[BIN: 0828]

Den vonde stjukmori

Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Ingjer Stavnes, Bykle, Aust-Agder .


b

1. Vil du no være en stedmoder god,
i Himmerig skal jeg berede dig bo.
2. Vil du no være en stedmoder slem,
i helvite vil jeg berede dit hjem.
3. Jeg haver ei mere tid at tale med dig
Himmeriges klokker de ringe efter mig."

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M. Moe 25, s. 117-118. (Orig.oppskrift) Overskrift: "Den onde stedmoder. (Torbjør Ripilen)". - Moe må ha høyrt dei to kvedarane samstundes, og har sett i hop til ein tekst strofane etter begge, men han ha merkt ut dei tre etter Ingjer Stavnes som her er sette som b-tekst. I orig. oppskr. står strofane i følgjande orden: 4 (1d), prosaen, 5. 6. 7. 8. Så kjem dei tre strofane etter Ingjer Stavnes (b) med M. Moe's merknad: "Desse tre vers efter Ingjer Stavnes fra Bykle". Til slutt 1,2.3 (i a). Over desse står det: "Foran (Guds ord til den døde moders sjæl)". Etter prosabolken står: "cfr. DgF III, pag. 868 f." - 6.1: levde retta til løyvde; 7.1: ledte vel skrivefeil for levde (løyvde). Mellom 7 og 8 står: "Siden, havde sjukmoeri".