Mulige tilleggskoder

(klikk i firkanten til venstre for å flytte koden til skjemaet.)
(at)allitterasjon
(al)allusjon
(am)amputert sammensetning
(pa)analogidannelse
(an)anførselstegn, ordet står i
(ag)anglisisme
(ar)arkaisk ord
(as)assonans
(bn)beskyttet varenavn
(bu)betydningsutvidelse
(bo)bevinget ord
(bb)bildebruk
(bi)bindestreksord
(bf)bøyd form, egen betydning i
(eb)bøyd etterledd
(bø)bøyningstype som avviker fra normen
(dp)defekt paradigme
(ea)desubstantivisk avledning
(dt)det-konstruksjon eller det-løs konstruksjon
(dv)dvandvaord
(ae)egennavn, ord dannet av
(ep)ekstraposisjon
(es )elliptisk sammensetning
(et )etterledd i et sammensatt ord
(fl)forkorta leddsetning
(fk )forkorting
(fo)forledd i et sammensatt ord
(fb)forleddet er bøyd
(ko)forleddet konkurrerer med annet etymologisk beslektet ord
(ft )forleddstilknytning
(fr)frase
(go)galt ordvalg
(gn)genitiv
(gk)gradering/ karakterisering
(tm)hjelpeverb som uttrykker tid eller modus
(ho)homonymi
(hy)hybridord
(ih)initialhybrid
(io)initialord
(in)inkolentnavn
(kj)kjønnsbetegnende ord
(ka)komposisjonsfuge, andre enn e og s
(ke)komposisjonsfuge e/0
(ks)komposisjonsfuge s/0
(kt)kontaminasjon
(kf)kortform
(ls)leddstilling som er påfallende
(ll)lydlikt et annet ord
(lo)lydmalende ord
(lå)lånord, nye
(mo)moteord
(no)nominalisert uttrykksmåte
(na)norsk avløser til lånord
(np)numerus, påfallende bruk av
(nn)nynorsk eller dialekt
(op)ordpar
(of)ortografisk feil
(os)ortografisk trekk av interesse for normering
(ov)overbestemthet
(ob)overført betydning
(oa)overgang fra affiks
(ak)overgang fra abstrakt til konkret betydning
(wa)overgang fra adjektiv
(wd)overgang fra adverb
(ol)overgang fra forledd til selvstendig ord
(wc)overgang fra han- og hunkjønnsord
(wi)overgang fra interjeksjon
(wn)overgang fra intetkjønnsord
(wk)overgang fra konjunksjon
(wr)overgang fra preposisjon
(wp)overgang fra pronomen
(ws)overgang fra substantiv uten normert genus
(wt)overgang fra tallord
(wv)overgang fra verb
(og)overgang genus
(on)overgang numerus
(tr)overgang transitivitet
(pp)passiv, påfallende
(pv)passiv, vanlig
(pe)pleonasme
(pi)prefiks, ord med
(pl)produktivt ledd
(rp)refleksiv, påfallende
(rv )refleksiv, vanlig
(rg)retrogradering
(ro)rotord
(se)sammensatt etterledd
(sf)sammensatt forledd
(ss)sammensatt for- og etterledd
(aa)sammensetning av like ord
(sb)samsvarsbøying
(kn)setningsknute
(sl)slang
(sp)sperring
(sv)sterk eller svak verbbøying, påfallende
(ds)stilfigur
(st)store bokstaver, ordet skrives helt eller delvis med
(su)subjektsregelfeil
(lf)substantiv som løs del av nominalhypotagme
(si)suffiks, ord med
(sc)svesisme
(sy)synonymi
(sa)sær- eller sammenskriving, påfallende
(sz )zeugma