[BIN: 2894]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter Anne Eikusaas, Telemark .

1. Aa dæ va Irlands=konge,
han tala til sine Mænd:
"Hokken vil af nori Trollebotten
aa hente mi syster hjem?"
2. Høirer du dæ du Osmond Frægdejevar,
du æ den beste i Laando,
du skaa af nori Trollebotten
aa frelse min syster af Vaando.
3. Høirer du dæ du Irlands=konge:
"Hot hev æ modt deg brote,
mæ du vil (endelig) hava mæg af
nori Trollebotten?"
4. Du skaa have Jomfru Irmelin,
Hun æ saa Veent et Viv,
vil du af nori Trollebotten,
der inkje soli sjin.
5. Fær eg Jomfru Irmelin,
som æ saa veent et Viv,
saa vil eg nori Trollebotten,
aa vaage mit unge Liv.
6. Di vat op sinn Silkeseil,
aa nykkjen den leika før Lande,
men di strauk inkje segline
før di kom te Trollebotten.
7. Aa dæ va Osmond Frægdejevar,
han tala te sine Mænd:
"de haster heimat te Irlands=konge,
at eg kjem mæ hans syster hjem."1
1 her mangled et Vers og som er tilføiet i enden
8. Aa Osmond han jek i den fyste haddi,
der va saa stor en Vaae
dukjen va ny oto Bloe dreje
aa Ormen omkring ham vaae2.
2 spile paa Bora
9. Osmond jek seg i den andre haddi,
der stod femten sængjer opredde,
Osmond kasta seg i eino af der,
der sovna Gutten sneggo.
10. Osmond kasta seg i eino af dei,
han va botte trøt aa frosen,
ind kom Jomfru Irmelin
dæ syntes af henar drupe.
11. Ind kom Jomfru Irmelin
i røde Guldbaand fletta,
Osmond snagt oto sængji sprang
aa tog ho i sit Fang.
12. Slep meg, slep meg (du) Osmond min,
au haldt meg inkje i Fang,
kjæm ho ind ho Skonejyvri,
saa ete ho op hver kristenmand.
13. Slep meg, slep meg (du) Osmond min,
dæ jiv æg deg te vaae,
kjæm ho ind ho Skonejyvri
saa ete ho kon op baae.
14. Ind saa kom den Skonejyvri,
ho gjore botte grutte aa grinte,
hot æ dæ fe et Tekubaan,
som helle mit vene Viv?
15. Eg æ slet inkje nokko Tekubaan,
som du maa i Laando leite,
men æg æ Osmond Frægdejevar,
saa vil denne Guten heite.
16. Eg æ af di krisne Laando,
aa dæ æ inkje du,
aa æg heve gripe i jønne glohet,
aa dæ hev naa inkje du3.
3 derfor æ æg bære hel du
17. Høire du dæ du Skonejyver,
hot æg vil spørje deg:
"Hore hev du fænje dæ Belte breie,
som du heve omkring deg?"
18. Dæ va inkje i Fjor men i Førreaare
eg va paa di krisne Laando,
eg eg tænkte Live af kongen taka
saa seent om en Joleftans quelle.
19. Eg tog kongen paa min Ryg,
eg tænkte eg skulle vere ong;
men som eg kom meg i Døragaatten,
saa faldt han meg hoste tong.
20. Men saa sprette eg Beltet af kongens Ryg
aa sprette dæ paa min sieer
saa skvette di ette meg dæ Vesul=vatten
eg kjenner dæ enno at dæ svier4.
4 verset er overstreket
21. Høire du dæ du Osmond Frægdejevar,
hot eg vil bea deg:
"vil du naa heita deg jønne glohet
aa stinge dæ lugt ini meg?"
22. Osmond han hita dæ jønne glohet,
han la dæ te mæ avle,
saa hogje han hart i den skonejuver,
saa odden stod i hendes Anaj Navle.
23. Ind (saa) kom dei smaatrolli,
aa dei tog te at fæle
hot tru dæ felar baans sælemor
mæ ho bamker saa tit mæ hælen?
24. Aa dæ va Osmond Frægdejevar,
han va i hujen saa vil,
han hogge saa hart paa di smaatrolli,
at dæ skrangla i hver en Ring.
25. Høire du dæ du Osmond Frægdejevar,
hot eg vil bea deg
"vil du naa hita hogge mæg i Lutinne fem
aa fava omkring alle dei.
26. Høire du dæ du skonejyver,
hot jeg vil seie deg:
"naa hev eg deg paa golve lagt,
du skaa inkje op at stande."
27. Osmond jek i den trea haddi,
der va slet ingen Vaae,
der fandt han een fole ong,
som med røde Guldbaand (var) bonden.
28. Høirer du dæ du Fole jæv,
hot eg vil seie deg:
"vil du meg ivi have bera,
saa mykji eg jeve deg."
29. Haa mykje af dæ rødan Gulle
vil du hava af meg,
fe du fjotan Folen
ivi have bera meg?
30. Mykje af dæ rødan Gulle
vil eg inkje hava af deg;
men jir du meg den høyre haand,
saa ren eg op onde deg.
31. Aa dæ va Osmond Frægdejevar,
som han kom seg nokko te vaae,
"du skaa faa min høgre haand,
om du ville saa hava dei baae."
32. Høirer du dæ Jomfru Irmelin,
du samler alt gul uti Skrin,
mæ eg jing i bakare hadde
aa salar udt gangeren min.
33. Aa dæ va Irlands=konge,
han va udta aa leika mæ Draanniji si,
naa ser eg Osmond paa have rie,
mæ vene systeri mi.
34. Aa dæ va Osmond Frægdejevar,
han steig paa viden sand,
saa hogje (han) hovue af folen sin,
saa blev han en kristenmand.
35. Saa hogje han hovue af folen sin,
saa blev han en kristenmand,
han va kongens søn af Engeland
aa heiter hr. Engelbret .
x) I fra det 21de vers følger disse to følgende Vers:
36. Ette han kom den Vigslekallen,
eg tos han saa idde lie,
han skvette ette meg dæ Vigslevatten
aa vesølt (saa) monne dæ svie.
37. Eg konne der inkje paa jori vera,
eg ha der ingen Fred
saa sprette eg belte af kongens Ryg,
saa smaug eg i Jori ne.
x) disse to Vers skal have sin Plads imellem det 9de og tiende Vers:
38. Høirer du dæ mine Broar tvo
"vil de vogte mit Sjib under Øe
hel de vil ivi Bergje gange
aa taka udt mit vene Mø?
39. Te saa svara Osmonds Brøer tvo,
di va botte onge aa blauge:
"naa høire me dæ paa broe kaans,
at han vil vita kaan daue."
Ekstra opplysninger