HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 1. BIND: - 1830

SAMME SCENESylvia.           Jeg hører alt, de Parkens Hjorte
           med Trudsler, Skrig, og Eeder skræmme.
           Det ærgrer mig at være hjemme,
           at Han, som Kysset stjal, er borte.
           Ak hvis hans Kys ei havde hjem
           i saadan Hast mig blæst, saa vilde
           mit Knæe i Støvet dybt, for dem,
           som Skjæbnen truer nu saa ilde,
           ham bedet Kongen at formilde.
           Det vilde han vist ei mig nægte.
           Jeg troer ei han var fuldt saa slem
           som hine Tre. Dog Skinnet veed
           jeg jo som oftest er ei ægte.
           Han var dog mild. Nei -- ikke vred.
           Hans Øie var dog fromt. O nei!
           ei blidt, men slemt ei heller. Om
           hans Mund ei lumske Smiil sig bølged
           -- nok skjelmske Smiil; dog ikke som
           om de et værre Hjerte dølged!
           det er dog godt, de lyve ei.
          
d.II,b.1,s.233              Hans Pande klar og aaben og
           -- jeg vil ei nægte -- syntes klog,
           skjøndt den var fri for Rynker. Dog
           en Djævel, selv i mindste Fure
           i mindste Øiebrynets Krog,
           kan, fæl som Asmodæus, lure,
           og som en flittig Edderkop,
           i mindre end en Time spinde
           slig Væv paa Letsinds Regnburok,
           at man det hele Liv har nok
           i kun det halve op at vinde.
           Om god, han var dog nok letsindig, --
           om smuk, dog djærv, -- om vittig, vindig.
                                   
(staaer eftertænksom.)

           Ak, lad ham være! Om hans Mine
           ei fuldt saa løgnfuld var, jeg troer,
           jeg bad ham neppe -- skjøndt ei for
           min egen Skyld det var, om jeg nu bad --
           ham lægge gode Ord for Sine;
           Thi, skjøndt han vist ei elsker En
           af dem, er hver hans Kammerad.
           Nu, han er borte, faaer jeg see
           at hjælpe ud mig selv af Nøden,
           at redde mig ifra de Tre,
           og dem da og maaskee fra Døden.

(Ha, Ho, og Hu kommer.)Ha.           Her er jeg. Helvede er bagenfor.Hu.           Her er jeg. Helvede og Døden flyer
           igjennem Mismods brustne Skyer.
           Her er jeg. Haabet nu sit Smiil fornyer
           og kaster leende det Tungsinds Flor,
           der Hjertet hylled ind, som Nat en Grav,
           og nøgen -- som en Venus sprang fra Hav,
           der fødte hende udi Perleskjødet,
           mens Sydens Vind, som over Lybien gløded,
          
d.II,b.1,s.234              var Huld-Gudindens Vuggesang --
           det træder frem, kun svøbt i Smiil,
           dumdristigt nok, det griber efter
           Amorens sukbeving'de Piil
           (dit Øies Vaaben, Læbens Smykke
           lig Solens Glimt i Morgenrøden)
           for den, med Afsinds Hercleskræfter
           dybt i sin dybe Barm at trykke.


Sylvia

(viser dem en liden Æske.)           I Herrer! I maae vove Døden.Ha.           Oah!Hu.                 Oah!Sylvia.                 Til Døden svorne,
           vælg Kongens, eller min, som nu
           det synes rettest Eders Hu --
           Hvis jeg skal være Eders Norne,
           Pandoras Æske . . .Ha.                 Ha Pandor . .
           Pandoras Æske?Ho.                 Stille, Bro'er,
           Afbryd ei Nornen, naar hun griber
           sin Sax, og Traaden just afkniber
           der, hvor den netop nu skal briste!Ha.           Bør unge Folk da Livet miste?Sylvia.           Nei gamle Laster. Hør mit Svar!
           To kan jeg ei fra Døden vriste.

d.II,b.1,s.235  

Ha.           Triumph! Guds Torden!Hu.                 Døden var
                      alt krøben ind i mine Aarer,
           drak Blodet ud, men fyldte Taarer
           og Iis i dem. Mit Hjerte staaer
           nu blomstrende i fuldskjøn Vaar.Ho.           Ha, ja, paa Bunden dybest i
           Pandoras Æske, fuld af Nød
           og Undergang og Sorg og Død
           i saadan Rigdom som opfunden
           er af en Djævels Phantasie,
           laae Haabet dybest skjult paa Bunden.Sylvia.           Her er da trende Piller. To
           indhyller i sig evig Ro.Ha

(forskrækket.)           Gift! Gift! Ha Pest og Død! et Gran,
           af det, som vulgo Rottekrud benævnes --
           et Gran, som Fjer i mindste Myggevinge,
           kan selv en Herkules nedtvinge,
           er nok for Samson.Hu.                 Eja! Vee,
           et tredeelt Livshaab mig kun levnes.Sylvia.           Ja, det er Terningkast. En Mand,
           hvis Livsværk er at døe og døde,
           tør ikke ned i Graven see?
           I som for mig vil Fanden møde?

d.II,b.1,s.236  

Ha.           Jeg? Ja -- ja -- Gift! Pest! Død!Sylvia

(rækker ham Pilleæsken.)                       Nu spiis!Ha.           Hvem ta'er af Fandens Snus en Priis,
                      og det er Arsenik, ved Alt,
           om Daasen selv, som I, var malt
           med Morg'nens Farver? Man jo heel
           og holden nyser ud sin Sjel
           paa saadan Priis! Nei! nei!Sylvia.                       O fy!
           Vel, jeg vil ikke Eder tvinge
           til stille Død, ifald I lyster
           at foretrække Bødlens Klinge,
           som maaler Eders Pralerie.
           Ha, vil I lade Galgen bryste
           sig med Jer Ungdom under Sky?Ho.           Fra Haabet til Fortvivlelse at flye?
           Hertugens fæle Malerie
           af Steilescenen for mit Øie staaer
           saa klar, for Sind og Sands saa nær,
           at alt omkring mig lutter Galger er,
           og at jeg stedse hører Bødlen slaaer.
           Det gjør mig og paa Giften sulten -- Ha!
                             
(tager Pillerne op af Daasen.)

           De veie eens?Sylvia.                 Ja paa et Haar.Ho.           Eensfarv'de alle, veed jeg? ja!

(peger paa en Pille.)

           Den tager jeg, det Centnerpund
          
d.II,b.1,s.237              som enten mig til Himlen vipper
           ha! eller ned i Helveds Bund;
           som Ørnen falsk Skildpadden slipper
           fra Skyen paa en Klippe ned. --
           Vel, lad os ned til Stygis Bred
           som gamle Venner Arm i Arm
           paa samme Djævels-Vingekarm
           da ride, slæbes eller svæve.
           Kun Een af Os sig gjen kan hæve
           med Underblomsten, som der groer,
           tilbage til den kjære Jord.
           For Een af Os --


Ha.                 Jeg være -- Ha,
           Jeg være paa slig Vandring med?
           Ved Æren, som paa dette Sværd

(trækker Kaarden.)

           med tusind Helteskygger sidder,
           jeg Giften smager ei! En Ridder
           at døe af Mavesyge? Ha!
           Hvem hugger? -- er det ærlig Færd?
           Hvem slaaer med Hug og naar med Stik
           -- er dette Riddersfærd? -- Kolik?Ho.           Vel! træk, træk begge!
                       
(drager sin Kaarde. Ha stikker sin ind.)

