] 1949-66: [Namnetolkingar]. I: Norsk Allkunnebok 1-10. Oslo. (Om lag 4200 artiklar med stadnamntolkingar ber signaturen "E. V.".)

V[ågslid], E[ivind] 1957: namn. I: Norsk Allkunnebok 8:sp.843-845.

Wadstein, Elis 1926: Birka och Birk. I: NoB 1926:1-10. (Jfr. Wadstein, E. 1914 og 1924, Wessén, E. 1923 og 1924.)

Wadstein, Elis 1914: Birka och bjärköarätt. I: NoB 1914:92-97. (Jfr. Wadstein, E. 1924 og 1926, Wessén, E. 1923 og 1924.)

Wadstein, Elis 1924: Namnet Birka och därmed sammanställda ord. I: NoB 1924:127-139. (Jfr. Wadstein, E. 1914 og 1926, Wessén, E. 1923 og 1924.)

Wahlberg, Mats 1977: Sjå Brylla, Eva m.fl. 1977.

Walle, A. Th. 1961-62: Moss og Rygge på eldre kart. I: Østfoldarv VI (1961-62):76-89.

Wallem W[allem], F. B. 1917: Gamle gatenavn. [Melding av Hugo Matthiassen, Gamle Gader. Studier i navnenes kulturhistorie. Kbh. 1917.] I: St. Hallvard 3 (1917):304-306.

Walsø-Kanstad, Leif 1984: Mordarosens ukjente drama. I: Årbok for Lødingen 1984:49.

Wassberg, Gunnar Christie 1968: Som herre på egen gård. Det indre landnåm. Hva utad taptes, ble innad vunnet. I: d.s. (red.): Sandar bygdebok. Bind I. Bygdehistorie:32-36, 40-46 og 68-70. Sandefjord.

Wassberg, Gunnar Christie 1970: De to kulturer. IV. Hva utad taptes, ble innad vunnet. I: d.s. (red.):Brunlanes. En bygdebok. Bind I. Bygdehistorie:44-46 og 70-72. Larvik.

Wattne, Einar 1952: Er "Monnesøe" et eldre navn for Skjernøy? I: Agder historielag 32 (1952):286.

Weierholt, Kristen 1959: Gardnamn. I: d.s.: Austre Moland. Ei bygdebok:24-28. Tvedestrand.

Weise, Lis 1983: Stednavnetolkning og EDB. I: Helleland, B. (red.) 1983a:32-36.

Welle-Strand, Edvard 1959: Langøya var et kultsentrum i sagatida. I: Hofdasegl 1959:66-69 [med merknader av Ottar Sandness]. (Jfr. Myrvang, F. 1961.)

Werenskiold, Werner 1941: Fjellnavn i Jotunheimen. I: Den norske turistforening. Årbok 1941:174-181.

Werenskiold, W[erner] 1940: Gokkra. I: MM 1940:142.

Werenskiold, W[erner] 1934: Ymesfjell. I: MM 1934:152-153.

Wessén, Elias 1925: Till Birca-frågan. I: NoB 1925:39-60. (Jfr. Wadstein, E. 1914, 1924 og 1926, Wessén, E. 1923.)

Wessén, Elias 1923: Birca och bjärkörätt. I: NoB 1923:135-178. (Jfr. Wadstein, E. 1914, 1924 og 1926, Wessén, E. 1925.)

Wicklund, Trygve 1953-56: Svolværgeita. Ei lita retting. I: Håløygminne IX (1953-56): 391.

Widerberg, C. S. 1916: Om benævnelsen "Escarpe du Nord" paa en av Akershusbastionerne. I: St. Hallvard 1916:112-113.

Widmark, Gun 1963: M rn och Mandalen. I: NoB 1963:49-89. (Jfr. Moberg, L. 1963.)

Wikander, Johan Anton 1987: "... en hvid Kirke ved Stranden". [Om kyrkjer og kyrkjegardar i Agder.] I: Agder Historielag. Årsskrift nr.63 1987:42-84.

Wiklund, K. B. 1913: Några jämtländska och norska sjönamn av lapskt ursprung. I: NoB 1913:11-17.

Wiklund, K. B. 1918: De lapska Saivo-fjällen hos Leem-Jessen identifierade. I: NoB 1918:156-161.

Winger, Gisle 1983: Lettlåkk-bakken. Silkemyr i Jondalen. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1983:105.

Winger, Gisle 1982: Håvet - navn etter sin beliggenhet. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1982:34.

Winger, Gisle 1981b: Ofte fornem og fyrstelig bakgrunn for gruvenavn i Kongsberg og Flesberg. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1981:116-120.

Winger, Gisle 1981a: Stertebakke. Gardsnavn på Kongsberg. I: Langs Lågen. Lokal-historisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.2 1981:93-94.

Winger, Gisle 1953: Den tyske innverkanden ved Kongsberg Sylvverk. I: Syn og Segn 1953:214-220.

Winger, Gisle 1949: Litt om Kongsberg Sølvverk i gamle dagar. I: Syn og Segn 1949:189-192.

Wisløff, Fr. 1961: Gatenavn i Sarpsborg. Sarpsborg. 53 s.

Woxholt, Peder 1946: Øynavnet Merdø. I: MM 1946:167-171.

Wulfsberg, Sæmund 1981a: Stadnamn frå Efteløt. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.2 1981:94-95.

Wulfsberg, Sæmund 1982: Stadnamn frå Efteløt. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.4 1982:190-191.

