[BIN: 2624]

Kvikjesprakk.
Kvikisprakk Hermodson

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Olav Rui, Moland, Fyresdal, Telemark .

 Ja de va tvò av dei Hermods Søninn
Jutlands Kjempunne
de va dei Slagi vill vinne,
de ra han unge Kvikisprakk
han --dde i Lagi derinné
- Dei kunne so væl
dei Jullands Hestann utria -

Ja ti so svora hass sale Syster
De va do deilig ei Kvinne:
"De æ so vondt ti Julland fare
aa late seg fange aa binde."
Ja de va han unge Kvikisprakk
han va baadi sterk aa stor:
"De baddar eg ingjen Hovdrengen vere
som frygter for Kvendeor."
Ja de va no unge K.
han sé ùtav Gari rei
han sette sin Smaadreng attmæ sitt Bak
so Mollè i Nakkjen reiv.
Ja de va han ù. K.
han kom der riand i Gaar
aa de va Kungen av Julland
han uti for han staar.
"Vælkomen Kv.H.
dù æ baadi fager aa fin;
no hev' eg stai den Vaarsdag lange
aa blanda den Mjøir i vin."
Men de va Kungens liten Smaadreng
han skjénkte aa han bar,
alt ti han ù. K.
han sovna i Sessen han sat.
Daa villi dei faa fange
K. den sterke Mann;
men de va for seint aa for han slaa:
Dei ha slegi Jennboltann paa Hand.
Ja de va no Kvikisprakks liten Smaadreng
han kunna 'ki lenger tie:
"eg vi' blive her i Julland
eg vi' ihel meg syte."
"Høyre du de min Smaadreng
høyre du min Drenge smaa,
du reiser ti Eivind Broer min,
han hjelper um de æ nokon Raa."
Ja de va K.´s liten Smaadreng
han springe paa Aseni Kvite
so rei han femten sterke Milir
han tore slett inki hvile.
De va K.´s liten S.
han kom der riand i Gaar
aa de va Eivind Hermodsson
han uti for han staar.
"Vælkomen K.´s l.S.
mi spyr'ki (?) for nye Tiend:
koss æ de mæ K. Broer min
mæ han ikki mæ deg fygjer?"
"Ja Broer din site i Myrkestoga
fanga aa ha-an bunden,
aa (men) høyre de Eivind Hermodson :
Du hjelp han i denni Stundè."
Ja de va no E.H.
han Smaadrengjen soleis mon tvinge:
men kven va so djerv i Julland,
dei tore han fange aa binde?"
"Ja høyre de E.H.
tøvre du naa'ki leng.
De va ikki annen som tore han binde
hell Kungjens liten Smaadreng."
Ja de va han E.H.
han sé ùt av Gari rei
han sette ein Smaadreng alt mæ sitt Bak
so Mollé i Nakkjen dreiv.
Ja de va h. E.H.
han kom der riand i Gaar,
men de va Jullands Kungjen
han uti for han staar.
"Høyre de du E.H.
som æ baadi faver aa fin
no hev' eg stai den Vaarsdag lange
aa blanda Mjøer i Vin."
"Ja eg skjøyter inki Mjøiren din,
langt mindri de klaare Vin
men eg vi her ti Julland
aa hent'e atte Broer min."
De va den same Jullands Kungjen
han visst' ikki Eivind --nn sòne (sùne ?)
han høgge ti E.H.
so gulli de drust' utiv Toni (Tuni ?)
De va Eivind Hermodson
han lete sitt Sværi braa
so høgge han ti den Jullands Kungjen
han hoggji han i Lytinne smaa.
Ja de va E.H.
for Myrkestogdynnè han tala:
"men æ du her Kv. Broeren min,
so maa du din Broeren svara!"
"Ja hart so site eg fanga
aa myki harare bunden
men takk have Jomfru Rosenlund
som hev bori Maten til Munnen (Munnè)
Ja de va E.H.
han spente paa den Dynnè mæ Fot,
so kver den Nagli i Dynnè va
den svòra i Tiljemot.
De va E.H.
han væl av si Hendanne nout
han tek' av han dei store Jennboltar
aa middjom si Handanne brout.
"Men høyre de u. K.
mi drepe ska Houk aa Hund."
Nei sa ---- u. K.
spar att (du spar) Jomfru Rosenlund ."
Ja de va Kungjens liten Smaadreng,
han kunna 'ki lenger tigja:
han gjenge ti E.H.
ba um han maat' atte liva.
Men E. han nyter Neven sin
han slær ti hann ùnder Øyra
So Oùgo dei ótó Kinne floùg
hass goe Hovu han kløyver.
"Ja høyr no de unge K.
du visseleg takke meg maa
for naa maa du styre Julland
aa eg ska drage ifraa."
Ekstra opplysninger