                       Død og Liv
           imellem vore Klinger svæver.
           Nu træk! fald ud! Men hold jer stiv
           thi, falder I, ei Bøn saa sød,
           at den gjør selve Satan blød,
           ifra jer Nakke Eggen hæver!Ha.           Jeg fægter ei --Ho.                 Saa fægt i Galgen
           med Veir og Vind og Slud og Regn
           og Pøbel-Spot! Husk hvad du er?

d.II,b.1,s.238  

Ha.           Ved Alt, jeg veed det: Cavaleer!
                      Jeg myrde Kamerader? Troer
           du der er Skjersild til, min Broer?
           Og troer du, for slig Daad da blegn!
           Nei heller rustn, mit Sværd, i Balgen,
           end jeg i Broders Bryst det slibe!

(afsides.)

           Saa slemt kan Fanden selv ei knibe.Sylvia.           En Dames Bud, som Døden byder
           af lutter Lune -- dog undtagen
           naar saa fortvivlet synes Sagen
           som Eders synes mig og Jer --
           er Skam for hende; dog det pryder
           den ridderlige Cavaleer,
           som uden Hensyn Budet lyder.Ha.           Ei nu, ved Underverdnens Ild,
           Hvor to af Os maa blive Gløder!Ho

(svinger Kaarden.)           Tag Pillen!Sylvia.                       Vælg nu som I vil.

(gaaer bag Gitterværket, som hun lukker.)Ho

(svinger Kaarden).           Vælg, eller denne Sværdod støder
           al Feighed og Betænkning ud
           af Eders Hjerter, saa de skulle
           af sultne Orme blive fulde.
           Det gjelder paa den ene Side
           i Stilhed blot i Græsset bide,
           men paa den anden Liv og Brud.

(gjør Angrebstegn, de Andre bæve tilbage.)Hu.           Et Sværd i Lungen iisnende? Uhu!
           er piinfuld Død i samme Nu.
          
d.II,b.1,s.239              To Piller Rottekrud -- een Hvedemeel!
           der er de tre. Og denne Ene
           kan jo tilfalde mig som Deel.
           Et fælt Hazardspil? Sandt! dog værre ei
           end Pesten, naar i Adiabene
           den tager To af Tre og gaaer sin Vei,
           dog leve Folk der, Ja, de Rene
           sig levende i Paradiset mene;
           Fabriker dundre der, og Damascenersværd
           (at Døden ei skal herske der alene
           men overalt) man smeder der,
           og sender vidt om hist og her.
           Vel! Jeg, da Ondt maa være -- holder bedst
           at vælge, fremfor Sværd og Galge, Pillen.


Ho.           Ret, bid blot -- ikke see og lugt
           og slik paa ædiksure Frugt!Hu.           Dog, var her en Doctor og en Præst,
           var det -- jeg Døden snød -- i Sandhed godt.
           Den første gav mig Antidot,
           imens den sidste læste i Postillen.Ho.           Saa snød den første Døden, men
           den Anden -- bedre -- Djævelen.Hu

(seer i Pilleæsken.)           I alle Engles Navn da kjæmp
           nu, Mave, kjækt mod Giften, dæmp
           dens Lavastrøm, at den ei flyder
           igjennem Hjertet, ikke syder
           for vildt i Aaren. Ak! Ak! Ak!
           Hvem er i saadan Time glad?
           Gid hun i dybest Helved sad,
           og aad blot Gift og Taarer drak!

d.II,b.1,s.240  

Ho

(til Ha).           I siger Intet?Ha.                 Ak, hvem taler
                      i saadan Time? Gid hver Møe
           hver Apotheker maatte døe
           af Gift og Pest og Helvedsqvaler!
           Det siger jeg!Ho.                 Hu, staae mig bi!
           Saa skal han, skal han Pillen smage!Ha

(afsides).           Ak Angst er Offrets salte Kage,
           som trykker stolte Nakke ned;
           Salt før, den saltes meer i Sveed.

(høit.)

           Det siger jeg!Ho

(til Hu).                 Ven, staae mig bi,
           saa tvinge vi ham Pillen ind.

