[BIN: 3162]

Tosstein tala te staven sin

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Marie Vatsbø, Fyresdal, Telemark .

1. Tosstein tala ti staven so
-han Tosstein -
aa trur du ber'e meg heim.
-I gnell i gnell i gnellande frosten.-
2. Aa T. steig aa isen seig
-ond' 'an T, -
aa alt hass mjöl de blei ti deig
-fyr 'an T.-
3. So blei de skjifti i Torteins hus
-ett' 'an T.-
dei fann ein skjeling aa so ei lus.
Ekstra opplysninger