REBESO DZEZVIITO

(Extensions of verbs)

 

Rudzi rwerebeso/ chivanduriro

Rebeso/ Chivanduriro

Muenzaniso

Type of extension

Extension / marker

Example

 

 

 

1. Rebeso yesakiso/yekonzero

-is-

Muchatibatisa nemapurisa.

(Causative extension)

-es-

Unondisekesa nevamwe.

 

 

 

2. Rebeso yenyanyiso

-is-

Ukamhanyisa, unovabata.

(Intensive extension)

-es-

Rovesa chaizvo, apfidze.

 

 

 

3. Rebeso yokuitwa

-iw-

Vakapiwa mari vose.

(Passive extension)

-w-

Bhora richatambwa masikati.

 

 

 

4. Rebeso yedzokerero

-urur-

Tichatodyarururara kana kwanaya.

(Repetitive extension)

-oror-

Usadzokorora zvawambotaura.

 

 

 

5. Rebeso yokuitirana

-an-

Vanobirana mbatya pavanoyanikira.

(Reciprocal extension)

 

 

 

 

 

6. Rebeso yokuitira

-ir-

Ndakuvigira zvihwitsi.

(Applied extension)

-er-

Torera mwana banga iro.

 

 

 

7. Rebeso yemherevedzo

-irir-

Ramba wakabatirira.

(Perfective extension)

-erer-

Aichekerera muriwo mupoto.

 

 

 

8. Rebeso yepfumvunuro

-inur-

Kiyinura musiwo, tipinde.

(Reversive extension)

-onor-

Dzimwe n’anga varoyi vanoroyonora.

 

 

 

9. Rebeso yezvinogona kuitika

-ik-

Doro iri rinonwika.

(Neuter/Potential extension)

-ek-

Nyama yacho ichiri kutengeka here?

 

 

Kupeji yepamusoro (one page up)
Tarisa Duramazwi reChiShona(look up the Duramazwi reChiShona)
Enda kupeji yemuzinda(back to home page)

Peji yakapedzisira kugadziridzwa 19.11.1999Oddrun Grønvik(Last updated by ..)