HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 3. BIND: 1830 - 1837FØRSTE SCENE
(Skogsletten. René drivende Fanchette derover, der bærer Margot og det fundne Barn,
og er omringet af Forpagterens andre Børn)René.           Saa! fort udover Fruens Enemærker,
           du Kjætteryngel! Her paa denne Slette
           jeg slipper jer som Duun i Luften.Fanchette.           Klynk ikke Barn! For denne Lilles Skyld
           er jeg jer Moder, og I Allesammen
           hans Gjæster ved mit Bryst.René.                             Der seer du, Qvind,
           en Gran bag Skogen. Den er Grændsestøtten.Fanchette.           Spar jer! Jeg kjender den. En Ørn boer øverst,
           jeg underst, under Granens Arme. Disse
           skal boe da under mine. Eller troer I
           de ere haardere end vilde Grans?René.           De ligne meer den druetyngde Ranke.
           Med Børn og Utøi ere Fattigfolk
           befængte. Hihihi! Dog holdt -- tag det
           til første Aftensmad for disse Smaa;
                                   
(giver hende Almisse.)

           og lær dem saa at bede for et Barn,
           som denne Bæk for nys har revet bort.

d.II,b.3,s.261  

Fanchette

(Trykker Barnet fastere til sit Bryst.)           Det vil jeg. Og fra Morgen indtil Aften!
                      Og naar min Mund maa tie, da i Drømme,
           med Puls og Hjertebanken, Haand og Arm.
           Saa! saa!

(Trykker Barnet til sit Bryst.)René.                       Det er for seent. Fordømte Bæk,
           du risler smilende afsted somom
           ei Nogenting var hændt. Hihi! Mon Pigen,
           der rakte Barnet dig paa denne Green
           saa artigt som paa Gaffel, kunde dandse,
           smaasladdre efter slig en Daad som Du?
           Der er ei Spoer. Nu, Gud forlade mig,
           det Suk, at Bækken var saa riig paa Børn
           som denne Qvind blev arm ved Tab af et.

(Seer ned i Bækken. Colin holder ham i Kjolen.)Colin.           O se ei did! ei did!René.                             Hvi saa? Jo har
           du gode Øine, hjælp mig.Fanchette

(leende, trykkende Barnet til Brystet)                                   Havde du
           selv Falkens eller Solens, saae du ei
           til Bunden af det Moderhjertes Dyb,
           som har opslugt sit Barn.

(Gaaer henmod Skogen.)Colin.                             Ak, Herre, der
           er noget Stygt.René.                       Hvad da? Nu Dreng!

d.II,b.3,s.262  

Colin.                                   Jeg tør
                      ei for den sorte Herre, som bortførte
           Nannette med de fæle Mænd.René.                                         Aha!
           Rodriguez? Oh, jeg er hans Ven. Det er
           som sagt til ham.Colin.                             Nei, han vil pidske mig.René.           Saa bringer jeg dig til Nannette.Colin.                                         Vel,
           saa maa han pidske mig

(hvidsker)
Der er et Barn,
           et dødt, et fælt . .René.                             Aha! nu er det fundet,
           af dette Barns Fritalenhed opskyllet
           igjen. Hihi! Du er et prægtigt Vidne; --
           just blinde Barn, som griber bedst for Andre.Fanchette

(raabende)           Colin!Colin

(klapper i Hænderne)                 Farvel! Farvel! Den gode Herre
           mig fører til Nannette.René.                                   Ja, did maa du,
           om du fra Ørnen maatte hentes, som
           i Taarnet boer af eders Granpallads.
           Hihi! min Frøken, her jeg bringer dig
           min Amor fangen --

(De gaae)

d.II,b.3,s.263  

Fanchette.                       Drengen kommer nok
                      tilbage; thi kom denne ei fra Bølgen?
           og Barn kan ikke meer undvære Moder,
           end Moder Barn. Det ene sørgeligst,
           det andet er sorgfuldest i Naturen.
           Kom, søde Flok, jeg har en Seng af Mos:
           Barmhjertighedens aabne Huus er Skogen,
           naar Menneskene stænge sit for Næsten.

(De gaae ind i Skogen).

ANDEN SCENE
(Fængsel i Mairiet i Carpentras. Nannette knælende i Bøn. Bag hende træder
Rodriguez ind i Advocatdragt).Rodriguez

(For sig selv)           Hun beder. O hvor yndig denne Stilling!
           Sig Foden blotter, ellers kydsk og sky
           som om den ene var en Jomfru heel.
           Og sandelig jeg kjender Møer nok,
           som, om de sammenskrabed al sin Ynde,
           ei naaede halvt af denne Fods Værdi.
           Ha! anderledes maa Cythere lave
           sin Vellyst i en slig Blondines Arm
           end her i disse evige Brunetters,
           almindelige som Melon og Græskar.
           Hvis ikke, maatte disse lave Frugter
           med himmelske Ambrosia smage ens.
          
