HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 2. BIND: SKABELSEN, MENNESKET OG MESSIAS
          
d.II,b.2,s.198              igjen da Vidløshedens Tomme, indtil,
           naar Gravens Bog sig aabner, Jordens Kundskab
           en Verdensviisdom bliver.
           -- Saa lærte Manden Mennesket at male
           dets Tanker af i Tale og i Digt:
           og lærte det at give Talen evig
           paa Jorden Lyd i Tegn og Skrift og Farver.
           Som Tankens Tunge blev da Griffl og Pensel:
           saa gav han Følelsen i Fløiten og
           i Plecteren dens Tunge; og han lærte
           at gjøre Jublen tryllende i Fløiten,
           og i dens Vildhed nøgen-skjøn paa Cymblen;
           at gjøre Jammeren melodisk-sød
           (saa den ei gjorde Hjertet ligt et Aasyn
           fortrukket, men, om sorgfuldt end dets Træk,
           dog regelmæssigt) ved at sende gjennem
           Citharen Klagesukket.
           -- Saa lærte Manden sine Sønner da:
           den Mandens Æt, som blev de Vises Kaster,
           og ligned Folkenes Hjerner. Men fordi
           nu Disses Kundskab voxte fra en Nød
           til Verdnens Størrelse, hvor midti laae,
           som Kjernesolen, Kundskab om sig Selv
           og Gud -- fordi de lærte Mandens Viisdom:
           Calenderen og Stjernens Flugt at maale,
           og Jordens Vei, og Livets skjulte Kræfter,
           (saa Syge knælede paa deres Vei,
           og de bød Halte gaae og Blinde see,
           i Ilden gik, og aade Slangens Gift)
           Udtydningen af Livet, Gravens Haabs
           den Regnbu-broe imellem Tilværelsens Dyb
           og Bestemmelsens Høide, og saaledes
           at kige fra det ene Liv og til
           det andet gjennem Gravens Hvirvelhorn:
           saa kaldte Folkene dem "Hellige".
           Men Manden, som af disse kaldtes Fader
           (Han som til Folkenes Fosterfædre danned dem)
           af Menneskene bleve nævnet da "den Helligste",
           "al Jordens Viisdoms Ophav." Hør, da lød
          
d.II,b.2,s.199              hans Navn i Jordens Tungemaal som helligst:
           som "Hermes, Menou, Zerduscht, Jo og La,
           og Buddha, og Confutse, Moses, Mimer."
Messias.           Denne Alder Mennesket kalder Sølvets Alder.
           Vee snart den falder
           i Offerblod ved Altrets Fod!
           Vee, Slavers tunge Aandepust
           med Ir den dækker snart og Rust!
           Snart skal den, fuld af Kobberofferknive
           og Krigskobberhorn, til Kobberalder blive.
           Tyranners Jernsceptre saa ville rage
           frem af Jernaldrens tunge Dage,
           hvor Kronerne ere det eneste Guld.
           Thi Den, som bær' Krone -- o sløve Menneskeaand,
           som selv sig slutter i Slavebaand,
           for engang, naar Lænkerne groe for dybt,
           saa Smerten vækker, at finde sig sammentrukket,
           vanvoxen, vanvittig i Throne-lukket! --
                 iblandt Millioner er ene fri.           Vee, af en Qvinde fød,
           Han gjør sig til Gud i Muld,
           behersker sin Broders Liv og Død,
           ja Tankefostre i Hjertets Skjød,
           halvfødte Suk, og Tusinders Smiil han former
           alt eftersom hans eget om Læben sig ormer,
           sin Kaabe med Blod han forgylder,
           og Millioner Slaver knæle og hylde,
           slikkende Broderblodet af
           hans Kaabe og hans Kongestav.           Som Præsten kalker af Folkets Hjerner
           op Altrene (Sandhedens mørke Skygger),
           og atter igjen med kilden Skræk
           for Tempelvægges dunkle Træk,
           for Troldoms-qviste og Afguds-stjerner
          
d.II,b.2,s.200              de tomme Hjerneskaller fylder:
           saa Kongerne Folkets Nakker binde
           isammen, og deraf (hvert Folk et Bundt)
                 de Throner bygge.
           . . Vee, se, snart kneise paa Jorden rundt
           vel tusinde Throner (de Frihedens Gravminder)!


           Vee, Friheden solgt til Tyranner!
           -- Abiriel! Abiriel, hvor er din Kraft?
           Deler du døsig Lastdyrets Roe?
           fryder dig fro at du tør
           aande og sole dig dog som før?           Vee, Sandheden til Bedragere forraadt!
           -- Abiriel! Abiriel, i Muld og Nat!
           Dit Legem er krumt i Despoters Lænke?
           Din Aand i sløv Uvidenhed skal
           stirre sig dum paa en Tempelhal?
                 forbydes at tænke?
                 befales at troe?
           indvendig fortæres af Laster,
           mens udvendig Aag om dig Herskere kaste?
           Vee -- Konger og Præster isammensvorne!
           Frihed og Sandhed forlorne!           Stirr da, ulykkelige Menneskehed,
           i flygtende Aarhundreders stinkende Fjed!
           stirr over dampende Vale!
           gjennem rygende Tempelhalle!
           over sjunkne Throner!
           gjennem brustne Kroner!
           over Aarhundreder, høinende over
                 sovende Slaver
           Lænker og Been, Monumenter og Grave!
           gjennem Aarhundreder, der kaste,
           liig sorte Volde, sig
           om nye Vildfarelser, gamle Laster!
           Og skimt da Et, som bryder gjennem lyst,
           med Straaler om sit Hoved (første Aar,
          
d.II,b.2,s.201              det reiser rødmende fra Jordans Kyst)
           idet det stiger over Dynger af
           Aarhundrede-brødrenes Liig,
           saa ned de synke, og evig bort,
                 som Støv af Grav,
           den fule Stank af Trældoms Laster
                 ryger sort!


