[BIN: 1293]

Lovmann og Tor.
Brudgommen kjem i siste liten

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .

1. L(ommand) rider seg under øy
- Lever i vel, lever I vel i skjønne unge viv -
hót lengje vi du meg bie møy.
-Ho maatte kje vera mi -
2. I aatte aar til fulde,
det niende om jeg skulde.
3. L(ommand) han seiler av lande ut
sin lykke han dog befaler Gud.
4. Daa dei aatte aar forgangne var,
Ingelil længes for hver en dag.
5. I(ngelil) 's brødre slo sammen i raad
nu ville vi gjifte vaars søster i aar.
6. Vi vilde give dig rike Tor,
han heve mei gull hell L(ommand) hev jor.
7. Di laga te bryllaup i vikune fem,
I(ngelil) længtes i alle dem.
8. Di drakk daa b(ryllaup) i dagane fem,
aa ikkje kom bruri i seng med ham.
9. Den sette dag til kvelle,
daa tok di den bruri med velle.
10.Aa (Nu?) skal jeg daa te sengen gaa,
so sko de meg fygje paa høie lofts-bro.
11.Só fygde dei henar paa h(øie) l(ofts) bro,
henas augur alltid til stranden sto.
12.Hisset ser jeg det seil gule blaa,
som eg heve sytt mæ min' fingar smaa.
13.Hisset (ser jeg) det blaasande seil,
det er visst L(ommand) eg tar ikkje feil.
14.H(isset ser jeg det) seil gule rø,
no kjeme L(ommand) seilen' for ø.
15.Høyre du Peder, broderen min,
vil du til stranden for søsteren din?
16.P(eder) han reiser at stalle,
han skuar blandt fólane alle.
17.Han skua dei gule (han skua dei) blaa
graa gangaren la 'n gulsalen paa.
18.P(eder) han rider paa hvidan sann,
L(ommand) kaammer seilen' til lands.
19.Vel møtt P(eder) stallbroder min,
hosse liver I(ngelil) festermø min?
20.Jo saa lever I(ngelil) f(estermø) din,
i dag er det hun har bryllup med sin.
21.Aa skam saa faa de vive
som mig haver bedet i live.
22.Aa skam só faa dei byljune blaa,
som slo kje mitt skjip i stykkje so smaa.
23.Fire aar laag eg syk onder ø,
aa ille de va at eg maatt' ikkje dø.
24.Aa L(ommand), aa L(ommand) kvi vilde du dø
du finder a enno I(ngelil) mø.
25.Høyre du P(eder) stallbroder min
Vi du meg laane graa gangaren din?
26.Laan du meg (graa gangaren) din
eg gjeve deg igjen den snekkja só fin.
27.L(ommand) han ri aa renner,
sin dyrkjøpte gangar han sprengjer.
28.L(ommand) han ri ivi vólle
aa sprengjer sin gangar den bolde.
29.L(ommand) han kaam ikkje før
for der brann lys for brurehus-dør.
30.L(ommand) han lukker den døren saa bratt,
no helsar de Rike-Tor so mang ein gonatt.
31.Der kaam tiden for R(ike) Tor inn,
no søve L(ommand) mæ onge brur din.
32.Ja søve no Lómmarm mæ (onge brur) min
daa blei 'o førr hannems før hun blev min.
33.Toll tonnur mjø aa toll tonnor móss,
det gjiver jeg L(ommand) te bryllupskost.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM R.Berge CXLVI, s. 29-32.(Renskrift) (NFS, kopi) overskrift Lommand

Merkn. Om kvedaren står: Hæge Postmyr, 77 aar, etter Tormod Olavson Heimdal or Tveitegrend, far aat Hæge. Drog til Amerika paa slutten; under overskrifta står: ikkje etter Syv, men kann vera paaverka av S(yv) or flogblad; strofe 1, line 2, omkv.: lever i vel har denne merknaden: tonen berre ein gon., (Sjaa CLXXXII, 5)