(Træder frem. Høit)
Saavidt er det da kommet mellem Os?Nannette

(vendende sig om)           Hvor vidt?Rodriguez.                       Til Grændsen mellem Liv og Død.Nannette.           Der er det Dyd og Udyd skilles. I
           er ikke kommen videre, og jeg
           ei videre end Gud vil.

d.II,b.3,s.264  

Rodriguez.                             At saa skjønt
                      et Liv kun hænger i et Smiil! Giv det;
           og flux mit Angreb sagtner, og, liig Storm,
           der springer om, sig vexler til Forsvar.Nannette.           Du sværger, at du elsker. Dog Hyænen
           ei sønderriver hvad den elsker.Rodriguez.                                         Jeg
           vil frelse dig.Nannette.                       Men dyrere end Satan.
           Han kræver Sjelen blot; du Sjel og Legem.
           Gud, som de Onde standse kan som Pest
           og Ild, mig frelse!Rodriguez.                             Det kan ene jeg.Nannette.           Da Døden!Rodriguez.                       Ja, saa vil min haarde Pligt.
           Jeg ei anklager; Kirken kun. Min Tunge
           er uvilkaarligt som dens Klokker rørt.Nannette.           O hvilket Helved i mit Hjerte!Rodriguez.                                         Ja
           det brænder, og dit hulde Billed deri.

d.II,b.3,s.265  

Nannette.           En Ahnelse forfærder mig: du er
                      fordømt Alt; thi det være maa Fordømmen,
           at plages af saa ureen Lue, som
           er evig; thi du vil ei standse, om
           du kunde.Rodriguez.                       Derfor bør du just forbarmes.
           Jeg siger som den rige Mand: "o dyp
           din Finger! lædsk min Tunge!"Nannette.                             Spot med Jammer
           er større Synd end at fremskabe den.Rodriguez.           Jeg burde vredes, hvis jeg ikke vidste,
           at Angest skjælder lige let som roser.
           Og sandelig din Angst er grundet; thi
           det vil dit Liv i Juryen Mand for Mand
           just gaae som Æblet, der gaaer rundtom Bordet.
           Ved sidste Stemme Intet er tilbage.
           Er den blodtørstig, faaer den lædske sig
           med Vand i Mund. O derfor jeg besværger
           dig: stød ei denne Frelserhaand tilbage!
           For længe er den udstrakt; men den er
           en Nerve fra mit Hjerte. Derfor griber
           den uvilkaarlig, som Polypen efter
           sin Føde, efter Dig. Nu! end engang!
           Jeg tager hvert af mine Ord tilbage!
           Beskjæmmet gaaer jeg som en Hund, der skjuler
           sin Hale, ud med Løgn igjennem Døren,
           blot jeg maa følge dig, naar dronningstolt
           med offentlige Uskyld kront du gaaer
           ud mellem Mængden, der ærbødig viger.
           Jeg æsker derfor kun din hemmelige,
           som Verden seer ei eller agter nok.

d.II,b.3,s.266  

Nannette.           Fordi den veed ei Prisen.

(hændervridende)
Ak, I Smaae!
                      For Eder ængstes jeg.Rodriguez.                             Saavidt jeg hører,
           har Frøkenen af Hautbrisson, (en Helgen,
           om Strenghed og Rettroenhed er nok)
           af Afsky for dit Kjætteri, forjaget
           dem som man slipper Fugle.Nannette.                                   O umuligt!
           Margot er syg. Forvirr min Hjerne ei!Rodriguez.           Jeg veed ei meer: ei om hun ligger under
           Lind eller Fyrr.Nannette.                       Piin mig ei meer.Rodriguez

(Seende ud)                                   Det tegner
           til Storm.Nannette.                 Da maa jeg skynde mig at døe,
           at jeg i Himlen kan faae standset Veiret.
           O mine Sødskende --

(brister i Graad).Rodriguez.           Lad mig bortkysse disse Taarer.
                                   
(Hun støder ham bort).

                                         Nu!
           mit Kys vil ikke brændemerke; men
           den røde Mand vil paa et Vink forvandle
           din Skulder til en Liljehave.

