Utstillingens utvalg og omfang

Utstillingens utvalg og omfang
Utstillingen inneholder syv tematiske deler, med oversikter og lister over nominaler, myntherrer, myntsteder og myntfunn. Innholdet i de ulike temaene er valgt ut på følgende grunnlag:

Mynthistorisk tidsreise
Tidsreisen gir dykk ned i mynthistorien på enkelte sentrale tidspunkter fra vikingtiden til moderne tid. Under hvert punkt presenteres historiske hendelser og/eller viktige endringer i mynthistorien.

Myntfunn
Funnene er inndelt i de vanlige kategoriene en klassifiserer myntfunn etter: skattefunn, kirkefunn og løsfunn. Funnene som presenteres, er et utvalg gjort på faglig grunnlag, basert på funnopplysninger, funnsted, funnets innhold og art.

Myntherrer
Alle kjente myntherrer er oppført. Andre konger og erkebiskoper kan ha utgitt mynt, men vi har ingen sikre spor i kildematerialet som fastslår dette. Under den enkelte myntherre vil man finne valgmuligheten "Mynter fra.....". Man får så opp et myntbrett. For noen av de eldste myntherrene vises alle kjente typer, men hovedsakelig finner en et utvalg mynter.

Mynttyper og nominaler
Listen på introduksjonssiden for mynttyper og nominaler gir en oversikt over de viktigste nominaler som har vært brukt i Norge gjennom tidene. Videre finnes utfyllende opplysninger om disse nominalene, med oversikter over vekt- og verdisystemer og over hvilke myntherrer som ga dem ut.

Myntsteder
Alle kjente myntsteder blir presentert. I andre bolker av utstillingen, særlig under myntherrenes mynthistorie, nevnes andre steder og byer hvor det kan  ha blitt preget mynt. De usikre stedene er ikke tatt med i oversikten eller omtalt spesielt.

Fagordliste
I fagordlista forklares begreper og uttrykk som ofte blir brukt i numismatikken, og som opptrer i teksten i de ulike tematiske deler av utstillingen.