HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLINE THAULOW
Chrnia 3 Juli 45.
   Kjære, deeltagende Line! Under mine forøgede Lidelser for-
øges Følelsen for din og din Heinrichs Godhed og Kjærlighed
imod mig, men Evnen til at udtrykke den formindskes. Min
Ørepine raser frygtelig i Forening med en Rheumatisme i Bag-
hovedet, der stundom har afpint mig Skrig -- og hertil mit idelig
som under Blyplader arbeidende Bryst. Jeg længes efter min
Forløsning; men min Appetit udhaler den. Du har da ogsaa
bidraget dertil. Thi strax igaar tog jeg mig en fersk Portion
Siik, og ordinerede den anden røget. Men her ligger jeg til-
sengs -- idelig tilsengs, da mine Been ikke længer ville bære
mig. Og hvad skal det
[blive]
til for mig og min stakkels Kone.
Jeg har, mest for at skaffe hende en Indtægt, skrevet et natio-
nalt Syngestykke "Amerikafarerne" og sendt Kladden til Theater-
direktionen. Ak, maatte det blive antaget! Det var en be-
d.V,b.1,s.427   tydelig Affære for min Efterleverske. I dette Haab henligger jeg
under mine Piinsler.
   Levvel! Hilsen til gl. Tante, Jette, Johan! Mit Levvel til dem!
Henr. Wergeland.

TIL HALVOR H. RASCH
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE