Informasjon om delprosjekt UB Tromsø

Denne siden inneholder bakgrunnsinformasjon til Eide og Sveum: Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetsbiblioteket i Tromsø : rapport. Tromsø : Universitetsmuseet i Tromsø, 1998 (Tromura). Selve rapporten finnes her for utskrift i PDF-format og PS-format.

Dokumenter og filer som ligger her er kun ment til inspirasjon, og bør ikke benyttes slik de er. Det tas ingen ansvar for konsekvenser av å kjøre programmer som er lagt ut her.

Innhold


Databeskrivelser og -programmer

Databeskrivelser

Tillegg C.1
Databeskrivelse for tekstlig materiale (dokub.dtd).
Tillegg C.2
Databeskrivelse for bibliografiske referanser (bib.dtd).

Programmer i C og PERL fra rapportens tillegg

Disse programmene kjørtes fortløpende for å konvertere stedsnavnregisteret ("Identificering af stedsnavne") fra Microsoft Words RTF-format til SGML.

Tillegg F.1
rtfhex.c
Tillegg F.2
rtftag.c
Tillegg F.3
rtfhenv.c
Tillegg F.4
rtfvask1.prl
Tillegg F.5
rtfvask2.prl
Tillegg F.6
rtflik.c

Øvrige programmer i C og PERL

Disse programmer tilsvarer de ovenfor, men ble brukt på "Sagregister".

Tillegg A. Litteratur

Tillegg A.1. Om dokumentasjonsprosjektet

Fra skuff til skjerm / Knut Aukrust og Bjarne Hodne (red.). Universitetsforlaget, 1998. Posten i Bibsys.

Dokumentasjonsprosjektet: Sluttrapport 1992-1997 / Christian-Emil Ore og Nina Kristiansen (red.). Universitetet i Oslo, 1998.

Prosjektets hjemmesider.

Eide, Øyvind: "Re-integrasjon av kildemateriale : nye dokumentformer på tvers av tradisjonelle skiller". I: Human IT nr. 1 (1998), s. 7-20. Elektronisk versjon.

Eide, Øyvind: "The Quest for Re-Intergration : Creating New Documents across Traditional Borders", i: Shaping the Knowledge Society : Proceedings of 6th International BOBCATSSS Symposium january 26-28 1998, National Széchénui Library, Budapest / red.: Camilla Moring, Anders Christiansen, Nanna Kann-Rasmussen. København, 1998, s. 280-91. Elektronisk versjon.

Eide, Øyvind: "Hvor ble det av sammenhengen" i: Klassekampen 28/2 1998.

Sveum, Tor: "Fra skuff til skjerm og bok til base" i: Synopsis 2/1998, s. 165-167.

Ore, Christian-Emil: "Making Multidiciplinary Resources" i: The Digital Demotic: A Selection of Papers from DRH97 (Digital Resources for the Humanities) / Edited by Lou Burnard, Marilyn Deegan and Harold Short. London, 1998, s. 65-74. Utgiverens informasjonsside.

Tillegg A.2. Om meta-materialet

Bibliografien.

Deichmanske bibliotek: Register til en del norske tidsskrifter. I. Topografi. Kristiania 1908. Posten i Bibsys.

Bibliografi over eldre nordnorsk topografisk litteratur : tidsskriftartikler. Red. av Tor Sveum. Universitetsbiblioteket i Tromsø, 1991. Posten i Bibsys.

Johan Schweigaard: Norges topografi : bibliografiske fortegnelser over topografisk og lokalhistorisk literatur. Kristiania, 1918. [Fram til 1917]. Posten i Bibsys.

Tillegg 1917-1927 ved W.P. Sommerfeldt. Oslo 1930. Posten i Bibsys.

Tillegg 1928-1945 ved W.P. Sommerfeldt. Oslo 1955. Posten i Bibsys.

Norsk lokalhistorisk litteratur 1946-1970 [Nordland, Troms, Finnmark]. Oslo 1979, 1980. Posten i Bibsys.

Bibliografi til Norges historie 1946-75. Posten i Bibsys.

Pettersen, Hjalmar: Bibliotheca Norvegica. Christiania, 1899-1924. Posten i Bibsys.

Halvorsen, J.B: Norsk forfatter-lexikon 1814-1880 paa grundlag af J. E. Krafts og Chr. Langes "Norsk forfatter-lexikon 1814-1856". Kristiania, 1885-1908. Posten i Bibsys.

Marklund, Erik: Övre Norrland i litteraturen : en bibliografi över Norrbottens och Västerbottens län. Umeå, 1963-1966. Posten i Bibsys.

Uuttu, Leena-Kaarina: Pohjois-Suomen bibliografia vuoteen 1960. Oulu, 1972-. Posten i Bibsys.

NORMARC-formatet (1993).

Norsk bokfortegnelse, Årskatalog. Posten i Bibsys.

Norsk tidsskriftindex ... : systematisk fortegnelse over indholdet av ... norske tidsskrifter. Posten i Bibsys.

