[BIN: 2444]

Sigurd Svein

Oppskrift (1897?) av Johs. Skar etter Halldor Bjåne, Bykle, Setesdal, A-Agder .

  Sigur rei dei Grimar-Jossinn',
aa Kjesta flaut i Straumo.
No meinar eg Guro hev Grani forgjort,
han gjer seg so stiv i Taumo.
Ti lenger 'an rei dei Grimar-Jossinn',
ti lenger flaut Kjesta ifraa,
aa nie vaare dei Straume-Joddo
som Grani maate springe daa.
So lengji rei 'an Grimar-Jossinn',
ti Grani 'an braut sin Fot,
aa Kjista rok i Straume-Joddo,
de baust an 'kje meiri Bot.
Rove-Guro aa Ryse-Gro
dei ha so mykji aa deile,
dei sloges der um an Sigur Svein,
dei vill 'an baae eige.
Men Gro ho kasta Lykle-kjeppi,
de song 'ti Guros Fang:
"Aa sjov hev du Sigur Svein drilla,
aa Namni du gjev 'an kann."
"Grani hev so granne Bein,
han orkar 'kje okkon fygje,
men eg ska laane deg Skjerking-svarten,
aa ri' eg sjov paa 'n Limi."
Sigur kasta Leikeballen,
han lystar 'kji lenger aa leike,
aa gjeng 'an heim ti si kjære Mo'ir
aa gjøre si Kjinnir bleike.
"Aa høgre du de du Mo'er te meg
du løyser meg av den Vandi:
fortele meg um mitt Fairsnamn-
de e so tungt uti Blygste gange."
"Aa høyre du de du Son ti meg,
eg vi deg ingjen paa eggje,
men gakk ti Greiven, din Moibror,
han kann deg vel Raa'i leggje.
Eg hev 'n Hest paa Staddi stendand'
som smaa drengjinn' kaddar Grani,
den kann du 'kje styre, min kjære Son,
han vill visst bli din Barni."
Aa høyre du de du Mo'ir ti meg:
aa syt no alli for die;
eg hev trodt dei Baaneskone
aa for vel Folen rie."
Sigur Svein gjekk i Stadden inn
aa løyste Grani o' Bóndó,
aa Grindill sto i Stallhusdynnæ
aa tok imot 'n me Hóndó.
Aa de va Grani paa Staddi sto,
han le'a paa sin om Rommi;*
sume so slo 'an Hausen sundi
aa sume Tennar o' Munni.
"Bastor ti inkji Folen min,
men let 'an sleppe laus,
aa fennst der 'kji attæ av Greivehesto
den einaste Fonn i Haus."
"No ska 'kji Smaadrengjinn lo aat meg,
daa Grani 'an løype laus,
no ska eg Beisli av Gulli gjera
aa sveipe kring Heining-taus."
* "Rommi - de va Skankann 'an de, " sa Haddvaar Bjaene.
So gav 'u honom de Nevahoggji
me sam 'an steig ti Heste:
"Aa gjev de no atte ti din jamlika
aa lat inkje Moti breste."
So kaam der eit Trodd av Rustinn 'ur,
de va inkji av dei tri'i;
Nasann' ha det som Nautefjos
aa Augo som Tjønn i Lio.
Aa Rysen gjekk bak Granis Bak,
va kledd i Kjortelen sie:
"Aa høyre du de du Sigur Svein;
kji moa eg kji me deg rie."
Aa set deg paa Lendi av denni Skjengjen,
fer Grani ber'e 'kon baae,
so styrer eg sjalve Tygje aa Taum
aa lot den Koni vaage."
Femten Aln e Granitygjen,
dei moler 'n ifraa Hovo,
men Rysen der atta .....uleselig
han Fotar paa jori drogi.
So lenge red den Langtein-Rysen,
aa Sigur Svein seg maatt åndre;
aa Grani 'an rister den Rysen av,
aa Ryggjen brotna súndæ.
Sigur Svein rei den allen Dagjen
aa ingjen Garen saag,
aa te 'an kaam aat den grøne Lunden,
der Greivegaren laag.
Aa Greiven 'an sat i haagan Lopt
aa saag seg ut so vi'e:
"No fikj' eg eg høyrer de inna Borgo
at ottafor Borgjinn' ri'e."
"No tappar ti i Sylvarskaalinn'
aa lat dei 'kje tome stande;
eg ser de e Sigur Svein, Systeson min,
han vitjer ær hit ti Landi."
"Tappe no i dei Sylvarkonno
aa lat dei stende Judde,
Je de e Sigur Svein, Systeson min,
han toler ær ingjen Sulte."
Femten vaare dei velske Milir
dei høyrde hor Folen steig.
Grutte Guten 'an va inkje bli,
han syntes av Hoggji svi'e;
so kaam der eit Trodd av Rustinn ut
aa ba de fekk me 'an rie.
Der kaam eit Trodd av Rustinn' ut,
de tuta so vent i Honnæ:
"Her bryggje mi Øl av Breiskebar
som Bonden av goe Konnæ."
Greiven 'an gjekk i haagan Svali,
saag gjenom Hjelmen trong:
"No ser eg Grani aa Sigur Svein.
som leikar slik Kjote-sprang."
"De maa vera Sigur Svein, Systeson min,
som gjer 'kon ei Skjalefor,
han skjemmest vel lenger i tvóló liggje
aa kvekkje paa rusta Svor."
Sigur Svein rei av Borgji ut
me Skjoll aa me Brynja bjarte,
aa Grindill fygde sin Son av By"-
aa mildt e de Mo'irs Hjarta.
Sjav so gjurer eg Soglen fast
Drengjinn' e liti ti.
Sigur fekk sin Mo'irs-arv
pakka i raue Gullskrin;
han bastar a fast ti Soglens Bak
aa seta paa Folen sin.
- Aa Sigur rei av Borgji ut,
han lyser av Gulli rein;
aa femten vaare dei velste Milir
dei hogrde hossi Folen steig.
Sigur kaam til Grimar-aa,
den flogmde undi Berg aa Li;
"No gjell de um Folen hev sekker Fot
aa stend i Straumen stri."
Aa Grani sprang ut i Kjota-sprong,
men snaavar i Saumen si;
aa Kjesta gjekk laus av Soglens Bak
aa....uleselig i Straumo stri.
"Du som e off aa arvelaus
aa e berr'n Trolason,
du raagar ti gjeva 'kon Hoggasvie
aa vekkje de Kongeblo.
"De va bori du heimi sat
aa gjotte Gjeit i Li'e,
ell gange hera paa Leikemoen
aa gjeva 'kon Hoggasvi'e."
Ekstra opplysninger