[BIN: 1325]

Vilgår Hertugson

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .

1. Unge Vilgor va' i vokstri vén
som ein seljútein,
mór å far dei ville 'n vel,
frå de en kom i heim.
östrelåndo finns 'kje frúva slikje, eller:
östrelåndo renn deires gangar.
2. Unge Vilgor va' i vokstri vén
som ein seljúrúnne,
mór å far dei ville'n vel,
frå de en tala kúnne.
4. De va' únge Vilgor
han kom seg riand i går,
úte sto únge koningjen,
han var (vel) sveipt i mår.
5. "Velkomen skú dú vera,
únge Vilgor, te meg,
å mjö å brone1 vín
heve eg i ein kjellar fyr deg"
1overstå: klare
6. "Eg tikje ikkje mykje om mjö,
langt mindre om de2)n klare vin,
men eg tikje mei úm 'a Signe fruva,
kjære systeren din".
2Overstå: i
7. "Ja me ska'2 kaste gúlltærningar,
å sjå no hokke3 skú'4 vinne,
eg set úpp góss å laúse mónir,
sett dú úpp móeren din5)e".
2overstrøket a, erst. med æ eller o
3overstå: som
4overstrøket ù, erst. med a
5overstå: n
8. "Ja me ska'6 kaste gúlltærningar
å sjå no, som skú' tapa,
aller skú' mi sæle móer
på drengjetavla7 sine dagar".
6overstrøket u, erst. med æ eller o
7overstå: tavlar (Lind)
9. Dei kasta så lengje gúllterningar,
å dei fúlle på ymsne gavlar *),
húgjen sto i jomfrúsængji
å aúgo leika på tavla
*) d.e. Bordets Kanter (Signe)
Dei kasta saa lengje Tærningar,
Dei fålle som dei ville hav(8)a,
Dæ falt 'n únge Vilgor te,
han sille dæn jomfrú taka
(8) overstå: v.
De va únge Vilgor
rei útor si móers tóne,
kasta gúllhjelmen ivi seg,
de lyste ivi alle dei bróne*)
*) et sted hvor der er brænd Kos.
Signe skjønte ei rett dette ord, trodde, at det kanske skulde betyde "jorer"
10. De va' únge Vilgor
han baú av svåni**) gåvúr:
tak' imót 8) Signe frúva,
du læter deg ingjen dåre.
**) Signe forstod ei dette.
8) overstå: rike
11. "Eg veit ingjen i denni væri,
som eg leikar húgrå ha(9)va,
eg sér aller likjen min
i dessi föesdagar.
(9): overstå: v
12. Eg var tefriss, dú var så rik
dú åtte Norikje alle,
de kan'kje min húgjen vende,
dit han vi'kje falle".
13. "Å minnes dú de, dú Signe fruva,
de ti me fúnnost i lúndi,
at dú sill' hal10)e trú mæ meg,
som dæ va' i bergje búnde."
overstå: l.
14. "Å ær dæ únge Vilgor,
som dú seje fyr meg,
så va' dæ ingjen i allverden te,
som eg tok frammför 11) deg.
11) overstå: um
Ekstra opplysninger