[BIN: 3703]

Kråkevisa.
Mannen og kråka

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Solør .

1. Man'n han sku' te Veaskogs gaa,
te Veaskogs gaa,
-Su de la lit aa lei aa la-
saa fekk han da høre den Kraaka gol,
-su de la lit aa lei aa la-
Ekstra opplysninger