[BIN: 1683]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift Udat., av Olav Grasberg etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .

1. Skammel han bur i Neire By
han haver di Sønner fem
dei tri dei ere for lang tid dødde
dei tvo dei liver igien.
-Fordi træder Ebbe Skammelsøn saa mangen Vilsti.
-
2. Den ejne va Ebbe Skammelsøn
den andre va Peder den onge
det vil ieg vel for Sanhed sige
deires Skjæbne falt dei saa longe.
3. Det va Ebbe Skammelsøn
red seg up onder Øe
so fæster han stolte Nadelus
som va so ven i Møe.
4. So fæster han stolte Nadelus
æ smal som Lilje Van
so førde han hennar te sin Faers Gaard
so drog den Heren af Lande.
5. Ebbe han tenner i Ko[n]jens Gaard
alt baate for Guld og Erre
aa heime æ Per haanoms øngste Broer
han lokkar honoms Jertens Kjæra[s]t.
6. Aa det va onge Peder
han axlar der sit Skind
so giæng han seg i Høyelofte
fe stolte Nadelus ind.
7. Aa høyre du stoltan Nadelus
vi du giæva meg din Troe
for alle de Dage ieg leve maa
skal du nyde Fred og Roe.
8. Og det va Nadelus Moder
ho gav et Ord te Trøst
det kan eg vel fe Sanhed seia
at Ebbe han døe i Høst.
9. Up stod stolten Nadelus
va smal som Lilje Van
so gav o onge Peder sin Troe
aa de mæ qvitte Haand.
10. Ebbe han vakna om Midienaat
fortel han om sinne Droumar
han fek inkje Ro om Naati aa sova
alt fe sine stærke Droumar.
11. Eg drømde om min Faders Stue
stoe fast i brændendes Brand
aa derte stolte Nadelus
heve mista sin høgre Haand.
12. Eg drømde om min Faders Stue
stoe fast i brændendes Glød
aa inde brant Peder min øngste Broder
aa derte mi Fæstarmøe.
13. Høyr du Ebbe Skammelsøn
de bli deg so ondeleg
for aa de du drøjmer om Ildebrand
de betyr et dragende Svær.
14. Aa de va Ebbe Skammelson
han axlar seg i Skiin
so giæng han i Stoga
for Dannekongning ind.
15. Orlov aa Selskab saa be eg om
te Fædrene Landi at rie
at eg igien ou koma sko
mi Tenest sko oppi blive.
16. Orlov aa Selskab so sko du faa
te Fædrenes Landi bortrie
at i igiæn du koma maa
mine Tenarar sko mæ deg rie.
17. Aa femten so va dei Herar daa
di rei i fraa Konjens Gaard
aa som di kom te sit Faers Heim
daa rei den Herren aline.
Ekstra opplysninger