Digitalarkivet | Om Regesta Norvegica | Navne- og sakregister | Søk i Regesta Norvegica | Hjelp | Kontakt

Regesta Norvegica

Forord bind 8 s. 5


 

Forord

Arbeidet med bind VIII av Regesta Norvegica ble påbegynt i 1983 etter at Kjeldeskriftfondet ved Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt hadde vedtatt å engasjere cand.philol. Anne-Marit Hamre til å skrive regester for perioden 1391 - 1404. Hun skulle skrive alle regester, dvs. både de på skandinavisk språk og de utenlandske.

Da regestene var ferdigskrevet på maskin, tastet førstesekretær Randi Grønberg Aker hele manuskriptet inn på pc. Samtidig fikk utgiveren anledning til å benytte seddelkatalogen ved den nå nedlagte Diplomatarieredaksjonen under Det danske Sprog og Litteraturselskab. Under dette arbeidet ble det funnet et mindre antall dokumenter som utgiveren ellers ikke ville fått med.

Når det gjelder utformingen av både regester og registre er hovedlinjene de samme som i Regesta Norvegica bind VI og VII. Hovedretningslinjene er for øvrig de samme som ble vedtatt for bind I (1989) og II (1978), unntatt de endringer et til dels endret kildemateriale har krevd.

Utgiveren vil særlig få takke professor emeritus Narve Bjørgo som har kommet med gode kommentarer til manuskriptet, og førsteamanuensis dr.philos. Eldbjørg Haug som generøst har latt utgiveren få del i hennes store spesialviten om perioden, og Det danske Sprog og Litteraturselskab som ved Diplomatarieredaksjonens leder cand.mag. Aage Andersen vennlig har stillet både arbeidsplass og kunnskap til rådighet. Endelig har professor Lars Ivar Hansen i særlig grad bidratt til identifisering av flere stedsnavn i Nordland og Troms.

 

Riksarkivet, mars 2006
Tor Ulset
avdelingsarkivar