[BIN: 2701]

Unge Råmund

Oppskrift 1860-årene av A. Schneider etter ukjent sanger, Setesdal .

1. >NAMN>Ramund gjekk seg paa Leikarvoll
Han skjemta me sin svær
Femten Bøta paa Rygjen han bar
Han aatt ikje Klæanne bær'.
-De kjenner me fulle vel sa han rike Ramund. -
2. R(amund) gjekk fer sin Moder at kjære
Kjære Moder du skjære meg Klæi
De andre Riddaan vilt meg læi
De lika kje eg sa han r(ike) R(amund).
3. Saa tok han Trygge Veren
i Benkjan han laag
Vepten va af Nosle aa Varpe af rijunne smaa
-------------------------------------------------
4. Tak no du du stygge Veven
aa seg du heve han tapa
Du veit kje rike R(amund)
kaa Lykke Gud heve deg skapa.
Han skapa henni fulla go, sa han r(ike) R(amund).
5. Saa tok han den stygge Veven
Miste han aaka aa bere
Sille Kjersti du skjære meg Klæi
Du skjer dei paa Hovveis s(a) h(an) r(ike) R(amund).
6. Saa tok han Sax aa Skjeri
Saa skar ho R(amund) Klæi
Aa Fader aa Moder de saag derpaa
Hvad Gjerning ho ville gjere,
fer meg, sa h(an) r(ike) R(amund).
7. Høyr du r(ike) R(amund)
vil du fer henni avstanda
Saa møt du meg paa Leikarvoll
Eg taar vel møte, s(a) r(ike) R(amund).
8. De va no r(ike) R(amund)
han møte paa Leikarvollen
Han møtte han unge Heljekvass
Me 18 tusen Mann.
Naa sko me Dusten rie sa h(an) r(ike) R(amund).
9. Den første Dust de sammen red
De va no alt av Gama
Dei traadde Bergje unde sin Fod
Som di va klamra me Hamaa.
Naa traade me fulla sagte h(an) r(ike) R(amund).
10.Den anden Dust de sammen red
De va no alt av Vreie
Dei ----------------------------
som de va stampa i Leire.
Naa traadde me fullaa hart s(a) r(ike) R(amund).
11.Saa tok han alle Kongens Mænn
Aa hoggie deris Hove ifraa
Foruden han H(elje) Kvass
Han slapp utann ein roandes Baat.
No slapp dei meg fullaa skamlegt s(a) r(ike) Ramund).
12.Dei va naa r(ike) R(amund)
me sitt sværd saa braa
Saa tok han han ungje Helje Kvass
Aa hoggie hans Hove ifraa.
Naa la eg Go sellen s(a) h(an) r(ike) R(amund).
13.Saa drakk de den første Dajen
aa den anden til Kvelle
Naa drakk me fullan x) lengje s(a) h(an) r(ike) R(amund).
x) altfor
14.aarlig om Morgenen
Sole hu rø i Liann
Saag han Langbein Rysen
Fremette Fjødde mon skria.
Du skrei deg vel berri hit, s(a) h(an) r(ike) R(amund).
15.De va han Langbein Røsen
Han gjer seg alt av gama
Slik ein Svinejuring hev eg sett før
Aa lagt hass Augo desama.
Du legg ikje mere s(a) h(an) r(ike) R(amund).
16.De va no r(ike) R(amund)
med sit Sværd saa braa
Saa tok han L(angbein) Rysen
Aa hogg has Hovu ifraa
Naa eg Herria over dem adde s(a) h(an) r(ike) R(amund).
17.Saa tok han taa mykje Gull aa Sylv
Han lade baade Skipe aa Baate
Saa seil han seg under Kongens Gaard
Aa va baade gla aa kaat.
Kvi maa me okkokje glea s(a) h(an) r(ike) R(amund).
() Saa tok han Røsen i Røsens Skjegg
saa kjøti di losna paa tanna
Naa e du likareit heie Beist
Hell du e ein kristen Mann.
Kvi grine du som kalleg s(a) r(ike) R(amund).

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS A. Schneider I, s. 107-109. (Renskrift) Overskrift Ramund