NYORA NETSANANGUDZO DZACHO
(List of symbols used in the DRC)

Nyora dzinotevera dzakashandiswa muDURAMAZWI RECHISHONA muchinzvimbo chemazwi azere dzaizotidyira nzvimbo. Tarisai papeji yeZvimwewo kuti munyatsoona mashandisirwo enyora idzi muduramazwi redu.
(The following symbols were used in DURAMAZWI RECHISHONA in place of full words/explanations in order to save space in the dictionary. To find out how these symbols were used look up Zvimwewo)

Nyora
(Symbol)

Mazwi eChiShona
(Word in Shona)

Mazwi eChiRungu
(Word in English)

 

 

 

 

 

 

+

Zvakangodaro

Tone Pattern Repeated

>

Tinowana/Rinozova

Becomes/Yields

<

Kubva

From (construction)

<

Kwarakabva

Etymology

[ ]

Nepamwe

Variant

1,2..

Mupanda

Noun Class

 

 

Kupeji yepamusoro (one page up)
Tarisa Duramazwi reChiShona (look up the Duramazwi reChiShona)
Enda kupeji yemuzinda (back to home page)

Peji yakapedzisira kugadziridzwa 19.11.1999 Oddrun Grønvik (Last updated by ..)