[BIN: 2413]

Sigurd Svein

Oppskrift udatert, av M.B. Landstadukjent sanger, Telemark .

1. Og ded var Kongins smaadrengir
dei sankast saa vide omkring,
dei genge seg uppaa leikarvøllo
og leika der i en ring.
2. Sigurd genger på leikarvollin
der hofmen sokko'n hofe 1)
han slog til ein unde øyrait 2)
saa høyt dei aat honom loge 3)
1) drengin sop en til hofe, smaatrolli gek honom te hofe 2) med leikesoppin 3) han at deir log
3. Sigurd var af voxtro stor
han leikad fi utta skemt
saarad saa blev deir kongins drengir
og blodet paa vollin stenkt.
4. Om saa talad deir smaadrengin
saa vreide som deir vore;
"ded er bedre du spyr efter fadirsnavne
hell' di ger' 'kon saag i saaro" 4)
4) gefe han hougjisaare
5. Sigurd kasta' leikasoppin
han lyster einki lenger at leike
saa genger han in te sælle Modir (sin)
han sette henas kin i bleike.
6. Ded var no han Sigurd Svein
og axlar han sit skin
saa genger han i høgan loft
enfi' sælle Modir sin 5)
5) Hjørdis modir sin
7. Høyre du sælle modir min
du løyser meg af vaande
du sege meg af fadir navne
ded er saa vont i blygsle stande.
8. Høyre du, min sælli son(i),
eg vil deg einki egge,
man gak til Greip din mod'brodir
han kan deg raadet legge.
9. Du veit no sælle modir min 6)
at leikin dem er lange
Hokken 7) skal eg af dinom garde
anten ride ellaa gange.
6) Høyre du min sælle modir 7) der skal min leidin længe
10. Folen stender paa stallhusit
smaadrengin kallar'n Grane
men ber han dig til Hove idag
æg fæler han saa verte han din bane 8)
8) æg fæler mest, min sælle son, at han bær deg til bane
11. Og høyre du no min sælle Modir
du sørger einki fer meg
æg er kommen or baanetollunn
æg kan fulla hesten ride.
12. Hjørdis gek aat stallhusit
og leuste Grave af bande 9)
Sigurd stender i Stallhus-dynni
og teker imot med hande 10)
9) bando 10) hando
13. Saa tok han den gylte grima
og viplad om Granes haus:
"idag skal 'ki Smaadrengin læ at mig
fi Grane skal laupe laus".
14. Sigurd lagde paa forgylte sadle
aa sprette dei jurtin traange
"Anten skal eg dig styre idag
ellaa daud efter tygilen hange."
15. Hjørdis gek at stogo in
hon blandar mjød og Vin
saa sender hon ded paa høge hesten
til sælle sonen sin.
16. Han gaf honom deir nævahøg
dermed hon honom hødde:
saa gjære du med kvor nytan drengin
som du i marki møter.
17. Hjørdis gav honom nævahougen
den tid han steig til hest:
de gefe du alle dine jafnlekar
og lat einki Houggin feste (breste).
18. Hjørdis gaf honom nævahoug
og blodid dreif ut saa vide:
guten vart einki blid
han tottist af høggi svie.
19. Sigurd ut av garden reid
med Skjold og brynje bjarte
honoms modir fylgjer sin son af by
saa blaut er det Moders Hjarte.
20. Ded var no han Sigurd Svein
han reid seg fram under lide
Saa kom der ein rysill af rusto
og vill med honom ride.
21. Der kom ein Rusil af rusto
han var 'kje af dei fride
han roptaa paa'n Sigurd Svein
bat en maatte med honom ride.
22. Der kom ein Gut o Rusto ut
var klæd i serkin side
Nosi an ded med en Sigurd Svein
no vil eg med en ride.
23. Rysillen kom af rusto ned
var klæd i erken side,
nasan hadd'n som nautefjose
og augo som Sjømæn vide.
24. "Vel tor æg laane deg Folen min,
du rid honom aldrig (enki) sprængt,
men halt i taumæn og tygilæn
saa ger kvor nytin dreng."
25. "Eg spring aa lændin af dessom skængin
Grane orker bera' kon baade,
