[BIN: 2849]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter J. Moe/Bendik Felland Sveigdalen, Telemark .

1. Høyrer du Aasmund Fregdegjæven,
hott eg seie ti deg:
du ska' innti Troddebotnen
hente atte Dotteri mi1.
-Æ her inkji Dagen -
1(skrevet: dottere me)
2. Dotte mi site i Troddebotnen,
site ho dær i Baando;
dit vi' eg deg Aasmund sende,
du æ' dæn fregdast i Laando."
3. Svora dæ Aasmund Freagdegjæven,
han bere Gull paa Haando:
"Hot vondt hev eg deg Kongen gjort,
mæ du vi' meg vita av Laando?"
4. Svora dæ danske Konungjen,
han bere Gull paa Haando:
"Du hev inkji vondt meg gjort,
du æ' dæn fregdast i Laando."
5. "Kvare vi' de mine Brøanne fem
vokte mitt skip unde Øyar,
hele de vi' mæ ti Troddebotnen
hente atte vene Møyar?"
6. Ti svora Aasmund Brøanne fem,
di va' alle blouge:
"Dæ høyrer eg paa Broer kos,
du vi' okkon alle doue."
7. Han kasta av seg se Riddareklæe,
ha' paa seg sin Filleflangji,
denne tikkjes meg go vera
i troddehendar aa gange.
8. Han kom seg i fyste Haddi
aa der va' ondeleg vori,
Drengjinne sat mæ Kalgrutti (er Onde)
aa Ørmanne spila paa Bori.
9. Daa han kom seg i are Haddi
aa dær va' stori Vaai,
15 Brygjekjer paa Golvi sto
aa Trodde ivi dei raadde.
10. Daa han kom seg at tree Haddi,
dær mone Aasmund sek like,
15 Sengjir va' dær uppreidde
aa adde mæ Silkjen kvite.
11. 15 Sengjir va' uppreidde
adde mæ Silkjen lagd,
Aasmund sprang at einom Sengjen,
sovna Guten snjadde.
12. Inn saa kom dæ vene Vivi,
va' fletta i Silkjeband;
Aasmond sprang av einom Sengje
aa tok hæna i sitt Fang.
13. Slepp meg, slepp meg Aasmond min!
"du maa meg inkji njote,
kjæm ho inn sæle Moiri mi,
saa vi' ho deg sonde brjote.
14. Sl(epp) m(eg), sl(epp) m(eg) A(as)m(ond),
halt inkje paa mi Haand!
kjæm ho inn sæle Mori mi,
ho knyse deg onde si Tonn.
15. Sl(epp) m(eg), sl(epp) m(eg) A(asmond) min,
eg seie deg naa sant;
Moi mi et upp alle kristi Folk
som kjæm av Sant Olavs Land.
16. Inn saa kom dæn Hukebruri
mæ saa stor ein Velli:
"Hott æ' dæ for eitt Kogabaan,
som kogar saa seint om Kvelle?"
17. "dæn som kaddar meg Kogabaan,
dæn vi' ette Vaandom leite,
men kadde meg A(asmond) Fr(egdegjæven)
dæ lyster Guten heite.
18. Høyrer du dæ du Hukebrur,
Hukebruri snille,
kor hev du fengje dæ Belte ditt,
som du ber oppunde di Bringje?"
19. Dæ va' kji ifjor, i fyri Aari,
dæ va' i Sant Olavs Velli,
eg ville Kongen av Livi taka
saa seint om Joleftas Kvelle.
20. Dæ æ' inkje di sæle Moir
om du inkji ana veit,
men du æ Dotte te Harald Kongen
som bur hær sør ondi Øy.
21. Eg tok Kongen uppaa mitt Bak,
tost eg vera ong,
daa eg kom i Fostoga
daa bleiv han meg alt for tong.
22. Eg tok Kongen paa mitt Bak,
tost eg vera sterk;
daa eg kom i Fostoga,
daa maatt' eg Kongen sleppe.
23. Dei skvette Ell aa Erinsyrje,
aa Vesaalvatteni vie;
Vatteni kom, daa dær eg sto,
saa saart som eg ennaa mon svie.
24. Etti saa kom dæn Vigslekadden,
saa væl som eg han monne kjenne;
han slo meg i Hovue mæ ei Skraa,
eg æ' inkji heilbrigda ennaa.
25. Mykjy av dæ roue Gulli
vi' eg gjeva deg,
vi' du hite gloheite Jønni,
av Taango sende meg."
26. Mykjy av dæ roue Gulli
tar du inkji gjeva meg,
men eg ska' hita gloheite Jønni,
av Taango sende deg."
27. Aasmond hita gloheite Jønni
aa rok han ti mæ Avli
inn igjænom Frægdejeni (Munden)
utatte ne mæ Navli.
28. "Høyrer du Aasmond Fr(egdegjæven)
du løyser meg av denni Vandi,
du høgge meg i dei Lutinne tvo
aa sjave imiggjom dei gange."
29. "Eg hev felt deg ne ti jor,
du ska' inkji uppatte stande,
dær æ' ein Mann i Helviti,
han ska' miggjom Lutinne gange."
30. Aasmond hoggji 'a i Lutinne tvo
aa løyste hæna av dæn Vandi,
naa kann Fan i Helviti
imiggjom dene Lutine gange.
31. Dæ va Aasmond Fr(egdegjæven)
han vitt ivi Bergje for,
fekk han fat paa fljote Folen,
paa gylte Stadden han sto.
32. "Eg ska' Silkji aa Skarlakji
onde din Søylen skjera,
vi' du meg aa mi vene Møy,
i Dag otto Bergji bera."
33. "Høyrer du Aasm(ond) Fr(egdegjæven)
ræast du inkji for di,
hær kjeme 15 heim ikvell,
ræas du 'kje for dit Liv."
34. Daa sto Aasm(ond) Fr(egdegjæven)
som han va' slegjen paa Monne,
han høyrde paa vidde fljotan Folen,
hun tala mæ Mannetonge.
35. Ska' eg deg aa di vene Møy
oto Bergji bera
"høyrer du Aasm(ond) Fr(egdegjæven)
du ska meg di høgre Haand gjeva."
36. Svara dæ Aasm(ond) Fr(egdegjæven)
som Gud gav haanom te Raa:
"Du ska' faa mi høgre Haand,
om du vi' hava dei baae."
37. Han bar oto Bergji mæ seg
væl 15 Mannetyngde,
Aasm(ond) aa hass vene Møy,
ho va' baadi ven aa onge.
38. Heim kom Aasm(ond) Fr(egdegjæven)
aa Kongen fagna han væl:
"Du maa hava dotte mi
aa Land aa Rikji ette meg."
Ekstra opplysninger