(Stødes bort)
Nu!
          
d.II,b.3,s.267              du ei behandler mig, som den, der kan
           dig værst, men vil dig bedst. Dog jeg maa ære
           din Sorg; thi Børn af denne Krig imellem
           Fornemhed, Ringhed, Fattigdom og Rigdom
           og Tvang og Frihed ere disse Skarer
           Ulykkelige, som vi troe, (fordi
           de bære samme Jammerspræg og eje
           ei Hjem), at komme fjernt fra Østen, mens
           de fødes midt i disse christne Samfund.
           Hvert Feldtslag, Skibbrud, som bortrøver Fædre,
           hver Sot, som strækker Mødre hen, og hver
           Proces, der øder Huus, befolker denne
           omvandrende Nation. Hvert Barn, der lister
           fra øde Arne sig, opsamles deri.
           Det er en Taare, som henflyder skjult
           fra Menneskehedens Øje til det store
           Bassin af Taarer i dens Skjød.


Nannette.                                   O dryp
           ei mere Gift!

(Tilhyller sig. En klokke lyder).Rodriguez.                             Ve dig! Det er for seent.
           Retsklokken kalder.Nannette.                             Den fra Himlen lød.
           Saa redder Gud just i den sidste Stund.Rodriguez.           Fanatiske! Nu maa jeg stramme Tøilen,
           hvori dit Overmod jeg lader dandse.
           Se der!

(Bøddlen i Skarlagendragt viser sig.)Nannette.                 Hvad er Du mig, naar Denne der
           velkommen som en Frelser fra dig er?

(De gaae)

d.II,b.3,s.268   TREDIE SCENE
(Domssalen i Carpentras. Mairen og Eedsvorne. Rodriguez, René og Nannette foran Skranken.
Bøddlen og Retsbetjenter i Baggrunden. Viinflasker og Torturinstrumenter paa Bordet).Mairen.

   Kom kuns indenfor, René, paa jer Plads, Rodriguez er bleven
paalagt at forfølge Klagen.

(René sætter sig).Rodriguez

(Afs. til Nannette)

   Hør det; og døm om jeg gjør Skjebnen værre, end den er i
sig selv.Mairen.

   Først en liden Hjertestyrking, René, efter vore landlige Seder.
Jeg vilde, for Gud, være i godt Humør idag, dersom det passede
sig formedelst min Datters besynderlige Sygdom.

(Hvisker til René)

Mellem os, det forbistrede Anfald af Melancholi eller Hysteri,
som hun fik af Skræk over den tumult Spaniolens Soldater
gjorde om Natten, vil ikke give sig; men magrer hende skræk-
kelig ud, saa jeg, for Folks Skyld, ikke tør være saa lystig, jeg
vil, over denne fortræffelige Sag eller fortræffelige Anledning til
at tjene Fædrene i Avignon. Til Sagen da i Guds Navn!René

(Læsende)

   . . . "Kjendes for Ret, at Pjerre Noir, Karl hos Madame Catha-
rina i Gaden St. Renauld, forat have givet Jøden Amru, senere
brændt i Crenilles, Nattely paa bemeldte sin Madmoders Høloft,
hende uafvidende, bør at arbeide paa Hans Helligheds Galejer
i 10, (siger ti), Aar, efter først at have staaet tregange I Gabe-
stokken. Og bør bemeldte Madame Catharina, den Besmittelse,
som ved hendes Karls Forbrydelse er tilføjet hendes Huus, at
udsone med en Gave af fire Sølvlysestager til vor hellige Frues
Alter, af saadan Vægt som det Dobbelte af hvad bemeldte
Pjerre Noirs Lænker veje, Alt af besynderlig Naade." -- Hihi!
jeg skal love for, at den stakkels Pjerre har faaet fuld Ornat.Mairen.

   Det er netop Skarpsindigheden ved en Dom, at Executorerne
ikke ere for strengt bundne. Men den Analogi kunne vi nok
d.II,b.3,s.269   bruge, for en Jøde kan lignes med en forbudt Bog. Dog har
vi nok bedre, som passer bedre paa factum quæstionis.


René

(Læsende)

   . . . "Kjendes for Ret: at Mester Benojt, Kammager, boende
i Gaden des lis, bør formedelst frækt og ugudeligen, saanær
Christenhedens hellige Lampe, at have omgaaets med forbudte
eller djævelske Skrifter, at miste sit Liv ved Øxen, og derefter
at brændes; hans Gods at tilfalde St.Dominici Broderskab. Alt
af besynderlig Naade."Mairen.

   Der har vi det. Nu kan ikke Retten tage feil. Nu, Actor,
frisk an! Du har drevet smukt Vildt op idag. Vi skal søge, at
gjøre en Brad deraf, som kan smage Dominicanerne.

(Madelaine kommer).René.

