[BIN: 2087]

Valivan.
Skippar og møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1870 av H. Ross etter Birgit Krosli, Morgedal, Kviteseid, Telemark .


( Valivan lot seg skjere Skru
han lot seg leie som han va Brur)
(V. leet seg Klæir skjere
hun vae han vitte ei ei jomfru vere.
Asbjørn Volltangen)

7. Valivan rie um Kvelle
han kom 'kje der fyrre Folki ha skara Ellen
8. Valivan kom'kje fyrre hell daa
naar stolts Margits Dynnann va slegne i Laas.
9. Han klappa paa Dynni me Fingann smaa,
"Du stande upp st. M. skrei Lokunn' ifraa!"
"Aa kunna du laane meg Hus i Natt,
ei onno gong sko eg laane deg att."
"Ja Hus uti Natten so kann du væl faa
men eg vi no vita, hor du æ ifraa."
10. "Aa eg æ ei j. av fremminde Land
eg æ Kunguns Systerdotter av Engelland."
"Slett ingjen so hev'eg Stevna lagt
aa ingjen lukkar eg inn um Natt!"
"Du stande upp st. M. aa sleppe meg inn,
eg æ ei skjøn Jomfru, vi lære Sømmen sin."
12. St. M. ho ha paa seg Stakkjen blaa
so skreidd'o dei Lokunn baa te aa ifraa.
13. Ho tukka fram forgyllte Stol,
"du set deg skjøn J. aa kvilar din Fot.
14. Eg æ inkje anten trøytte hell mo,
men ei liti Kvilo kunn' vera go."
15. St. M. aa V. site over Bor
dei tala saa mangt eit1 skjemtandes Or.
1- e dei
16. "Høyr du st. M. hot eg spyrje deg maa
Æ her ingjen i Væri din Hugjen leikar paa?"
17. Her æ ingjen i Væri min Hugjen leikar paa
bare V. aa honom maa eg ikkje faa.
18. " Olav uti By kann eg væl faa
men V. æ eg ikkje værig aa sjaa."
19. Olav u B. kjenner eg væl
men V. æ no min hugjen so kjær.
20." Æ de V. som du heve kjær
saa kann eg visst segja deg han æ deg alt saa nær."
21. St. M. ho la' seg i Sengji ne
Valivan han springe Veggjen te.
Stolt M. ho lae seg me Stakkjen ne
aa V. han tok te gniste aa le.
22. Tileg um Morgoen Dagjen va ljus
V. han va av Gaare Saa fus.
23. "Høyr du st. M. kor eg spyre deg
eit lite Stykkje paa Vegjen so fygjer du væl meg?"
24. St. Margit ho ha' paa seg Silkiserk
nie va Møyannes Vinterverk.
25. St. M. ho ha paa seg Stakkjen blaa
der va mei Gull hell der va Traa.
26. St. M. ho ha paa seg Stakkjen rou
der laag Gull etti kvaar den Soum.
27. Ho vaska sitt Haar i Lut aa i Vann
aa Hengde deretti mæ de røde Gullband.
28. Ho vippa sitt Haar i eit Silkjeband
aa sette deruppaa ein liten Gullkrans.
"Aa vi' du' no fygje eit Stykkje paa Veg
ei onna Gong sko eg fygje mæ deg."
30. "Eg tikje at du æ i dine Stigi so stor
som du sille vera ein Riddar so go?"
31. "Eg tikje at du æ i dine Kinni so kvit
som du sille vera ein Riddar so rik?"
32. "Aa dæfor2 æ eg i mini Stigi so stor:
eg hev' stigi so mangt eit orlogsskip umbord."
2dæfe'
33. "Aa dæfor æ eg i mine Kinni so kvit
eg hev 'sjau Brøar eg æ dei so lik."
34. "Aa hot æ de som singrar,
likesom Brynjeringar?"
35. "De æ mine Nyklanne smaa,
som eg heve te aa skreie dei Laasann ifraa."
36. "Aa høyre du sk. J. hot eg segje deg:
Naa æ eg 'kje lenge(r?) go fø(r)3 fygje mæ deg."
3fe
37. "Aa æ du 'kje go fø4 aa fygje mæ meg
so lett æ eg go fø5 aa bera deg."
4fe
5fe
38. St. M. ho tenkte mæ sjave seg:
"tru du mone vera mykje sterkar hell eg?"
39. So tok han Margit uppi sitt fang,
so bar han hennar ti Skipe fram.
40. V. (goute) han talar ti Styringsmann:
"du styrer mitt Skip so sakte fraa Land."
41.
42. So tappa han Mjøen, so lengje han rann,
te st. M. sovna i V.'s Fang.
43. Ho sov naa i Dagar ho sov naa i tvo
den tree Dagjen likesaa.
44. Han klappa st. M. paa Kinni saa rø:
"Søve du naa lenger saa bli de din Dø."
45. St. M. ho vakna, ikring seg saag
ho saag 'kje bare Skipe aa Brygjunne blaa.
48. Bære meg fe mine mine Bonni saa smaa
eg løtt'6 atte Dynni aa reste saa ifraa.
6(= let)
49. "Aa de ser eg paa dine Kinni saa rø,
at du hev' alli lie noko Barnenø.
50. Aa de ser eg paa ditt7 kvite Brøst
at du aller hev slekt noken Barnetørst."
7dine
51. "Men ette du hev' naa bedregje meg
ditt rette Navne saa segje du meg!"
52. "Mitt rette Navne de æ inkje saa vandt:
Smaadrengjinne kallar meg unge Valivan."
53. "Aa æ de han8 unge V.:
bære Tiend eg aller fann.
8no 'en0
54. Men høyrer du de du unge V.
du styrer ditt Skip paa min9 Faers Land."
9mitt
55. "Aa du kjem naa inkje10 te din11 Faers Land
førr du fær deg ein Sone som styre de kann.
10'kje
11paa ditt
57. Aa du kjem inkje12 paa di Moers Øy
førr du fær deg ei Dotter som veva kann i Røyr13."
12'kje
13("Røyrskeid" "Verskeid")
Ekstra opplysninger