[BIN: 1483]

Bror kjenner att syster

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. De va Tiarmann i Stokkholmen
han heve dei bonne två
Erland å Ellbjør fruva
nevnest so ere dei båe.
2. So voks dei Tiarmanns bonne
uti månar två
som dei are småbonne
voks uti åtte år.
3. [So voks dei Tiarmanns bonne
uti månar] ni
[som dei are småbonne
voks uti] adde aldren di.
4. De va' unge Erland
han uti nasanne kvein:
"Eg vi' meg på fremminde land
eg vi' min ungdomen røyne".
5. De va' då dei frie fegganne
dei fygdest der mitte på lei
å de vi' no eg for sanningjen seia
der fannst alli att'e mei.
6. De va' Danerkonungjen
han site fyr brede bor
so tikje deg Tiarmanns dottere
som dei renner roue gull uti sylvarskål.
7. Ti svora då dei greivanne
dei svara 'kji verre hell so
"Å veiest du slikt bondebån
slikt monne du 'æ få".
8. De va' då dei greivanne
dei kom seg riand i går
de va' Tiarmann i Stokkholmen
han uti fyr dei står.
9. "Du tar inkji Tiarmann i Stokkholmen
fagne okkon so blitt
me have 'æ Ellbjør mæ valli tekji
å Tiarmann sko låte sitt liv".
10. De va' Tiarmann i Stokkholmen
han renner tårir på kinn
"De æ' vondt å misse sitt viv
å sia låte sitt liv".
11. De va' då dei greivanne
dei let'e sitt sværi brå
so hoggji dei Tiarmann i Stokkholmen
han falt i lytinne två.
12. De va' då dei greivanne
dei leidde 'æ Ellbjør ne etti stetti
dei akta 'kji hoss ho let.
13. De va' då ho Ellbjør fruva
renner ho tårir på kinn
"De æ' hastigt av gari reise
må 'kji tala mæ kjære faeren sin".
14. De va' då ho Ellbjør fruva
ropar ho so hågt
"Attafyri hedderen
der ligge mi' lyklar små".
15. De va' då ho Ellbjør fruva
ho glåper seg att ivi hær
"Kvi rie du no greiven
mæ detti bloutte svær?"
16. "Å høyrer du de du Ellbjør fruva
du teke deg ingjo sut
eg va' i din faers går
eg slakta so feit ein stut".
17. De va' då ho Ellbjør Fruva
renner ho tårir på kinn
"De va' væl ingjen stuten den
men sæle faeren min".
18. De va' då dei greivanne
dei kom seg riande i går
de va' Danerkonungjen
han fagnar no dei so brått.
19. "Du tar inkji Danerkonungjen
å fagne okkon so blitt
me hava 'æ mæ valli tekji
å Tiarmann låti liv".
20. "Eg sendte dikkon 'kji so heimati
at de si' fara so
Gud å so Maria møy
dei såre bøtanne hevne.
21. "Der liver 'kji atte etti Tiarmannen
hot ei lite møy
ho kann både hevne
å hevne seg ei".
22. De va unge Erland
han rister på frosen fell
"Å høyrer du de du Spakji bondi
du låner meg hus i kvell".
23. De va' då Spakji bondi
lett 'en gjera seg go
"Gakk du deg ti kungens går
å der æ' mat'e nog".
24. De va' då unge Erland
han rister på frosen fing
"Å høyrer du de du vene viv
du låner meg hus i kvell".
25. De va' då ho Ellbjør fruva
renner ho tårir på kinn
"Du sko få både øl å mat
etti sæle faeren min".
26. "No hev eg vitt ikring lånde fari
å mei ri'i hell gjengji
å alli hev eg sett veni viv
mæ sviko hev vori fengji.
27. No hev eg vitt ikring lånde fari
å mykji hev eg forsøkt
men [alli hev eg sett veni] viv
[mæ sviko hev vori] fødd".
28. "Hev du vitt ikring lånde fari
å mykji hev du forsøkt
såg du noko ti drengjen den
som unge Erland het".
29. "Hot ha' du no mæ drengjen den
som unge Erland het?"
30. "Eg hae 'kji mei mæ drengjen den
som unge Erland het
hell me va tvo syskjen for sant".
31. Han tok hatten av hovde se
å hanskjen utav si hånd
"De vi' no eg for sanningjen seia
me æ' tvo syskjen for sant".
32. "Å høyrer du de du Erland unge
å hot eg bea deg må
du let'e inkji di' bjøddunne ringle
fori de greivelofti".
33. De va' unge Erland
han va' inkji guten rædd'e
so let han si' bjøddur ringle
alt fori de greivelofti
34. De va' unge Erland
han let'e sitt sværi brå
so hoggji han greivanne
dei falt i lytir två.
35. De va' unge Erland
han rister på syllbudde kniv
"å ektar du 'kji kungen syste mi
de sko koste ditt liv.
36. "Å høyrer du du Erland unge
du still din syllbudde kniv
du gjeve meg Ellbjør fruva
ho æ' no so vent eit viv".

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge VI, s. 102-108 (Reinskrift) med overskrift: Tiarmannen i Stokkholmen. (Jorunn Bjønnemyr. Mo 1864) (=Orig.ms. NFS S. Bugge n, s. 3-13.)

Merknader og rettingar: Strofe 1, line 1, over Tiarmann står dansk Tidemand; 1.4: over nest i nevnest står de?; 2.1: over Tiarmanns står Jorunn sagde også Tiarmans; 2.3: over dei are småbonne står ell. are småbonn; 4.2: etter kvein står i Hemings-Visen frøyner, hvilket giver bedre rim; ved str. 5 står: fuldstændigere rim på Norsk end på Dansk; 6.2: ved bor står neppe oprind. rimord; 6.4: over roue gull står roue at stryge; 7.1: ved strofe 1 står oprindelig en person?; 7.3: over veiest står (sic) beiest?; 7.4: over slikt står vist? nei, vidare står: sådan som du er d.e. frarådende ord, et råkbarn [?] vil vise bondeart; 9.2: etter blitt står oprind. blide?; 9.3: over have 'æ står hav'æ, under Ellbjør står ell. Ellbjørs moder?, over lina står óg cf. følgende v., over valli tekji og vidare står ikke voldtaget, men bortført ell. me vi 'æ E. mæ valli taka?; 10.2: over kinn står ikke oprind. rim; 10.3: under viv står jfr. fr[e]gde v.; 12: mellom line 2 og 3 står: her mangler en linje f.ex. so såre gret ho Ellbjør fruva. Rim på Norsk, men ikke på Dansk: ved str. 14 står hvad betyder dette? for at få udsættelse? 16.2: over teke deg står tek deg av; 19.3: ved 'æ står Ellbjør; 20.1: ved line 1 og 2 står vond ei stevne ell. lign.?; 20.3: ved line 3 står vel udråb og ikke subjekt; 20.4: over bøtanne står hvad bet. ordet her? ved 1.4 står dei æ' såre bøtanne evne; 24.4: over i kvell står vel andet rimord; 26.3: over veni står vendri; 26.4: ved 1.4 står hvordan kan han sige dette?; 28.2: etter forsøkt står set?; mellom strofe 28 og 29 står vitt hev eg ikring lånde fari å mykji hev eg set; 30.3: over lina står han va' kjære broeren min og under line 3 står de æ' meste fyr han eg græt; mellom strofe 31 og 32 står her mangler noget; 34.4 over ir i lytir står -tinne; 35.2: over u i syllbudde står o; 35.3: over i i mi står e; 36.2: over still står stidd.