           Da, støvklædte Abiriel, er
           din Jammer sin Ende nær:
           da fore de onde Tiders Fylde staaer;
           dog er den Tid kun bedre Tiders Vaar.           Da løfter Eder Millioner!
           Abirieler, Aander stærke,
           bag Fortids Grave og Mindesmærker
                 haster at Aaget kaste!
           Da skræmmer med brudte Lænkers Rasl
           de blege Tyranner fra deres Throner:
           de Brødre, som Tusinders Frihed tvinge
           ind vilde inden en Krones Ringe!
           Da bryder Svøben! da knækker Spydet!
           da knuser Altret, hvor Præsten bød,
           og Blodet af Eders Afkom flød!
           da lyser med Fakler i de Orakler,
           hvis Huler vare det Mulms Cisterner,
           der overskyllede Eders Hjerner!           O Menneskehed,
           knæl da, Broder ved Broder, ned!
           bryd da, Læbe med Læbe, ud:
                 "Himlen meer ei deles efter
                 Altrenes Qvadrater; Jorden kløves
                 ei og røves meer ei af Tyranners Sceptre.
                 Blodige Kroner, Bøddelstaal,
                 Trældomsfakler og Offerbaal
                 glimte meer ei over Jorden:
                 gjennem Præstemulm, gjennem Kongetorden
          
d.II,b.2,s.202                    Frihedens Morgenrøde,
                 Sandheds lyse Dag
                 straaler under Himlen, nu eet Tempeltag;
                 daler ned paa Jorden,
                 nu eet Altar vorden
                 for Brødrekjærlighed.
                 Jordens Aander gløde
                 i friske Hjerter nu:
           Frihed er Aanders Hjerte, Sandhed Aanders Hu!
                 Jordens Aander alle
                 ned i Støvet falde
                 den Evige paakalde:
           hver sin Thronehimmel i sin egen Pande har,
           hver i eget Hjerte har Alter og Offerkar:
           Drot er Hver for Jorden, Præst er Hver for Gud!
Mænd.           Vist Kongen er den rigeste: ene rig,
           og alle Andre Fattige.
           Vist Kongen er den frieste: ene fri,
           og alle Andre Trælle.
           Vor Eiendom er Hans; vor Frihed fik
           han jo i Arveskat af vore Fædre.
           Vi kunne da ei klage, thi som Trælle
           vi fødtes jo? Men dog blandt Folket
           Vi have meest tillaans af Kongens Naade.
           Men dog blandt Folket, denne Ørken
           af bøjede Nakker, Nakken højest hæve Vi.
           Vi eje meest (og ere da de Bedste)
           hvis Laant er Ejendom. Vi ere frieste:
           ja, hvis Tilladelse er Frihed.
           Nu, lad Selvherskeren vor Rigdom tage!
           Nu lad os være kun hans første Slaver!
           bør Vi da ei fra Folket tage igjen?
           til vore Trælle gjøre Folket? Ellers
           jo Vi, paa hvilke Kronens Gjenskin falder,
           som trælle som i Ly bag Kongekaaben,
          
d.II,b.2,s.203              og klippe Stykker af den til at dække
           vor egen Armodsbrøst med, vare lige
           med den, hvis Svedsmuds gjøder Agren; thi
           da vare Alle lige usle Trælle.
           Nu -- Folkets Nakker ere stærke -- nu
           de skulle være vore og Kongens Trælle!
           Nu med det ene Øje vil vi true,
           og med det andet, vendt mod Kongen, smile.
           Nu med den halve Mund vi ville byde,
           og med den anden smigre da og lyde.
           Paa Folket ville vi os hævne, saa,
           naar Kongen slaaer os, saa gaaer Slaget
           fra Øre til Øre gjennem hele Landet
           til Bondens Svinehyrde: naar Han griber
           i vore Punge, saa skal Grebet gaae
           fra Pung til Pung til Svinehyrdens Drengs.
           Som i een Takt, naar Kongen løfter Sceptret,
           vi løfte Svøber, som hans Slags Echo.
           Og dette Chor skal døve Folkets Vid
           og Sands, saa Naboe Naboes Suk ei hører;
           og sløve Folkets Kraft og Trods og Tanker.
           Naar Kongen tvinger Folkene at bygge
           omkring ham tyve Mure, ville Vi
           og tvinge det os Borge op at mure
           paa Fjeldene som Ørnereder, og
           paa Sletten Herregaarde. Og naar Kongen
           tør øve blodig Dom paa hvem han vil
           i hele Folket, saa vil Hver af os
           nu tage Haands- og Hals-ret over Alle,
           hvis lave Hytter krybe under Borgen.
           Naar Kongen tager vore Møer og Qvinder
           saa ville vi, hvor Lysten peger, vælge
           blandt Folkets Hustroer og Døttre; da
           hver tugtig, ubrudt Ægtestand skal synes
           som givet af vor Naade til en Trøst.
           Men, at ei Folkets Kraft fra Dalene
           skal svulme op mod Borgene, Vi ville
           (som Kongen holder Hær, og føder den
           med Landets Sved og Naboelandets Blod,)
          
d.II,b.2,s.204              Huusknegte holde, slaae en Landserund
           om Borgene, og væbne Folket af,
           og vænne det til nikkende at gaae
           med senestærke Armepar ikors
           bag Ploven, Aare ud og Aare ind,
           paa laante, hjemstavnsbundne Mark, imens
           Vi ville stedse staae i Vaaben, med
           et hundred Sværd mod hvert et blottet Bryst,
           der tør lidt tungere aande end isøvne.
           Naar Kongen lyster Krig (for, naar han vender
           hjem kjølig, finde Frillens Favntag varmere)
           Vi ville styre Blodets Strømme med
           Commandostave. Og, naar Folket er
           indbanket Troen om, at Adelsblod
           (som rundet af Guds eget Hjerte)
           er meer ætherisk end dets eget tykke,
           saa synes selve Den, som misted' Armen,
           at saadant Saar er intet mod den Rift
           vor Finger fik i Kampen.
           Saa slutte Vi, med Staalbryst imod Staalbryst,
           en Ring om Thronen, saa vi kue den
           -- det er vor hemmelige Pagt -- da den
           jo kneiser i vor Midte (skjøndt til Kongen
           Vi sige, at Vi er' hans Værn mod Folket)
           og blandt os Selv vi keise Thronens Ejer;
           men udadvendt er Ringen imod Folket
           -- det er vor aabenlyse Pagt -- saa vi
           mod Folket ligne Klipperader, der
           beskytte rige Dale (engang Havbund)
           mod Havets magtesløse Mukken.
           Saa Vi afsondre os fra Folket,
           der synker ned som Bærme, men Vi blive
           den stærke Viin, og Kongen med hans Magt
           vel svømmer over os, men kun som Skum.
           Og Folkene kalde os med Buk og Bæven:
           "Satraper, Krigerkaster, Rajahs, Fyrster,
           Dynaster, Optimater, Aristokrater,
           Patricier, Lensherrerne og -- Adel."


