s.3  


1. Huusholdningens Indretning.

   En Huusholdning, hvori man kan behjelpe sig med
een Tjenestepige, er let at holde i Orden; thi Pigen veed
da, at hun alene staaer til Ansvar for Alt, hvad der er
overladt til hendes Omsorg; men det er langt vanskeligere
at holde Orden og Enighed vedlige, hvor der er mange
Tjenestefolk, og derfor er det nødvendigt, at alle Forret-
ninger blive nøiagtigt fordeelte mellem Pigerne, saa at
der ikke er nogen tilbage, om hvilken der kan tvistes, og
som af denne Grund let kunde blive forsømt.

   Man bør ikke holde flere Piger end de, der kan have
fuldt op af Arbeide i Huusholdningen; thi det lønner sig
bedre at bortleie, hvad man vil have spundet, end at holde
en Pige mere dertil; men de bør heller ikke overlæsses
med Arbeide, og nægtes Tid til sit eget; thi de tage da
denne Tid hemmelig og forsømme, hvad der er dem
paalagt.

   Alle Kar (Kjørrel) bør uddeles til Enhvers Opsyn
og Ansvar, saa at f. Ex. Stuepigen har alle Vaskekar,
Kokkepigen Kjøkkenredskaber, Bage- og Bryggekar, og Bud-
deien alle Melkekar under sin Opsigt; disse bør findes
rene paa sit bestemte Sted, og Enhver bør holdes til at
melde, naar noget trænger til Reparation, hvilket aldrig
bør udsættes.

s.4     En Huusmoder bør have alt sit Huusgeraad opteg-
net, og det er meget nyttigt at tage sig en Dag i hver
Uge, eller i det mindste i hver Maaned, til at eftersee,
om Steentøi og andre Ting, der ere under Pigernes Op-
syn, ere tilstede. Den Tid, man anvender hertil, er vel
brugt; thi Pigerne blive langt mere forsigtige om det, de
have under Hænderne, naar de veed, at der ofte kommer
en Regnskabsdag. Det er ikke min Mening at tilraade,
at Tjenestefolkene skulle betale, hvad de slaae itu; det
vilde gribe for stærkt ind i deres lille Capital, og bevirke,
at man fik vanskeligt for gode Tjenere; man kan nok al-
ligevel udfinde en passende Opmuntring for den Forsig-
tige og Ordentlige, f. Ex. en overordentlig Frihedsdag
fremfor den Forsømmelige, og det vækker altid fornyet
Lyst og Iver at see sin Duelighed paaskjønnet.

   En god Huusmoder maa kjøbe ind til sit Huus paa
den Tid, da enhver Ting er billigst, hvilket er forskjelligt
for de forskjellige Ting, og holde et nøiagtigt Regnskab
over sine Udgifter; ligeledes er det godt at optegne, hvor
meget man bruger af enhver Artikel, for at sammenligne
det ene Aar med det andet, og tænke over Aarsagen, hvis
der er brugt mere af en eller anden Ting.

   Som en Hovedregel anseer jeg, at en Huusmoder
aldrig overlader vigtige Forretninger til en Tjenestepige,
før hun tilfulde er overbeviist om hendes Paalidelighed;
Søm og andre siddende Arbeider bør aldrig forhindre hen-
de i den langt vigtigere Forretning at ordne sit Huus og
have Opsyn med sine Undergivne.

s.5  
    bla bakover
   bla videre