s.1  
Fortale.

   I
det jeg overgiver nærværende lille Bog til det
qvindelige Publikum, maa jeg forudskikke den Forsikring,
at jeg ingenlunde nærer den forfængelige Tro at besidde
en større Indsigt i Huusvæsenet, end saa mange andre
duelige Huusmødre. Nei! det er tvertimod den Uvidenhed,
hvori jeg henlevede min første Ungdom som en elsket Mo-
ders Sygevogterske, der har været den første Anledning
hertil; thi den lærte mig en saadan Tilstands Ubehage-
ligheder, og indgav mig en ivrig Attraa efter at samle
Kundskab.
   I min Ungdom, da alle skriftlige Hjelpekilder i denne
Retning vare indskrænkede til et Par ufuldstændige og ufor-
staaelige Kogebøger, har jeg ofte følt Savnet af en simpel
og tydelig Underviisningsbog i Huusholdningen, og un-
dret mig over, at der ingen fandtes i Qvindernes eneste
Lærefag, medens Herrerne vare saa vel forsynede i alle
sine. Endnu har jeg ikke seet nogen, der har fyldestgjort
min Forventning, og jeg vover derfor et Forsøg, som,
ihvorvel det vist er mangelfuldt, dog maaskee turde aabne
Veien for andre mere fuldkomne. Ved mit lange Op-
hold i en ældre Søsters store Huus har jeg erhvervet
Øvelse, og ved at boe paa saa mange forskjellige Steder
i Landet har jeg havt Anledning til at høre mangt et
Raad, hvorfor jeg herved oprigtig takker Enhver, der
har givet det. Hvad jeg har hørt har jeg prøvet i det
Smaa, inden jeg blindt hen har fulgt eller forkastet
s.2   det. Prøverne have ofte ledet til egne Opdagelser, og
jeg tilbyder nu velvillig, hvad jeg har samlet.
   Vel veed jeg, at skriftlig Meddelelse aldrig kan erstatte
practisk Underviisning, men jeg har stræbt at komme denne
saa nær som mulig ved at forklare Alting nøie fra Grun-
den af; maaskee ville Mange finde dette for vidt drevet,
og Somme ville maaskee misbillige, at her, f. Ex. i Bag-
ning og Slagtning, ere Arbeider beskrevne, der høre til
en Tjenestepiges og ikke til en Huusmoders Forretninger;
men dersom Huusmoderen ikke selv forstaaer de Ting,
hun skal befale sine Undergivne at udføre, saa ordinerer
hun slet, taber i deres Agtelse og bliver ofte bedragen.

   Jeg er overbeviist om, at det er enhver ung Kones
og forlovet Piges Forsæt at bestyre deres Huusholdning
til deres Mands Fordeel og Tilfredshed, der ene kan be-
fordre hendes egen; men den nyere Opdragelses Methode
fjerner de fleste unge Damer fra Huussysler; den Uerfarne
bevæger sig med Usikkerhed i den ukjendte Virkekreds,
hvilket gjør hende Arbeidet seent og møisommeligt, og der-
for tabe Mange Modet og standse paa den begyndte Lø-
bebane. Jeg vil imidlertid give dem den trøstefulde For-
sikring, at dette som ethvert andet Arbeide vinder Inter-
esse og Lethed ved Øvelse og Opmærksomhed; det skulde
glæde mig, om jeg ved nærværende Skrift kunde give dem
en liden Støttestav i Haanden paa den besværlige Vei,
og at de med Glæde og Hæder maae naae deres ædle
Maal, ønskes oprigtigt

af
Forfatterinden.

   bla videre