d.II,b.2,s.205  

Mænd.           Vi vide, at den store Lærers Røst
                      ei hørtes udenfor hans Hule, hvor
           Vi sadde ved hans Fod og lytted'. Nu
           er Hulen bleven Templer, og de ydmyge
           Disciple, som sig skulde sprede ud
           blandt Folket for at lære hvad de hørte,
           og træde saa, med Issen bar, tilbage,
           er' blevne infulerte Præstekaster.
           Som før Vi udenfore Mest'rens Hule,
           i vore Templers Forhal Folkene knæle,
           og vente, at vi Præster dog engang
           udtrine ville for at lære dem
           hvad Mesteren vor Redelighed betroede,
           at vi igjen det skulde give Folket
           ufalsket, simpelt som han Selv det gav;
           kort, Hvad er Ret at gjøre og at lade,
           for rolige at leve, og med Dyd
           at bære Sorg og Glæde, og hvad Pligter
           Tilværelsen de skylde og Bestemmelsen.
           Men -- lad dem gabe udenfore evigt,
           til Mundene blive Dumheds aabne Flab!
           lad Folkenes Hjerner gotte sig med Gjetning
           (den ufordøieligste Føde, som
           udspyes og igjen til Drøv indhumpes)!
           De ligne Fugle, snappende efter Luften,
           mens vore Kroer bruse fulde ud!
           Lad Folkenes Hjerter i Forstandens Mulm
           af Skræk og sløve Fryd omdrives evigt,
           som Morild, der af Ilden kun har Skinnet
           i Havets Nat.
           Vi ville gjemme Hvad af Mest'rens Viisdom
           vi os erindre inden denne Kreds,
           og drive Enehandel dermed dyrt.
           Vi skrække Folket fra den enfolds Sandhed
           ved den Mysterier at kalde, og
           indhylle den i Tegn. Naar Folket fordrer,
           Vi pege da paa disse Hieroglypher
           med et Betydnings-smiil, og give dem
          
d.II,b.2,s.206              da Optog, Sange, Dandse og Musik.
           -- Se denne Skal kan Folket pille paa
           til evig Tid! Og det vil evigt pille,
           med Bæven skjøndt for at det Inderste
           skal briste ud, og saa i Luften
           vanhelliges eller svinde ind til Intet.
           Thi Vi isammensvorne skulle sværgende
           belære selv graahaarede Jordens Børn,
           at dette Inderste (det Allerhelligste,
           hvis Liv de troe med deres Stirreblik
           at skimte sig bevægende bag Teppet
           -- ah, det er vore egne Skygger jo?
           og, naar de høre Noget, vor Røst kun?
           Men, se, naar disse Troendes Bønners Aande
           det Hemmelighedens Slør bevæger selv,
           saa synes de at see en Gud sig røre;
           og vi da raabe: salige Troe, du saae det!)
           . . Vi skulle lære, at den indre Viisdom
           er os af Himlens Aander foresjungen:
           er, under Hemmeligheds Slør og fire Øine,
           af Verdnernes almægtige Gud fortalt:
           at den er Aabenbaring.
           Men dog, at denne Aabenbaring blev
           os saa betroet (som et Lugte-æg,
           der vandrer rundt fra Næse og til Næse,
           som Bedstemoders rare Tractement,
           men ei maa aabnes) at vi skulle vogte
           den for nysgjerrige, gudløse Blik;
           men prente Folkene ind, at just dens Kraft
           og Hellighed (som Troldoms-lægemidlets)
           bestaaer i dens ukrænkte Hemm'lighed:
           at Vi, som eie denne Aabenbaring,
           hvem Gud sin Viisdoms Planer har meddelt,
           som vogte den, derved alene hellige,
           ukrænkelige ere og ufeilbare.
           Vist ville Folkene snart sig føie i
           at lugte Hvad de ei maa see og smage!
           Snart ville de sig nøie med at amme
           en Tro i deres Hjerner, liig en vandig
          
d.II,b.2,s.207              uhyre Kaal, men luge Tanker op;
           og troe, at netop sjeldne Sandhedsglimt
           er Salighedens Kornmod i det lumre
           og kjære Sommermørke over Hjerternes
           nedbøj'de Grøde.
           Men Folkenes Underdanighed, den vi
           som deres tause Tak betragte -- ah,
           mon ei de bør Os takke vel, fordi
           Vi sløve deres Hjerner, aande Mulm
           om deres Sjele, saa de see ei fuldt
           den Jammer, som dem knuger? Hvis de saae
           den simple enfolds Sandheds lette Veie
           (med Friheds luftige Palmer mærkede)
           til Roe (som er jo al den Lykke, Støvet
           kan stræbe efter her) og Dyd (som er
           jo al den Stolthed, al den Pragt, som Støvet
           kan stræbe efter her -- saa lærte Mestren)
           og saae paa disse Stylter i Sorgens Ørk
           mod Himmelen: da bleve Alle lige,
           da blev jo Trællen vor og Kongens Lige:
           da bleve Alle Præster jo og Konger.
           Thi, trods de tykke Bind og bugede Ruller,
           er Sandhedskjernen liden, let at døie;
           og, vikles Hamsen, Basten, Skallen af,
           vel mindre Tand end Huggetand naaer Melken.
           Ha, Vi, som mangen Mest'rens Lærdom glemte,
           og mangt et af hans Tegn, hvori han vilde
           den gjemme evigt, har forglemt at tyde,
           og knapt Calenderen nu mægte stave,
           Vi skulde fremstaae nu godvillige,
           med Blusels-mine, til et Regnskab for
           det dumme Folk, og sige: "vi har glemt,
           og anden Hjælp ei vide end at bie
           til atter Mestrens Lige fødes?" -- Ha!
           Mon bedre ei med Jordens Kræfter prale
           (med Plante-Læge-Stjerne-videnskab)
           og sige: "Himlens Kraft i vor Haand er!
           Nu troer, I Folk: det er jo Underværker!"
           Mon Vi, som ind i Mest'rens Hule traadte,
          
