[BIN: 2915]

Steinfinn Fefinnson

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hermo Larsson Dalen, Mo, Telemark .

1. De va' ein av komon manne,
kom1 so seint um kvelli:
"Bonden, du låner meg hus inått
å turke mine felli.
-Ti hera vil2 ingjen dansen fremføre3. -
1som kom
2vi
3framføre
2. "Eg sille4 låne deg hus inått
å turke dine felli,
ha' du bærre5 noko æventy
å seia meg um kvelli.
4sko
5[ikke]
3. Burti so æ mine systanne tvo,
eg kann ikkje bæri seia,
de æ' no6meg fy sannheti7 sagt,
at dei æ' uppa skome heiar."
6 [ikke]
7 sannheiti
4. Kjend æ' eg uppå skome heiar8
kringum9 kvor den runni,
va' eg so tanid'e mæ bogjen som du,
so ha' eg dei silt10 långe funni.
8 heio
9 ikringessen
10 sill
5. Höyrer11 du, Steinfinn Fefinnsonen,
gakk så deg at nipestein,
fy sunna12 so fær du kvildinne
å fy nora13 so fær du ei
11 Höyre
12 nora
13 sunna
6. Höyrer14 du, Steinfinn15 Fefinnsonen,
gakk du deg at hestebarkji16,
so neggjar soten, skrymtinne17 ser,
då fær du Steinfinn vakne."
14 Höyre
15 Steifinn
16 - baki
17 [imiddjom nått å dag"] [dette Ord tog Kvæderen til flyd./Linje]
7. De va' no Steinfinn Fefinnsonen
gjekk seg at nipestein,
fyr18 nora so fikk han kvildinne19,
fyr [sunna] 20 so fekk 'en ei.
18 fy
19 (sunna saa har jeg kv.)
20 fy (sic) sunna
8. De va' no Steinfinn Fefinnsonen,
han gjekk seg at hestebarkji21,
so neggja soten, skrymtinne ser22,
då fekk han Steinfinn vakne.
21 baki
22 [ligesom i V.6]
9. Fram kom gamle gyvremoire,
ho ville på steikje blåse,
Steinfinn tenkte mæ sjave seg:
no kjæme23 du væl ti måte.
23 kjeme
10. Fram kom gamle guiremoire,
ho ville på steikje skjera,
Steinfinn han tenkte mæ sjave seg:
du biar fulla dera.
11. De va' no Steinfinn Fefinnsonen
utav håndo skaut,
so skaut han en ti gamle guvremoire,
so grani24 o augo raut.
24 ("Grani = Taarinn")
12. "Kalt æ' her uppå skomeheiar
vinden blæs av hari,
kvasse so æ' dessi jokletindanne
fyk av fonno skari."
13. De va' no St. F.
legge på pile bjarte,
so skaut 'en ti gamle gyvremoire
so odden den sto i hjarta.
14. Fram kom adde småtrodde
dei gjore seg derav eitt gama:
hot tru okkos moire felar,
ho fær ikkji kjeften sama.
15. Fram - dei tok då ti å fæle
hot - felar, mæ ho bankar so mæ hælo,
16. De va' no gamle g., då ho datt i havi:
de hevne meg adde småtrodde
att ivi dei jupe dalar.
17. Fram kom adde småtrodde
dei kraup i kvor den runni,
Steinf. han ha' kji mindre fyr seg
hell femten fyr kvorjom skoti.
18. De va' no St. F., tok han ti å leiast:
hot tru her kom upp den klare sol
uppå dessi skome heiar.
19. De va no St. F., leiddest han å skjote:
takje no den vene brure
som löyper på fimom25 fote.
25 (aali)
20. So lengje sprang dei småtrodde
dei ville den brure taka,
ti dei blei i kampesteinar
standande neri dalar.
21. So lengje - ti sole skjein i augo,
no æ' dei i kampesteinar
stande neri haugo.
22. De va' no St. F., sveipte sitt hovu i skinn,
so gjenge han i bergji upp
ti sine26 systar inn.
26 (aab.)
23. So mykji hava de vaksi27 her
i denni månasdag
de kunna meg i dikkos ermanne bera
alt ivi dei jupe dalar.
27 (sic)
24. Vokstren hava me fengji
å styrkjen so turve me adde,
men fann me rysens husketein
se då si' vokstren fadde28.
28 ("han ligesaameget som de")
25. So fann dei rysens husketein
å la' 'en i St's serk,
so fekk 'en atte deires vokster,
men alli so bleiv 'en sterk.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 5, s. 255-259. Overskrift Steinfinn Fefinnsonen

Over visa står: ( Hermo Larsson Dalen, tidligere Sæbersli, i Mo.) (H. Ross har i 1861 hört visen af samme Mand.)