Wulfsberg, Sæmund 1981b: Stadnamn frå Efteløt. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1981:121.

Wulfsberg, Sæmund 1983b: Stadnamn frå Efteløt. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.4 1983:185.

Wulfsberg, Sæmund 1983a: Sandsvær-namn. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.3 1983:125-126.

Wulfsberg, Sæmund 1984a: Stadnamn frå Efteløt. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1984:7.

Wulfsberg, Sæmund 1984b: Stadnamn frå Efteløt. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.2 1984:63.

Wurschmidt, T. 1966: Gatenavn m.m. i Norges byer og herreder. Oslo. (Stensil til internt bruk i Postverket.)

Yderstad, Olaf 1929: Fosnanavnet og litt historikk. I: Nordmøre historielag. Årsskrift 1929:24-29.

Ystad, Andreas 1946: Saltbrenning på Inderøy. [Salt-.] I: Nord-Trøndelag historielag. Årbok 1946:45-50.

Ystås, Lars O. 1942: Litt namneprat [om Granvin]. I: Hardanger 1942:176-177.

Ytreberg, Ola 1929-32: Hvor lå Ottar den håløygskes høvdingesæte? I: Håløygminne III (1929-32):229-243.

Yttervoll, Paul 1975: Sjona - et gammelt, norrønt navn. I: Årbok for Helgeland 1975:47-50.

Yttredal, Per 1945: Stadnamn frå Norddal. Oslo. XXX, 189 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Y[tterhus], I[ngebrikt] 1953: Stadnamn på ein gard. I: Årsskrift for Rennebu historielag 1953:39-41.

Ødegaard, Svein-Erik 1978a: Gårdsnavn. I: d.s.: Ødetida i Stange, Hedmark, i senmiddelalderen:24-34. Oslo. (Utrykt hovudfagsoppgåve i historie.)

Ødegaard, Svein-Erik 1978b: Gårdsnavn på (-)Ødegård(en) og "Ødegård" eller lignende som karakteristikk i kilder eldre enn 1670. I: d.s.: Ødetida i Stange, Hedmark, i senmiddelalderen:62-64. Oslo. (Utrykt hovudfagsoppgåve i historie.)

Øien, Ingvar Magne 1982: Stedsnavn i Eide: ei gransking av navnetilfanget i deler av Eide kommune på Nordmøre. Trondheim. VII, 253 s. (Utrykt hovudoppgåve.)

Ølmheim, Per Arvid 1973: Kvifor samla stadnamn? I: Språknytt 4/1973:5-7.

Ølmheim, Per Arvid 1975: Norsk språkråds arbeid med stadnamn. I: Språknytt 2/1975: 11-12.

Ørjasæter, Johan 1980: Setskog-namnet. I: Romerikstun 11 (1980):49-51.

Ørjasæter, Tore 1966: Kring Skjåk- og Åstradalsnamnet. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1966:107-110.

Ørskauing, Ørskau 1920-21: Aurskog eller Urskog. I: Østaglett I (1920-21):53-54.

Ørstavik, Paul 1984: Jordskifteverkets kartarkiv - ei rik stadnamnkjelde. I: Helleland, B. (red.) 1984:87-[94].

Østberg, Kristian 1926-30: Skoklefald. I: Heimen II (1926-30):297-306. (Jfr. Berner, H. E. 1917, Bugge, K. 1916, Hovda, P. 1962-63, Olsen, G. 1914, Olsen, M. 1915.)

Østby, Torgeir 1979: Lørdalen eller Ljørdalen? I: Årbok for Trysil 1979:44-51.

Østgulen, Olav H. 1964: Gulating på Floligard. I: Frå Fjon til Fusa 1964:59-75.

Østlid, M. 1929: Litt om gårdsnavnene og hvad de forteller oss. I: d.s.: Kråkstad. En bygdebok. Bind I:109-121. Hamar.

Øverby, Joleik 1987b: Meir om lydskriftstandarden . (Svar på svaret frå Helge Sandøy.) I: Helleland, B. (red.) 1987a:164-190. (Jfr. Sandøy, H. 1987a og 1987b.)

Øverby, Joleik 1987a: "Lydskriftstandard til stadnamnregistrering". - kommentar til framlegget frå Helge Sandøy. I: Helleland, B. (red.) 1987a: 115-144. (Jfr. Sandøy, H. 1987a og 1987b.)

Øverli, Olav 1982: Hirisjøen og namn på fiskeplassar [Ringebu]. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1982:146-148.

Øverås, Asbjørn 1950: Litt frå namneverket i Kvernes prestegjeld. I: R. K. Sundnes (red.): Kvernes prestegjeld i gammal og ny tid II:131-140. Aandalsnes.

Øverli, Olav 1979: Merkelege stadnamn i Ringebu [Altona, Hamburg, Spidsberg o.l.]. I: Årbok for Gudbrandsdalen 1979:59-61.

Øverås, Asbjørn 1928a: Den eldste busetnaden i Eirisfjord - Vistdal og Nesset [i Romsdal]. Orkanger. 140 s.

Øverås, Asbjørn 1954: Ei gamal bygd, men eit nytt namneverk [Eikesdal]. Trondheim. 35 s., kart, ill. (Det kgl. Norske Videnskabers Selskab. Skrifter. Nr.4 1954.)

Øverås, Asbjørn 1928b: Namneverket i fylket. I: d.s.: Romsdalssoga I:117-145. Orkanger.

Øverås, Nils [1929]: Romsdalsnamnet i styringsverket. Molde. 17 s.