d.II,b.2,s.208              som traadte op blandt Stjernerne paa Fjeldet,
           nu skulde træde ned igjen blandt Mængden?
           forene med de Svage os, naar Konger
           selv skjælve for det Dække, som vi ryste?
           os bøje med de Blinde under Aaget
           vi see, fordi de ere vore Brødre?
           Mon bedre ei at sammensværge os
           med Herskerne, at dele Magten; ja,
           belive den med Skin af Guddoms-hellighed?
           forgude Statens Stiftere som Kirkens?
           forgude første Drot som første Præst?
           Da Folkene -- hvis de engang mærke, at
           den Herskermagt, som sidder dem paa Nakken,
           og kuer dem fra Barnsbeen, er alene
           et Skin mod deres egen stive Kraft, --
           dog stedse Kroneskinnet skulle see
           med Ærefrygt, ved Himlens Bifald herliget.
           Med Adelen Vi ville Konger skabe,
           men ene (som i hemmeligt Fabrik
           for falske Myntnere) Vi skabe Guder.
           Bør slige Mestre Ærefrygt ei skattes?
           og Templer over Kongeborgen?
           og Tiender og Offre ydmygt bringes?


           Se, uden Mestrens Viisdomslære, bliver
           Guds Eenhed altfor stor for Folkets Tanker,
           hvis Krebsekløer og Øine af vi bryde,
           som frem de voxe! -- Nu, Vi Mestrens Gud,
           som Phantasien lyster, ville dele
           i tusind Andre, farvede efter Landene.
           Saa bliver Hindus-Gudehimlen yppig
           som Indiens Skove; og Ægyptens broget
           som Nils Affødninger; og Persiens simpel
           som Dag og Nat, paa ene Side lys
           som Schirvans Rosendale, paa den anden
           saa mørk som Caucasus; Chaldæas, som
           dets naphtaflammende Dale, skræksomt luende;
           liig taagestore Urals rimede Tinder
           sig reise Skythiens Gudeformer; og
          
d.II,b.2,s.209              saa riigtbegudet bliver Afrens Himmel,
           som Sumperne i Libyen beslangede;
           saa iiskold, øde Esqvimoens, som
           hans Iismark; og Hellenens liig et Luftbilled
           af Drue-øerne og hans Marmorklipper.
           Saa dele Akhar vi i Brahma, Vischnu
           og Chiven; Zeruane-Akherene
           i Ahriman og Ormuzd; og Alfaudur
           i Odin og i Loke; Eloah
           i Jehovah og Satan . .
           i hveren Hjerne Disse atter ud
           i tusind' Mindre, indtil hveren Selv,
           der synes sig den Mindste og afhængig
           af Alle; og jo da den frygtsomste
           og letteste at hæve op og tæmme.
           Da blive Millioner Guders -- o
           end ejer Stoffet, Stjernehimlen og
           Naturens Kræfter, flere Gude-emner --
           uhyre Drømmeskikkelser vor Hær,
           der ligger rolig i sin Skyleir kun
           saalænge Folket knæler ned med Offer.
           Og foran Gudeleiren, hvor vi byde,
           Vi lægge, som en Skandsegrav, et Helved
           (saa mørkt, at intet modigt Blik tør skinne,)
           af Djævle fuldt, der gribe efter hver
           en Dyd og Last, der hærder sig mod Os.
           Saa være disse Djævle vore Bødler!
           De skulle klore af og svide bort
           hver Tanke, som, liig seige Græs, sig reiser
           trods Afgudsbilledernes tunge Trin.
           Saa reise vi en Moisasoor mod Brahma,
           en Typhon mod Osiris, Ahriman
           mod Ormuzd, Satan imod Jehovah.
           Men, som vi skjænke hveren Troe en Himmel,
           saa skjænke vi den og et Helved, malt
           med Landets Farver. Sikkert da --
           naar Himlen, fuld af vore Guder, over
           hvert Hoved, Helved under Foden gaber,
           af vore Trælle-Djævleskræmsler fuldt;
          
d.II,b.2,s.210              og dog ilive Folkene føle sig --
           de skulle troe, at de imidten svæve
           paa vore Bønners Aande, vore Hænder.
           Hvo knyer, ham slippe vi, og raabe over:
           "forbandet du!" Hvo tvivler, vil sig troe
           fortabt og ude af hiin Ligevægt.
           Men alle slige Trodsige forvises
           til Helved eller Ringløb gjennem Dyrene.
           Saa vi belive Alt som skrækker Folket,
           som strækker Horn og Kløer igjennem
           dets Dumheds Mulm, og gjøre det
           meer skrækkeligt. Thi før Naturens Ting
           (saa troede Folkene, og vare da
           som Børn imellem Gløder) syntes blot
           som faste Gab, der slugte blot den Dristige,
           som kom dem nær; men nu angribe de;
           thi vi dem give Vinger, Plan og Vrede.
           (Saa troe De nu, og ere da
           som Børn imellem vingede, halsede Luer.)
           O føielige Folk, som altid gaae
           et Skridt fremvid're end vi flytte Foden!
           Thi, skjøndt vi spinde mystisk Væv om Alt,
           som Tusmørkringen rundt om Natten
           de gyde atter derom Skyer af Rædsel,
           (som Børn, der, skjøndt en Spøgelsefortælling
           i Nerven gyder Gysen, dog forøge
           dens Rædsler, naar de selv den gjenfortælle) . .
           Se, naar paa Dragens Stjernebilled Vi
           henpege, vælge de til Gud den Drage,
           som vælter sig for deres Fod i Dyndet!
           Mon selv ei disse lære os at gjøre
           Symbolerne til Guder? O, vi skulle
           den gabende Lettroenhed nok made!
           Ja, om den studser end ved vore Skrækoffre,
           og snapper efter Veiret i vor Bloddamp,
           de skulle troe, at slige Rædsler (som
           naar Moder kaster Barn i Molochs Glofavn)
           Beviis paa disse Guders Storhed ere,
           der vandre om med Præsterne i Templet,
          