   Ah! vi har ventet Eder, naadige Frøken; thi I er aldri borte
fra en Kjætterproces. Gud og de Hellige lønne Eders nidkjære
Gudsfrygt!

(Bringer hende galant til Sæde, nærmest sig ved Skranken. Sagte til hende).           Jeg frygter for han vakler. Han er bleg
           og viser ei den samme Fyrighed,
           som ellers altid sluger Byttet forud.Madelaine

(Til René)           Saa vær bered! Og vakl ei Du!Mairen

(Reisende sig)                                   Nu da
           i Guds og St.Renaulds vor Stads Patrons,
           Dominici og alle Helgners Navn!
           Fremstiller Actor denne Pige, som
           anklaget efter dette Document?

(Rodriguez nøler)

           Hvad?Rodriguez.                 Ja.

d.II,b.3,s.270  

Madelaine

(Afs.)                 Han skjalv. Jeg skjælver med af Fryd.Mairen.           Nu, Pige, vær ei bange. Den Proces
                      er snart forbi. Det er jo kun -- hvor ondt
           det gjør mig for din unge Skjønhed end --
           at række dig fra mine Hænder i
           hiin røde Gubbes. Han er Dødens Gartner,
           som frydes, naar han bringe kan sin Herre
           en vakker Blomme. Svar nu raskt og høit;
           thi Rødderne af Haaret, jeg har mistet,
           dybt ere groede mig ned i Øret.
           Din Sag er klar. Faml derfor ikke i
           Betænksomhedens Pose efter Svar.
           Det kun forvirrer Retten, som i Sag
           af slig Beskaffenhed i Klagen har
           Præmisser, hvorfra strengt maa concluderes,
           saa dit Forhørs Natur maa sig forholde
           til dem, som endelige Dom til det --
           det Ene strengt kun Følge af det Andet.
           Desuden er os Hov'det meer nødvendigt
           end dig. Derfor -- Dog først et Bæger Viin,
           at Læberne, saafremt de ere skrumpne
           af Helveds Aande, der alt gaber efter
           dig, aabnes kan til Svar, flux det forlanges!
           Men tier du, saa se dig kun tilbage:
           Forstokkethed i det Skarlagen smelter.
           Og her, se her Justitias krumme Negle
           til Svar at rode ud af lukket Lunge,
           dens Kroge til at fiske Sandhed med
           af dybest Hjerte, Tausheds gode Dirke,
           og mellem alt det Rageri en Greb,
           der faaer mest sammenrullede Samvittighed
           saa let i Lyset frem som skrigende
           Alrunerod af Galgebakken. Hem!

(Seer sig om. De Eedsvorne gratulere med Talen).

d.II,b.3,s.271  

Rodriguez

(Afs. til Nannette)           Det gjælder Livet for et Vink. Om et
                      Secund for seent!Nannette.                             Secunden er forbi.Madelaine

(For sig selv)           Snart gaaer hans Ansigt som i Bølger,
           snart hænger det som Alpens Gletscher med
           bedragersk Evighed og Dødens Tryghed.
           Jeg veed ei, om jeg vil, at han bestaaer det.
           Thi Ingen kan misunde Jefta Seiren.Rodriguez.           Hvor jeg beklager, vise Ret! at Pligt,
           meer høi end Medynk, som den i sin Høihed
           foragte maa som Feighed, kalder Lyn
           af dette Bryst, og gjør min Tunge til
           en Thordenkile mod saa veent et Liv!
           Men Pligt, af Menneskenes Dom urørt,
           liig solen, der af egen Æther lever,
           i samme rene Højd, hvor Sandhed aander,
           hvor Skjebnen sidder paa sin Thron, har Plads;
           og for dens Fødder alle Hensyn dale:
           Partiskhed, Vindelyst og Medynk,
           den lave Taage, som befugter Jorden.
           Fra denne Høide er det thordentung
           Sancti Dominici Anklage falder
           paa denne Piges Hoved. Derifra
           paa Helgnens Vegne byder jeg forfulgt
           Anklagen mod Nannette, Datter af
           Forpagteren Pelorce, for Kjætteri
           og skjult Omgjængelse med Petri Valdi
           forbudte Skrivter . . . .Mairen.                             Det er nok for Os.
           Det er en Synd, slig Synd at male ud.

d.II,b.3,s.272  

Madelaine

(Afs.)           Han er betagen. Ja han talte ogsaa
                      ei som med Munden, men som ifra Maven.Mairen.           Du kjender denne Bog?

(korser sig).Rodriguez

(Til Nannette)                             Siig nei! siig Nei!
           Maaskee jeg da kan . .

(Nannette kysser Bogen).