(Ho og Hu gjøre Angreb paa Ha, og bemægtige sig ham.)Ha

(kjæmpende).           Guds Blod er Lynild! I vil putte?
           I putte? Ha! Mord! Fred! Fred! Fred!
           ved Tordenskyen, Cherubens Kutte,
           og Djævlens Eeder: Hvirvelvind!
           Prøv Pillen først! Ja prøv den I!
           Prøv først, saa skal jeg . .Ho

(brydende med ham, holder Pillen i Veiret).                 Munden op
           Karnaille! Munden op!Ha

(synkende i Knæ).                 Ha -- va! --
           Mord! Gift! Fy!

d.II,b.1,s.241  

Hu.                 Hvor er Pillen!Ha

(rallende paa Jorden).                       Stop!
                      Moer D -- raab -- Trerraa -- a! --

(de slipper ham, han falder død ned).Hu.           Han fik ei Pillen. Djævleblendt!Ho.           Ei Djævleblendt! Thi seer I efter,
           saa finder I, ei bedre Kræfter,
           end Skræk kan Gift hos Feige have.Hu

(bøier sig ned og seer paa Ha).           Ja, Himmel, han er langt nok sendt.Ho.           Gid du saa langt, ei læng're, følge!
           Thi dyb're Helved ei der er,
           end det, som slugte denne her.
           Nu slug!Hu

(angst).                       Ak ja!Ho.                 Dit Ansigts Sveed
           er Skummet over Carons Bølge.
           Ha vil du ei? Bedrager, æd!

(trækker Kaarden).

           Nu slug!Hu.                 Ah ja! Paa eengang da!Ho

(tager Pillen ind).           Tillykke da! Bedrager ha!

(vil stikke ham med Kaarden).Hu

(tager Pillen ind).           See saa! Tal ei! O Liv Farvel!
           Farvel hvert Haab med Farvespil!

(Ho synker om i Græsset).

d.II,b.1,s.242  

Hu.           Han døer. O faaer jeg bedre Held?
                      Ak alle Engle fang min Sjel,
           hvis den min Ungdom troløs vil
           henkaste til et raaddent Spil
           for sultne Orme, som skal pille
           mit Hjerte ud. O Stille! Stille!

(Synker om i Græsset. Sylvia aabner Gitteret og kommer ud.)Sylvia

(seer paa Ha).           Hvor listig? uden Skin af Liv
           Han lod sig falde død og stiv?
           Han stønned godt, og godt han ralte;
           List eller Feighed gav hvert Støn
           en god Accent. Staae op, du Søn
           af Mars! Ligg til jeg bringer hjem --
           om saa du vil -- Pardon for dig og dem.
           List er vel Feigheds Søster; men jeg seer,
           at List og Taushed, Pralerie og Skrig
           her underlig forener sig
           i samme Mund -- Min Herre, ikke meer!
           Staa op!

(afsides).

                 Ha, gaaer jeg, vil han reise sig
           og vist snigmyrde begge.

(rusker i Ha).

                             Kjære staa
           dog op! Ha! Himmel! Himmel! blaa
           hans Læbe er, og Skummet sidder paa.
                             
(slaaer Hænderne sammen).

           Ved Himlen, -- gode Himmel! Himmel!
                                   
(rusker i Ho og Hu).

           Hei vaagner! vaagn! Din Broder døer!
                             
(forlader dem og seer paa Ha).

           Hvem kunde tænkt! Ak døe af Skræk?
           Hvem døer af Skræk? Er sligt hørt før?
           O frels mig! O! er Pillen væk?

(seer i Æsken).