d.II,b.2,s.211              og ledes ned ved Præstehaand til Folket;
           ei Opspind, ikke Præstebud alene.
           Og disse slørbedækte Rædslers Skygge
           vi male i vort Væsen og vor Dragt!
           Vor mørke Pande er som Rædslen og
           vort Skjæg dens Slørslæb; maalte Skridt
           vi flytte frem som Stjernerne: ja, se,
           som Himmelen vi farve vore Kaaber,
           besprænge dem med Stjerner, hænge rundt
           om Slæbet Bjelder (Sphæresangen) Dyr
           (Allivet) Amuleter (Livets Kræfter):
           Infuler bære vi som horn'de Maaner;
           paa Brystet Solens Ring af Diamanter;
           i Haanden Offerfakler, Trolddomsstave:
           ja, de betegne, at vi skue ind
           i Verdens Gang, i Livets Dyb og Kræfter,
           og ere Folkenes Hyrder, -- Se da her
           en aandig Adels Purpur, Staal og Plade!
           En aandig Adel, stærkere end den Anden,
           da blive jo den store Mesters Lærlinge?
           Thi hersker Kongens Adel (Korn den maaler,
           som Hjerter vi) med Konger end i Spidsen
           vidtover bøiede Nakkers stille Hav:
           vi Stormen jo beherske, som kan male
           det ned i Kongegrave-hvirvler, røre
           det i Schafot-skyhoser over Thronen;
           og Strømmen, som det driver. Thronerne,
           hvis de hiint Ocean vil dybt beseile
           til os med Bøn maae skatte, som en Skipper
           paa Stranden knæler ned for Stormen, og
           paa Reisen seer med foldet Haand mod Skyen.
           Men hvor vi ei med aaben Magt tør herske,
           Vi ville liste os krumbøiede
           paa Pilgrimsgange op til Herredømmet.
           Og Ingen ahner: at et Scepter er
           i høire Haand hos den, som med den Venstre
           sin Ryg hudfletter.
           Vor Stat er ordnet da: en aandig Adel,
           som Folket troer oprunden af Guds Hjerne:
          
d.II,b.2,s.212              se Dommersæderne og Talerstole
           dens Borge ere over Folket! Templer
           er Statens Hovedstæder, hvor vi kaare
           en Ypperstepræst til Konge, ja til Gud.
           Vor staaende Hær Afguderne, og Djævle
           er' stedse færdige Bødler. Skjebne- og
           Guds-domme er vor Lovbog (saa vi faae
           til Retfærds-vægtstang egen Villie). Og
           de Bud, vi lade udgaae, ere Spaadomme,
           som sendes fra Oraklets sorte Kamre.
           Vor Stats Skat Offer er og Tiende.
           Den Lydighed, vi fordre, Overtroe.
           I Meroe ved Nil vi ville vise
           først Jorden Mønstret for vor Stat. Den snart
           i Ganges, Tanais, Phrat og Jordans Floder
           sig speiler. Saa paa Jorden vi os dele
           som Brahminer og Schamaner, Talapoiner,
           som Bonzer, Lamaer og Mager, Aser,
           Leviter, Aruspexer, og som -- Præster.
Folk.           Da Faderherredømmets Birkeriis,
           da Faderpræstedømmets Hyrdestav
           udblomstrede i Kroner og Tiarer:
           da, liig brolagte Stene, alle Hovder
           indunder Thronerne og Altre lagdes.
           Nu reise sig da Nogle, sigende:
           "i Os er Guld"; og Andre reise sig,
           og løfte Thronerne paa deres Skuldre,
           og sige: "der er Jern i Os og Kobber";
           mens Andre reise sig og sige: "se
           i Os er Lys, Demanter vore Sjele!"
           Men Vi, som simple Graasteen, i vort Leie
           maae blive liggende at trædes paa.
           Ha, Hvad der levnes os i Skjødet maa
           vort eget Armepar ei vogte? Ha,
           Vi tør ei med de tusind Munde knye?
           Vor Tunge ei, vor Mave kun tør sukke.
          
d.II,b.2,s.213              Os Konger skatte nu med Ørnekløer;
           og, under disse, røve os de Mægtige
           (de Borgefalke); Præsterne os tiende,
           som sorte Krager snigende sig ind
           i vore Huse. Ei vort Arbeid hviler;
           ei dynger sig vor Løn; utalte flyde
           i Jordens Furer vore Svededraaber.
           I Dommerens Vægtskaal ligge gyldne Lodder.
           Den Armes Klage er kun Spindelvæv;
           og sønder trykkes han, som Spindlen, naar
           den kryber fra sin Krog.
           Vel, lad os dog de Store efterligne!
           Hvi skulle vi da Alles Mindste være?
           Vi ville støde ud de Armeste
           til Evigtids Foragt i skidne Kaster:
           paa dem Vi træde, som paa os de Andre!
           O bedre dog, i liden Telteklynge
           at leve under haarde Fader-riis, og,
           skjøndt voxne, kaldes Patriarchens Børn,
           end, til eet Verdensfolk isammensmeltede,
           dog være kun een Flok Ulykkesbrødre!
           Ha, er det Trøst, sin egen Jammer læse
           paa Broders Aasyn, Millioner Brødres?
           Hvad? Ha, hvo ejer Styrken? disse hundred
           Satraper der, hvis vege Muskler knapt
           i Elskovslegen kunne holde Frillen,
           om hende urørt, frisk fra Faderens Dal
           ved leiede Trælle de lod hente? De,
           hvis Fingre ere blege af at rode
           i Drenges kolde Tarme! disse Hundred?
           Ha, eller Millionerne, hvis Arme
           er' hærdede til Pleiler, og hvis Pjalter
           er' lige sultne Gab, hvis Fingre ere
           af Harven hærdede til Harvetænder,
           hvis Ryg af Svøbeslag til Æselshuder?
           Men -- se, der sortne de paa Sletten ned
           med lange Spyd -- hvad Glimt af vore Knive?
           af dem vi skjære Brød til vore Børn med? --
           med seglbesatte Vogne, lige Skyer
          
