MIPANDA YEMAZITA

(Table of noun classes)

 

 Mupanda

Chivakashure

Muenzaniso

Class number

prefixes

Examples

1.

mu-

mukadzi

la

-

baba

2.

va-

vakadzi

2a

va-

vasahwira, VaGumbo (yekuremekedza )

2a

vana-

vanatezvara (vakawanda)

2b

a-

atete, asahwira

3

mu-

munda

4

mi-

minda

5

- (ri-)

banga

6

ma-

mapanga

7

chi-

chingwa

8

zvi-

zvingwa

9

- (i-)

huku

10

- (dzi-)

huku

11

ru-

rukuni

12

ka-

kambuyu

13

tu-

tumbuyu

14

u-

upfu

15

ku-

kuenda

16

pa-

pamba

17

ku-

kumusha

17a

-

zasi

18

mu-

mumunda

19

svi-

svimbudzi

21

zi-

zigomana

 

Kupeji yepamusoro (one page up)
Tarisa Duramazwi reChiShona (look up the Duramazwi reChiShona)
Enda kupeji yemuzinda (back to home page)

Peji yakapedzisira kugadziridzwa 19.11.1999 Oddrun Grønvik(Last updated by ..)