           Nei Gud skee Lov! Ak var jeg død!
           O var han her, jeg saae i Dag!
           Ei løi hans Blik, hans Sjel var blød,
           hans Smiil uskyldigt som den første Dag,
           der hvælved sig om Jorden rød.
          
d.II,b.1,s.243              Han hjalp mig. O hvad Rædsel rammer!
           dog veed jeg ei, hvad jeg forbrød.
           Hvad tænker Himmelen. O Jammer! Jammer!
           Hvad tænker Himmelen, som denne Jammer! . . .
(Kongen træder frem i kongelig Dragt).Kongen.           Ha Mord ved Kongens Gaard? --Sylvia

(forvirret).                       Ak! Kongen
           Og du -- Og I! O reent uskyldig

(knæler).

           uskyldig . . Helligst.Kongen.                       Trende Mord!
           Uhørt! useete Syn at see
           en Djævel i Seraphens Form og Dragt,
           bag Himmel-Øie Helved lagt!
           Uhyre Sag!Sylvia.                 Ved Himlens Helligste!Kongen.           Tre Mord? Ha! troer I, tomme Ord,
           som Løgn henveirer let fra Tungen,
           kan blæse bort Mistanken fuld og gyldig?Sylvia.           Ved Eders Retfærd, ved min . . . . .

(brister i Graad).Kongen.                       Graad?
           O Falskheds Pynt, naar fuldberaad,
           bevidst den frem i Lyset træder.
          
d.II,b.1,s.244              Thi Falskhed skammer sig at gaae
           med sine dagligdagse Klæder
           blandt smukke Dyder. Derfor maae
           hun Flitterstads sig hænge paa
           lidt Graad, lidt Smiil, hvad det kan være,
           naar nødt hun er i Lys at staae.
           Tidt med Triumph -- Sligt Tosser ære --
           hun til sit skidne Hul gjenvender,
           og voxer saa, at, naar Dødssangen hviner,
           kun Djævelen sit Kjelebarn gjenkjender.

(afsides).

           Ak Sylvia græder! Ha, du skjønne Last!
           var Angeren reen, mit Retfærdssværd det brast.

(høit).

           Et skjørt Beviis er lette Miner,
           som, om de end i Dag af Sorgen
           og af Samvittighedens Meisel, Skræk,
           indstivned til Gorgonens Træk,
           dog vilde sikkert visne væk
           i Ligegyldighed i Morgen,
           hvis Fyrsten aanded paa dem med sin Naade,
           og ikke taalte smukke Kinder vaade.


Sylvia

(reiser sig stolt).           Din Naade trygler jeg dig ikke af
           men Retfærd kun, som Himlen Fyrsten gav,
           at skifte lige ud til alle
           fra Armodskrybben op til Rigdoms Halle.Kongen

(afsides).           Hvad skal jeg dømme? Selv jeg hører
           og seer hun bød dem Gift; og dog
           reen Uskyld hendes Forsvar fører.
           Hvert Suk et Cherubsværd, som slog
           for hendes Uskyld. Himmel, gjør mig klog!
           Medea var vel skjøn, men denne Pige
           er skjønnere, men grummere tillige.

(høit).

           Hør Pige, du min Retfærd forekom;
           Thi disse vare Dødsens. Dog
           det forekommer ei din Dom.
          
d.II,b.1,s.245              I Morges Majestæten du
           ved Spot har krænket. Dog du leed
           en Straf, du kommer vist ihu.
           Dernæst -- her er Nemesis vred,
           om tusind Elskovsguder græd --
           tre Beilere du Gift har givet,
           paa det at, skilt ved dem, du Livet
           med elsket Fjerdemand, kan nyde,
           som dig skal pryde, lyde, yde.
           Thi Helved har ei Daad saa sort,
           at Elskov, for i Ro at fraadse
           den Elskte og sig selv med bort,
           ei kjøber den. -- Ja, for at vinde
           en Krog, hvor den kan krybe hen
           og Søvn og Ro og Ruus kan finde,
           den største Last af Helved trodser,
           og største Dyd af Himmelen.