d.II,b.2,s.214              med Stjerner rundt, med Taarne-elefanter,
           hvis Raserie er Herrens Tapperhed,
           hvis Snabler er Tyranners strakte Arme!
           . . De ægge dem fremover vore Hovder . .
           Ak, kunne vore Øg mod disse stampe?
           Paa Æselryg er Bondens svungne Kniv
           en sløv og latterligen udrakt Tunge.
           Med Pleiler kunne Borge tærskes ned?
           O, marvløs skjøndt, bevæbnet Arm er stærk!
           Og, lyde sammen tyve Suk fra Dalen
           (thi sukker enkelt Mund da lee de blot,
           og lade Bødler slide Tungen ud,
           og sætte saa den Stumme, Blodige
           i Gabestokken foran Borgeport):
           da ruller frem Tyrannernes unge Æt,
           krigsmodig før den arver Fædres Laster
           med Borgene, i blanke Rytterrækker
           bag Bueskytterraderne, de hverve
           af vores Udskud; og de tvinge flux,
           mens deres Trælle brænde vore Hytter,
           de staalbepandsrede Hingste til at vade
           i vore Qvinders Blod; og, naar de tøgre
           de svedte Heste, vide de ei om
           det Hvide rundt om Boverne er Skum
           -- o eller vore Børns Hjernemarv.
           . . O vee almægtige Kjærlighed -- du er,
           endskjøndt vor eneste Fryd vor største Svaghed!
           Hvi avle vi dog Trælle? hvi opdrage
           Forbrydere vi mod deres Menneskeadel!
           Vi troe, at Kjærlighedens Roser groe
           paa vore Mosevægge . . ha, vi yngle,
           som Oxerne i Stalden, for de Stolte!
           De sælge vore Børn som Kalve, og
           som Stude gilde de og slagte dem.
           Ha, se, naar Leeg de Stolte lyster, flux
           til Leegplads vælges vore Agre; og,
           naar Strid dem lyster, jage de os frem
           imellem sig, og række af vort Blod
           op Haanden til Forlig. O Jammer, Jammer!
          
d.II,b.2,s.215              Saa blæse fælleds Klager Millioner
           isammen, ligsom Hvirvelvinden Ax.
           Hvad Trøst? hvad Trøst? Vor egen Læbes Klage
           da synes tusinddoblet jo af Echo?
           Men største Jammer er: vi vide ei
           hvorledes vel Ulykkers Aag skal bæres;
           om, naar vi disse bitre Sorger smage,
           vort Ophav skal forbandes eller takkes.
           Thi, skjøndt vi vide Trældom uretfærdig,
           i Templerne den læres dog som Dyd,
           og Præsten fylder Himlen med Despoter.


           -- Ja, om vi knæle end, og øse i
           hans Skjød vor Sved, og kaste vore Børn
           i Ilden, faae vi dog til Løn alene
           (saavidt hans Sang og Mumlen vi forstaae)
           en skræksom Ahnelse, at vore Lænker
           igjennem Graven løbe, at de smedes
           paany i Helveder, ja selv maaskee
           tilbage slæbe os til Jordens Vee!

Nogle blandt Folkene.           Hvad? Vel! Levvel du vore Fædres Vugge,
           du Jord, som avled' os -- ak nu vor Stedmo'er!
           Vi, trætte af at trælle uden Løn,
           Vi, kjede af at svede og at bløde
           for nogle Faae af vore Brødres Lyst,
           Vi lægge Agrene, (af Fædres Sved
           bedugg'de, da de dem fra Skoven vandt)
           igjen tilbage til de Stores Valplads,
           til Dyrehaver, til Leilændingsgods,
           til Hvad de lyste. Men Vi tye til Havet,
           nu glade ved at være slupne ud
           af Jordens blodige Gab. Vi ville da
           ved Jordens store Floder sætte os
           i Stæder sammen; vælge selv hvad Scepter
           skal reise over vore Arner sig;
           dog saa at Alle derom Fingre snoe.
          
d.II,b.2,s.216              Saa aabner eder først, I Hellas's Fjorde,
           der ligne Tunger prisende Jordens Skjønhed,
           som Mennesk'hedens Tilflugt -- o for Fristater!
           Saa bærer os, I Joniens Øer,
           du sønderplukte Rosenkrands -- o vi
           dens Knopper samle, knytte atter sammen!
           Saa skjuler, Libanons Skræntninger, vor Flugt
           fra Despotiets Sletter! Libyens Syrter,
           ei under vore Handelsstæder synker!
           Misund os, Jord, ei dine mavre Rev!
           misund os ei at pløie golde Hav!


