English

Shona

I-ALLEX Phrojekithi

I-ALLEX yisifinqo esimela ibizo elithi African Languages Lexical Project.

 

Injongo ye ALLEX

UKUMISWA KWEPHROJEKITHII YEALLEX

Iphrojekithi yeALLEX iyinhlanganiso yokusebenzela ndawonye kwamaYunivesithi aweOslo leZimbabwe aqoqwa njalo enikwa usekelo lwemali ngaphansi kwesivumelwano seNUFU (iphrojekithi namba 28/96).

IYunivesithi yeGothenburg layo yaphathisa kuphrojekithi yeALLEX kusukela ekusungulweni kwayo ngo1992. Njengakuwo wonke amaphrojekithi aweNUFU, inhloso ngeyokuthi iALLEX kumele ibe yiphrojekithi yentuthuko phakathi kwamaYunivesithi ngokulingana, wonke ezancedakala kulobubudlelwano.

Abaphathisayo kuALLEX Phrojekithi

Ukuhlelwa kwesikhathi

Iphrojekithi yeALLEX yahlelwa yaba lezigaba ezine. Kusinye ngasinye isigaba kuzadindiswa isichazamazwi kumbe izichazamazwi.

(esesandiswe safika kuzigidi ezimbili)

Kuwonala amaphrojekithi aqalisa ngezichazamazwi ezigcinwa njengeziphala zamabala, kuzakweneliseka ukuthi kubhalwe ezinye izichazamazwi zengatsha ezitshiyeneyo zolwazi, izichazamazwi eziswelekayo kwezemfundo, lezichazamazwi ezindimimbili. Ezinye izichazamazwi ezizabhalwa yilezi: