[BIN: 1340]

Alv Leiesak

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .

1. Dæ va ingjen så skalkeleg i den brurefær
som Alv Leiesakk, honoms brynje å blanke svær.
-Dæ vi' ingjen dansen fremføre. -
2. Dæ [va ingjen så skalkeleg i det] brurehus
som A[lv] i L[eiesakk honoms] brynje å blanke krus.
3. Å dæ va Alv i Leiesakk
han trefte bruri te sia va.
4. Då spurde han bruri så rart
"Æ ingjen i væri te, som hugjen din leikar på?"
5. "Nei her æ 'kje bare Alv Leiesakk
honom kann eg inkje få".
6. "Ja så biar du ennå te sængjeti
så skå du ennå bli mi".
7. Der va i brurehus båt' ong'e å gamal gjest
men Alv i Leiesakk vill' sitta bruri nest.
8. Der va i brurehus båt' bruggom å bruggoms mann
men Alv i Leiesakk han helt seg fyste fram.
9. Dæ va bruggomen tala te bruramann
"Høyre du Svein Tviskjægg, set deg fyste frem.
10. Set deg høgaste mæ nitt bor
du æ en kjæmpe stor! "
11. "Nei igjår fekk eg slik hjertemein
då eg la mi bringe mot en stein.
12. Nei idag æ eg ikkje rar
eg æ slett ingjen kjæmpekar".
13. Då tala bruggomen te kjæmpe Tor
"set deg høgaste mæ mitt bor".
14. Dæ va Tor kjæmpe å Svein Sving
dei sette seg mæ bore ikring.
15. Bruri å Brureknut dei gjekk å sette seg
då gjekk Alv i Leisakk på golvi å leia seg.
16. Då tala brugg[omen] hart te Alv Leiesakk
"Du ha 'kje turt' vore her i dag".
17. "Ha du kje gjort slikt ett tiggarlag
så ha' ikkje eg vore her idag".
18. Di åt å drakk å alle te rest
sea sala di ut båte fole å hest
så rei dei seg te kjørkje å te prest.
19. Då di va te kjørkje å knytte ektebånd
då gjekk Alv på gålve, han vrei si egjo hånd.
20. Då di kom att ifrå kjørkja i den ti
då gjekk Alv på golve, han 'kje bli.
21. Då dæ lei te sængjeti at dæ skulle bli
då gjekk bruggomen te kamersi inn
han læste seg inn mæ lokur å bind.
22. Dæ va Tor kjæmpe å Svein Sving
å Brureknut dei sette seg i ein ring innmæ kamersdynn.
23. Då gav Alv Leiesakk Tor kjæmpe ett kjæveslag
å derfe blei Tor [kjæmpe] ikkje rar.
24. Då ville Tor kjæmpe gjeva Alv ein bringestyng
men då bøtte Svein Tviskjegg mæ sværodden sin.
25. Å Svein Tviskjegg han va Alvs egjen mobror
å derfe va 'en imot Alv så go.
26. Å derfe va dei ou tvo
fe Svein Tviskjegg va Alvs egjen mobro.
27. Men ha 'kje Svein Tviskjegg bøtt fe sværhoggji tolv
så ha Alv legje dø i golv.
28. Då spænde han te kamersdynn mæ spænnlæ-sko
så beini dei gjænom dynni sto.
29. Han spænde te dynni i en fart
så dynni ut av krokæne datt.
30. Så gjekk 'en seg i kamerse inn
å like fram te bruresængji inn.
31. Der hoggji 'n te bruggomen i honoms pannebein
så han lå dø, ja som en stein.
32. Så la 'en seg i bruresæng fram
da sa bruri: "Du er 'kje min rette mann.
33. Eg he 'kje vore mæ deg ti kjørkje hell te prest
då kann eg ikkje sova deg nest".
34. "Ja he' dæ 'kje vore så skå dæ bli
eg he' lova du skå ennå bli mi".
Ekstra opplysninger