sjalf styre eg Taumæn og tygilæn
saa vil eg vaanin vaage.
26. Rysen sette seg paa Granabaki
og tolv tred var ded til hofe
og femten elnir var Grane leggin
enda beina paa Jori ded droge.
27. Og sprang saa gjorde den fljotfolen
dei totte ded var eit Under
æg skak saa gjorde dei Skovlungane
og ryggin dat 11) isunde.
11) gjek
28. Rysillen reid saa lengi
at Sigurd tok tel undrast,
saa reste Grane honoms rysillen af
og ryggen var slagin sunde.
29. Og det var Grane Skormeidde
stander han i Vegamøte
han var leksom Ormen i augo sjaa
eg ellin otor nasan frøste.
30. Sigurd reid deg allom dagin
og ingin man han saag
før han kom til Tenteborgi
der Greipe=garden laag.
31. Men saa talad den Greife=Kongin,
han sat i sin maaltids tid,
"No høyrer eg ded innaborgi
hokken utatil borgin rid."
32. Dei tappar mjød i sylvarskaalir
dei lat inki tome stande
det er Sivard min systarson
han vokar herhit til lande.
33. Dei tappar mjød i syllvarskaalir
aa gefer kvaare 12) gott
keme Sigurd min Systarson
han taaler saa litid spott.
12) kvoraderum
34. Grane 13) skal paa stalhusid
eta hafre og høy
og Sigurd skal gange i høgan Loft
og drikke med Frugu og møy.
13) Folen
35. Grane skal paa stalhuse
eta hafre og konn
og Sigurd skal i høgan loft
og drikke mjød at sylvarhonn.
36. Dei leidde Grane paa Stalhuse 14)
Smaadrengin kaller'n Sveggi 15)
han tuktar 16) alle kongins hæstar
dei rømde aat einom veggin.
14) paa stallen stende fride folen 15) ded vore saa ven ein Stegge 16) jaga
37. Ded var Grane Skormeidde
røyrer han sine rome
some slær han hausen sunde
og some tennar af munne.
38. Og høyre no du modbrod min
hot eg no spørre deg
veit du nokod om fadir min
du dyl ded einki fer meg.
39. Høyre du Greip min morbrodi
hot eg deg spyrja maa:
hor eg meg til moi lagt
i dette fejings aar? 17)
17) skrevet lodret i margen
40. Æg veit no einki om fadir din
æg bur saa langt af leide
med ded hæf eg fer sanning spurt
han lig under marmorsteine.
41. Og høyre du Sigurd, min Systarson
eg vil seiar deg ana:
du rid mæd henna Guro Rysserova
dei segir ded skal vera saa gama.
42. Ded var no han Sigurd svein
han dorg sit Sværd or slir:
Segir du meg einki fadersnavnit
saa skal ded koste dit lif.
43. Og tig no kvar du Sigurd svein
du stinge dit sværd i skeide
eg skal gefa deg sylv og gull
saa mykid du sjaf vil eige.
44. Eg skal gefa deg gullkista
eg virkad i Bjarmeland,
reis saa heimat til modur din
og tæga deg som ein mann!
45. Skal eg heran af garde reise
med svivirdinge og skam,
aldri seer eg atte modur min
og aldri mit fødeland. 18)
18) min fadir's land?
46. Sigrud reid fraa Greipegarden
i hugin saa var han vreid
men daa han kom seg i mørkan skog
da møtte han Asgaardreid.
47. Guro stelte haarpa si
og gunnar slagi slog
da reid Sigurd paa Rinarfossen
men der braut Grani sin fot.
48. Sigurd reid paa Rinarfossen
da Grani braut sin fot
saa slepte 19) han ned den gullkista
da bauds der 'ke meire bot.
19) sekte
49. Sigurd hell i gullringin
og kista flaut ifraa
nie saa vore dei fossehoggin
som grane laut springe daa.
50. Og høyre du ded du Sigurd svein
hokkin vil du af dessom gera
anten høgaste 20) mann i Asgaardreid
hel laagast i himilen vera?
20) hæste?
51. Og høyre du Guro Rysserofa
du setter dei korit fer meg,
men had' einki grani sin foten broti
eg had' einki silt ridit fraa deg.
Ekstra opplysninger