Sylvia.           Ei Gift -- ei Elskov! -- Gift? Forvidt
           tillader Himlen Kongen feile.
           Gid Eders mørke Retfærd speile
           sig vilde i mit Hjerte. O
           saa vilde den ei forud troe
           saa meget Ondt, men dømme viist
           som Eders store Dommer hist.
           Ak, Eders Majestæt vil I --
           vil I Jer hævne nu, fordi
           i Dag jeg talte altfor frit?
           O tro mig, Ha er død af Skræk,
           og disse drømme Dagen væk.Kongen.           Umuligt, han som tage vilde
           en Fæstning med Cavalerie.Sylvia

(viser ham Pilleæsken.)           Ei Gift! ei Gift! see her! o see!
           der ligger een. Der var kun tre.

d.II,b.1,s.246  

Kongen.           Hvor veed jeg det?Sylvia.                 Jeg veed det jo.Kongen.           Du Daare, hvem kan Synden troe?Sylvia

(med bristende Stemme.)           I troer mig ei? Ak ned jeg svælger
                      nu Eders bittre Ord.Kongen

(omfavner hende.)                       Guds Blod!
           Ha Sylvia, du ei forstod
           mig ret. Du døer -- o Himmel! O
           jeg troer, jeg troer, vil evig troe!
           O Rasende! Ak, ei du veed,
           Hvad Kongen kan -- Lev! jeg vil glemme!
           kun Hjertet skal i Sagen dømme.Sylvia.           Beviser det Uskyldighed?
           O jeg er glad. --Kongen.                 Ja Haabløshed --Sylvia

(synker om i Græsset.)           Ei Gift -- kun Drømme -- Drømme -- Drømme --Kongen.           Hollah! min Krone for en Læge --
           en Magus, som kan Døden tæmme.
           O skjøn som død, o favr, skjøndt bleg!
           Kun Liv, og hun paa Thronen steg.
           Sligt Dødsbeviis maa være gyldigt,
           Hun levede og døde vist uskyldigt.
          
d.II,b.1,s.247              Jeg lever skyldig, ha blodskyldig, fuld
           og tung af Blodskyld segner jeg i Muld.
           Mit Øre løi, mit Øre sveg,
           da de paastod, at høre, og at see
           at saadan Haand som denne -- Kys!
                             
(kysser Sylvias Haand).

           Og Kys, og Kys -- besmitted sig. O Vee!
           Ak endnu varm og rosenskyet! lev,
           O søde Sylvia, o lev, o lev!
           Ak stod du op, du Dronning blev!
           Ha, kunde jeg dog kysse op din Aand,
           jeg kyssed' Giften bort ud af din Haand.
           Nu balsamert og purpursvøbt du skal
           som Snefried-fagre i Haarfagers Hal
           min Dronning være.


Ho

(vaagnende).                 Gys, gys, gys!Kongen

(forskrækket).           Hvad seer jeg der? Han vaagner, Tys!
           Ha Helved kogler!Ho

(fantaserende, reiser sig op).                 Pik paa Laaget!
           Pik, sultne Orm! Pik rask! pik! pik!
           Boer ind! boer ind! du finder ikke Noget.
           En Ravneflok jo hele Klumpen fik.
           Vær ei misundelig, thi Vinden vel
           frastjæler Ravnene den halve Deel.Hu

(reiser sig op).           Slug Morian-Ravn! du sorte Nar,
           troer du jeg føler til dit hvasse Næb,
           fordi du foer med mig saa slemt afsted
           og Lungen tusindfold istykkersled,
           og Kloen lige ind til Hjertet kneb.
           Dog tænkte jeg, at Helved værre var.
           Jeg mindes jeg for det paa Jorden skjælved.

d.II,b.1,s.248  

Kongen.           Ak, Afsind!Hu.                 Ei! Er Konger selv i Helved?Ho.           Ja Skam! og det i al sin Pragt.Hu

