[BIN: 2299]

Kongen av Bjørneland.
Ulf van Jærn

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, (etter far sin). Høydalsmo, Lårdal, Telemark .

1. De va' no vel ongan Ulv van Jern
han gjeng'e fe kongjen at stande
vi' du no laane meg av dine mænd
min faders død at hævne.
-Fe han ber'e gulle og Amor1 uppaa sine hendar -
1:arnor
2. Eg sko' no laane deg av mine mænd
aa helst udav dei beste
for beder du Vidrig Verlandson
so fremmar du din vilje.
3. Ja eg sko' no laane deg av mine mænd
og selv vil jeg dig følge
for beder du Viderik aa sterke Tiderik
so kann du vel kjempune freiste.
4. Aa de va' no Viderik Værlandson
han tenkte paa hæder og ære
hvi sender du frem eders sendebud
me kommer ustaalen der.
5. Aa de var no vel ongen Hammeren graa
han løber østen av by
hvert menneske som hannem saag
for ham fældtes baade læ og ly.
6. Og hannem skinnede perler paa bryst
saa hvermand forondrede seg
aa ingjen fugl onde solen so snar
konde følgje den svenn til bens.
7. Eg hilser deg kongen av Blidenvendel
dei andre vil jeg ikke nævne
imorgen kommer ongan Ulv van Jern
han vil sin faers død hævne.
8. Langt bedre so var de hjemme at høve
og krybe de tornestene
hans fader han stod mig et einaste hug
han stander mig selv langt mindre.
9. Hans fader [ han stod mig et enaste hug ]
og det var paa Birtingens hall
det andet hug jeg til hannem hug
da monne den herre falde.
10. Aa hør du kongen av Blide Vendel
du holler no tann fe tonge
upp so vokser den onge rakkæ
mæ kvasse tennar i monne.
11. Her æ ingjen kjæmpe i verden til
som jeg ræddes for
uden Viderik Værlandson
aa han æ kje dær.
12. Aa ti so svara ongen Hammeren graa
det ord gjorde kongen stor vande
det er V[iderik] V[ærlandsson]
som skal krigen fore stande.
13. Aa høyre du onge H[ammeren] graa
saa gjerne beder jeg dig
ved du noget om V[iderik] V[ærlandsson]
du dyl'e de ikkje fe mig.
14. Viderik ligger i høganloft sjuk
kann inkje sin hesten utride
men fram so kjem her dalekjempur
som tør vel med Eder i marken rie.
15. Aa de va' en av kongens kjæmper
aa saa tok han uppaa
V[iderik] er en kolbrennarsøn
me vil haanom vel bestaa.
16. De va' no vel ongen H[ammeren] graa
han blei so fyrig i mot
so slog han til den kongens kjæmpe
so den falt dø ti jor.
17. Aa de va no kongen av Blide Vendel
han blev on so fyrig i mot
kvi slo du min beste kjempe
til døde for min fot.
18. De va' no ein av kongens kjempur
han svarde det han vet
hvor er V[iderik] V[ærlandsson]
hans far va' ein sme.
19. Han va' ein sme paa Dovrefjøll
aa de kjempune drukne inde
V[iderik] dreiv eit daarespil
de gjeng meg aldri av minne.
20. Han slo der 15 kjempur ti jor
aa d' agta 'n for ein leik
eg sto so nær aa saag derpaa
de gjores mine kjinni bleik.
21. De va' no vel ongen H[ammaren] graa
han lod sig meget tykke
havde du været en ædel mand
da havde du bødet mig drikke.
22. Aa dei bar inn 18 lestir øl
aa de drakk han i ein drykk
so slog han aa de tønderne sonde
so di floug i 6 hondrede stykker.
23. Aa de va no vel kongen av Blide Vendel
han svara rett som ein mann
eg møter i morgen i hyrdingens2 storm
om hesten meg bera kann.
2Truleg skrivefeil for høvdingens.
24. Aa de va' no vel ongen H[ammaren] graa
han stedes for V[iderik] fromme
I skjærp Eders spjud aa i3 kvess eders4 sværd
i morgen vil kongen komme.
3skrivefeil for I.
4skrivefeil for Eders.
25. Saa rede de ud den mørke natt
utaaver den villan hede
der skjinnede sol som der var dag
alt udav vaabni deires.
26. Aa Birtingens bane stod i deires fane
en løve som mandelig mon flyve
der mødte saa mangen uskyldige mann
som der maatte lata sitt liv.
27. Aa di hugges med sværd aa di skjytes mæ buer
aa hvem som mest konne volde
ut so gjikk den røde sved
aa ilden av deires skjolde.
28. Aa de va' no kongen av Blide Vendel
han seg igjenom gjylden hjelm saag
hvem er fremmest i hopen i dag
mæ mitt folk so ille monne gaa.
29. Ti so svara den liden smaadreng
som han red allernest
der er V[iderik] V[ærlandsson]
han rider paa sin sterke hest.
30. De va' no vel kongen av B[lide] V[endel]
han saag seg gjenom gyldenhjelm trange
visselig bliver jeg slagen i dag
fe Viderik tager ingen til fange.
31. So tok 'n upp ein silkjetraa
batt om sin hjelm so rød
de sko kje spørjas til mi festarmøy
at ein smesøn hugger mig til døde.
32. Aa de va no vel kongen av B[lide] V[endel]
aa han hug i saa fast
V[iderik] kunde kje andet gjøre
end bøde for hans kast.
33. Nu haver jeg standet i 18 hug
fleire aa inkje færre
men du stander meg eitt for alle dem
alt for din kongelig ære.
34. V[iderik] talte til sitt gode sværd
Mimring monne du noget due
han æ der fulla i 15 aar
siden jeg afhug vreiere hue.
35. So heldt 'n so hardt i gjylden kannfang5
at bloe spratt av naglerot
so hogjje 'n ti kongjens forgjylte hjelm
so at odden ti sadelen stod.
5Forvansking av haandfang
36. De va' no vel ongen H[ammaren] graa
han blinkede op me sitt øie
nu ligger alle og tier stilt
som musi i største søvne.
Ekstra opplysninger