[BIN: 2758]

Kappen Illugen

Oppskrift 1889 og 1891 av M. Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .

1. Litæ va ho Hægeliti
kåm bort en jolenått,
snøgge va den jyvremoire
ti stela hæna bort.
2. Kongjen legge langskipi
og mange hestar skor
sume leitar me langskipi
å sume på øyeskog.
3. Kongjen han leita på langskipi
den heile jonsoknott,
han kunna 'kje varme få
før knjoskji va 1)blive rått.
1) va for
4. De eine va njoskje, de are tondri
de tree va flinti hare
de fjore er både jønn å stål
som sille fy varmen råde.
5. Kongjen (han leita på langskipi)
den jonsoknotti dyre,
so blei han var'e den bjartasellen
nor uti hedderen lyse.
6. Kongjen han tala ti adde si' menn
hass tala den va så:
"Kan de hente me' bjartasellen
so må de mi dottere få."
7. Dei lutte adde onde hattane
å ingjen tore svara,
men onge kappen Iddhugjen
han va' kje guten fælen.
8. Så ha'n av seg riddarklæi
å på seg ein fille flangji:
"hoste go æ mine klæie
i troddehånde gange."
9. Å de va onge K(appen) Idd(ugjen)
klive han bergji blå
onde sto adde kongjens karar
ondrast deruppå.
10.(Å de va onge kappen Iddugjen
klive han bergji blå
onde sto adde kongjens karar)
hosse kan du fotfeste i slette bergji få.
11.Å inn kåm K(appen) Iddugjen)
de va so seint om kvelli,
å der sat gamle gjyvremoire
ho grov mæ si' nasar i elli.
12.Å der sat gamle gjyvremoire
ho grov mæ si' nasar i elli
hott æ de fyr eitt kågabån
som kågar so seint um kvelli?
13."Vi du kadde meg kågabån,
so må du ti vondo leite,
men unge K(appen) Idd(ugjen)
dæ lyster guten heite."
14."Eg æ send ti bergji inn
eg ska de 2)boe framføre,
eg skå hente den bjartasellen
å få 3)i ei 4)supandes røre.
2) boi 3) atte 4) sopandes
15."Du fær inkji bjartansellen
av min 5)hedderen ut,
fyrr du seie meg sannheite
av adde dinom 6)truir!"
16."Å nosi hev du som noutefjosi
å kjæften som bikkjetroni,
å mine ougo æ snarpe i housen
å 7)dine som fu på svini."
7) dene
17.Nosi hev du som noutefjosi
i blesa æ du bratt,
eg seie deg eitt av minom truir,
eg sei kvort ori sannt."
18."Eg høyrer dæ på drængjen,
at du æ huga møy",
inått skå du få sova mæ 'æ
men imorgo skå du døy."
19.Å dæ va no Hælelitæ
ho upp i sængji låg:
Dæ æ no lite hugleggje
bære ei einaste nott."
20.Dæ va kappen Iddugjen
han la seg på stokkjen ne
å dæ va Helelite
ho sprangg veggjen te.
21.Å dæ va tilegt um morgoen,
mæ sama dæ for ti gry
då kom gamle gjyvremoire
mæ kvasse soksæ si.
22.Ho tok'en i hass gule lokkar,
ho kasta'en ni på gov
å dæ va K(appen) I(ddhugjen)
han hæna upp i ougo log.
23.Å dæ va gamle gjyvremoire
ho tok ti av græi
ho kasta Iddugjen upp i sængji
"Rekjest de so båe!"
24."Å nosi hev du som noutefjosi,
æ kjæften som bikkjetroni
å mine ougo æ snarpe i hausi,
å dine som fu på svini."
25.Så sette ho luren for bloggarmunnen
å tutar i så vrei'i,
dæ svorar 9) ti Jorond Joklekåpa
langt nor i 10)heiann.
9) æ 10) onde vidde heiann
26.Så tok han atte den same luren
han tuta venast han kunna
så søkkte 11)te Jorond Joklekåpa
mæ adde si sjau onggar.
11) han søkkte ne
27.Der bleiv brak i den are hadde
å stuk'e å mykji bresti
12)so kåm hennes systar sjau
å adde 13)mæ ringskodde hestar.
12) då 13) hae
28.So tok han den gamle gjyvremoire
kastar æ hågt upp i væ'i:
"Detta gjere kunggens karar,
for dei slite kunggens klæi.
29.So tok han den gamle gyvremorie
han gjore derav noko krakar,
inn mæ sto hennes yngste son'e,
han tore inkji tala.
30.Å de va K(appen) I(ddugjen)
så hoggje han ti av avli
så hoggje han ti de ælsti troddi
å kløyvde de alt 14)nir i navli.
14) neat
31.So drap'en adde i bergji va
so tok'n æ Hælelitæ
so tok'n mæ seg den bjartansellen
å reiste mæ 15)henne på skipi.
15) hæna
32."Vælkomen K(appen) Idd(ugjen)
du æ' kji som are drængjer
no må du sova mæ Hælelite
både væl å længje."
Ekstra opplysninger