(til Kongen).           Jeg kjender dig --Ho.           Er du og saavidt bragt?
                      Jeg seer det nok, at det er Luer alt
           det røde Fløiel, hvormed du er malt.Hu.           En overmaade herlig Vinterdragt.
           Dog neppe den behøves her,
           hvor Rosen staaer i Sommerskjær.
           Men jeg forstaaer, du blot besøger
           den, som og vi, -- og har forladt vort Hjem,
           vort Helvede.Ho.                       Ja vist, han spøger.
           Din Krone gnistrer. Hui, ja du var slem!
           Din Kaabe er da nok dit Folkes Blod!
           Og disse fyrstelige Diamanter
           Retfærdigheds og Uskylds Taareflod,
           som under din og Thronens Fod
           useet og søndertraadt og ufølt randt der,
           hvor du som jordisk Hersker stod.Kongen.           Ruus eller Afsind plager dem.

d.II,b.1,s.249  

Hu.           Den Kaabe, du med Stolthed drager,
                      er viid opblæst af Folkets Klager.Ho.           Vel dig. Din Søn dig vist nok gav
           Te-Deum og en Æres-Grav.
           Os Stakler -- Midnatshimlen huser
           -- dog ei os selv, men kun vort Leer;
           heelt er vort Væsen som du seer --
           Det skader ei. Men hvis vi vilde
           paa Retterstedet spørge, hørte
           vi, hvor i Vinden Hjulet suser,
           (en smuk Veirmølle, hvor vort Kjød
           for Ravne males til en Aftensgrød,
           der lagde du, Tyran, mig ud
           da jeg var død af Rottekrud)
           Og hvis en Ræv ei i sin Snude førte
           ned i sit Hul vor Askekrukke,
           at ingen Krager meer deraf skal plukke,
           men at han selv til Frokost den kan pille,
           vi hørte Vinden i den spille.
           Det skjærer os i Sindet lidt;
           der færdes vi da ikke tidt.
           Her spøge vi som oftest, hvor
           en Dame, Aarsag til vor Henfart, boer,
           endskjøndt vi nu, hun være nok saa smuk,
           kan see paa hende uden Suk.Kongen.           Et Underværk, han død sig troer.Ho.           Og det er her. Tal, har du her at gjøre?
           Saa maa vi kjæmpe. Viid, din Kongerang
           paa Jord var lidt, hos Kloge kun en Klang,
           som tidt i Øret uharmonisk sang;
           Her er den Intet! Kan du høre?
          
d.II,b.1,s.250              det er vel sært, men er dog saa,
           en Geist kan føle, slaaes og slaae.
           Skjøndt jeg paa Jorden Hofmand var,
           Er jeg for lidt Antipathie
           til Herskere ei ganske fri.


Hu.           Jeg med Forundring mærket har,
           at jeg kan føle; om det gjaldt --
           (jeg seer jo Kaarden) kan vi fægte.
           Og at jeg hungrer kan jeg ikke nægte.
           Maaskee han løi den Præst, som har fortalt,
           at Helved var et Kjøkken fuldt af Gryder,
           hvor Satan Syndere i Svovel syder?
           Maaskee kun Tørst og Hunger er den Straf,
           som Syndeflekkerne skal slikke af.
           Ved Alt jeg havde nok fortjent lidt Mere --
           Ja Meer end glohed Hunger, glohed Tørst.
           Hør mine Synder! Dog regn du op først.Ho.           Jeg tier indtil Satan selv begynder
           Examen -- da jeg hyler nok: jeg Synder!Hu.           Jeg feiler, her vi spøge blot vi to.
           Ha, seer jeg ret, saa er I Herren Ho,
           og da kan I deri nok have Ret,
           opregne Synderne er ei saa let.Ho.           Ja rigtigt nok. Og du er Hu? Jeg kjender
           dig nok igjen.Hu.                 Siig, troer du, at i Ild
           Jeg, du og hver en Synder brænder?

