[BIN: 1161]

Draumkvedet

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Aarmote, Mo, Telemark .

1. Eg la meg ne um joleftan
å sterke svevnen fekk
å vakna 'kje fyr um trettan[dagjen]
når fokkje or kyrkja gjekk.
2. Eg l[a] m[eg] n[e] u[m] jolefta'n
å då sov eg så lengje
eg v[akna] k[je] f[yr] u[m] tr[ettanddagjen]
når hananne skåke vængjir.
3. Presten stende på predikstolen
å les opp textinne sine
å Olav stende i kyrkjele'i
fortele av draumanne sine.
4. No hev eg vore oppunde sky
å ne på molle svarte
å dæn som ska fygje mine fotspori
han lar kje av glae hjarta.
5. Å eg h[ev] v[ore] upp[unde] sky
å ne på havsens bunnar
men d[æn] s[om] [ska] f[ygje] m[ine] f[otspori]
han lær kje av blie munnar.
6. Å dei ær så blaute
dei gaglemyranne gange
men enda verre ivi Gjæddarbroi
ho tist onde sky å hange.
7. Å ormen høgge å bikkja bite
å stuten mitte på leii
tri ær tingji på Gjæddarbro
å adde ær gramme å vreie.
8. Å ormen høgge å bikkja bite
å stuten stend å stangar
å han kjem alli ivi Gjæddarbroi
som domanne heve felt vrånge.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 1, s.66f. Draumkvedet Om gaglemyranne i 6.2 opplyste Hæge: Hvor gaglene værpe.Reinskrift NFS S. Bugge I, 115 er identisk med originalen, berre med nokre endringar i skrivemåten: 2.4 skoke for skåke;Merknader: 6.2 Utilgjængelige Myrer hvor Gaglen værper (Hæge); ut for str. 8 står Landst. 17 Eikjaråsen - å som e gjekk Skåle-strånd, men dei som rodde ivi jolehylen. Tilvisinga gjeld A-teksten i Norske Folkeviser 1853 s. 72. Venteleg har denne variant-strofa Hæge Aarmote som kjelde, men det er ikkje direkte opplyst