[BIN: 2828]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr,
Mo, Telemark
.

1. De va no Å(smund) Frægdejeva
han spurde si' brøane tvo:
"Kvår vi de no heimi vera
å gjæte mitt fe onde li,
hell de vi åt trollebottnen
å taka ut vene viv?"
- Monnarinn dagjen -
2. Ti so svora hass brøane två
å båe so våre dei blauge:
"De høyrer eg på Åsm(und) broe koss,
at han vi vita konn daue."
3. Å de va Å(smund) Fr(ægdejeva)
å hågt so tore han våge,
so gav han sene brøanne tvo
å orlov heimatte båe.
4. So vatt han upp sitt silkjeseil
so hågt i forgyllande stavni,
han let ikkje segli strike ne
førr 1)trollebottnen tok imot 2)strandi.
1) troddebotnen 2) stavni
5. Åsmund seg inn i fyste hadde 3)kåm,
der va iddi vori,
femten bryggekjer på golvi sto,
småtroddi ivi dei rådde.
3) kåm i fyste hadde
6. Åsmund kåm at are hadde
der va verri vori,
dukane va oto bloe dregne
å ormane runne etti bori.
7. Åsm(und) kåm at tree hadde,
der va vendri vori,
15 silkjesængjir uppreidde
å adde mæ laken lagde.
8. Åsm(und) sprangg i tree sængji,
sovna guten snjadde
inn so kåm dæ vene liljevand
Åsm(und) onda kjelli sprangg,
tok'a fint i fangg.
9. "Slepp meg Åsm(und) onge,
du må meg inkji njote,
kjem ho Tarjær Hukebrur moi me
ho kjem deg ti sonde brjote."
10."Å Tarjær H(ukebrur) æ inkji moi de
um du sei' so fyr meg:
du ætta af konggæns blo
eg kjennar fulli ætti 4)di."
4) de
11.Inn så kåm ho Tarjær H(ukebrur),
ho lonsar inn på tilje:
"Eg sko lære deg ti du kågarbån,
5)som kågar her so silde.
5) du
12."Den som kaddar meg kågabån
den vi' etti vondom leite,
men kadde meg Åsm(und) Fr(ægdejeva
dæ vi guten heite!"
13."Å du æ inkji den frægdaste
i alle lånde du,
ha'n vori her Tor mæ tongom hamræ,
han æ då frægdar' hell du!"
14."Å høyre du Tarjær H(ukebrur)
hot eg no talar ti deg:
hot æ no de du ber undi belti ditt,
som glemar ut 6)vie."
15."Inkji ifjor, men i fyrre åri
seint um joleftas kvelli,
då ha' eg silt live af konggjen tekji,
ha' dæ kji vori fyr sant Olavs velli."
16.Eg tok då kongge uppå mitt bak,
eg tænkte dæ sill vera ongje,
men når eg kåm meg at fosstoga,
då fedde han meg for tongge.
17.Der skvette der ell å ellmyrje,
å det vittre vatni skvott so vie,
å de toss kåma her eg sto,
å soso so monne eg svie.
'
18.Dei skvette der ell å ellmyrja,
eg hae der ingjo 7)rå,
så sprette eg belti av 8)kongjen
so smaug eg igjænom 9)joren.
7) ro 8) konungjen 9) jor
19."Å høyrer du Åsm(und) Fr(ægdejeva)
hot eg bea må deg:
vi du hita dæ heite 10)jønne
av tångje sende meg."
10)vi du no lata hite gloheite jønne
20.Åsm(und) let hita gloheite jønne
trekkte han ti mæ vondske,
å dæ vi eg for sanningjen seia
de songg i haddaregovi.
21.Åsm(und) let hita gloheite jønni
då trekte han ti mæ avli,
inn igjenom jyvremoire
å utatt igjenom mæ 11)navlen.
22."Å høyrer du Åsm(und) Fr(ægdejeva),
hot eg bea må deg:
du hoggje meg sund i lutinne 12(två,
å sjav ikringg me lutine gangge!"
12) mangge
23."No hev eg fengji deg på golvi ne,
du sko ikkji 13)uppte stande,
men dæ kann ein annan gjera hell 14)eg
å ikringum de lutine gangge.
13) uppatte 14) men de må fanen i helviti gjera
24.De va då Åsm(und) Fr(ægdejeva),
han visste seg ingjo rå
då fann'en på den frie fljotan folen,
på forgyllte stallen 15)stå.
15) står
25."Å høyrer du Åsm(und) Fr(ægdejeva),
hot eg talar ti deg:
imorgo kjem adde småtrodde,
forkortar ditt onge liv!"
26."Å mykji av mitt røde gull
eg gjeva sko deg:
vi' du meg å mitt vene viv
av på eit anna landi bera!"
27."Mykji af dæ røde gull
du inkji tar gjeva meg,
men når me kjem på eit ana land,
den høgre håndi gjeve du meg.
28.Å Åsm(und) flutte o bergji
mæ femten hestetynggji
mæ seg å so sitt vene viv,
ho va bådi ven å ong'e.
Ekstra opplysninger