[BIN: 2497]

Svein Svane.
Gåtene.
Sven Vondved

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av Torleiv Hannaas etter "Sunge av ein ung "Strjukar", uten lokalitet .

  Sven Svanevig va ute aa vandra ein gang
paa veien saa møtt 'an ein vandringsmann.
Kann du mine spørsmaal besvare
saa sant er ditt liv uten fare.
Hvem kann vel bygge den bredeste bro?
Aa hvem kann vel stride i den strideste flo?
Aa hvad er vel hvidere enn svanen?
Aa hvad lyder höiere enn tranen?
Isen kann bygge den bredeste bro
aa fisken kann stride i den strideste flo
aa sneen den hvidere enn svanen
aa torden lyder höiere enn tranen.
Hvad klæder vakrest den dypaste dal?
Aa hvad skinar venast i dronningens sal?
Aa - er de hurtigste paa jorden?
- - lyder höiere enn torden?
Graset klæder vakrast den dypaste dal.
Aa solen skinar venast i dronningens sal
aa lynet er de hurtigste paa jorden,
aa dommen lyder höiere enn torden.
Kann du da dette saa kann du vel mer
Sven Svanevig tog ringen av fingeren sin
"Tag denne du vandringsmann til gave
som kunne mine spörsmaal besvare.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NoIB T. Hannaas 446, s. 23. (NFS, kopi) overskrift Sven Svanevig

Under oppskrifta står: Same mannen. Lært songen.