                             Ve, dit Kys dig vier
           til Døden!Mairen.                 Svar! thi Taushed laaner Skyld
           som Uskyld ud sin farveløse Kappe.Nannette.           Jeg kjender og jeg elsker den.Rodriguez

(Afs.)                                   Nu dømte
           ei jeg dig, men du Selv. Ve Alt er tabt!
           Dog er jeg angerløs.Mairen.                             Du har da læst den?Nannette.           Den er min Bønnebog. Den har mig lært
           at lide.Mairen.                 Skriv René! Hør, kan du læse?Nannette.           Saavidt at Gudsords Sandhed jeg forstaaer.

d.II,b.3,s.273  

Mairen.           Det har du ikke lært ved gode Kunster.
                      Hun svarer uden Skruen, men hun er
           paa Piinbænk, stram nok, under mine Spørgsmaal.
           Tys! nu maa Rætten tænke.Madelaine

(Afs.)                                   Ogsaa jeg,
           forat faae Dommen skjærpet, da et Menneske
           kan ikkun eengang døe. Og det for lidt er
           for en Medbeilerske, der har
           tre Gratiers Ynder.1ste Eedsvoren

(til en Anden)                       Nu, Hvad dømmer I?2den Eedsvoren.           Som I.1ste Eedsvoren.                       Jeg har ei tænkt endnu.3die Eedsvoren.                                   Som Mairen.4de Eedsvoren.           Ly efter da!

(stikke Hovederne henmod Mairen)Mairen.                       Kors, Skyldig! Døden! Niclas,
           er I en Christen, som kan tvivle derom?
           Men om den skulde raffineres lidt,
           er endnu Knuden. Det er meer skarpsindigt;
           og derfor --10de Eedsvoren.                       Lidt kanskee.

d.II,b.3,s.274  

Mairen.                             Javel! I Henhold
                      til hine forudgangne Domme, kunde
           først 10 Aars Fængsel og saa Døden? Godt!
           Knæl ned da, Synderinde! hør din Dom!

(Fanchette styrter ind, stødende Bøddelen afvejen).Fanchette.           Bort, du ei meer mig skræmmer! Reis dig, Pige!
           Han skal et Haar ei krumme paa dit Hoved.
           Rodriguez, har du hørt det?Madelaine.                                   Hvilken Scene!
          
(Afs.)
Han ligner meer en Domfældt. Paa hans Pande
           ei perle Draaber, men Christaller. Det
           maa være Iisbad for hans Elskov.Mairen.                                   Vanvid
           i hendes Øje lyser.Fanchette.                                   Ja det lyser
           i eders Mørkheds Gjerning. Nu, Rodriguez,
           adlyder du Befalingen fra Dybet?Rodriguez

(Til hende)           Jeg gjør; men fjern dig, at jeg ei forvirres.Fanchette.           Lyd dennegang, og vær barmhjertig, og
           jeg skal dig sige, hvi du skylder Himlen
           et sligt Mirakel.

(Gaaer).Rodriguez.                             Vanvid ligevist
           medlidende kan være som Medlidenhed
           vanvittig. Begge bør man ikkun ynke.

d.II,b.3,s.275  

Mairen.           Det koger i mig. Hvor er Raadstuvagten?
                      End krænkedes ei Rettens Majestæt
           i Carpentras før nu.Rodriguez.                       Af hvem! Af Vanvids.
           Da maatte Menneskenes Majestæter
           paa lige Fod med Dyrenes sig sætte,
           og Frankrigs Konge høre Løvens Brøl
           som Manifest, besvare det og slaaes.Mairen.           Haha! Se Synderinden har alene
           beholdt Concepterne. Ret, knæl, til vi
           har samlet vore.Rodriguez

(Afs.)                             Jeg er angerløs.
           Hun har forraadt sig selv. Men al min Møje
           da skulde være spildt. Jeg vil da prøve,
           om det Gemyt, som er ubøjeligt
           for Magt og Trudsler, brækkes ikke, som
           den skjøre Qvist, af Høimodstræk, Velan,
           saa lyder jeg med frie Handling dog
           paa eengang mit utaalelige Aag.
          
(Høit)
Reis dig, mit Barn! Thi, vise Herrer, Døden
           er maaskee os saa nær som hende.Madelaine

(Afs. til René)                                         Ha,
           han vakler. Da -- René! Og vakler du,
           da vakler Hautbrisson, dit Luftcastel,
           men ikke Jeg.Mairen.           Hvad mener Actor? Alt
           vi har det paa det Rene.

d.II,b.3,s.276  

Rodriguez.                             Vise Herrer!
                      Ei vil jeg blænde jer med Pigens Skjønhed,
           endskjøndt Madonna taler smilende
           et himmelskt Forsvar derigjennem selv.
           Ei heller let berøre Eders Hjerter
           med søde Klang af barnlig Uskylds Navn,
           kun meer vidunderlig i Skjødet af
           den mørke Synd som hidindtil det fostred:
           en Blomst, der midt i Kjætteriets Vildnis,
           -- som saaet af en skarpsynt Stjerne, der
           fandt Plads for himmelskt Sædkorn mellem Ukrud --
           fremspirer reen og uqvalt, frodig som
           i Troens Paradiis, ei ahnende
           at bedre Plads, hvor Naadens Sol kan naae den,
           paa Jorden gives end dens Fødsels, ei
           de Ukrudslænker følende, som tynge
           i Støv dens Stengel, naar den kun forundes
           saameget Rum, at den sin rene Kalk
           taknemmelig for Himmelen kan blotte.
           Ei vil jeg mere Vægt paa den Bemærkning,
           end strenge Ret maa gjøre, lægge, at
           paa hendes Vugge lagdes denne Bog,
           og at hun greb den, liig ukyndigt Barn,
           der tukkler Snog i Leeg som Silkebaand;
           at Pigen i at glemme Kirkens Bud
           kun lød Naturs og Lovens: ær din Fader!
           Ei heller rokker jeg min Paastands Retfærd
           ifølge hiint, hvis Redskab jeg maa være.
           Men liig Feldtherre, hvem Nødvendighed,
           ei Nederlag, Tilbagetog paatvang,
           jeg fører med mig dog min Dronnings Ære,
           idet jeg tvinges til at lade falde
           en Paastand, som med Kirken selv er grundlagt.
           Thi, vise Herrer, Klogskab byder det,
           -- en Lov, Omstændighederne nu trykke
           med Rædselstræk i hveren Pande, som
           ei er for haard til Rædsel eller Tanke . .
          
d.II,b.3,s.277              Kun Klogskab, vel at mærke, ei Barmhjertighed
           jeg minder om; og nok om andre Ting,
           I kjende bedre til.


                                   Seer blot jer om.
           Er ei vor gode Flekke (sandelig,
           den burde hedde bona fides) værnløs
           som Lærkerede paa afmejet Vang?
           Den Værnløshed er ubestiglig Muur
           om Pigen, hvis I ikke ville blande
           med hendes Blod den hele Byes og eders,
           og lade Flammerne af Carpentras
           udslette hvad I leed for Fædres Daarskab.
           Thi viid: Toulouse, Kjætter-Saladinen,
           er nær i Seirfart rivende som Rhonen.
           Maaskee, før Eders Dom er tør, vil Han
           her holde Ret paa dette samme Sted.
           Da blier jer Plads hvor Synderinden staaer.
           Hans og hans Bønders hvor I sidde; kun
           Skarlagenmanden hist beholder sin.
           Dog -- thi jeg seer hvor Bønderne sig læne
           med blodbesmurte Ærmer over Bordet,
           mens Benet tramper ad Formaliteter --
           sandsynligviis ophæves al Proces,
           og Byen dem foræres til en Frokost,
           til Liigfærdsgjæstebud for denne Pige.
           Som Dyr, der lugte Slægtens Blod, med Brøl
           de ville rasende ad alle Gader
           fra Torvet styrte, hvor de lugted hendes.
           Da -- vise Herrer! -- over hvem mon kommer
           det hele Blodskyl? . .

(Retten er bestyrtset)Mairen.                       Over Byens Dommer.
           O ve mig! ve mig!Rodriguez.                             Ikke nok med det.
           Det kommer over Byens hele Ret.

d.II,b.3,s.278  

1ste Eedsvoren.           Jeg toer mine Hænder.2den Eedsvoren.                                   Ja jeg med.3die Eedsvoren.           Det vilde være meer end Daarskab: Grumhed.4de Eedsvoren.           O meer end Grumhed: Blodtørsts Raseri!5te Eedsvoren.           Ja Gud bevare mig!6te Eedsvoren.                                   Jeg havde ikke
                      engang, som I, min Pen i dette Blækhuus.7de Eedsvoren.           O tys! tys!8de Eedsvoren.                             Hvo kunde dømme nu,
           for Mordbrand burde straffes.9de Eedsvoren.                                   Ak vi staae
           imellem tvende Ilde: Kjætternes,
           og den, som burde sluge dem: de hellige
           Dominicaner's.10de Eedsvoren.                             Ild er lige heed.
           Den første gjør os til Martyrer dog.11te Eedsvoren.           Hold dog jer dumme Mund! Hvo hørte vel,
           at hele Byer bleve Helgener?
          
d.II,b.3,s.279              Sanct Carpentras? Det skulde klinge net,
           men blev dog ei St. Guy eller Gil;
           thi vore egne Navne just forgik
           i det, som sporløst vore egne Huse
           i denne stakkels Flekkes Brand.