           Snart skulle vore frie Stater yngle
           om Strandene et frie Staters Forbund;
           og vore Handelsstæder Plantestæder,
           der græde ei, om end af Jorden de
           forstødtes ned til Havet. Snart da skal
           det første Seil fremyngle Seil som Sneflokke,
           og, Glimt i Glimt, de lyne over Havet.
           Vor Kløgt skal spinde inden vore Volde
           Aljordens Rigdom; og, da Alt vil herske,
           ved List vi amme Sløvhed op iblandt
           de trællebundne Folk (blot hyppe den;
           thi den har alt som Snerregræs dem omspændt)
           og hos Tyrannerne Forfæng'lighed
           (blot deres Stolthed kruse lidt og folde).
           Vi ville kostbart Legetøi opfinde,
           tillokke, snyde Narrene, belee dem,
           Tyrannen lære Pragt, ophænge Purpur
           som Lokkemad og Krambodmærke. Se,
           vi stikke under Schythens Næse Kryder
           fra Indien, og smøre Celtens Læbe
           med Joniens Viin, og gjøre Kornet, som
           er Melken, ham Naturen har bestemt,
           for Gothen vammel mod sinesisk Urt.
           Vi ville bringe vore Bramseil fyldte
           med Sydens Vellugt til de kolde Strande;
           indbilde Sydens Folk, at Nordens Peltse
           er under deres Sol nødvendigt Smykke.
          
d.II,b.2,s.217              Men medens Jordens Skatte strømme saa
           igjennem vore Handelsstæder, skyller
           en Rigdom op sig under Borgernes
           klæbrige Hænder. Og vi binde da
           med gyldne Lænker Folkene til os;
           men deres Sukke standse mod vor Muur,
           hvorinden og paa Havets store Torv
           vor Frihed vi i Eenrum ville nyde,
           mens Slaver Haan, og Konger Trods vi byde.
Mænd.           Ha, ha -- I som vil bore Eders Fristater,
           som Medædere indi Dynastierne,
           jer Frihed i det lille Indelukke
           vil være liig ubændig Tyr i Tjor.
           Vi Adel, hvis jert Tag os tækkes, kryber
           indunder med; hvis ei, er' eders Guldstykker
           en Sæd, hvorfremaf Hersk're ville spire.
           I hade Kongenavn; men blandt Suffeter,
           Senat, Consuler og Archonter,
           Ephorerne, Pakicierne, Dommerne,
           et Scepter-neb sig reiser vel i Tiden;
           hvad eller midtblandt Pøbelen sig hæver
           en Kongeørn, der Nebbet fuult holdt skjult,
           til høit nok, for at strække Halsen ud,
           og klappe ud med Vingerne, han var
           paa Folkets Aande hævet. Længe kydsk
           og smekkerformet er ei Eders Frihed;
           thi Vindesyge er dens Bug og Tænder;
           og da, naar den er bleven næsten mæt,
           Ærgjerrighed, dens Geilhed, bruser op,
           og Sceptre reise sig. Mon yngles da
           den gamle Yngel ei, som de vil flye?
           Hvor langt mon kom I ved at gaae iring?d.II,b.2,s.218  

Mænd.           I ville flye fra Jorden? Kunne I
                      fra Himlen flye vel eller Helvede?
           De gabe over, under hvert jert Skridt.
           Vi Præster maae da følge, forat lede,
           som Aruspexer, Disse sikre frem.
           I kunne flye Tyrannerne; thi kun
           i eders Kappe hæfte Disses Sceptre.
           Men Os I flye ei, thi vor Krumstavs-hage
           er haget ind i Eders Hjerter. Se,
           Comitiens Bevægelser er kun
           Augurens Aandes Hvift! lad Rigdom da
           og Lediggang en Adel føde, og
           udruste denne mod jer Frihed; eller
           lad hver en Stodder holde sig for Konge,
           og troe, naar han sin Stemme giver hæst,
           Stikpengene, hans krumme Næve holder,
           er billig Skat kun til hans Myndighed!
           Det er os ligegyldigt (ja desbedre,
           saa blive vi alene Adel) thi
           vor Bisag er jo Kampen imod Frihed
           (de gjerne leve maae som bedst de synes,
           og have Sandsernes og Legems Frihed)
           men, se vor Hovedsag er Kamp imod
           den Aandens Friheds Sjel: mod Sandhed selv.(En Valplads foran en brændende Bye)En Konge.           Er Seiren vor? Er Marken reen?En Høvding.           Kun ei for Blod.Kongen.                             Ha, ha! Det er
           min blomstrende Hæders-piones Dug.

d.II,b.2,s.219  

En Høvding.           Hist flye de Sidste.Kongen.                             Vel! er Marken reen,
                      saa dræber Fangerne!
                                   
(Valpladsens Saarede jamre sig)

                             Ti stil! Forbandet!
           Om man ei kjæmpe kan iro -- naturligt --
           saa kan man ei engang iro jo seire?
           Saa dræber ham der vælter sig paa Knæstubben,
           og rækker -- haaner du? -- sin Armstump op,
           og griner stygt paa Seiersdagen, nu
           da Kongen tog et Land, og traadte sønder
           et Folk i Jordens Afkrog. Hei -- Musik!
           Døv Disses Skraalen, Cymbler! Blæser ud,
           Basuner, Disses Livsensaande, fuld
           af Jamren for en gammel Fa'er, en Mo'er,
           en Brud, et Barn og andet Hjemgods . . Ha,
           forbandet, at en Halvdeel af min Hær
           paa Valen, Seirens purpurhængte Vugge,
           i Blod sig vælter! Den skal døe, som ei
           kan Seirens Vellyst nyde: Den, som blander
           med Jammersuk sin Konges Jubelskrig!
           Saa! -- Jeg ei hører deres Klynken mere;
           men hæst de aabne Saar i Øret skrige . .
           Bort! slæng dem bort! -- Hvis I ei kunne fægte,
           naar høit mit Banner hvisker om, med Skyen
           en Seir, som venter mig: hvis ei I kunne
           medeengang sprøite ud alt Eders Blod
           i hvertet Ansigt, som ei, stivt af Rædsel,
           ligt Solsikblom, sig vender hvor jeg gaaer:
           Hvis ei I gaae med Smiil i Døden paa
           mit mindste Vink -- saa døer for Øxen forud!
           Jeg vil ei, naar jeg kommer hjem i Landet,
           i Eder see Forbandelser paa Krykker
           opstumprende. Hvi er da Krigens Storhed,
           trods denne Spydglands, disse Cymblers Klang
           (der, hvis den kunde males, maatte males
          