Tillegg A.3. Om fulltekstregistrert materiale

Dokumenter angaaende flytlapperne m.m. : samlede efter renbeitekommissionens opdrag / af J. Qvigstad og K.B. Wiklund. - Kristiania, 1909. - 2 b.
Over tittelen: Renbeitekommissionen af 1907.
Bind 2: 1909. - 523 s. Posten i Bibsys.
I tillegg til den trykte teksten er også de notater Qvigstad har gjort i margen på sitt private eksemplar lagt inn.

Schnitler, Peter: Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742-1745 / utgitt av Kjeldeskriftfondet. - Oslo : Norsk historisk kjeldeskrift-institutt, 1929-1985. - 3 b.
Bind 1: ved Kristian Nissen og Ingolf Kvamen. 1962. - L, 478 s. Posten i Bibsys.

Friis, Jens Andreas: Ethnografisk Kart over Finmarken. No. 1-5. 10 Bl. Udg. af Videnskabsselskabet i Christiania, med Bidrag af Oplysningsvæsenets Fond 1861-62.

Friis, Jens Andreas: Ethnografisk Kart over Finmarkens Amt. 6 Bl. / Udg. paa offentlig Bekostning. 1888. Norges geograf. Opmåling.

Friis, Jens Andreas: Ethnografisk Kart over Tromsø Amt. 6 Bl. 1890. Norges geograf. Opmåling.

Blankholm, Hans Peter: "Geografiske informasjonssystemer" i: Ottar nr. 3, 1998, s. 34-42.

Dokumenter angaaende flytlapperne m.m. : samlede efter renbeitekommissionens opdrag / af J. Qvigstad og K.B. Wiklund. - Kristiania, 1909. - 2 b.
Over tittelen: Renbeitekommissionen af 1907.
Bind 1: 1909. - 538 s. Posten i Bibsys.

Hansen, Lars Ivar: Kulturforskeren Just Qvigstad. [Tromsø], 1991. (Prøveforelesning 24.05.1991 for den filosofiske doktorgrad, Universitetet i Tromsø) Posten i Bibsys.

Hansen, Lars Ivar: "J.A. Friis' etnografiske kart over Troms og Finnmark" i: Ottar 3/1998, s. 43-48.

Johnsen, Oscar Albert: Finmarkens politiske historie : aktmæssig fremstillet. Kristiania, 1923. Posten i Bibsys.

Lae, Erling: Fra Karlstadkonvensjon til reinbeitekonvensjon : forhandlingene i reibeitesaken mellom Norge og Sverige fram til reinbeitekonvensjonen av 1919. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1977. Posten i Bibsys.

Nes, Oddvar: Storms norske lydskriftsystem (med tillegg) : definert ved hjelp av IPS's lydskriftsystem. Universitetet i Bergen. Fonetisk institutt, 1982 (Skriftserie fra insituttet, serie B, nr. 8). Posten i Bibsys.

Registreringssentralen for historiske datas hjemmesider.

Rygh, Oluf: Norske gaardnavne : Oplysninger samlede til brug ved Matrikelens Revision. Kristiania, 1897-1936. Elektronisk utgave.

Storm, Joh.: "Kortere Ordliste : med Forklaring af Lydskriften". Bilag til Norwegia, 1. hefte. Kristiania, 1884. Posten i Bibsys.

Tillegg A.4 Om SGML og digitalisering generelt

Text Incoding Initiatives hjemmeside.

Charles F. Goldfarb: The SGML handbook. Oxford : Clarendon Press, 1990. Posten i Bibsys.

Grune, Dick: Parsing techniques : a practical guide / Dick Grune, Ceriel J.H. Jacobs. New York, 1990. Posten i Bibsys.

Robinson, Peter: The Digitization of Primary Textual Sources. (Office for Humanities Communication Publications ; 4) Oxford, 1993. Utgiverens informasjonsside.

Robinson, Peter: The Transcription of Primary Textual Sources Using SGML. (Office for Humanities Communication Publications ; 6) Oxford, 1994. Utgiverens informasjonsside.

Kenney, Anne R.: Digital Imaging for Libraries and Archives / by Anne R. Kenney and Stephen Chapman. Itacha, NY, 1996. Posten i Bibsys.

Kynde, Karsten: "Appearance, Rendeling, and the Abstract Intention of the Text" i: Kierkegaard Studies. Yearbook 1996 / ed. by N.J. Cappelørn and H. Denser. Berlin, New York, 1996. Posten i Bibsys.

The Digital Demotic: A Selection of Papers from DRH97 (Digital Resources for the Humanities) / Edited by Lou Burnard, Marilyn Deegan and Harold Short. London, 1998. Utgiverens informasjonsside.

Allen, David Yehling: "Creating and Distributing High Resolution Cartographic Images", i: RLG DigiNews vol. 2 nr. 4 (15. august 1998). Elektronisk versjon.

World Wide Web Consortiums hjemmesider.


27/10-98 Øyvind Eide