1ste Eedsvoren.                                   Du gjøs?12te Eedsvoren.           Jeg syntes høre Støi paa Gaden.Eedsvorne.                                   Tys!
           Af Vaaben? Ve!

(Løbe til Vinduet)En Eedsvoren.                       Nei, alt er stilt og tomt.
           Paa Raadstutrappen sidder kun hiin Gale,
           og dier ved sin tørre Barm et Barn.10de Eedsvoren.           -- En Freds og Sorgløshedens Gruppe.

(De sætte sig).En Eedsvoren.                                         Ak!
           hiin Galqvind var en Himlens Sending.Madelaine

(til René)                                   Mand,
           du skjælver som de Andre. Skjælv for mig!Mairen.           Sligt løber Surr for mig. Pah! Luft! Luft! Viin!
           Den hele By er lagt jo paa mig Gamle?
           Har I sligt Ansvar? Nei; kun jeg, som staaer
           imellem St.Renauld og denne By.
           Han er min Principal. Jeg hans Parti
          
d.II,b.3,s.280              maa tage selv mod St. Dominicus,
           som bør dog ære Andens Ejendom.
           Og St. Renaulds er denne arme By
           før St. Dominicus blev født. Saaledes
           jeg maa, jeg maa -- skjøndt knapt jeg puster frit
           som laae jeg under dens Ruiner alt.
           Men lad os rede os derudifra.
           Stik Hovederne sammen!

(De overlægge)Rodriguez

(Afs.)                             Kun da jeg
           Toulouses Sejer nævned, smilte hun,
           men ei med Læben, ikkun med et Blik,
           og kun mod Himlen, ei til mig.
                             
(Nannette knæler for ham).

                                   O knæl ei!
           Det er min Plads.Nannette.                             Det er for Eder. O
           I var et Himlens Redskab til min Prøve.Rodriguez.           Er Dette alt? Dit Liv er lidet værd.Nannette.           Jo Haabet værd, at Dette og har Eder
           en herlig Prøve været.Rodriguez.                             Lad da ogsaa
           et Haab min Vinding være, ikke blot
           Erfaringen, at Veldaad faaer sin Løn
           i smukke Ord, som frugtbart Træ nedlaver
           af Dugg og Solskinsluft.

(Mairen reiser sig. Nannette ogsaa).Mairen.                             Da Rettens Gang
           er lige, i sin Fremfart streng, af haardt
          
d.II,b.3,s.281              Metal, utvingelig, kort som en Kugle:
           saa maa den som en Kugle, der i Farten
           just paa en Klippe støder, gaae tilbage
           den samme Bane, hvis den, udsendt kun
           af dødelige Hænder, i sin Fart
           for at nedfalde blandt de sorte Lodder
           i Alretfærdighedens Skjød, just støder
           paa disse en usynlig Verdens Fjelde,
           som "Skjebner og utvingelig Omstændighed"
           vi kalde, og som tidt kan skyde op
           som Svampe paa en Nat, skjøndt Alperne
           kun ere Sop mod dem. Derfor, da nu
           slig casus just er mødt, i Rettens Navn
           jeg kjender dig Nannette, Datter af
           Forpagteren Pelorce, tiltalefri.
           Gak hjem i Fred, og tak du St. Renauld,
           hvis I Godtfolk kun dyrke Helgener,
           og troe ei eder Selv nok hellige!


Nannette.           Hvis mine Troesbrødre komme, vil
           for denne By jeg bede.Mairen

(kniber hende i Kinden)                                   Lille Skjelm,
           du vil da være Skytspatronen selv?
           Nu, Kjætterske, hvor dine Kinder brænde.
           René, giv Pigen sin Frikjendelse.Madelaine

(til René)           Hun triumferer. Nu, René, har du
           da ei Triumf at feire? Skriv din Klage
           istedetfor Frifindelsen. Nu, hvad
           betyder denne Øjeblinken?René

(for sig selv)                                   Hun
           vil blive streng; dog det af Luften kommer
           paa Hautbrisson. Den ogsaa mig vil hærde.
           Jeg faaer deran.

(skriver)

d.II,b.3,s.282  

Mairen.                       Nu, priset St. Renauld!
                      den Sag gik over godt, I Herrer.

