[BIN: 2468]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter oppskrift av Jørgen Moe etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Grinil /gjeng at stallhuse/
/å løyser Grane av båndo/
/ Sigur stend i stallhusdynni/
/å teke imot mæ håndo/.
2. /Så tok han den /forgylte/ grima/
/å vipla um Grane s haus/
/idag ska 'kje smådrengjinn le åt meg/
/fe Grane skal laupe laus/.
3. Dæ va' unge S/igur/ s/vein/
/han rei seg fram unde lie/
/så kom der ein rysil av /ruste
å ville mæ honom rie.
4. /Vel tor' eg låne deg hesten min/
/du ri honom inkji sprengd/
/men/ halt gott /i taumann å tygillen/
/så gjere kvor nyte dreng/.
5. /Femten/ ælna /var Grana leggin/
/dei mælte honom frå/ hov
når rysilen kom på Grane s bak
han føtann på jori drog.
6. Ja set deg no upp på Grane s bak
/ Grane orkar bera 'kon båe/
h lt i t/aumann/ å t/ygillen/
/så vil eg voni våge/.
7. /Rysilen rei så lengji/
/at Sigur tok te undrast/
/så riste Grane honom rysilen av/
/å ryggjin/ gjekk i sunde.
8. / Sigur rei seg allom dagjin/
/å/ ingja huse /han såg/
/før han kom te/ Brattingsborg
/der/ Greive-/garen låg/.
9. /Mælte de/ Greive-/kongjin/
/han sat i si måltis ti/
/no høyrer eg de inna/ borginn' mine
kven utan mine borgji /ri/
10. /De tappar mjø i sylvarskålir/
/å lat 'kji tome stande/
/de er Sigur min systerson/
/som vitjar her/ fram mæ lande.
11. / Grane skal på stallhusi/
/eta havre å konn/
Sigur skal gange i høgeloft/
/å/ drikke mjø.
12. / Grane skal på stallhusi/
/eta havre å /mjøl
/ Sigur skal gange i høgeloft/
/å drikke me frugur å/ mør.
13. /Eg skal gjeva deg gullkista/
/er virka i Bjarmeland/
/reis så heimatt te moir di/
/å/ skikke /deg som ein mann/.
14. /Ska eg/ hær /av gare reise/
/mæ/ skjensel /å mæ skam/
/aldri/ kjem eg te /moir mi/
/å aldri/ te mitt f/øeland/.
15. / Sigur rei fra Greivegaren/
/i hugjin så va' han vrei'e/
/men då han kom seg/ at skogjen inn
/der møtte han/ de Åskorei.
16. / Guro stilte horpa si/
Gunnar slagji slo/
/då rei Sigur / Rime-/fossen/
å Grane br/aut / s/in/ f/ot/.
17. / Sigur rei på/ Rime-/fsosen/
når Gr/ane braut sin fot/
/så/ slepte /han ned den gullkista/
/då baust der 'kji meire bot/.
18. / Sigur helt i gullringjin/
/å kista flaut ifrå/
/nie vore dei/ straumefaddi
/som Grane laut/ springje /då/.
19. /Å høyre du no du Sigur svein/
hokke du vi' no gjera
/anten/ høgast /mann i Åskorei/
/hell/ minst /i himmelen vera/.
20. Høyr du Guro Rysserova
sku' eg ein av dessa vera
dæn høgaste mann i denna1 leik
dæ æ' vont vesolmann vera.
1): denne
21. /Å høyre du Guro Rysserova/
/du sete de/ kåre /fe meg/
/men ha' inkji Grane sin foten broti/
/så ha' eg silt rii frå deg/.
22. / Grane er/ fe svag /i sit bein/
/han orkar inkji okkon fygje/
/eg låner deg/ Skjertin /svarten min/
/så ri eg/ sjåv /på ein lime/.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge II, s.36 (Reinskrift) overskrift Sigur Svein VII. (J.Moe). Merknader: Dette er ei avskrift S.Bugge har gjort etter ei oppskrift av J.Moe, men etter Bugges tilvising er strofene fyllt ut etter Landstad. Str. 15, Bugge skriv her: "Landst.V.46", det skal vera: Landst.V. 47. Str. 20: foran strofa står: (T.føiet i Margen):