[BIN: 2114]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge
etter Kari Olsdatter Kaasa, Heddal, Telemark .

1. Valivan han seilar så seint om ein kvell,
så kom 'en te ei Jomfru, sat kårå sin ell
-Valivan, å Valivan han seilar årleg.-
2. Jomfrua ho sto tenkte me seg,
tru eg ska tru du æ sterkar hell eg.
3. Jomfrua ho tålå te Stryringssveinar
du styrer meg innat te mitt fædernesland.
4. Ja ikkje kjem du te ditt fædernesland,
før du fær deg en son, som seile kann.
5. (Ja ikkje kjem du te) din fædernes by,
(før du fær deg) ei Datter som silkje kan sy.
6. Etter du sitt nå aleine me meg,
så ska' du nå søå, hor din hugen du felt.
7. Øla i kongsgålen kønna eg ålle trer få,
men Valivan honom fær eg aeller sjå.
8. Ette som du ha ført meg så langt a mæ deg,
så ska' du sagte søjaa meg hot nænne ditt æ'?.
9. Eg æ' ikkje vand uta namn,
mine Svenner dem kaellar meg Valivan.
10. Æ du nå V(alivan) æ du vi' vørå meg tro
så ska du få min møydom, enn eg hadde so sju.
11. Jomfrua sover i Valivanses arm,
V(alivan) han sprang veggjen ti.
12. Hot va' no de som sengra
va' de kje brynjerengar.
13. De va' no kje mi brynja blå,
men de va' mine nyklar båte store å små.
14. St(olt) M(argjit) ho la si hånd ivi han
kvi hev du 'kje bryst som en annen kvennmann.
15. Me brukar den skikkjen uppå våre land
me spretter jennbrynja so hart som me kann.
16. Høyr du St(olt) M(argjit) hot eg deg spyrje må
æ' hev ingjen i den hugjen som leikar å.
17. Nei hev æ' ingjen i min hugjen som leikarå,
men Valivan må eg 'kje mæ augo sjå.
18. Olav uti byen so hev eg no fest,
men V(alivan) stend i min hugjen mest.
19. Tilegt um morgoen, dagjen va' ljos,
V(alivan) va' i klæi fos.
20. Høyrer du St(olt) M(argjit) ho eg spyrje deg
lyster du fyge eitt stykkje på veg.
21. Når dei kom seg på vegjen fram,
so lyster St(olt) M(argjit) å kvile ei stund.
22. Kære meg for mi bonne små,
eg reiste ifrå, skreidde lokunn frå.
23. Eg ser de no på dine bryster so små,
at du heve alle lagt bonne på.
24. (Eg ser de no på) kinnenn so rø,
(at du heve alle) lie svendemø.
25. Nei eg hev no lagt bonne på,
for eg a no vane te amma få.
26. V(alivan) sto og tenkte mæ seg
tru at eg orker å bera deg.
27. St(olt) M(argjit) tenkte mæ sjave seg
tru du æ meg kje sterkare hell eg.
28. So tok han hæna i sitt fang
å bar hæna i skipe fram.
29. V(alivan) tala ti styrsdrenjengen
du tappar meg i et konne mæ vin.
30. Du tappar av den tunna,
som eg førde ifrå sunna.
31. So skjenkte dei hæna den mjøen som rann
ho sovna i V(alivan)s fang.
32. Ho sov i dagar, ho sov i två,
den tree dagjen likeså.
33. V(alivan) klappa på kinninne rø
Statt upp St(olt) M(argjit) å blive du dø.
34. St(olt) M(argjit) vakna å um seg såg,
ho såg kje mot himmelen å bylja blå.
35. St(olt) M(argjit) tala te styresdrengjen
styre meg no på mitt fadersland.
36. Nei du kjæm alli på ditt faders land
fyrr du fær en son, som sigle1 deg kann.
1styre
37. Sitte du hev meg so dåra
nå fær ho glæi fer æll sin harm.
Ekstra opplysninger