[BIN: 2865]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av H. G. Heggtveit etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Dæ va Irlans Kongjen bold
han talar te sine Mæn
haakken skaa nor i trollebotten
aa hænte mi Syster heim.
-Æ ingjen Dagjen. -
2. Dæ skaa frægdan Osmon
han æ den frægdast i Laando
han skaa nor i den Trolle=botten
aa frelse mi Syster av Vaando.
3. Hot heve eg mot deg brote
Kongjen der du stænd
Mæ di vi ændelegen veta
meg langt nor i Trollebotten.
4. Vi du hænte mi Syster Heim
aa vaage fe hænar dit Liv
saa skaa ho bli di onge Brur
ho æ saa vent et Viv.
5. Enten vi du gjeve meg Systeri di
den vene Jomfru Immerlin
saa skaa eg reise nor i den mørke Heim
der ingjo Soli sjin.
6. Dei Aarir aa dei forgylte Fløi
dei bar dei ne te den Strand
Dæ va Frægdan Osmon
fe han skulle reise af Lande.
7. Osmon sprang paa Olaf s Skjip
som dei kalla "Ormen den lange"
rik naa up Ankar aa reise Seili
at Skjipe kan kome te aa gange.
8. Saa vat dei up dei forgylte Fløi
saa høgt up onder Raa
Dei strouk inkje Seili paa Bonkane ne
for dei Trolle=botten saag.
9. Saa kasta dei derar Ankar
alt paa den viden Sand
Dæ va Frægdan Osmon
han steig den fyste paa Land.
10. Hote vi de naa mine Brøane trou
enten vogte mitt Skjip under Øi
hel de vi in i Berje gange
aa hænte af vene Møi.
11. Te svara Osmonn Brøene trou
dei va botte onge aa blouge
De høirer me paa honom Broi kaanser
at han vi vete kaan doue.
12. Helle vi me frægdan Broer
Aa vogte de skjip under Ø
Me vi kje in i bergje gange
aa hente ut vene Møe.
13. Han kom seg i den fyste hadden
der va ondeleg vore
dukjene va uti Bloe dregne
aa Ormane spile ette Bore.
14. Han kom seg i den Andre Hadden
der va langt større Vaae
gaangekjeri paa Golve sto
Aa trolli ivi dei rodde.
15. Osmon sprang ind af Kvilum
han va botti fyre aa frosen
Ind saa kjeme de vene Viv
de totte af hænar Lyse.
16. Ind saa kjeme de vene Viv
som Osmond ville faa
haare va som sponne Gul
aa vippe i Silkjetraa.
17. Ho har haare som sponne Gul
aa vippe i Silkjebaand
Osmon ut af Sengji sprang
aa tok hænar i sit fang.
18. Slep meg, Slep meg frægdan Osmon
saa sie de vive jose
de æ saa skamfulde fe du myte Drængjene
Dei maa inkje vive njote.
19. Slep meg frægdan Osmon
aa helt meg inkje i fang
kjæme ho in ho Moi mi
ho et up om de va saa Sante Olafs Mand.
20. In saa kjæme den skome Jyvri
ho jore botte grætte aa grente
hot æ dæ fe et tekju=Baan
som helle mit vene Vive.
21. Den som kallar meg et tekjubaan
han skaa ette Vaando leite
men kalle mig frægdan Osmon
saa lyster denne guten aa heite.
22. Høirer du de du skome Jyvri
hot eg spøre deg
Hore heve du fengji dette Breie Belte
som du bere ikringom deg.
23. Dæ fek eg i Fjor i Jolo
uti Herr Sante Olafs Velde
daa eg ville Live af kongjen take
seint om ein Joleftas Kvelle.
24. Dei slo meg mæ skraa i skaalle
de toste eg inkje lie
dei skvette ette meg de vigslevatne
eg kjenner ennaa hore de svier.
25. Høirer du de frægdan Osmon
hot eg spøre deg
hita naa dette Jønne glohet
aa hent de hit ti meg.
26. Dæ va frægdan Osmon
saa stak han te mæ Avle
saa stak han te den skome Jyvri
saa Odden sto i henar Navle.
27. Dettan sae den skome Jyvri
daa ho dat te jor
Du skaa inkje levans af Bergje kome
aa inkje ivi den breie Fjor.
28. Han gjek seg i den fjorde Hadden
aa der va ingjen Vaande
der sko fjoten Folen
va bonden mæ Ulle Baande.
29. Mykjy af de roue Gul
vi eg gjeve deg
Vi du fagre fjoten Folen
ivi Have bera meg.
30. Saa svara frægdan Osmon
som Gud gav honom te Raa
Jenne skaa du faa mi høgre Haand
Dersom Du vi bera kon baae.
31. Høirer du Jomfru Immerlin
vie du saml det Gul i skrin
Mæ eg gjeng lenger i Bergje in
aa leikar mæ Sabelen Min.
32. Saa kom han i den femte Hadden
han blei saa vrei i sit Sind
saa Hogje han sonde dei Krenglebori
dæ skrangla i kvor den Ring.
33. Han slo ihæl alle dei Bergetrolli,
som han fe Augo saag
saa gjek han af Trollebotten
ud der flout mæ Blo aa Vaag.
34. Saa tok han botte Gul aa Sølv
Saa mykji der va aa fenne
saa rei han ivi de berre Have
de va han inkji te Hinder.
35. Kongjen stænd paa Hogeløftivol
Aa leikar mæ Drængjine sine
Naa ser eg Osmon paa Have ri
mæ vene Systeri mi.
36. Osmon steig af Folen sin
utpaa viden Sand
Saa hogje han honoms Hoved af
paa den viden Sand.
37. Naa ser eg dæ i mine Dagar
som eg heve til før
dæ va konjens Søn af England
som hette Engelbret.
38. Naa heve han Fregdan=Osmon
ført Kongjens Datter te land
aa Engelbret honoms yngste Søn
Konje Sonen af England.
-der æ ingjen Dagjen -
Ekstra opplysninger