Øvre, Åshild Bjørgum 1978: Litt om namn i Sparbu - innsamling av namn. I: Sparbu historielag. Årbok 1978:10-11.

Øvre, Aashild Bjørgum 1982: Innsamling av teignamn. I; Sparbu historielag. Årbok 1982:49-54.

Øvre, Aa[shild] Bjørgum 1979: Litt om Sparbu i dei eldste tider/namn i Sparbu. I: Sparbu historielag. Årbok 1979:16-18.

Øvrebotten, Øyvind 1980: Sjå Sletten, D. og Ø. Øvrebotten 1980.

Øvrelid, Ragnar 1987: Fron blir busett. I: d.s.: Historia om Fron:29-31. [Vinstra.]

Øye, Asbjørn 1970-72: Det hastar med innsamling av stadnamn. I: Heimen XV (1970- 72):171-172.

Øye, Asbjørn 1973-74: Åkrar og åkernamn i Ørsta. I: Tidsskrift for Sunnmøre historielag 1973-74:31-37.

Øye, Asbjørn 1970: Åkernamn i Fana. I: Frå Fjon til Fusa 1970:51-56.

Øye, Asbjørn 1971: Stadnamn i Os. I: Frå Fjon til Fusa 1971:69-74.

Øye, Asbjørn 1974: Noko om Nils-garden på Øy. I: d.s.: Follestaddalen i Ørsta:7-9. Stend.

Øye, Asbjørn 1980: Stadnamn i Os. I: Bygdebok for Os. Kulturhistorisk band:707-753. [Os].

Øye, Asbjørn 1980: Stadnamn i Os. I: Anders Kåre Engevik (red.):Bygdesoga for Os. Kulturhistorisk band:707-753. Os. (Òg utgjeve som særtrykk.)

Øye, Ingvald 1986: Bygda og bygdelaga. I: Per Sandal [red.]:Sogndal bygdebok. Band 1. Allmenn bygdesoge. Tida før 1800:245-246. Sogndal.

Øyen, Toralf 1947: Hægefjell, Telemarks hellige fjell. I: Skien-Telemark Turistforening. Årbok 1947:20-25.

Øygarden, Einar 1982: Gardsnavn i Flesberg og i andre landsdeler. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1982:39-40, 47.

Åberg, Finn 1976-78: Finske navn på Varaldskogen. I: Heimen XVII (1976-78):767-769.

Aaby, Gudveig Henryette 1985: Navn på Neset: stedsnavn fra Berg sogn i Brunlanes herred i Vestfold fylke. Oslo. XI, 294 s., ill. (kol.). (Utrykt hovudoppgåve.)

Aaby, Gudveig Henryette 1989-90: Helgeroa, ett navn på Neset. I: Nesjar. Årsskrift for Brunlanes historielag 1989-90:77-81.

Aaby, Halvor 1981: Navnet Lonin. I: Bjørnør Historielag. Årbok 1981:45-47.

Aagsæd, Salve 1933: Tyding av nokre gardnamn i Vest-Agder. I: Bidrag til Agders historie XV (1933):21-39.

Aaland, Jacob 1939: Bygdenamn og bygdeskipnad. I: ds: Nordfjord frå gamle dagar til no. II. Dei einskilde bygder. 4. Davik:27-29. Sandane.

Aaland, Jacob [1915]: Bygdenamn og bygdeskipnad. I: ds: Nordfjord frå gamle dagar til no. II. Dei einskilde bygder. 2. Gloppen - Breim:16-19. Nordfjordeidet.

Aaland, Jacob 1909a: Heradsnamni. I: ds: Nordfjord frå gamle dagar til no. II. Dei einskilde bygder. 1. Eid - Hornindalen:37-38. Nordfjordeidet.

Aaland, Jacob 1909b: Naar vart gardane bygde. I: ds: Nordfjord fraa gamle dagar til no. II . Dei einskilde bygder. 1. Eid-Hornindalen:42-47. Nordfjordeidet.

Aaland, Jacob 1933: Bygdenamn og bygdeskipnad. I: ds: (red.):Fitjar. Bygdeskipnad og bygdesoga.48-59. [Fitjar.]

Aaland, Jacob 1932b: Den eldste busetjing. I: ds: Nordfjord frå gamle dagar til no. II. Dei einskilde bygder. 3. 1. Innvik - Stryn.67-74. Sandane.

Aaland, Jacob 1932a: Bygdenamn og bygdeskipnad. I: ds: Nordfjord frå gamle dagar til no. II. Dei einskilde bygder. 3,1. Innvik - Stryn:28-32. Sandane.

Åmlid, Ånund 1954: Gamle namn og kulturminne i Mjøslandet. Moelv. 17 s., ill. (Særtrykk av 9 artiklar i Brumunddølen og Ringsaker Blad.)

Aamot, Kr. 1930: Uttalen av navnet Oslo. I: St. Hallvard 8 (1930):204. (Jfr. Aars, H. 1930.)

Aamot, Mathilde Lovise 1925: Nokre naturnamn frå Bygstad i Sunnfjord. Oslo. X, 286 s., 4 s., kart, 39 fig. (Utrykt hovudoppgåve.)

Årli, Ånen 1972: Gardsnamna fortel. I: d.s.: Kvinesdal. Ei bygdebok III: Kultursoga: 48-57. [Kvinesdal.]

Aarrestad, Arve 1964: Stedsnavn fra Lista og Spind. Oslo. 176 s., kart. (Utrykt hovudoppgåve.)