d.II,b.1,s.251  

Ho.           I Helvede? Ja, indtil man bekjender.Hu.           Da flux jeg Alt bekjende vil.
                      Dog brænder jeg i flere Aar,
           før hver en Svarsynd jeg opregnet faaer.Ho.           Bedst at begynde strax, saa faae vi Lov
           at spøge, hvor det lyster os. Jeg til
           min Tumleplads nu vælger denne Skov.Hu.           Ja vel! Hør Ven! nu ingen Ting, som før,
           den Tid vi roded' her i denne Muld,
           Glands, Ære, Hofgunst eller Guld,
           vort Venskab hylle kan i Grav og Slør.Ho.           Ja sandt! Nu kan vi Venner være.
           Jeg haded' dig paa Jorden, skjøndt min Mund
           paastod, jeg elskte ret af Hjertensgrund.Hu.           Isaafald Ven, vi lige ere.Ho.           Jeg haded' Fyrsten, fødte op hans Naade
           med Smiger. Dog mig Hævnen naaede,
           den skjulte Væxt jeg agted ikke paa,
           (saa frem den sprang som en krumrygget Tiger,
           der udi Vellugtkrattet lumsk sig sniger)
           da Kongens Naade voxte saa,
           og syntes trives godt af det jeg gav,
           af Løgn, Bedrag, og vammel Smiger.
           Dog saae jeg, Fyrstegunst staaer paa en Grav,
           om Virakskyer dens gyldne Blommer bære.

d.II,b.1,s.252  

Hu.           Isaafald Ven! vi lige ere.

(til Kongen).

                      Ha leved du, du kunde heraf lære!

(til Ho).

           Besynderligt at Ha er borte,
           Han tigger Peder vel i Himlens Porte?Ho.           Hans Urne ligger der isønderslagen.
           I Helved er han Selv for længe siden.Hu.           Lad os til Helved svæve ned, at Tiden
           ei gaaer med Tant: Vi kan jo spøge siden
           i Sol- og Maaneskin. Nu Prinds! kom med!
           Ha Luen, seer jeg, ret tilgavns dig sved;
           du vandrer jo endnu i Flammelagen.Ho.           Til Helved ned, at Djævelen kan svide
           de gamle Sjeleflekker hvide!Hu.           Vi komme karske, rensede igjen.
           Kom Konge! Du kan nok til meer Ild trænge;
           (blot for os Selv har vi at bøde, men
           du for enhver af disse smaa Tyraner
           som suge ud, i Ly af Fyrstens Banner
           og paa din Regning, fordi du ei saae
           de Klagende, de Arme og de Smaae)
           Følg med; du til et Svovlbad nok kan trænge.
           Naar vi saa komme luttrede igjen,
           da kan vi, efter Tykke, Himmelen
           besøge, eller ogsaa Jordens Enge.

(de gaae).Kongen.           Vee! er der Gift saa graadig, at den meer
           end Livet, selv Forstanden kan opæde?
           -- Bort fremmed Sorg, her nok af Kummer er!
          
d.II,b.1,s.253              lad dem en tabt Forstand oplede!
           Min hele Mandskraft, at jeg ikke mister,
           Hvad jeg tilbage har, med Sorgen tvister.
           Nu vil jeg bære bort min blege Glæde,
           min hyldeblomstrende min smukke Kummer,
           ak, begge i een Liljeknop i Slummer.
           O kunde du, o Sylvia i Himlen
           see al min Sorg for Sylvia paa Jorden,
           see, hvor min Ømhed sig i Natten klæder,
           see, hvor jeg pynter ud dit elskte Liig
           med Elskovs Taarer, og med Fyrste-Hæder
           Ak, vilde det i Himlen glæde dig? --
                                   
(tager Sylvia i Favnen)

           Ligg Gode! Guden har jo Engle hentet,
           og tomt, men skjønt igjen staaer Monumentet!
(bærer Sylvia ud).

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE