Tilbake til "Om Balladeprosjektet"

Konvertering til data: Melodimaterialet
oteavskriftene blir np dataførte i eit eige noteprogram ved Norsk visearkiv.

Også nokon av lydopptaka har blitt digitaliserte, men kun av faglært arbeidskraft. I første omgang vart dei lesne av og transkriberte før innskriving på data. Dette er eit svært tidkrevjande og vanskeleg arbeid. Den tradisjonelle folkevisesongen frå Telemark er språknær og har ein uregelmessig rytme og sangpuls, der teksten styrer framføringa av folkevisene. Notetranskripsjonen kan difor aldri gje eit nøyaktig bilete av sangen, men den gjev eit grovt visuelt omriss av lydbiletet.

Sjølve lydopptaket vert også kopiert inn og kan avspelast på alle datamaskiner med lydutstyr. I tillegg vil alle notebileta kunne spelast av som ein elektronisk melodi ved hjelp av eit dataprogram som omset notebilete til lyd.
 
 
 
Originalmaterialet

        Konvertering til data:
tekstmaterialet