Aars, Harald 1930: Uttalen av navnet Oslo. I: St. Hallvard 8 (1930):146. (Jfr. Aamot, Kr. 1930.)

Aars, Ivar 1974: Segn og soge [namnebruken hos Fønhus]. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1974:

Aars, Ivar 1968: Stølsvegen fortel. Nokre navn i Nørdre Aurdal. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1968:71-85.

Aars, Ivar 1975a: Or navnefloraen i Valdres [om plantenamn i stadnamn]. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1975:69-90.

Aars, Ivar 1990: Blant forsvunne gardar. (Arvesvik, mannebot og jordran. Valdresdiplom 17. 1401-1410. I: Årbok for Valdres 1990:229-230.

Aars, Ivar 1983a: Frå Trilla og Tørrisplassen til Jova og hjå Ivar sy. Um plassenavn i Valdres. I: Årbok for Valdres 1983:145-198, ill.

Aars, Ivar 1982: Frå Helin og Heisenn til Høffsjøen og Vestre Hestedalsætertjennet. Um innsjønavn i Valdres. I: Årbok for Valdres historielag 1982:139-177.

Aars, Ivar 1983b: Vassfaret i Fønhus si dikting [m.a. om namnebruken hos Fønhus]. I: Kåre Elgmork (red.): Natur og menneske i Vassfaret. Oslo - Bergen - Tromsø - Stavanger:169-181.

Aars, Ivar 1973: Stadnavn. (I Skrautvål føre Svartedauden. Valdresdiplom 4.) I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1973:149-150.

Aars, Ivar 1972: [Stadnavn]. (På Strønd i Nord-Aurdal på 1300-talet. Valdresdiplom 3.) I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1972:162-164.

Aars, Ivar 1970: Stadnavn. ( I Nord-Aurdal 1311-20. Valdresdiplom 1.) I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1970:113-115.

Aars, Ivar 1971: Stadnavn. (Bispe- og klostergods i Valdres på 1300-talet. Valdresdiplom II.) I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1971:143-145.

Aars, Ivar 1987: Er Lund og Vinjar i Aurdal eller Ulnes? (Jordegods frå Svenes til Slidre. Valdresdiplom 14.) I: Årbok for Valdres 1987: 189-194.

Aars, Ivar 1976b: Stadnavn. (I Sollabu på 1300-talet. Valdresdiplom 6.) I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1976:167-171.

Aars, Ivar 1980: Stølsnavn på kartet. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1980:71-84.

Aars, Ivar 1978: Frå Sul og Skogshødnknatten til Snuførinkji og Sløafethaugen. Um fjellnavn og høgdenavn i Valdres. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1978:95-150.

Aars, Ivar 1985a: Stadnamninnsamling på gymnaset i Valdres. I: Nytt om namn. Nr.3 1985:20-21.

Aars, Ivar 1990: Seter på ein støl og stugu i ei stogo. Noko om synonym og tydingspesialisering i Valdres. I: Maal og Minne 1990:74-78.

Aars, Ivar 1977: Stadnavn. (I Slidre sokn på 1300-talet. Valdresdiplom 7.) I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1977:176-178.

Aars, Ivar 1985b: Ved Heggikyrkja olsoktid. (Stormannstrid um Røyne. Valdresdiplom 12.) I: Årbok for Valdres 1985:245-263.

Aars, Ivar 1984: Hanakne og Høve, Jøstad og Jomfru Mariastølen. (Gods og grensor i Øystre Slidre. Valdresdiplom 11.) I: Årbok for Valdres 1984:255-262.

Aars, Ivar 1981: Øye i Vang og Vang i Øyjar (Vangsbrev 1333-1400. Valdresdiplom 10). I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1981:198-203.

Aars, Ivar 1986: Frå Svitunskyrkja i Stavanger til Sigvatsgarden i Reinli. (Byte og sal i Reinli og Bagn. Valdresdiplom 13.) I: Årbok for Valdres 1986:205-207 (kart s.200-201).

Aars, Ivar 1975b: Stadnavn. (Nokre jordsalsbrev frå Åvåk og Hilme ikring 1340. Valdresdiplom 5.) I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1975:118-119.

Aars, Ivar 1976a: Kråka ropar sitt eige navn. Um fuglar i navn og nevning, ordtak og sportak. I: Tidsskrift for Valdres historielag. Årbok 1976:39-71.

Aarset, Terje 1986: [Kommentar til Myskja, K. 1986]. I: Romsdal Sogelag. Årsskrift 1986:136-137.

Aarset, Terje 1978: Midt-Noreg. I: Språknytt 1/1978:7.

Aarset, Terje 1988: Nytt frå Michelin [melding om namneformer på kart over Skandinavia og Finland]. I: Nytt om namn. Nr.8 1988:26-27.

Aarskog, Hjalmar 1973: Registrering av slåtteteigar. I: Balestrand. Gard og grend. Sogeskrift ved bygdeboknemndi. Hefte 1/1973:58-61.

Aarsnes, Svein 1989: Nokre stadnamn i Vefsn. Ei namnesosiologisk undersøking. I: Namn og Nemne 6 (1989):75-86.

Aarø, Kari Lønning 1974: Noko om stadnamn frå Stord. Bergen. 202 s. (Utrykt hovudoppgåve. Klausul.)

Aas, Harald 1990: Gamal namneskikk. I: Gammalt frå Fræna 1990:105-108.

Aase, Aslak 1982: Gamle elvenamn i Drangedal og Tørdal. I: Det var ein gong - Minner frå Drangedal. Hefte 5 (1982):99-101.