d.II,b.2,s.220              med Solens Straaleglands) ei reen, ublandet?
           Fy, Pesten yngler under blanke Bann're!
           Fy, Jammerskrig forstyrre Kongens Jubel!
           Fy, raadden Kjødlugt blander Laurens Duft!
           -- Bort slige gustne Tanker! Hvirvler Cymbler!
           Hærolder, raaber: "Hil du store Konge!"
           Ha, seer med Fryd, I Overlevende,
           (thi glæder Eder, at I dele tør
           et Syn, der fryder Kongen!) skuer hist
           mit Seiersfestblus flammende mod Skyen!
           Se, Byens Spire ere Askeskygger!
           Se, Staden er ibrand en Rose liig,
           der i mit Fodspor høirød bøier sig!
           Hvad hviner? Er det Gnister? Qvindeskrig?
           Mon Smaaebørns Klynken, naar paa Spyd de falde
           som Silkebolde? eller, naar de hæves
           ved Benene, for saa mod Stene knuses?
           Vel! Stad og Land er Priisgods. Skjænder! brænder!
           I Oldings-Sølvhaar tørrer Eders Sværd!
           Og krænker mellem Luer døde Qvinder!
           Gaaer, pidsker Havets Ryg, der løfted op
           min Bro, da tvende Verdener jeg vilde
           isammensmelte! Hav, som Jord, skal være
           min Træl; thi er ei Jeg da Jordens Gud?
           og Havet er jo Jordens myge Træl?
           Mit Smil beliver; og mit Bryn jo dræber?
           Ha, fører Folkets Levning ud ifra
           de øde Arner! Dog til Fædreland
           jeg skjænker dem en fjern og øde Ørken,
           at blande sig med dennes vilde Folk.
           Men fører Fremmede her ind paa Tomterne!
           -- Det er at rykke op et Folk medrode!
           . . I ømme Jer? Ha, er det Eders Fædre,
           I myrde? Eders Døttre, som I skjænde,
           idet I qvæle dem? og Eders Børn,
           som skrige, naar I knuse dem? I tænke,
           at dette Folk end aldrig Jer fornærmed?
           at vide Ørkner støved mellem Eder?
           Jeg siger jer, at Disse, som nu vaande
          
d.II,b.2,s.221              sig i min Hevn, fornærmed blodigt mig:
           Thi kom de vel og knæled? kom de vel,
           forinden Jeg dem tvang, og bragte mig
           al deres Velfærd? Deres Blod og Skrig,
           som Lyn og Torden, komme ene da
           paa Kongens Hoved! Gaaer, I Bøddeløxer!
           Betaler Jeg Jer ikke for at myrde?
           Opfostrer Jeg Jer ikke for at myrdes?
           Uddrag med Sang og Spil, min Hær! og dø
           med Tak, naar Kongen fører dig i Døden!
           Thi har ei Præsterne jer lært, at leve
           af Kongens Villie, døe for Kongens Villie,
           I Mælende? og synde for hans Villie?
           og segne, eller leve af hans Naade?
En Præst.           Hør, Brahma sidder paa min Tunge! -- knæler!
                                   
(Folket knæler)

           Guds Aand i mine Lunger blæser -- ofrer!
                                   
(Folket ofrer)

           Hør, Brahma er -- han Selv er i min Tale!
           Han hviler paa min Læbe, som hans Billed
           paa Blomsten Comala i Havet, i
           min Viisdomstales brusende Ocean.
           Ha, Vischnu, Altophold'ren, er i min
           Velsignelse; og Chiven, Altfordærveren,
           er sortnende i min Forbandelse,
           i min og mine Brødres, i Brahminens!
           Mon I, I lave, skidne Kaster -- ha,
           mon I er' værdige at høre Brahma?
           Har I idag jer badet trendegange?
          
(afsides)
(Saa faaer et simpelt Mestrens Viisdomsbud
           sin Majestæt ved Overdrivelse.)
           Har I i helligt Kopis væltet Eder?
           og salvet Eder ind med helligt Skarn.

d.II,b.2,s.222  

Folket.           Vi ei arbeide, men vi bade os.
                      Vi tale ikke, men vi bede.En Præst.                 Salige!
           Saa hører, I Rettroende og Salige!
           Saa flokker jer om Shastas Viisdomsdyb,
           som tørstige Fugle; men, naar nippende
           I række Nebbene op, da hvæser ud,
           (liig hellige Gjæs) Foragt imod de andre,
           de tre og fiirsindstyve Hindu-secter!
           og hviner Had mod Fo's og Buddhas -- ha,
           dem giver Forsmag paa Fordømmelsen
           alt nu da i Forbandelser! Saa følger
           da Brahmas Finger i min Tunge -- se,
           til Brahmas Skjød! Hør, Brahma lærer Eder:
           "Det er fortjenstligt først og fremst at ære
           Brahminerne (det første Livsensdryp)
           af Brahmas Hjerne), som at spytte paa
           og haane Parias. Og til Salighed
           at bygge Klostre kneisende som Gates,
           for os Brahminer -- o de ydmyge
           Gudstempler -- og for tusinde Fakirer
           (de Fattige paa Guld, paa Frelse Rige)
           at der for Eder mange kunne bede.
           Fortjenstligt, om I bygge op Pagoder,
           af Røg og Billeder og Altre fulde,
           for Brahma, Vischnu, Chiven og Bhavani;
           for Gungo (Ganges Guddom) og for Sustee;
           for Lukee, Vischnus; Drugah, Chivens Hustru;
           for Kalleka, der sprang af Drugahs Øje;
           for Kartik (Chivens yngste Søn); for Sursutee,
           (den Brimah, Guds, og Birmanees Datter);
           for Solen; Moonshee-Tagooran (Gudinde
           for Slangerne); for Kissen-Tagoor (der
           nedsteg fra Himlen forat fælde Kjæmper,
           hvis Fodtrins Støv formørked' Hindostan);
           for Jagannat og Kakaveda, Lingam
          
FORRIGE
NESTE