(drikker)10de Eedsvoren.                                   Men
           betænk hvor Actor stygt beløi vor By.
           Den har jo Mure, høje nok for Ravne,
           en Grav, for Karper dyb nok, Vindebro,
           som hverken er for Fiske eller Fugl.1ste Eedsvoren.           Ja det er sandt.2den Eedsvoren.                       Men nu er det for seent.3die Eedsvoren.           I saae det dog bagefter først. Men under
           hans Tale troer jeg disse Mure vare
           ei mere synlige for jer end os.10de Eedsvoren.           Han skildred Byen som et Lærkerede
           paa aaben Vang.1ste Eedsvoren.                       Det Sidste er dog sandt.
           Og Lærkerede har en Vold af Leer.2den Eedsvoren.           Han mente vist, at Muren mangled Muur.3die Eedsvoren.           Hvorledes? Kalk?2den Eedsvoren.                       Nei Kjød og Blod.

d.II,b.3,s.283  

3die Eedsvoren.                             Ja Forsvar.2den Eedsvoren.           Og deri har han Ret jo siden den
                      fordømte Spaniol lod os i Stikken.1ste Eedsvoren.           Ja havde vi dem nu!2den Eedsvoren.                             Ei Snak!En Eedsvoren.                                   Jo, Ørn
           i Lærkerede gjør det til en Borg.Mairen.           Snak ei om denne Muur. Den snurrer mig
           om Øjet som et hvirvlet Tøndebaand.
           Læs op, René; Og lad saa, gode Pige,
           din Forbøn være Muur med Engle paa.
                                   
(René nøler.)

           René! nu nu! Paa Carpentras' og dets
           Skytsengels Vel -- skyl ned! Der sidder noget
           i eders Hals.

(René reiser sig)Madelaine.                       Tys! tys! Læs høit!Rodriguez.                                   Ja vel,
           læs høit, at denne fromme Dame kan
           sit krænkte Kjøn et klarligt Budskab bringe
           om dette Medlems Uskyld og Triumf.René

(Afs.)           Velan! Nu bliver enten Hautbrisson
           meer fast end forhen eller Luftcastel.

d.II,b.3,s.284  
(Læser skjælvende):

   "Jeg Niclas René, Skriver ved Retten i Carpentras, andrager
for Retten: Da jeg forbemeldte Niclas René sidstleden 3die efter
St. Johannes ved Middagstid havde den Ære at ledsage den
høibyrdige Frøken Madelaine af Hautbrisson og Coninges fra
hendes Besøg hos velbyrdige Mademoiselle Narcisse Greffier, og
just befandt mig paa den Slette eller Aabning i Herskabet Haut-
brissons Skog, som begrændses af den lille Bæk, der danner
Skillet imellem Byens og Godsets Udmarker: saa forfærdedes
jeg ved i denne Bæk at opdage et med tydeligt Overlæg deri
henslængt, paa en Trærod opdrevet Barn . . ."Rodriguez.           Ha!Nannette.                 Ak!Mairen.                       Nunu!Madelaine.                             Tys!Rodriguez

(til René)                                   Du Usling,
           hvor fik du Kløgten fra at tjene To?René

(Ydmyg)           Det maa I vide, ædle Herre.Madelaine

(Afs.)                                   Ha,
           Samvittigheden slaaer ham.Rodriguez

(Afs.)                                         Pilen, jeg
           afskjød, tilbagevender nu, men dyppet
           i fremmed Edder. Skulde dette være
          
d.II,b.3,s.285              en Hevn fra Himlen for Nannette? Nei,
           da gjorde jeg, som Menneskene tidt,
           til Himmel egen Dumhed. Det er denne,
           som straffer mig, fordi jeg ikke vidste
           at vælge bedre Skurk end denne Dumrian.
           Nu er ei Valg. Men nu maa Klogskab redde.
           Fanchette maa opoffres. Det vil være
           at holde ud et Nerveskrig af Glas;
           men saa er dette Aag forbi.

(Til Madelaine.)

                                   Min Frøken,
           jeg fatter jer. I bider i den anden
           af Pølsens Ender, hvori jeg har bidt.
           Men vil I gribe Aalen, saa hold fast.


Madelaine.           Hvi ikke Slangen? Læs!Rodriguez

(seer skarpt paa René)                             Nei, se først hid!René

(skjælvende)           Ak, ædle Herre, ere vi ei begge
           Retfærdighedens Tjenere?Madelaine.                             Nu læs!René.           Han seer saa rædsomt paa mig.Madelaine.                                   Vil I heller
           see mine Øine vrede,, saa see hid!René.           Jeg er imellem Baal. Ak, Herr Rodriguez,
           se ikke saa paa mig, ei saa -- jeg føler
           I seer paa mig. Jeg tør ei see det. Ak,
           jeg er jer Ven.

FORRIGE
NESTE