Aase, Lars 1977: Hvin - Hvinir. I: Agder historielag. Årsskrift 55 (1977): 33-42.

Aase, Reidar 1966-69: Særmerkte stadnamn. Merknader til Finn Myrvangs artiklar. I: Håløygminne XII (1966-69):137-141. (Jfr. Myrvang, F. 1966- 69a.)

Aasen, Ivar 1988: [Om namnet Skøien i Løten]. I: Lautin. Lokalhistorisk årbok for Løten 1988:161-163.

Åsen, Jon 1949: Skipmannsheia. Gamalt namn brukt på eit geografisk omkverve i Hægeland, Øvrebø, Finsland, kanskje endå vidare. I: Agder historielag. Årsskrift 29 (1949):17-19.

Åsen, Kjell 1986: På leiting etter alderen på gardane. I: Kjell Åsen, Nissedal Bygdesoge. Kultursoga. Frå dei eldste tider til år 1900:10-18. (Nissedal.) (Utgjevar Nissedal Bygdesogenemnd.)

Åsgaard, Eindride 1989: Namn fra Borganøyane. I: Årbok for Vikna 1989:42-45.

Aasrum, Anton 1980-81: Lokalitetsnavn på Åsrum. I: Heidarheim. Årsskrift for Hedrum historielag 1980-81:41-50.

Å[foss], E[inar] D[agsrud] 1953: Jordstykker med gamle navn, - og hvordan de har fått disse navna. I: Solum Historielag. Årsskrift 1953:35-37.

Å[foss], E[inar] D[agsrud] 1954: Gamle gårder (Hypoteser). Hakastein. I: Solum Historielag. Årsskrift 1954:11-13.

Å[foss], E[inar] D[agsrud] 1955: Rugla. I: Solum Historielag. Årsskrift 1955:51-52.

Å[foss], E[inar] D[agsrud] 1958: Kåser og plasser. I: Solum Historielag. Årsskrift 1958:60-62.

Å[foss], E[inar] D[agsrud] 1959: Stadnavn ved elva Skotfoss - Skien. I: Solum Historielag. Årsskrift 1959:65-67.

Å[foss], E[inar] D[agsrud] 1960: Rugla - og - Rugla. I: Solum Historielag. Årsskrift 1960: 66-68.

[Rommetveit, Magne] 1974: Kvifor NOREG på nynorsk? I: Språknytt 2/1974:9-10.

[Saxvik, Kjell] 1988-89: Stedsnavn i Steinkjer. I: Steinkjer - SAGA 1988-89:75-76.

[Steenbuch, Henrik Lauritz Nicolai] 1834: Landets Navn. I: Samlingar til det norske Folks Sprog og Historie. Andet Binds tredie Hefte. Chra 1834:381-393. (Opphavleg trykt i kortare form i Morgenbladet 1833-34.)

[Tanga, Gunnar, Erik Moen og Hans Marius Trøseid] 1975-76b: Navn som blir glemt. I: Solør-Odal IV (1975-76):141-142.

[Tanga, Gunnar, Erik Moen og Hans Marius Trøseid] 1975-76a: (Redaksjonelt.) Sjønavn. I: Solør-Odal IV (1975-76):57-59.

[Tanga, Gunnar og Hans Marius Trøseid] 1971-72: Navn som blir glemt. I: Solør-Odal II (1971-72):73-74.

[Trøseid, Hans Marius] 1971-72: Sjå [Tanga, G. og H. M. Trøseid] 1971-72.

[Trøseid, Hans Marius] 1975-76a og b: Sjå [Tanga, G., E. Moen og H. M. Trøseid] 1975-76a og b.

[Wulfsberg, Sæmund] 1985: Ei morgongåve til ei Sandsvær-brur? [om namnet Dusum, Sandsvær]. I: Langs Lågen. Lokalhistorisk lesebok for bygdene og byene langs Numedalslågen. Nr.1 1985:17-19.

Roen, Knut 1991: Veinavnene i Tune. I: Tune-Runer. Nr. 23, okt. 1991:19-20.

Rogan, Bjarne 1991: Om ting og navn. I: Norveg 34 (1991):47-65.

Salvesen, Helge 1991a: Kontraksjonsnavn i Jemtland. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:367-385.

Salvesen, Helge 1991b: Sjå Alhaug, G., K. Kruken og H. Salvesen.

Sandnes, Jørn 1991a: Landsdelsuniversitetenes oppgave ved en desentralisert konsulenttjeneste. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:76-78.

Sandnes, Jørn 1991b: Olbu - eit feiltolka gardsnamn i Oppdal. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:386-390.

Sandnes, Jørn 1991c: Norske sognenavn i middelalderen. I: NN 8 (1991):15-29.

Sandnes, Jørn 1991d: Saurhlið eller Saurhlíð. Et sentralt navn i det gamle Nidaros. I: NoB 1991:33-41. /Tidligare trykt i Studia Onomastica s. 327-335./

Sandøy, Helge 1991: Åmdal og Åndalsnes. I: NN 8 (1991): 7-13.

Schmidt, Tom 1991a: Litteraturkrönika. Noreg. I: NoB 1991:181-187. (=NORNA-rapporter 46.)

Schmidt, Tom 1991b: Nils i Norge. Utbredelsen av personnavnet og bruken i stedsnavn. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:391-413.

Schmidt, Tom 1991c: Opplandsprosjektet. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:46-48.

Schmidt, Tom 1991d: Prosjektet 'Norske gårdsnavn på -by/-'. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i namnegransking:88-94.

Schulze, Johan A[nthon] 1991a: Bøheringsmål i forn og nye. Oslo. [95 s.].

Schulze, Johan A[nthon] 1991b: Eidangermål i ord og namn. I: Årbok for Telemark 1991:83-89.

Seim, Karin Fjellhammer 1991: Flere onomastiske sider ved runematerialet fra bygrunnen i Trondheim og Bryggen i Bergen. I: Studia anthroponymica Scandinavica 9 (1991):21-32. /Summary./

Sivesind, Johannes 1991: Ord og navn som historiens speil. I: Johannes Sivesind: Visjon og virke. Festskrift i anledning Johannes Sivesinds 70-årsdag 18. april 1991:57-175.

Skaven-Haug, Sv. 1991: Gårdsnavnet Skaven. I: Gammalt frå Stange og Romedal 1991:114-116.

Skjævestad, Eilert 1991: Stadnamn frå Tromøya. Bergen. 202 s. (Utrykt hovudoppgåve, Universitetet i Bergen.)

Soot, Per 1991: Namnetap, kontinuitet og nye namn i Fevik skolekrins. Bergen. 106 s. (Utrykt hovudoppgåve, Universitetet i Bergen.)

Söderholm, Eira 1991: Semantiske forandringer i topografiske appellativer. I: B. Helleland og A. Svanevik (red.): Den 6. nasjonale konferansen i nam-negransking:59-70.

Steinlien, Øystein 1991: Samiske stedsnavn som del av kulturell revitalisering. I: H. R. Mathisen (red.): Sámi kulturmuittut. Samiske kulturminner:67-68.

Stemshaug, Ola 1991a: Bynamnstrid og politikk i Trondheim i 1991. I: NN 8 (1991):85-92.

Stemshaug, Ola 1991b: Mot eit norsk namneverk. I: Syn og Segn 1/1991:79-86.

Stemshaug, Ola 1991c: Place-name evidence of Bloomery ironmaking in Norway. I: Bloomery ironmaking during 2000 years. Seminar in Budalen, Sør-Trøndelag, Norway August 26th - 30th 1991. "In Honorem Ole Evenstad". Volume I. Ancient ironmaking in a local and general Norwegian context. Ed. Arne Espelund. Trondheim 1991:116-127.

Stemshaug, Ola 1991d: [Omtale av] Tom Schmidt (red.): Namn og eldre busetnad. (NORNA-rapporter 43.) Uppsala 1990. I: Heimen 4, 1991:239-240.

Stemshaug, Ola 1991e: Standardization and change of place names in modern Norwegian language planning and politics. I: Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics. Reykjavík, June 14 - 16 1990. Reykjavík 1991:391-402.

Stemshaug, Ola 1991f: Stridane om bynamna Fosna - Kristiansund. Oslo. 104 s.

Strandberg, Svante 1991: [Melding av] Kjell Venås: Norske innsjønamn 3. Hedmark fylke. Oslo 1987. I: NoB 1991:248-250.

Stølen, Anders 1991a: Elseber(g)-namnet i Hardanger. I: Hardanger 1991:45-55.

Stølen, Anders 1991b: Fartein-namn i Kvinnherad. I: Sunnhordland. Årbok 1991 (bd. 72):57-69.

Sunmann, Per 1991: Sjå Jarnæs, J., P. Sunmann og L. Trollerud.

Svanevik, Anne 1991a: Analogi i navneendringer. I: G. Albøge, E. V. Meldgaard og L. Weise (red.): Analogi i navngivning. (NORNA-rapporter 45.) Uppsala 1991:199-210.

Svanevik, Anne 1991b: Sjå Helleland, B. og A. Svanevik (red.).

Sæther, Svein Bertil 1991: Namnet Kvennværet. I: Årbok for Fosen 1991:117-121.

Torp, Arne 1991: Fra Maurnesbekken til Strannasenteret. Filologiske feriefilosoferinger om stedsnavn - Langs bekken fra Gåskjenn til Jorkjenn. I: Tvedestrandsposten 8.8.1991.

Trollerud, Lars 1991: Sjå Jarnæs, J., P. Sunmann og L. Trollerud.

[ u. forf] 1991: Stadnamn. I: Gåmålt frå Lesja og Lesjaskog 1991:91-92.

Vistdal, Oskar 1991: Ivar Kleivens brevskifte om namnespørsmål. I: G. Alhaug, K. Kruken og H. Salvesen (red.): Heidersskrift til Nils Hallan på 65-årsdagen 13. desember 1991:502-516.

Warberg, Thor 1991: Gardsnamna Ålsgard (Ål, Gol, Nes) og Ålstveit (Hemsedal). I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1991:79-81.

Øverby, Joleik 1991: Lydskriftfonten "Norvegia". I: Talatrosten 1991:5-14.

Aanderaa, Johs. 1991: Om Kultur- og vitskapsdepartementet sitt arbeid med framlegg til nye reglar for skrivemåten av stadnamn. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:7-10.

Aars, Ivar 1991: Frå Strønd til Stran(d) og Brøtin til Bråten. Målføre og normalisering av stadnamn i Valdres. I: B. Helleland og K. Kruken (red.): Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking:56-61.

Rimstad, Erling 1992: Bosetting i Asker i eldre tider. I: Asker og Bærum Historielag. Skrift nr. 32, 1992:298-303.

Sandberg, Per-Øyvind 1992: Sjå Stoa, N.J. og P.-Ø. Sandberg.

Sandnes, Jørn 1992a: Gjevsjøen. Et sjønavn i språklig og historisk lys. I: N 1992: 83-89.

Sandnes, Jørn 1992b: Norske stedsnavn og hedensk kultus. En vurdering av Magnus Olsens teorier i lys av nyere forskningsdebatt. I: Gillian Fellows-Jensen og Bente Holmberg (red.): Sakrale navne:9-21. Uppsala 1992. (=NORNA-rapporter 48.)

Schmidt, Tom 1992: Litteraturkrönika. Norge. I: NoB 1992:137-145. (=NORNA-rapporter 49.)

Schulze, Johan Anthon 1992: Stadnamn frå ei strekkje langs med Skien-Bandak-kanalen. I: Tidskrift for Telemark Historielag. Nr. 13-1992:

Sellæg, Jo. 1992: Navn på gård og grunn i Strømsgodset. I: Rundtom. Lokalhistorie fra Drammen. Nr. 1 - 1992:33-38.

Simensen, Trygve 1992: Stedsnavn i Vegglifjell. Noen kommentarer til artikkelen i L[angs] L[ågen] nr. 1, 1992. I: Langs Lågen. Nr. 2 - 1992:75-76.

Sporsem, Erling 1992: Sjå Eikrem, I., H. Sæter og E. Sporsem.

Stedsnavn - en levende kulturarv. 1992. I: Fortid og flyplass. Ny hovedflyplass på Gardermoen og virkningene på kulturminnene på Romerike. Akershus fylkeskommune. Kulturminneprosjekt Gardermoen 1992:89-96 med tillegget Stedsnavnlister s.239-244.

Stemshaug, Ola 1992a: [Melding av] Gordon Albøge o.fl. (red.): Analogi i navngiving. Uppsala 1991. (NORNA-rapporter 45). I: Studia anthroponymica Scandinavica 10 (1992):163-164.

Stemshaug, Ola 1992b: Stadnamna Stokkar og Hella i Gíslasaga. I: Heimen XXIX (1992):116-122.

Stemshaug, Ola 1992c: Stridane om bynamna Fosna - Kristiansund. I: Heimen XXIX (1992):123-124. /Kommentar til Finn-Erik Vinje: Stedsnavnhistorie, same nr./

Stoa, Nils Johan og Per-Øyvind Sandberg 1992: Våre røtter. Håndbok i slektsgransking for nybegynnere og viderekomne. Oslo 1992. 165 s. /Navneskikken i eldre tid. Identifisering ved hjelp av navn s.32-33./

Stokke, Aasmund 1992: Gisle Surssons saga - stedsnavnenes plassering på Nordmøre. I: Gjemnes-minne 1992:4-11.

Storemoen, Simen 1992: Stedsnavn ved Bergsjø i Rollag. Teorier om navnedannelser fra Fossan til Rollag Prestegård. I: Langs Lågen. Nr. 3 - 1992:138-142.

Strandberg, Svante 1992: [Melding av] Peter Hallaråker o.fl. (red.): Stadnamn i kystkulturen. Uppsala 1989. (NORNA-rapporter 41). I: NoB 1992:200-202.

Sunmann, Per 1992: Sjå Jarnæs, J., P. Sunmann og L. Trollerud.

Syrstad, Ola 1992: Namne-tradisjon. I: Årbok for Meldal historielag 1992:62-63.

Syrstadeng, Johan 1992: Mer om namn. I: Årbok for Meldal historielag 1992:63-64.

Særheim, Inge 1992a: Litt om eldre bygde- og busetjingsnamn i Hjelmeland. I: Frá haug ok heidni 3 (1992):38-46.

Særheim, Inge 1992b: -land. I: NONELex. Lexikon över nordiska ortnamnselement. NORNA 1992. 9 s.

Særheim, Inge 1992c: Sirdal. Namn og stader. 1. Namnetolkingar. Stavanger 1992. 430 s.

Sørensen, Steinar 1992: Husebygårdene på Romerike. I: Romerikstun. Årbok 1992. Bind XVII:277-310.

Trollerud, Lars 1992: Sjå Jarnæs, J., P. Sunmann og L. Trollerud.

Vinje, Finn-Erik 1992: Stedsnavnhistorie. I: Heimen XXIX (1992):55-57. /Melding av Ola Stemshaug: Stridane om bynamna Fosna - Kristiansund. Oslo 1991./

Warberg, Thor 1992: Haddingjadal. I: Dølaminne. Årbok for Hallingdal 1992:42-47.

Widmark, Gun 1992a: Farmen och Spangen - två oäkta vin-namn? I: Finn Hødnebø o.fl. (red.): Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen 4. mai 1992:347-353. Oslo 1992.

Widmark, Gun 1992b: Till diskussionen av namnet Oslo. I: NoB 1992:57-64.

Aaby, Gudveig Henryette 1992: Helgeroa - et "hellig kors"? I: Nytt om namn. Nr. 16 - 1992:8-11.

Aas, Toralf 1992: Stadnamn frå Søre Herefoss i Aust-Agder. Bergen 1992. 165 s. (Utrykt hovudoppgåve).

Sandnes, Jørn 1993: Hylla - et navn som forteller om gammel båttrafikk. I: Årbok for Nord-Trøndelag 1993:76-78.

Schulze, Johan Anthon 1993a: Kring nokre stadnamn. I: Talatrosten 1993:18-21.

