ZVIDIMBU
(Abbreviations)

Chidimbu
(Abbreviation )

(Full word in Shona)

(English translation)

b a t

Batanidza

Combining Words/Morphemes

bat

Batanidzo

Conjuctive

batan

Rebeso Yebatano

Contactive (extension)

BB

Bumbiro Remabhii

Alphabet

BP

Batanidzo Nepatsanuro Yemazwi / Patsanuro

Word Division

bvunz

Mubvunzo

Interrogative

chiz

Chizita

Substantive

D

Dzikisa (izwi)

Low (tone)

dc

Dudzirachiito

Adverb/Adverbial Formative

DD

Dzitsi Dzokerero

Reduplicated Radical

dimbu

chidimbu

Abbreviation

dimik

Dimikira

Idiom

dm

Chidudziramuiti

Relative (construction)

donzo

Donzo Rechiito

Mood

d z

Chidudzirazita

Qualificative

dz

Dzitsi

Stem/Root

dzoker

Rebeso Yedzokerero

Repetitive (extension)

enz

Muenzaniso

Example

fan

Mamwe Akafanana

Synonym

gonek

Rebeso Yegoneko / Yekwaniso

Potential/Neuter (extension)

gum

Chindaguma

Full Stop

H

Hapana

Zero (plural, extension, inflection, illustration)

IG

Izwi Guru

Headword

isw

Chiiswa

Affix

it

Chiito Chokuita

Verb (transitive)

iti

Muiti

Subject

itik

Chiito Chokuitika

Verb (intransitive)

itir

Rebeso Yokuitira

Applied (extension)

itiran

Rebeso Yokuitirana/ Yedzidzano

Reciprocal (extension)

itirw

Chiitirwa

Object

itw

Rebeso Yokuitwa

Passive (extension)

K

Kwidza (izwi)

High (tone)

kana

Kana

Or

kanu

Kanuka/Karuka

Interjective

konz

Rebeso Yekonzero/Yesakiso

Causative (extension)

mamir

Rebeso Yemamiriro Ezvinhu

Stative (extension)

manj

Chimanjemanje

Colloquial/lnformal (including slang)

mat

Mataurirwo

Pronunciation

mif

Mifananidzo

Illustration

mw

Chiitomwana

Defective Verb

mwe

Zvimwewo

Comment

mwene

Chirevamwene

Possessive

nan'

Chinan'anuri

Selector

ndor

Chindori

Copulative

Ng

Nguni (enz. Zulu, Xhosa)

Nguni (e.g. Zulu, Xhosa)

nm

Nzvanyira mbiri

Digraph (cluster)

nn

Chinanganewe

Vocative

nt

Nzvanyira nhatu

Trigraph (cluster)

ny

Nyaudzosingwi

Ideophone

nyany

Rebeso Yenyanyiso

Intensive (extension)

nyor

Manyorerwo Omutauro

Orthography

nzv

Nzvanyira/Varamai

Consonant

nzvim

Chidudzanzvimbo

Locative

ona

Ona/Onazve

See/Compare

P

Chiperengo

Spelling

pfumv

Rebeso Yepfumvunuro/ Yedzokororo

Reversive (extension)

pik

Pikisa

Antonym

pr

Chipauro

Adjective

R

ChiRungu

English

r

Refu

Compound/Complex/Extended

rebes

Chirebesa-/Chivanduriradzitsi

Extension

rev

Chirevo

Sentence

rk

Chiratidzi (kure)

Demonstrative (far)

rm

Chiratidzamuiti

Subject Concord

rn

Chiratidzanguva

Tense (sign)

rp

Chiratidzi (pedyo)

Demonstrative (near)

ru

Chiratidzauwandu

Quantitative Concord

rudz

Rudzi Rwaro

Word Class

sangan

Rebeso Yesangano

Associative (extension)

saz

Chisazitasingwi

Pronoun (absolute)

S

ChiShona

Shona

tamban

Rebeso Yetambanuko/ Yetatanuro

Extensive (extension)

taris

Tarisawo

Cross Reference

uc

Umbachiito

Verbaliser

umb

Rinoumbawo

Derivative Form

uzh

Uzhinji

Plural

vakis

Chivakiso/Chiumbamazwi

Formative

vereng

Chisazita cheverengo

Enumerative (extension)

v m

Chivakamberi

Suffix

vm

Varamwana/Nzvovera

Vowel

vp

Chivakapakati

Infix

vs

Chivakashure

Prefix

vs ndor

Chivakashure chechindori

Copulative formative

vt

Vara rokutanga

Initial Stabilising Vowel

wand

Chirevauwandu

Quantitative

wedzer

Chiwedzerwa

Inflection

z

Zita

Noun

zve

Uyezve

Also

 

Kupeji yepamusoro (one page up)
Tarisa Duramazwi reChiShona (look up the Duramazwi reChiShona)
Enda kupeji yemuzinda (back to home page)

Peji yakapedzisira kugadziridzwa 19.11.1999 Oddrun Grønvik (Last updated by ..)