Schulze, Johan Anthon 1993b: Numedalsmålet - ein arv i ord og namn. Eigen utgjevnad. Oslo 1993. 47 s. /Namn frå dal og fjellvidd s.20-23./

Schmidt, Tom 1993a: EDB-registrering av norske navnesamlinger. I: Eivind Weyhe (red.): Útgáva og atgongd. Fyrilestrar hildnir á tjúgunda NORNA-symposium í Tórshavn 22.-23. mai 1992. NORNA-rapporter 52. Uppsala 1993:43-54.

Schmidt, Tom 1993b: Litteraturkrönika [1992]. Noreg. I: NoB 1993:142-148. (=NORNA-rapporter 53.)

Smørvik, Per 1993: Innsamling av stadnamn. I: Årbok for Helgeland 1993:107-113.

Stadnamnprosjektet i Rogaland. 1993. I: Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. Nr.1-1993:8-12.

Stemshaug, Ola 1993a: Bruken av sagalitteraturen i lokalhistoriske framstillingar, særleg med tanke på stad- og personnamn. I: Årbok for Nordmøre 1993:118-126.

Stemshaug, Ola 1993b: [Melding av] Gero Lietz: Eigennamen in der norwegischen Gegenwartssprache. Probleme ihrer Wiedergabe im Deutschen am Beispiel belletristischer Texte. Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris 1992. 300 s. I: Studia anthroponymica Scandinavica 11 (1993):128-129.

Stemshaug, Ola 1993c: Torga. I: Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen den 3 november 1993. Lund 1993:184-189.

Sunde, Harald G. 1993: Lars Stærk og stedsnavn Bøkfjorden. I: Varanger årbok 1993:128-136.

Sunde, Egil 1993: Olavsgildet - Årbakka - Vevatnet: Tre stader - ein idé? I: Tysnes kulturminnelag 1993:21-23. /Intervju med Johannes Heggland./

Svanevik, Anne 1993: Sentralt stedsnavnregister (SSR) ved Statens kartverk, Norge. I: Eivind Weyhe (red.): Útgáva og atgongd. Fyrilestrar hildnir á tjúgunda NORNA-symposium í Tórshavn 22.-23. mai 1992. NORNA-rapporter 52. Uppsala 1993:25-29.

Særheim, Inge 1993: Gardsnamn og busetjingsutvikling. Litt om datering av gardsnamn på -land. I: Ætt og heim 1993:19-58.

Veka, Olav 1992-93: Frå sprongjet til spranget. Er det for langt? Nokre normaliseringsproblem frå Indre Ryfylke. I: NN 9/10 (1992/93):57-62.

Vere, Njål 1993: Listamålet I. Grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. Eige forlag. [Oslo]. /Om stadnamn særleg s.15-17./

Vigerust, Tore Hermundsson 1993: Folk i Oslo omkring år 1900. I: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (1993), hefte II:109-121.

Vikør, Lars S. 1993: Namn og namneskikkar før og no. I: Arne Torp og Lars S. Vikør: Hovuddrag i norsk språkhistorie. Oslo 1993:283-298.

Aaby, Gudveig Henryette 1991-92: I hedenske fotefar på Neset? I: Nesjar. Årsskrift for Brunlanes Historielag 1991-92:39-44.

Ringstad, Irene 1994: Stedsnavngransking som særemne i videregående. I: Nytt om namn 20 - 1994:23-25.

Sandnes, Jørn 1994: Stadnamn. [Melding av] Botolv Helleland: Adresser og stadnamn. Del 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Oslo 1993. I: Heimen 31 (1994):276-77.

Sandnes, Jørn 1994: Stadnamn i gamle Skogn. Forord, sjå Hallan, Nils.

Schmidt, Tom 1994a (utg.): Bustadnavn i Østfold, sjå Hoel, Kåre.

Schmidt, Tom 1994b: Etterledd og ord brukt usammensatt som stedsnavn. I: Kåre Hoel†: Bustadnavn i Østfold. 1. Hobøl. Oslo 1994:173-202.

Schmidt, Tom 1994c: [Melding av] Fra hammer til kors. 1000 år med kristendom. Brytningstid i Viken. Red. Jan Ingar Hansen og Knut G. Bjerva. Oslo 1994. I: NN 11 (1994):113-20.

Schmidt, Tom 1994d: Vikingtidas by- og bø-gårder på Vestlandet i Norge. I: Vikingetidens sted- og personnavne. Red. G. Fellows-Jensen og B. Holmberg. NORNA-rapporter 54. Uppsala 1994:89-112.

Schmidt, Tom 1994e: Nordisk namnforskning 1993. 2. Litteraturkrönika. 2.5. Norge. I: NoB 1994:115-17. Uppsala. /Også som særtrykk i serien NORNA-rapporter./

Schulze, Johan A. 1994: Sleimdal - Siljan i tale og soge. I: Årbok for Telemark 1994:31-42.

Stemshaug, Ola 1994 (red.): Stadnamn på Geitastranda. Orkanger. 98 s. kart. /Namnelister med lydskrift og karttilvising./

Strømshaug, Kristian 1994: Bustadnavn i Østfold - Hobøl. I: Nytt om namn 20 - 1994:27-28. /Melding av K. Hoel†/T. Schmidt: Bustadnavn i Østfold. 1. Hobøl. Oslo 1994./

Særheim, Inge 1994: Gardsnamn og busetjingsutvikling. Litt om datering av gardsnamn på -land. I: Ætt og heim 1993:19-58.

Vere, Njål: Listamålet. II. Grammatikk, ordbok, stadnamn og folkeminne. 463 sider. [Oslo]. /Ord og namn alfabetisk G - R./